Thông tư 39-NV/TB

Thông tư 39-NV/TB năm 1959 về việc cấp phiếu lĩnh phụ cấp thương tật cho thương binh, dân quân du kích, thanh niên xung phong bị thương tật có sổ phụ cấp thương tật đã hết phiếu do Bộ Nội Vụ ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 39-NV/TB cấp phiếu lĩnh phụ cấp thương tật thương binh dân quân du kích thanh niên xung phong bị thương tật sổ phụ cấp thương tật hết phiếu


BỘ NỘI VỤ
******

 VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 39-NV/TB

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 1959 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC CẤP PHIẾU LĨNH PHỤ CẤP THƯƠNG TẬT CHO THƯƠNG BINH, DÂN QUÂN DU KÍCH, THANH NIÊN XUNG PHONG BỊ THƯƠNG TẬT CÓ SỔ PHỤ CẤP THƯƠNG TẬT ĐÃ HẾT PHIẾU

Kính gửi: Ủy ban Hành chính các khu, thành phố, tỉnh

Hiện nay một số sổ phụ cấp thương tật của thương binh, dân quân du kích, thanh niên xung phong bị thương tật do Bộ Thương binh cấp trước đây đã hết phiếu để lĩnh phụ cấp thương tật.

Để đảm bảo cho anh em có thể tiếp tục hưởng quyền lợi được nhanh chóng không ảnh hưởng dến sinh hoạt bình thường của anh em, đồng thời để phù hợp với yêu cầu kiện toàn tổ chức, phân cấp quản lý công việc. Bộ quyết định giao cho các Ủy ban Hành chính khu, thành phố, tỉnh cấp "Phiếu lĩnh phụ cấp thương tật" cho những thương binh, dân quân, du kích, thanh niên xung phong bị thương tập có sổ phụ cấp thương tật để hết phiếu.

Dưới đây là quy định những chi tiết thi hành:

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

- Phiếu lĩnh phụ cấp thương tật chỉ cấp cho những thương binh, dân quân du kích, thanh niên xung phong bị thương tật đã có sổ phụ cấp thương tật (kể thương tật loại vĩnh viễn và loại tạm thời) khi nào sổ đó không còn phiếu để lĩnh phụ cấp thương tật nữa. Phiếu này phải đính kèm vào sổ phụ cấp thương tật đã hết phiếu.

Những số phụ cấp thương tật tuy đã hết phiếu, nhưng vì quá nhàu nát không thể dùng được nữa hoặc vì có nghi ngờ tẩy chữa... thì phải gửi về Bộ xét đổi lại sổ khác, mà không cấp phiếu lĩnh phụ cấp thương tật.

- Mỗi phiếu lĩnh phụ cấp thương tập gồm có 8 phiếu nhỏ dùng để thanh toán phụ cấp 8 lần và đính kém và sổ phụ cấp thương tật đã kết phiếu mà thương binh, dân quân du kích, thanh niên xung phong bị thương tật vẫn giữ.

- Phiếu lĩnh phụ cấp thương tật do Bộ đặt in theo mẫu thống nhất và sẽ phân phối về các khu, thành, tỉnh.

- Ủy ban Hành chính các khu, thành, tỉnh căn cứ vào sổ phụ cấp thương tật đã hết phiếu để xét cấp nhiều lĩnh phụ cấp thương tật cho tất cả thương binh, dân quân du kích, thanh niên xung phong bị thương tật thuộc địa phương mình (thương binh, dân quân du kích, thanh niên xung phong bị thương tật đã về địa phương, sản xuất ở các tập đoàn công tác ở các cơ quan, xí nghiệp, công nông trường, học ở các trường, còn ở các trại thương binh và còn tại ngũ, đóng quân trong tỉnh...).

- Thương binh, dân quân du kích, thanh niên xung phong bị thương tật phải có trách nhiệm giữ gìn cẩn thận phiếu lĩnh phụ cấp thương tật đính kèm vào sổ phụ cấp thương tật hết phiếu.

Nếu bị mất phiếu lĩnh phụ cấp thương tật, anh em phải kịp thời làm đơn khai mất phiếu có chứng thực rõ ràng về lý do mất và thời gian cuối cùng đã được thanh toán phụ cấp thương tật của địa phương hay cơ quan, đơn vị, rồi gửi đến Ủy ban Hành chính khu, thành tỉnh nơi đang ở hoặc công tác để Ủy ban Hành chính khu, thành, tỉnh thông báo điều tra và xét cấp phiếu lần thứ hai.

Đơn khai mất phiếu lĩnh phụ cấp thương tật, sau khi đã được xét cấp lại, sẽ lưu tại cấp khu, thành, tỉnh để làm tài liệu theo dõi.

II. CÁCH THỨC CẤP PHIẾU VÀ THANH TOÁN PHỤ CẤP THƯƠNG TẬT

Để đảm bảo giải quyết quyền lợi cho anh em được nhanh, đúng và để tiện việc kiểm tra theo dõi về sau, đề phòng hiện tượng lợi dụng có thể có, cách thức cấp phiếu và thanh toán phụ cấp thương tật ấn định như sau:

1. Cách thức cấp phiếu lĩnh phụ cấp thương tật:

- Khi nhận được sổ phụ cấp thương tật đã hết phiếu, các Ủy ban cần kiểm tra kỹ lại nội dung của sổ. Chú ý số sổ, họ tên thương binh, dân quân du kích, thanh niên xung phong bị thương tật, hạng thương tật, số tờ trong sổ và thời gian cuối cùng đã thanh toán phụ cấp thương tật ghi ở cuống phiếu còn lại của sổ phụ cấp thương tật. Khi thấy sổ phụ cấp thương tật hết phiếu không có gì nghi vấn về tẩy chữa, mất tờ và thời gian thanh toán đã rõ ràng, thì Ủy ban căn cứ vào số sổ, họ tên thương binh, hạng thương tật, định suất phụ cấp thương tật, thời gian, đã lĩnh phụ cấp thương tật trong sổ hết phiếu để xét cấp phiếu lĩnh phụ cấp thương tật cho anh em.

- Khi cấp phiếu lĩnh phụ cấp thương tật, Ủy ban sẽ ghi vào trang 2 tờ 1 (nếu trang 2 đã hết chỗ trống thì có thể ghi vào cạnh trang 1 hoặc một chỗ nào dễ thấy...) của sổ phụ cấp thương tật hết phiếu như sau: "Ủy ban hành chính... đã cấp phiếu lĩnh phụ cấp thương tật, hưởng tiếp từ ngày... tháng ... năm 19...", rồi để ngày cấp phiếu và ký tên đóng dấu.

- Mỗi khu, thành, tỉnh cần lập một sổ theo dõi cấp phiếu lĩnh phụ cấp thương tật như sau:

Số phiếu

Họ và tên TB, DQDK TNXP bị thương tật

Số sổ PCTT

Hạng thương tật

Chịa chỉ hiện nay

Ngày hưởng tiếp trong phiếu lĩnh PCTT

Ngày cấp phiếu

Thương binh ký nhận

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

- Cột 1: ghi số phiếu lĩnh phụ cấp thương tật của từng khu, thành, tỉnh - vừa là số thứ tự trong sổ theo dõi cấp phiếu, vừa là số ghi vào phiếu lĩnh phụ cấp thương tật.

- Cột 8: nếu gửi phiếu lĩnh phụ cấp thương tật mà không phải trực tiếp trao tay thì ghi số phiếu gửi, ngày và nơi gửi đến để theo dõi.

2. Cách thức thanh toán phụ cấp thương tật:

- Khi lĩnh phụ cấp bằng phiếu lĩnh phụ cấp thương tật, thương binh, dân quân du kích, thanh niên xung phong bị thương tật phải đính kèm theo số phụ cấp thương tật hết phiếu mà anh em vẫn giữ, nếu không đính kèm theo sổ, thì không thanh toán.

- Cơ quan thanh toán phụ cấp thương tật cần đối chiếu kỹ số sổ, họ tên, hạng thương tật, định suất phụ cấp thương tật giữa phiếu lĩnh phụ cấp thương tật và sổ phụ cấp thương tật hết phiếu. Nếu có tẩy chữa hoặc không ăn khớp với nhau giữa phiếu lĩnh phụ cấp thương tật và sổ phụ cấp thương tật hết phiếu thì không thanh toán phụ cấp mà phải gửi về Ủy ban Hành chính khu, thành, tỉnh, để xét định.

- Khi thanh toán, ngoại việc ghi vào các phiếu (nhỏ) và cắt ra để giữ làm chứng từ thanh toán, cần ghi vào thứ tự các ô phiếu của phiếu lĩnh phụ cấp thương tật (có ký tên đóng dấu của cơ quan phụ trách thanh toán phụ cấp thương tật) để tiện việc theo dõi.

Ví dụ: Khi thanh toán ngoài việc ghi vào phiếu 3 (nhỏ) và cắt ra làm chứng từ thanh toán, phải ghi vào ô phiếu 3 trong phiếu lĩnh phụ cấp thương tật.

- Phiếu lĩnh phụ cấp thương tật do khu, thành, tỉnh này cấp, cũng có giá trị để tiếp tục lĩnh phụ cấp thương tật ở địa phương khác, khi thương binh, dân quân du kích, thanh niên xung phong bị thương tật được thay đổi chỗ ở hoặc chuyển công tác.

Khi phiếu này đã thanh toán hết thì Ủy ban Hành chính khu, thành, tỉnh nơi ở mới sẽ xét cấp phiếu lĩnh phụ cấp thương tật khác.

- Khi lĩnh hết 8 phiếu (nhỏ) ở phiếu lĩnh phụ cấp thương tật, anh em thương binh, dân quân du kích, thanh niên xung phong bị thương tật phải giữ cuống phiếu đính kèm vào sổ phụ cấp thương tật hết phiếu, để Ủy ban Hành chính các khu, thành tỉnh có căn cứ xét cấp phiếu khác.

Trường hợp cuống phiếu lĩnh phụ cấp thương tật bị mất, phải có đơn khai đầy đủ như thường lệ.

Mong các Ủy ban lưu ý phổ biến cho các cơ quan, đơn vị và tất cả anh em thương binh, dân quân du kích, thanh niên xung phong bị thương tật cùng biết, để tránh những trường hợp gửi sổ phụ cấp thương tật đã hết phiếu về Bộ như trước.

Trong quá trình thực hiện, có gì khó khăn trở ngại, đề nghị các Ủy ban kịp thời phản ảnh về Bộ để góp ý kiến giải quyết.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Phan Kế Toại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39-NV/TB

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu39-NV/TB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/1959
Ngày hiệu lực04/09/1959
Ngày công báo30/09/1959
Số công báoSố 37
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 39-NV/TB cấp phiếu lĩnh phụ cấp thương tật thương binh dân quân du kích thanh niên xung phong bị thương tật sổ phụ cấp thương tật hết phiếu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 39-NV/TB cấp phiếu lĩnh phụ cấp thương tật thương binh dân quân du kích thanh niên xung phong bị thương tật sổ phụ cấp thương tật hết phiếu
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu39-NV/TB
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýPhan Kế Toại
        Ngày ban hành20/08/1959
        Ngày hiệu lực04/09/1959
        Ngày công báo30/09/1959
        Số công báoSố 37
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 39-NV/TB cấp phiếu lĩnh phụ cấp thương tật thương binh dân quân du kích thanh niên xung phong bị thương tật sổ phụ cấp thương tật hết phiếu

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 39-NV/TB cấp phiếu lĩnh phụ cấp thương tật thương binh dân quân du kích thanh niên xung phong bị thương tật sổ phụ cấp thương tật hết phiếu

              • 20/08/1959

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/09/1959

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/09/1959

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực