Thông tư 48/2017/TT-BTNMT

Thông tư 48/2017/TT-BTNMT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 48/2017/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2017/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÃ LUẬT KHÍ TƯỢNG TRÊN CAO VÀ RA ĐA THỜI TIẾT

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết, mã số QCVN 64:2017/BTNMT.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2018.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Website Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu: VT, BĐKH, KHCN, PC, KTTVQG (200).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Linh Ngọc

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2017/TT-BTNMT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu48/2017/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2017
Ngày hiệu lực21/05/2018
Ngày công báo10/12/2017
Số công báoTừ số 909 đến số 910
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2017/TT-BTNMT

Lược đồ Thông tư 48/2017/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 48/2017/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu48/2017/TT-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýNguyễn Linh Ngọc
        Ngày ban hành20/11/2017
        Ngày hiệu lực21/05/2018
        Ngày công báo10/12/2017
        Số công báoTừ số 909 đến số 910
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư 48/2017/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao

            Lịch sử hiệu lực Thông tư 48/2017/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao

            • 20/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/12/2017

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực