Thông tư 40/2015/TT-BGTVT

Thông tư 40/2015/TT-BGTVT Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thông tư 40/2015/TT-BGTVT tiêu chuẩn nhiệm vụ quyền hạn Đăng kiểm viên đường sắt đã được thay thế bởi Thông tư 19/2018/TT-BGTVT quy định tiêu chuẩn Đăng kiểm viên đường sắt và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2018.

Nội dung toàn văn Thông tư 40/2015/TT-BGTVT tiêu chuẩn nhiệm vụ quyền hạn Đăng kiểm viên đường sắt


B GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 40/2015/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2015

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA ĐĂNG KIỂM VIÊN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Luật Đường sắt ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường sắt.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với Đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường sắt.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đăng kiểm phương tiện giao thông đường sắt.

Điều 3. Đăng kiểm viên

1. Đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường sắt (sau đây gọi tắt là Đăng kiểm viên) là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định, được công nhận là Đăng kiểm viên để thực hiện hoạt động đăng kiểm phương tiện giao thông đường sắt.

2. Đăng kiểm viên gồm 02 hạng, cụ thể:

a) Đăng kiểm viên;

b) Đăng kiểm viên bậc cao.

Chương II

TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA ĐĂNG KIỂM VIÊN

Điều 4. Tiêu chuẩn của Đăng kiểm viên

1. Đối với Đăng kiểm viên:

a) Tốt nghiệp đại học chuyên ngành đầu máy, toa xe hoặc đầu máy - toa xe;

b) Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ A hoặc tương đương trở lên;

c) Tin học: trình độ A hoặc tương đương trở lên;

d) Có Giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn nghiệp vụ Đăng kiểm viên;

đ) Có thời gian thực tập nghiệp vụ tối thiểu 12 tháng về đăng kiểm phương tiện giao thông đường sắt;

e) Có Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên.

2. Đối với Đăng kiểm viên bậc cao:

a) Có thời gian tối thiểu 05 năm làm việc ở vị trí Đăng kiểm viên;

b) Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ B hoặc tương đương trở lên;

c) Có Giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn nghiệp vụ Đăng kiểm viên bậc cao;

d) Có Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên bậc cao;

đ) Có thời gian thực tập nghiệp vụ tối thiểu 12 tháng về thẩm định thiết kế mới phương tiện; phân tích, xác định nguyên nhân tai nạn.

Điều 5. Nhiệm vụ của Đăng kiểm viên

1. Đối với Đăng kiểm viên:

a) Thẩm định hoặc tham gia thẩm định thiết kế hoán cải các loại phương tiện giao thông đường sắt;

b) Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường sắt;

c) Lập hồ sơ đăng kiểm cho các đối tượng kiểm tra;

d) Tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ;

đ) Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ;

e) Hướng dẫn thực hành cho học viên đã hoàn thành lớp tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm phương tiện giao thông đường sắt;

g) Tham gia tập huấn cập nhật, bổ sung về chuyên môn nghiệp vụ;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

2. Đối với Đăng kiểm viên bậc cao:

Đăng kiểm viên bậc cao thực hiện các nhiệm vụ của Đăng kiểm viên theo quy định tại khoản 1 Điều này, ngoài ra còn thực hiện nhiệm vụ sau:

a) Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu đề tài khoa học, xây dựng, bổ sung, sửa đổi tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, văn bản quy phạm pháp luật;

b) Tham gia thẩm định thiết kế mới các loại phương tiện giao thông đường sắt;

c) Phúc tra kết quả kiểm tra của Đăng kiểm viên, tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về những vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ khi có yêu cầu;

d) Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ và đánh giá Đăng kiểm viên tham gia tập huấn nghiệp vụ;

đ) Tham gia tập huấn nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ.

Điều 6. Quyền hạn của Đăng kiểm viên

1. Có quyền bảo lưu, báo cáo cấp trên khi ý kiến của mình về kết luận đánh giá tình trạng kỹ thuật phương tiện, thiết bị khác với ý kiến của lãnh đạo đơn vị.

2. Có quyền dừng việc kiểm tra đối với phương tiện và báo cáo cấp trên nêu thấy phương tiện, thiết bị kiểm tra không đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm tra.

Điều 7. Trách nhiệm của Đăng kiểm viên

1. Đăng kiểm viên chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị và trước pháp luật về kết quả công việc được phân công.

2. Đăng kiểm viên phải thực hiện các hoạt động kiểm tra một cách khách quan, đúng pháp luật và phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ theo nhiệm vụ được giao.

Chương III

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KIỂM VIÊN

Điều 8. Tập huấn nghiệp vụ

1. Chương trình tập huấn nghiệp vụ đối với Đăng kiểm viên bao gồm:

a) Chương trình tập huấn nghiệp vụ đối với Đăng kiểm viên;

b) Chương trình tập huấn nghiệp vụ đối với Đăng kiểm viên bậc cao.

2. Nội dung chương trình tập huấn nghiệp vụ đối với Đăng kiểm viên được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Căn cứ nội dung chương trình tập huấn quy định tại khoản 2 Điều này, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm xây dựng, ban hành tài liệu tập huấn nghiệp vụ cho Đăng kiểm viên.

4. Hàng năm, Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm lập kế hoạch tổ chức tập huấn và cấp Giấy chứng nhận cho học viên hoàn thành lớp tập huấn theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 9. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên

1. Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên có thời hạn 03 năm.

Điều 10. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên bao gồm:

a) Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Văn bản của đơn vị theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Lý lịch chuyên môn theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này;

d) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu bằng tốt nghiệp đại học;

đ) Bản sao Giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn nghiệp vụ Đăng kiểm viên;

e) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu chứng chỉ tiếng Anh, chứng chỉ Tin học;

g) 02 ảnh mầu (chụp trong vòng 06 tháng);

h) Báo cáo kết quả thực tập nghiệp vụ đăng kiểm (có xác nhận của thủ trưởng đơn vị).

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên:

Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên được cấp lại khi hết hạn, hỏng, mất. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên bao gồm:

a) Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Văn bản đề nghị của đơn vị theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 11. Thủ tục cấp và cấp lại Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên

1. Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 10 của Thông tư này và nộp 01 bộ hồ sơ đến Cục Đăng kiểm Việt Nam.

2. Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ: nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại ngay trong ngày làm việc (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với trường hợp nhận hồ sơ qua đường bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác).

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy hẹn trả kết quả và tiến hành đánh giá hồ sơ. Nếu hồ sơ đạt thì cấp hoặc cấp lại Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp không đạt, sau 01 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả đánh giá hồ sơ, Cục Đăng kiểm Việt Nam có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

4. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác.

Điều 12. Thu hồi Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên

Đăng kiểm viên bị thu hồi Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên khi bị xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo trở lên đối với vi phạm sau:

1. Vi phạm các quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình về kiểm tra phương tiện giao thông đường sắt.

2. Có hành vi tiêu cực, sách nhiễu, cố ý gây khó khăn cho khách hàng trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015. Bãi bỏ Quyết định số 063/2004/QĐ-ĐK ngày 19 tháng 4 năm 2004 của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn Đăng kiểm viên Đường sắt.

2. Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên đã được cấp theo Quyết định số 063/2004/QĐ-ĐK ngày 19 tháng 4 năm 2004 của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam còn thời hạn thì vẫn có giá trị sử dụng đến thời điểm hết hiệu lực trên Giấy chứng nhận.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

1. Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 14;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, TCCB (Nđt).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

PHỤ LỤC 1

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM VIÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

1. Đối với Đăng kiểm viên

a) Tổng quan về Đăng kiểm Việt Nam; đạo đức nghề nghiệp; quy định về trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đăng kiểm; quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt;

b) Hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình;

c) Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra và thẩm định thiết kế hoán cải phương tiện giao thông đường sắt;

d) Hướng dẫn sử dụng thiết bị kiểm tra, các chương trình phần mềm quản lý phương tiện giao thông đường sắt.

2. Đối với Đăng kiểm viên bậc cao

a) Tập huấn cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong kiểm tra phương tiện giao thông đường sắt nhập khẩu, sản xuất lắp ráp;

b) Thẩm định thiết kế các loại phương tiện giao thông đường sắt;

c) Tập huấn các kinh nghiệm trong công tác thẩm định thiết kế, kiểm tra phương tiện;

d) Nghiên cứu những kết cấu mới, tính năng kỹ thuật của các loại phương tiện, tổng thành mới, quan trọng;

đ) Tập huấn các cách kiểm tra mới, phức tạp.

 

PHỤ LỤC 2

GIẤY CHỨNG NHẬN TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ ĐĂNG KIỂM VIÊN/ĐĂNG KIỂM VIÊN BẬC CAO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

GIẤY CHỨNG NHẬN

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM CHỨNG NHẬN

Ông/Bà:

Năm, nơi sinh:

Đơn vị công tác:

Đã hoàn thành khóa tập huấn:

 

Đơn vị tổ chức:

Địa điểm:

Nơi và ngày cấp:

 

Số GCN:

CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC 3

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KIỂM VIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …./ĐKVN-ĐS

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐĂNG KIM VIỆT NAM CHỨNG NHẬN

Ông/Bà:

Năm, nơi sinh:

Đơn vị công tác:

Được công nhận là: Đăng kiểm viên / Đăng kiểm viên bậc cao

Được phép thực hiện các loại hình kiểm tra nêu trong Phụ lục kèm theo Giấy chứng nhận này

Giấy chứng nhận này có hiệu lực đến ngày:

 

 

CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

 

CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

PHỤ LỤC GIẤY CHỨNG NHẬN SỐ: ĐĂNG KIỂM VIÊN/ĐĂNG KIỂM VIÊN BẬC CAO

Họ và tên:                                                        Chuyên ngành:

Đơn vị:                                                             Ngày cấp:

Chứng nhận rằng Đăng kiểm viên có tên trên được phép thực hiện nhiệm vụ xét duyệt thiết kế, kiểm tra các hạng mục có dấu “X” dưới đây:

 

Ngành

 

 

Loại hình kiểm tra

Toa xe

Đầu máy, phương tiện chuyên dùng

Thiết bị áp lực

Thiết bị xếp dỡ

Thẩm định thiết kế

Sản xuất, lắp ráp

 

 

 

 

Hoán cải

 

 

 

 

Hoàn công

 

 

 

 

Kim tra

Nhập khẩu

 

 

 

 

Sản xuất, lắp ráp, hoán cải

 

 

 

 

Định kỳ

 

 

 

 

Nội dung khác: - Kiểm tra không phá hủy;

- Đánh giá hệ thống quản lý an toàn vận hành đường sắt đô thị.

 

 

CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 4

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KIỂM VIÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP/ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KIỂM VIÊN

Kính gửi: Cục Đăng kiểm Việt Nam

- Tôi là:                                                                     Sinh ngày:

- Nơi sinh:

- Chỗ ở hiện nay:

- Giấy chứng minh nhân dân số:                                      cấp ngày:

- Nơi cấp:

- Đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên ………………. (Đăng kiểm viên/Đăng kiểm viên bậc cao).

- Lý do (nếu cấp lại):

- Xin gửi kèm theo:

1. Lý lịch chuyên môn (trong trường hợp cấp lần đầu);

2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu bằng tốt nghiệp đại học (trong trường hợp cấp lần đầu);

3. Bản sao Giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn nghiệp vụ Đăng kiểm viên (trong trường hợp cấp lần đầu);

4. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu chứng chỉ tiếng Anh, chứng chỉ Tin học (trong trường hợp cấp lần đầu);

5. Báo cáo kết quả thực tập nghiệp vụ đăng kiểm;

6. 02 ảnh mầu (chụp trong vòng 6 tháng).

Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

 

….., ngày ....tháng ...năm ...
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

PHỤ LỤC 5

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KIỂM VIÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

ĐƠN VỊ: ………………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:

…., ngày …. tháng …. năm ….

 

Kính gửi: Cục Đăng kiểm Việt Nam

Đ nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét, cấp/cấp lại Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên cho các ông (bà) thuộc theo danh sách dưới đây:

A) Cấp Giấy chứng nhận Đăng kiêm viên lần đầu:

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn chuyên ngành đào tạo

Trình độ tiếng Anh

Kinh nghiệm công tác

Ghi chú

I

Cấp giấy chứng nhận Đăng kiểm viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cấp giấy chứng nhận Đăng kiểm viên bậc cao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Cấp lại Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên:

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên đã cấp số ... ngày ...

Ngày đánh giá Đăng kiểm viên

Ghi chú

I

Cấp giấy chứng nhận Đăng kiểm viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cấp giy chứng nhận Đăng kiểm viên bc cao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
­- Như trên;
- Lưu…..

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 6

BẢN KHAI LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KIỂM VIÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN KHAI LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KIỂM VIÊN

Phần I

TỰ THUẬT V BẢN THÂN

- Họ và tên:                                                       Nam, nữ:

- Ngày tháng năm sinh:                                      Nơi sinh:

- Dân tộc:                                                         Tôn giáo:

- Chỗ ở hiện nay:

- Trình độ: chuyên môn:                                     Ngoại ngữ:

- Chức danh hiện giữ:

- Đơn vị công tác:

1. Đào tạo chuyên môn:

Tên trường đào tạo

Thời gian

Chuyên môn

Trình độ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Đào tạo nghiệp vụ đăng kiểm:

Tên khóa đào to

Địa điểm

Nơi đào to

Thời gian

Kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Quá trình công tác chuyên môn, nghiệp vụ:

TT

Chức danh đảm nhiệm

Chức v

Thời gian

Đơn vị công tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Khen thưởng, kỷ luật:

TT

Hình thức khen thưởng kỷ luật

Ngày ra quyết định

Thời hạn kỷ luật

Cơ quan ra QĐ khen thưởng, kỷ luật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần II

TỰ ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN

Đối chiếu với tiêu chuẩn Đăng kiểm viên …………. tôi tự nhận xác định như sau:

- Về chuyên môn: ..............................................................................................................

- Về trình độ ngoại ngữ: .....................................................................................................

- Về trình độ tin học: ..........................................................................................................

- Về trình độ nghiệp vụ đăng kiểm: .....................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

Xác nhận của đơn vị

Người khai
(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2015/TT-BGTVT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu40/2015/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2015
Ngày hiệu lực01/10/2015
Ngày công báo30/08/2015
Số công báoTừ số 957 đến số 958
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2015/TT-BGTVT

Lược đồ Thông tư 40/2015/TT-BGTVT tiêu chuẩn nhiệm vụ quyền hạn Đăng kiểm viên đường sắt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 40/2015/TT-BGTVT tiêu chuẩn nhiệm vụ quyền hạn Đăng kiểm viên đường sắt
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu40/2015/TT-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýĐinh La Thăng
        Ngày ban hành31/07/2015
        Ngày hiệu lực01/10/2015
        Ngày công báo30/08/2015
        Số công báoTừ số 957 đến số 958
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2018
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 40/2015/TT-BGTVT tiêu chuẩn nhiệm vụ quyền hạn Đăng kiểm viên đường sắt

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 40/2015/TT-BGTVT tiêu chuẩn nhiệm vụ quyền hạn Đăng kiểm viên đường sắt