Thông tư 39/2014/TT-BNNPTNT

Thông tư 39/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục thuộc Cục thuộc Tổng cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung toàn văn Thông tư 39/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn phụ cấp lãnh đạo Chi cục Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2014/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO TRONG CHI CỤC THUỘC CỤC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, CHI CỤC THUỘC CỤC THUỘC TỔNG CỤC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ (Công văn số 3731/BNV-TL ngày 11 tháng 9 năm 2014) và Bộ Tài chính (Công văn số 12509/BTC-HCSN ngày 06 tháng 9 năm 2014);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục thuộc Cục thuộc Tổng cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Thông tư quy định mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với công chức được bổ nhiệm giữ các chức danh lãnh đạo trong Chi cục và tổ chức tương đương thuộc Cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ), Chi cục và tổ chức tương đương thuộc Cục thuộc Tổng cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Chi cục thuộc Cục thuộc Tổng cục).

Tổ chức tương đương Chi cục là tổ chức thuộc Cục thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, có kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo

1. Đối với các chức danh lãnh đạo trong Chi cục thuộc Cục thuộc Bộ:

STT

Chức danh lãnh đạo

Hệ số

1

Chi cục trưởng và tương đương

0,70

2

Phó Chi cục trưởng và tương đương

0,50

3

Trưởng phòng thuộc Chi cục và tương đương

0,40

4

Phó Trưởng phòng thuộc Chi cục và tương đương

0,25

2. Đối với các chức danh lãnh đạo trong Chi cục thuộc Cục thuộc Tổng cục:

STT

Chức danh lãnh đạo

Hệ số

1

Chi cục trưởng và tương đương

0,60

2

Phó Chi cục trưởng và tương đương

0,40

3

Trưởng phòng thuộc Chi cục và tương đương

0,30

4

Phó Trưởng phòng thuộc Chi cục và tương đương

0,20

3. Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này được tính theo hệ số so với mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Tổng cục trưởng các Tổng cục, Cục trưởng các Cục trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm chỉ đạo, rà soát cơ cấu tổ chức và các chức danh lãnh đạo để thực hiện thống nhất chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo các quy định tại Thông tư này.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Bộ trưởng giao chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Thông tư này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ NN và PTNT;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ NN và PTNT;
- Công báo;
- Website: Chính phủ, Bộ NN và PTNT;
- Lưu: VT, TCCB

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2014/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu39/2014/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2014
Ngày hiệu lực01/01/2015
Ngày công báo25/11/2014
Số công báoTừ số 999 đến số 1000
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2014/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 39/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn phụ cấp lãnh đạo Chi cục Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 39/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn phụ cấp lãnh đạo Chi cục Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu39/2014/TT-BNNPTNT
     Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
     Người kýCao Đức Phát
     Ngày ban hành12/11/2014
     Ngày hiệu lực01/01/2015
     Ngày công báo25/11/2014
     Số công báoTừ số 999 đến số 1000
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 39/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn phụ cấp lãnh đạo Chi cục Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 39/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn phụ cấp lãnh đạo Chi cục Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn

         • 12/11/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/11/2014

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/01/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực