Thông tư 44-TT/3a

Thông tư 44-TT/3a năm 1966 hướng dẫn việc tổ chức thi hành chế độ bồi dưỡng tại chỗ cho công nhân, viên chức do Tổng Công đòan Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 44-TT/3a hướng dẫn tổ chức chế độ bồi dưỡng tại chỗ công nhân, viên chức


TỔNG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 44-TT/3A

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 1966 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC TỔ CHỨC THI HÀNH CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG TẠI CHỖ CHO CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
- Các Cơ quan, đòan thể trung ương
- Các Ủy ban hành chính, khu, thành, tỉnh,
- Các Liên hiệp công đòan và công đòan ngành dọc trung ương. 

Thi hành Chỉ thị số 135-CP ngày 20-07-1966 của Hội đồng Chính phủ về việc tăng cường giữ gìn sức khỏe cho công nhân, viên chức, Tổng công đoàn Việt Nam giải thích và hướng dẫn thi hành chế độ bồi dưỡng tại chỗ như sau.

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG THI HÀNH

Nói chung là tất cả công nhân, viên chức làm việc ở các cơ quan, xí nghiệp, công, nông, lâm trường Nhà nước, kể cả các xí nghiệp công tư hợp doanh đã thống nhất chế độ tiền lương và xí nghiệp địa phương đã thi hành điều lệ bảo hiểm xã hội, đều là đối tượng thi hành chế độ bồi dưỡng tại chỗ. Nhưng vì khả năng có hạn nên trong khi thi hành những công nhân viên chức làm việc trong những điều kiện sau đây được ưu tiên xét để hưởng chế độ này.

a) Là những người giữ những nhiệm vụ chủ chốt trong công tác, trong dây chuyền sản xuất, mà do làm việc quá sức trong những điều kiện khẩn trương căng thẳng, nên mất ăn, mất ngủ, sức khỏe bị giảm sút;

b) Hoặc là những người làm việc ở những nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe, mà sức khỏe đã bắt đầu giảm sút.

Ngoài ra những công nhân, viên chức tuy không làm việc trong những điều kiện nói trên (a,b), nhưng đột xuất vì yêu cầu của sản xuất, chiến đấu, làm việc quá căng thẳng sau đó sức khỏe bị giảm sút, nếu xét cần phải bồi dưỡng thì cũng được hưởng chế độ này.

Những người do bệnh tật, ốm đau mà sức khỏe giảm sút không áp dụng chế độ bồi dưỡng tại chỗ, nếu cần sẽ áp dụng chế độ điều trị, điều dưỡng, bồi dưỡng theo chế độ chữa bệnh hiện hành.

Những nghề được coi là nặng nhọc, có hại sức khỏe là:

a) Những nghề tiêu chuẩn gạo ăn hàng tháng được cấp từ 19 kg trở lên;

b) Những nghề được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật theo Thông tư số 2-TTg ngày 09-01-1963 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động.

Việc xét cho công nhân, viên chức được bồi dưỡng sẽ tiến hành thường xuyên, kịp thời sau mỗi đợt sản xuất, công tác, chiến đấu khẩn trương, căng thẳng.

Riêng đối với những người làm việc ở những nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe thì không nhất thiết phải qua những đợt sản xuất, chiến đấu khẩn trương, căng thẳng mới được xét, cứ khi nào sức khỏe giảm sút nhiều thì được xét để bồi dưỡng.

Hiện nay việc xác định tình hình sức khỏe bị giảm sút nhiều, ít của từng người chưa thể có tiêu chuẩn cụ thể, cho nên phải căn cứ vào điều kiện lao động, điều kiện sinh hoạt và kết quả của các đợt kiểm tra sức khỏe để quyết định. Do đó, chuyên môn, và công đoàn cơ sở phải phối hợp chặt chẽ, dựa vào tổ sản xuất, tổ công tác để nhận xét, giải quyết cho thỏa đáng, vừa đảm bảo được nội dung chính sách, vừa bảo đảm được đoàn kết nội bộ công nhân, viên chức. Khi xét, cần quán triệt tinh thần chỉ thị của Hội đồng Chính phủ là phục vụ được những yêu cầu ấưc thiết nhất của sản xuất, công tác, tránh tư tưởng suy bì, bình quân và cách làm tràn lan, không đúng đối tượng.

Theo chỉ thị của Hội đồng Chính phủ, việc xét và quyết định bồi dưỡng tại chỗ cho công nhân, viên chức do tổ chức y tế cơ sở đề nghị, thủ trưởng và công đoàn cơ sở đồng ý. Như khi tiến hành giữa y tế, thủ trưởng và công đoàn phải có kế hoạch cụ thể nhất trí với nhau để giải quyết cho tốt. Nếu có trường hợp chưa nhất trí thì phải xin ý kiến của Đảng ủy cơ sở, tránh gây dư luận không tốt trong quần chúng.

II. MỨC BỒI DƯỠNG, THỜI GIAN BỒI DƯỠNG

Mức bồi dưỡng mỗi ngày 0đ80 trong thời gian 07 ngày, 10 ngày, 15 ngày tùy theo tình hình sức khỏe của từng người, nhưng người được bồi dưỡng nhiều nhất trong năm không quá hai lần. Trong thời gian đó, nói chung, người công nhân, viên chức vẫn tiếp tục làm việc. Riêng đối với một số người nếu xét thấy cần thiết thì có thể nghỉ việc. Những ngày nghỉ này sẽ trừ vào ngày nghỉ hàng năm hoặc ngày nghỉ bù. Trường hợp đặc biệt có thể cho nghỉ thêm.

Việc cho công nhân, viên chức nghỉ thêm, ngoài số ngày nghỉ hàng năm cần phải cân nhắc thận trọng để khỏi ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất và công tác. Vì vậy, sẽ giải quyết theo hướng sau đây:

- Đối với những người do hoàn cảnh công tác được nghỉ bù chủ nhật thì số ngày nghỉ việc để bồi dưỡng sẽ trừ vào những ngày nghỉ bù chủ nhật;

- Những người được nghỉ bồi dưỡng ngoài số ngày nghỉ hàng năm và số ngày nghỉ bù chủ nhật, phải là những người có thành tích trong sản xuất và công tác, họ đã hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, công tác của cá nhân trong quý, năm; những người giữ những nhiệm vụ chủ chốt trong công tác, trong dây chuyền sản xuất do làm việc quá sức trên sức khỏe bị giảm sút, xét cần thiết phải cho nghỉ, bồi dưỡng trong một thời gian nhất định, sức khỏe họ phục hồi nhanh sẽ có lợi nhiều cho sản xuất và công tác nhiều hơn.

Trong những ngày nghỉ việc này, công nhân, viên chức được trả đủ lương (do quỹ lương đài thọ).

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ KINH PHÍ BỒI DƯỠNG

1. Hình thức tổ chức

Những nơi có điều kiện, dựa vào những cơ sở sẵn có như bệnh xá, trạm xá, nhà điều dưỡng... sẽ tổ chức theo quy mô nhỏ cho công nhân, viên chức ăn, nghỉ tại chỗ; nơi không có điều kiện như trên thì dựa vào nhà ăn tập thể hoặc căng-tin để tổ chức cho công nhân, viên chức ăn tại chỗ (không phát thực phẩm cho cá nhân mang về nhà).

Về bữa ăn, tùy theo hoàn cảnh từng nơi, tổ chức bồi dưỡng cho công nhân, viên chức cùng với hai bữa ăn chính trong ngày hoặc các bữa ăn sáng, trưa, tối.

Về vấn đề thực phẩm bồi dưỡng, Hội đồng Chính phủ đã quy định “cơ quan thương nghiệp địa phương cần cố gắng cung cấp thực phẩm cho những người được bồi dưỡng; xí nghiệp, công trường cần trích một phần thích đáng kết quả tăng gia sản xuất (nếu có) để bảo đảm mức ăn tương đối đủ cả về lượng và chất”.

Để thực hiện quy định trên, các Liên hiệp công đoàn địa phương có nhiệm vụ tập hợp yêu cầu về thực phẩm bồi dưỡng của các cơ sở của địa phương và các cơ sở do các cơ quan trung ương quản lý đóng tại địa phương để làm dự trụ tổng quát với cơ quan thương nghiệp sở tại theo cách thức sau đây:

- Khi các Bộ, các cơ quan chủ quản ở trung ương phân phối kinh phí bồi dưỡng cho cơ sở trực thuộc thì các cơ sở đó phải đến đăng ký với Liên hiệp công đoàn sở tại về số tiền bồi dưỡng và số lương thực phẩm yêu cầu.

- Các Liên hiệp công đoàn tập hợp yêu cầu của các cơ sở do trung ương quản lý cộng với tiền bồi dưỡng và số lượng thực phẩm theo yêu cầu của các cơ sở thuộc địa phương quản lý để lập dự trù với cơ quan thưong nghiệp sở tại. Cố gắng bảo đảm cung cấp thịt, đường, sữa bằng 2/3 số tiền bồi dưỡng nhưng chủ yếu là thịt; còn lại 1/3 số tiền bồi dưỡng sẽ cung cấp bằng thực phẩm phụ: tôm, gà, cá, trứng và nước ngọt v.v…

Cách cung cấp thực phẩm bồi dưỡng cho cơ sở do cơ quan thương nghiệp địa phương thảo luận với Liên hiệp công đoàn để quy định thủ tục thích hợp với hoàn cảnh từng địa phương. Nếu có khó khăn mắc mứu về nghiệp vụ, yêu cầu cơ quan thương nghiệp địa phương phản ảnh, thỉnh thị trực tiếp với Bộ chủ quản giải quyết.

Những nơi tăng gia, chăn nuôi được thực phẩm sẽ trích một phần thích đáng để cải thiện thêm bữa ăn cho những người được bồi dưỡng tại chỗ. Các cấp công đoàn cùng với thủ trưởng cơ quan, xí nghiệp giải thích cho công nhân, viên chức về điểm này để tránh sự suy bì, thắc mắc trong công nhân, viên chức.

2. Kinh phí bồi dưỡng.

a) Nguồn kinh phí thuộc quỹ bảo hiểm xã hội.

Hàng năm, tổng công đoàn sẽ lấy một phần trong quỹ bảo hiểm xã hội (trước đây chỉ về tổ chức nghỉ mát) phân phối cho các Bộ và một số cơ quan ở trung ương để các Bộ và một số cơ quan ở trung ương để các Bộ, các cơ quan phân phối lại cho các cơ sở trực thuộc. Đối với một số cơ quan khac ở trung ương, Tổng công đoàn sẽ phân phối kinh phí qua Liên hiệp công đoàn các cơ quan trung ương.

Đối với các địa phương, để thống nhất việc quản lý nguồn kinh phí này vào một mối thuộc quỹ bảo hiểm xã hội và các Liên hiệp công đoàn đang phụ trách, Tổng công đoàn sẽ phân phối trực tiếp khoản kinh phí này cho các Liên hiệp công đoàn và các Liên hiệp công đoàn cùng với Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh sở tại có kế hoạch cụ thể phân phối lại cho các cơ sở trực thuộc.

Cách phân phối khoản kinh phí này dựa theo những nguyên tắc sau đây:

- Ngành giao thông vận tải, các ngành nghề nặng nhọc và độc hại, các ngành trực tiếp phục vụ chiến đấu, các vùng chiến đấu ác liệu được phân phối nhiều hơn các ngành và địa phương khác;

- Ngành và cơ sở có nhiều quỹ xí nghiệp được chiếu cố thỏa đáng (kinh phí bảo hiểm xã hội phân phối có ít hơn, nhưng bảo đảm số lần người được bồi dưỡng sẽ nhiều hơn các ngành và cơ sở có ít hoặc không có quỹ xí nghiệp);

- Ngành và cơ sở nào, số công nhân, viên chức ít, sẽ được giải quyết thỏa đáng từng trường hợp.

b) Nguồn kinh phí thuộc quỹ xí nghiệp.

Các Bộ, các cơ quan chủ quản xí nghiệp (kể cả Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh) sẽ huy động tập trung từ 10 đến 15% số tiền chi về phúc lợi tập thể thuộc quỹ xí nghiệp của các xí nghiệp trực thuộc. Số tiền này bổ sung cho việc bồi dưỡng tại chỗ cho công nhân, viên chức. Cụ thể là:

- Ở trung ương, các Bộ, các cơ quan chủ quản xí nghiệp, khi xét duyệt quỹ xí nghiệp trong năm kế hoạch cho các xí nghiệp trực thuộc, sẽ huy động tập trung luôn quỹ xí nghiệp theo tỷ lệ quy định trên và cộng với số tiền do Tổng công đoàn phân phối để sử dụng chung trong toàn ngành. Ở các địa phương, Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh cũng được tiến hành như trên, nhưng số tiền huy động tập trung được sẽ chuyển thẳng đến Liên hiệp công đoàn và Liên hiệp công đoàn sẽ cùng với Ủy ban hành chính vạch kế hoạch phân phối cho cơ sở thuộc địa phương mình.

Tổng công đoàn sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc cấp kinh phí và chế độ thanh, quyết toán.

IV. VỀ TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

Căn cứ vào quy định hiện hành về nhiệm vụ, chức năng của chuyên môn, công đoàn, Tổng công đoàn hướng dẫn việc tổ chức chỉ đạo thực hiện chế độ bồi dưỡng tại chỗ cho công nhân, viên chức như sau:

1. Đối với các cơ quan Nhà nước.

Ở trung ương và địa phương, đề nghị các Bộ, các cơ quan chủ quản và Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh căn cứ vào chức năng nhiệm vụ đã được Hội đồng Chính phủ quy định để tiến hành hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành chế độ bồi dưỡng này tại các cơ sở trực thuộc.

Ở cơ sở, thủ trưởng các cơ quan, xí nghiệp sử dụng bộ máy chuyên môn giúp việc để tổ chức việc bồi dưỡng tại chỗ cho công nhân, viên chức theo đúng mục đích, yêu cầu của chế độ và cùng với công đoàn cơ sở tổ chức phổ biến chế độ trong công nhân, viên chức; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ thừa hành thực hiện tốt chế độ này.

2. Đối với các cấp công đoàn.

Các Liên hiệp công đoàn, công đoàn ngành dọc và công đoàn trực thuộc Tổng công đoàn căn cứ vào phạm vi trách nhiệm, phối hợp với các ngành có liên quan, tham gia, giám sát việc thi hành chế độ bồi dưỡng tại chỗ cho công nhân, viên chức.

Các Liên hiệp công đoàn được Tổng công đoàn và Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh giao nhiệm vụ quản lý, phân phối kinh phí bồi dưỡng tại chỗ cho công nhân, viên chức thì ngoài nhiệm vụ, chức năng tham gia, giám sát trên, cò có nhiệm vụ như một cơ quan Nhà nước ở địa phương trong việc quản lý, tổ chức thực hiện chế độ này.

Các công đoàn cơ sở, ngoài chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn như trên, còn được Nhà nước giao nhiệm vụ cùng với thủ trưởng cơ quan, xí nghiệp xét và quyết định cho công nhân, viên chức được bồi dưỡng và tổ chức thực hiện chế độ này tại cơ sở.

Vì vậy, Tổng công đoàn quy định, trưởng hoặc phó ban bảo hiểm xã hội của cơ quan xí nghiệp cùng với thủ trưởng trực tiếp phụ trách công tác này. Khi cần sẽ sử dụng những cán bộ trong ban bảo hiểm xã hội cùng với cán bộ giúp việc thủ trưởng để tiến hành tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện trong cơ sở mình. Tham gia ý kiến với thủ trưởng trong việc sơ kết, tổng kết việc chấp hành chế độ đối với cấp trên.

Trong hoàn cảnh cả nước có chiến tranh, đời sống và sinh hoạt của toàn dân còn có nhiều khó khăn, nhưng Đảng, Chính phủ đã quan tâm giữ gìn sức khỏe lâu dài cho công nhân, viên chức để đề phòng bệnh tật, ốm đau có thể xảy ra, đó là nguồn động viên thiết thực đối với giai cấp công nhân để hăng hái thi đua đẩy mạnh sản xuất, công tác, đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược. Yêu cầu các ngành, các cấp (nhất là cơ sở) cần coi trọng việc chỉ đạo thực hiện. Trước hết cần coi trọng công tác tư tưởng làm cho mọi người thấy rõ ý nghĩa của vấn đề. Trên cơ sở đó mà tránh những tư tưởng như tắc trách, ngại khó trong cán bộ và tư tưởng suy bì trong công nhân, viên chức.

Qua thực hiện, có gì mắc mứu đề nghị các ngành, các cấp phản ánh kịp thời để Tổng công đoàn nghiên cứu giải quyết.

 

T.M. CHỦ TỊCH ĐOÀN
TỔNG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
 


 
Nguyễn Công Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44-TT/3a

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu44-TT/3a
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/1966
Ngày hiệu lực21/10/1966
Ngày công báo15/11/1966
Số công báoSố 14
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44-TT/3a

Lược đồ Thông tư 44-TT/3a hướng dẫn tổ chức chế độ bồi dưỡng tại chỗ công nhân, viên chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 44-TT/3a hướng dẫn tổ chức chế độ bồi dưỡng tại chỗ công nhân, viên chức
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu44-TT/3a
        Cơ quan ban hànhTổng Công đoàn Việt Nam
        Người kýNguyễn Công Hòa
        Ngày ban hành06/10/1966
        Ngày hiệu lực21/10/1966
        Ngày công báo15/11/1966
        Số công báoSố 14
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 44-TT/3a hướng dẫn tổ chức chế độ bồi dưỡng tại chỗ công nhân, viên chức

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 44-TT/3a hướng dẫn tổ chức chế độ bồi dưỡng tại chỗ công nhân, viên chức

              • 06/10/1966

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/11/1966

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/10/1966

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực