Thông tư 44/2012/TT-BGDĐT

Thông tư 44/2012/TT-BGDĐT về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 44/2012/TT-BGDĐT mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp đã được thay thế bởi Thông tư 16/2020/TT-BGDĐT mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2020.

Nội dung toàn văn Thông tư 44/2012/TT-BGDĐT mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2012/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH MẪU BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.

Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp gồm bốn (4) trang, mỗi trang có kích thước 17cm x 12,5cm.

Trang 1 và trang 4 có nền màu đỏ; trang 1 có hình Quốc huy, các chữ in trên trang 1 có màu vàng; trang 2 và trang 3 có nền màu vàng, hoa văn viền màu vàng đậm, tên bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp bằng tiếng Việt và tiếng Anh có màu đỏ, các chữ khác có màu đen; hình trống đồng in chìm chính giữa trang 2, hình Quốc huy in chìm chính giữa trang 3. Cách ghi nội dung trên bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2013. Thông tư này thay thế Thông tư số 20/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.

Các phôi bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp đã in, cấp phát theo mẫu quy định tại Thông tư số 20/2009/TT-BGDĐT trước ngày Thông tư này có hiệu lực, có giá trị sử dụng đến hết năm học 2012-2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- UBVHGDTNTN&NĐ của QH;
- Như Điều 3;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Kiểm toán nhà nước;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ;
- Lưu VT, Vụ PC.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2012/TT-BGDĐT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu44/2012/TT-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2012
Ngày hiệu lực16/01/2013
Ngày công báo30/12/2012
Số công báoTừ số 779 đến số 780
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2020
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2012/TT-BGDĐT

Lược đồ Thông tư 44/2012/TT-BGDĐT mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 44/2012/TT-BGDĐT mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu44/2012/TT-BGDĐT
       Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
       Người kýPhạm Vũ Luận
       Ngày ban hành30/11/2012
       Ngày hiệu lực16/01/2013
       Ngày công báo30/12/2012
       Số công báoTừ số 779 đến số 780
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2020
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 44/2012/TT-BGDĐT mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 44/2012/TT-BGDĐT mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp