Thông tư 40-TT-ĐH

Thông tư 40-TT-ĐH 1964 hướng dẫn việc đăng ký các trường, lớp đại học và trung học chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 40-TT-ĐH hướng dẫn đăng ký trường, lớp đại học và trung học chuyên nghiệp


BỘ GIÁO DỤC
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40-TT-ĐH

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 1964 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC ĐĂNG KÝ CÁC TRƯỜNG, LỚP ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP

Kính gửi:

-Các Bộ, cơ quan ngang Bộ
-CácỦy ban hành chính khu, thành, tỉnhCác trường đại học và trung học chuyên nghiệp

 

Để đưa việc tổ chức các trường, lớp đại học và trung học chuyên nghiệp vào nền nếp, chính quy, tăng cường lãnh đạo và quản lý các trường, lớp ấy, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Nghị định 171-CP ngày 20/11/1963 về quy chế mở trường, lớp đại học và trung học chuyên nghiệp. Bộ Giáo dục cũng đã có Thông tư số 20-TT-ĐH ngày 02/5/1964 giải thích, hướng dẫn việc thi hành nghị định trên.

Các điều 8, 9, 10 và 11 của nghị định đã quy định những nguyên tắc, thủ tục của việc mở trường, lớp đại học và trung học chuyên nghiệp. Điều 12 quy định các trường, lớp đại học và trung học chuyên nghiệp mở trước ngày ban hành nghị định này, cũng phải theo đúng những nguyên tắc, thủ tục đó.

Để các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban hành chính địa phương thi hành đúng đắn các điều khoản nói trên của Nghị định 171-CP, Bộ Giáo dục hướng dẫn cụ thể việc đăng ký các trường, lớp đại học và trung học chuyên nghiệp như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA VIỆC ĐĂNG KÝ

Mục đích chủ yếu của việc đăng ký là tăng cường quản lý chặt chẽ các trường, lớp đại học và trung học chuyên nghiệp, làm cho các trường, lớp ấy phát triển đúng tiêu chuẩn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng toàn diện và việc xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ của Nhà nước sát với yêu cầu và khả năng, tránh tuỳ tiện và lãng phí.

Yêu cầu của việc đăng ký này là:

- Trên cơ sở xây dựng đầy đủ các hồ sơ cần thiết của các trường, lớp đại học và trung học chuyên nghiệp đã mở, các cơ quan phụ trách việc đào tạo cán bộ của Nhà nước nghiên cứu và nếu cần có biện pháp thích đáng bổ sung để đảm bảo những tiêu chuẩn, nguyên tắc, thủ tục đã quy định trong Nghị định 171-CP, đồng thời qua công tác này xác định nhiệm vụ, quyền lợi, phương hướng phát triển lâu dài của các trường, lớp ấy.

- Đối với các trường, lớp đại học và trung học chuyên nghiệp sẽ mở, thực hiện đúng đắn, nghị định nói trên.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ

Căn cứ mục đích yêu cầu trên đây, tất cả các trường, lớp tập trung (dài hạn, chuyên tu) và tại chức (buổi tối, gửi thư) đào tạo cán bộ có trình độ đại học và trung học chuyên nghiệp có cấp bằng tốt nghiệp hoặc cấp chứng chỉ học lực tương đương do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban hành chính địa phương, các cơ sở sản xuất mở trước hoặc sau ngày ban hành Nghị định 171-CP, đều phải đăng ký tại Phủ Thủ tướng, Bộ Giáo dục và Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, dù các trường, lớp đó đã hoặc chưa đạt những tiêu chuẩn quy định.

Các trường, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do các Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc Ủy ban hành chính địa phương mở có mục tiêu, thời gian, đối tượng như đã quy định tại điều 13 của Nghị định 171-CP không thuộc phạm vi đăng ký này.

Khi dự định hợp nhất, tách hoặc bãi bỏ trường, lớp đại học và trung học chuyên nghiệp tập trung và tại chức đã được phép mở, cơ quan quản lý trường, lớp đó phải báo cáo trước cho ba cơ quan hữu quan nói trên xét theo các nguyên tắc, thủ tục như đã quy định.

III. TRÁCH NHIỆM ĐĂNG KÝ

Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban hành chính địa phương trực tiếp quản lý trường, lớp đại học hoặc trung học chuyên nghiệp nào có nhiệm vụ đăng ký trường, lớp đại học hoặc trung học chuyên nghiệp đó.

IV. THỦ TỤC - HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

1. Đối với các trường và lớp đại học và trung học chuyên nghiệp đã mở:

a) Cơ quan xin đăng ký những trường, lớp của mình phải làm một đơn xin đăng ký chính thức trình Thủ tướng Chính phủ, bản sao gửi Bộ Giáo dục và Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (nếu là trường, lớp đại học); đơn gửi Bộ Giáo dục và bản sao gửi Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (nếu là trường, lớp trung học chuyên nghiệp). Đơn xin đăng ký chính thức phải kèm theo hồ sơ đăng ký riêng của mỗi trường.

Hồ sơ đăng ký gồm một bản tổng hợp tình hình trường đến ngày xin đăng ký (lý do mở trường, tình hình tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức giảng dạy, tình hình hoạt động và kết quả đào tạo của trường trong mấy năm qua…), phương hướng, kế hoạch, quy mô phát triển của trường sau này đối chiếu với yêu cầu phát triển của ngành sản xuất đó.

Ngoài ra cần gửi thêm bản sao quyết định mở trường đó. Sau khi gửi hồ sơ đăng ký, nếu có tình hình gì mới, cơ quan xin đăng ký gửi hồ sơ bổ sung cho các cơ quan có trách nhiệm.

b) Đối với các trường, lớp đại học, Bộ Giáo dục và Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, sau khi nhận được bản sao đơn xin đăng ký và hồ sơ đăng ký, căn cứ vào chức năng của mỗi cơ quan, có nhiệm vụ nghiên cứu, đối chiếu với các tiêu chuẩn đã quy định, phát biểu ý kiến đề nghị với Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận hoặc bãi bỏ và có kiến nghị biện pháp bổ sung để đảm bảo những tiêu chuẩn đã quy định.

Thủ tướng Chính phủ sẽ xét và quyết định theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.

c) Đối với các trường, lớp trung học chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục sẽ cùng Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Bộ, cơ quan có trường, lớp quyết định cụ thể, trường hợp không thống nhất ý kiến sẽ trình Phủ Thủ tướng quyết định.

d) Để Bộ Giáo dục, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và các cơ quan có liên quan có điều kiện nghiên cứu chu đáo, thời hạn đăng ký cuối cùng quy định đến hết ngày 30/11/1964 cho tất cả các trường, lớp đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp ban ngày đã mở và đang còn hoạt động.

Đối với các lớp tại chức, vì đã có hướng dẫn từ trước nên quy định như sau:

- Các Bộ, các ngành đã đăng ký cần đối chiếu Thông tư này bổ sung cho đầy đủ những hồ sơ còn thiếu. Hạn cuối cùng là ngày 30/9/1964.

- Các Bộ, các ngành hiện chưa đăng ký, cần thực hiện đúng theo Thông tư này. Hạn cuối cùng là ngày 31/10/1964.

2. Đối với các trường, lớp đại học và trung học chuyên nghiệp sẽ mở:

a) Đối với các trường, lớp đại học và trung học chuyên nghiệp dự định mở, hồ sơ đăng ký (tức là hồ sơ xin mở trường, lớp) gồm có:

- Tờ trình về lý do và yêu cầu mở trường; lớp;

- Đề án về mục tiêu đào tạo, đối tượng đào tạo, kế hoạch giảng dạy, chương trình các môn học và phương pháp giảng dạy, kế hoạch tuyển sinh;

- Đề án về tổ chức bộ máy nhà trường, xây dựng trường sở, thiết bị học tập và giảng dạy.

Nội dung các văn bản này phải nêu rõ:

- Tình hình phát triển của ngành, nhu cầu và quy hoạch đào tạo cán bộ và sự cần thiết phải mở trường;

- Nhiệm vụ, mục tiêu, quy mô trước mắt, lâu dài của trường, hình thức, thời gian, đối tượng, kế hoạch giảng dạy và chương trình các môn học;

- Điều kiện để đảm bảo nhiệm vụ đào tạo (cán bộ giảng dạy, bộ máy quản lý nhà trường, trường sở, thiết bị, v.v…).

b) Về thủ tục xét theo đúng như đã quy định tại điều 8, 9, 10 của Nghị định 171-CP.

c) Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký xin mở trường, lớp mới quy định chung là đến ngày 30 tháng 9 hàng năm, trước ngày khai giảng chính thức của trường hoặc lớp định mở là 12 tháng. Đối với các lớp tại chức, thời hạn nộp hồ sơ là 6 tháng trước khi khai giảng.

Riêng đối với năm học 1964 – 1965, thời hạn nộp hồ sơ của những trường, lớp sẽ mở quy định chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 1964.

Trên đây là một số nguyên tắc, thủ tục hướng dẫn việc đăng ký các trường, lớp đại học và trung học chuyên nghiệp nhằm thi hành đúng đắn Nghị định 171-CP của Hội đồng Chính phủ về quy chế mở trường và lớp đại học và trung học chuyên nghiệp.

Bộ tôi đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các Ủy ban hành chính địa phương trong khi thi hành Thông tư này, có gì khó khăn, xin cho Bộ tôi biết để hướng dẫn kịp thời. 

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
 


 
  Nguyễn Văn Huyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40-TT-ĐH

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu40-TT-ĐH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/1964
Ngày hiệu lực28/08/1964
Ngày công báo16/09/1964
Số công báoSố 30
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40-TT-ĐH

Lược đồ Thông tư 40-TT-ĐH hướng dẫn đăng ký trường, lớp đại học và trung học chuyên nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 40-TT-ĐH hướng dẫn đăng ký trường, lớp đại học và trung học chuyên nghiệp
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu40-TT-ĐH
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục
        Người kýNguyễn Văn Huyên
        Ngày ban hành13/08/1964
        Ngày hiệu lực28/08/1964
        Ngày công báo16/09/1964
        Số công báoSố 30
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 40-TT-ĐH hướng dẫn đăng ký trường, lớp đại học và trung học chuyên nghiệp

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 40-TT-ĐH hướng dẫn đăng ký trường, lớp đại học và trung học chuyên nghiệp

              • 13/08/1964

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/09/1964

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/08/1964

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực