Thông tư 48/2020/TT-BTC

Thông tư 48/2020/TT-BTC sửa đổi 1: 2020 QCVN 08: 2018/BTC quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 48/2020/TT-BTC sửa đổi 1: 2020 QCVN 08: 2018/BTC quy chuẩn quốc gia xuồng cao tốc dự trữ


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2020/TT-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH SỬA ĐỔI 1: 2020 QCVN 08: 2018/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI XUỒNG (TÀU) CAO TỐC DỰ TRỮ QUỐC GIA

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư ban hành Sửa đổi 1: 2020 QCVN 08: 2018/BTC quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Sửa đổi 1: 2020 QCVN 08: 2018/BTC quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2020.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giao nhận (nhập, xuất), bảo quản và quản lý xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo; website Chính phủ; website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT; TCDT (80b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

SỬA ĐỔI 1: 2020 QCVN 08: 2018/BTC

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI XUỒNG (TÀU) CAO TỐC DỰ TRỮ QUỐC GIA

National technical regulation on high speed craft for national reserve

Lời nói đầu

Sửa đổi 1: 2020 QCVN 08: 2018/BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định của QCVN 08: 2018/BTC.

Sửa đổi 1: 2020 QCVN 08: 2018/BTC do Tổng cục Dự trữ Nhà nước biên soạn và trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 48/2020/TT-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2020.

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI XUỒNG (TÀU) CAO TỐC DỰ TRỮ QUỐC GIA
SỬA ĐỔI 1: 2020

National technical regulation on high Speed Craft for national reserve
Amendment 1: 2020

1. Sửa đổi tiết 4.1.1.1 điểm 4.1.1 khoản 4.1 Mục 4 như sau:

“4.1.1.1 Trách nhiệm của cơ quan dự trữ quốc gia chuyên trách: Nghiệm thu sản phẩm sau khi hoàn thiện.”

2. Sửa đổi điểm 4.1.2 khoản 4.1 Mục 4 như sau:

“4.1.2 Kiểm tra trước thời gian hết hạn bảo hành trong quá trình lưu kho và trước khi xuất kho

4.1.2.1 Kiểm tra trước thời gian hết hạn bảo hành

Trước thời gian hết hạn bảo hành 3 tháng, đơn vị dự trữ quốc gia tiến hành kiểm tra ngoại quan toàn bộ số lượng xuồng và kiểm tra vận hành. Trường hợp có sự cố kỹ thuật, đơn vị dự trữ quốc gia thông báo để đơn vị cung cấp hàng kiểm tra, khắc phục.

4.1.2.2 Kiểm tra trước khi xuất kho: Đơn vị dự trữ quốc gia tổ chức kiểm tra ngoại quan, vận hành xuồng. Đối với trang thiết bị (ắc quy, phao áo cứu sinh...) trường hợp không đảm bảo chất lượng hoặc đã hết thời hạn lưu kho theo quy định thì đơn vị dự trữ quốc gia phải thay thế bảo đảm chất lượng, đúng chủng loại theo quy định để xuất kho.”

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2020/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu48/2020/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2020
Ngày hiệu lực15/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 tháng trước
(31/05/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2020/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 48/2020/TT-BTC sửa đổi 1: 2020 QCVN 08: 2018/BTC quy chuẩn quốc gia xuồng cao tốc dự trữ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 48/2020/TT-BTC sửa đổi 1: 2020 QCVN 08: 2018/BTC quy chuẩn quốc gia xuồng cao tốc dự trữ
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu48/2020/TT-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Thị Mai
        Ngày ban hành29/05/2020
        Ngày hiệu lực15/07/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 tháng trước
        (31/05/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư 48/2020/TT-BTC sửa đổi 1: 2020 QCVN 08: 2018/BTC quy chuẩn quốc gia xuồng cao tốc dự trữ

            Lịch sử hiệu lực Thông tư 48/2020/TT-BTC sửa đổi 1: 2020 QCVN 08: 2018/BTC quy chuẩn quốc gia xuồng cao tốc dự trữ

            • 29/05/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/07/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực