Thông tư 488-KHKT/TT

Thông tư 488-KHKT/TT-1966 về việc xây dựng, xét duyệt, ban hành, quản lý tiêu chuẩn kỹ thuật địa phương của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp do Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 488-KHKT/TT xây dựng xét duyệt ban hành quản lý tiêu chuẩn kỹ thuật địa phương sản phẩm công nông nghiệp


UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 488-KHKT/TT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 1966 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC XÂY DỰNG, XÉT DUYỆT, BAN HÀNH, QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG CỦA SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP

Để đáp ứng yêu cầu tăng cường công tác quản lý kỹ thuật của các địa phương.
Căn cứ vào Nghị định số 123 – CP ngày 24 tháng 8 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ, căn cứ tình hình áp dụng tiêu chuẩn Nhà nước, tiêu chuẩn ngành đã ban hành.
Xét thấy Nhà nước cũng như các ngành chủ quản sản xuất ở trung ương chưa có thể tổ chức nghiên cứu, xét duyệt và ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật thích hợp cho tất cả các sản phẩm do địa phương quản lý sản xuất hiện nay.
Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước thấy cần thiết để các khu, tỉnh, thành phố có thể xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật địa phương theo các thể thức quy định dưới dây:
1. Tiêu chuẩn kỹ thuật địa phương là văn bản kỹ thuật của một khu, tỉnh, thành phố và chỉ có hiệu lực trong phạm vi khu, tỉnh, thành phố đó.

2. Tiêu chuẩn kỹ thuật địa phương chỉ được xây dựng:

- Khi chưa có tiêu chuẩn Nhà nước và tiêu chuẩn ngành có hiệu lực đối với sản phẩm do địa phương quản lý sản xuất.

- Khi cần cụ thể hóa tiêu chuẩn Nhà nước hoặc tiêu chuẩn ngành có hiệu lực đối với sản phẩm do địa phương quản lý sản xuất. Trong trường hợp này nội dung tiêu chuẩn địa phương không được trái với các điều quy định trong tiêu chuẩn Nhà nước và tiêu chuẩn ngành.

- Cho những sản phẩm sản xuất chỉ để dùng trong địa phương.

3. Ban Khoa học và kỹ thuật và các cơ quan chủ quản sản xuất của khu, tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật địa phương.

4. Tiêu chuẩn kỹ thuật địa phương do Ủy ban hành chính hoặc một cơ quan được Ủy ban hành chính ủy quyền xét duyệt và ban hành.

5. Tiêu chuẩn kỹ thuật địa phương được ban hành dưới hai hình thức:

- chính thức áp dụng, bắt buộc phải chấp hành kể từ ngày tiêu chuẩn có hiệu lực.

- khuyến khích áp dụng, không bắt buộc nhưng các cơ sở sản xuất cần cố gắng áp dụng được chừng nào tốt chừng ấy.

6. Tiêu chuẩn kỹ thuật địa phương gồm có các loại cơ bản như tiêu chuẩn Nhà nước và tiêu chuẩn ngành:

- tiêu chuẩn về thông số và kích thước cơ bản.

- tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật.

- tiêu chuẩn về phương pháp thử.

- tiêu chuẩn về ghi nhãn hiệu, bao gói, vận chuyển, bảo quản.

- tiêu chuẩn toàn diện gồm đủ nội dung các tiêu chuẩn nói trên.

- tiêu chuẩn về những vấn đề kỹ thuật chung.

7. Khi xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật địa phương cần chú ý:

- Bộ phận nghiên cứu dự thảo có nhiệm vụ tổng hợp các tài liệu liên quan (các tài liệu điều tra thống kê, các tiêu chuẩn hay quy định kỹ thuật đang áp dụng, các kết quả nghiên cứu khoa học…), kinh nghiệm sản xuất và tình hình thực tiễn (về thiết kế, sản xuất, sử dụng) của địa phương, trên cơ sở đó đề ra những chỉ tiêu thích hợp đưa vào dự thảo.

- Trước khi trình xét duyệt ban hành bản dự thảo tiêu chuẩn cần được sự đóng góp ý kiến của các cơ sở sản xuất và các ngành có liên quan trong địa phương.

8. Tiêu chuẩn kỹ thuật địa phương được trình bày thống nhất theo mẫu quy định của Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước (nếu in typo). Trường hợp chỉ in  rô-nê-ô hay đánh máy thì không bắt buộc theo quy định.

9. Tiêu chuẩn kỹ thuật địa phương đã ban hành phải được đăng ký thống nhất vào một quyển sổ riêng tại Ban khoa học và kỹ thuật và ký hiệu thống nhất theo như quy định trong công văn số 34-KHH/ĐLTC ngày 24-2-1966 của Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước.

10. Ban khoa học và kỹ thuật là cơ quan giúp Ủy ban hành chính chỉ đạo toàn bộ công tác tiêu chuẩn hóa ở địa phương. Tại ban khoa học và kỹ thuật cần có cán bộ chuyên trách công tác này để giúp ban làm các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Lập kế hoạch tiêu chuẩn hóa của địa phương.

- Điều hòa, phối hợp công tác tiêu chuẩn hóa giữa các ngành trong địa phương.

- Đôn đốc, theo dõi việc nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn địa phương.

- Hướng dẫn và theo dõi chung việc áp dụng tiêu chuẩn Nhà nước, tiêu chuẩn ngành và tiêu chuẩn địa phương.

- Đăng ký và lưu trữ hồ sơ tiêu chuẩn địa phương. Quản lý các tài liệu về tiêu chuẩn hóa (trong nước và ngoài nước) của địa phương.

- Hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa trong địa phương.

Viện đo lường và tiêu chuẩn thuộc Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước chịu trách nhiệm hướng dẫn chung về mặt nghiệp vụ tiêu chuẩn hóa cho các ban khoa học và kỹ thuật địa phương.

II. Tại các cơ quan chủ quản sản xuất có tổ chức nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn địa phương hoặc giao trách nhiệm hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn Nhà nước, tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn địa phương cũng cần có cán bộ (chuyên ngành hoặc kiêm nhiệm) theo dõi về công tác tiêu chuẩn hóa. Cán bộ này giúp cơ quan làm các nhiệm sau:

- Lập dự án kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn địa phương thuộc cơ quan mình phụ trách gửi cho ban khoa học và kỹ thuật về tổng hợp xây dựng kế hoạch của địa phương.

- Tổ chức nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn địa phương trong phạm vi được giao kế hoạch.

- Hướng dẫn theo dõi việc áp dụng tiêu chuẩn các cấp tại các cơ sở sản xuất do cơ quan mình quản lý.

- Cùng ban khoa học và kỹ thuật hướng dẫn về nghiệp vụ tiêu chuẩn hóa cho các cơ sở sản xuất.

- Tập hợp, hoàn thiện các hồ sơ tiêu chuẩn đã được xét duyệt, ban hành gửi cho ban khoa học và kỹ thuật đăng ký và lưu trữ.

12. Các vấn đề khác thì các địa phương nghiên cứu vận dụng điều lệ tạm thời về tiêu chuẩn hóa do Hội đồng Chính phủ ban hành (Nghị định số 123 – CP ngày 24-8-1963) và Thông tư hướng dẫn thi hành của Ủy ban Khoa học Nhà nước số 149-KHH/TT ngày 15-9-1963.

Trên đây là một số điểm quy định chung về vấn đề xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật địa phương. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn vướng mắc hoặc thấy cần bổ sung, sửa đổi đề nghị các địa phương trực tiếp bàn bạc với Viện đo lường và tiêu chuẩn thuộc Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước.

 

 

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
 
 


Trần Đại Nghĩa  

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 488-KHKT/TT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu488-KHKT/TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/1966
Ngày hiệu lực20/06/1966
Ngày công báo15/08/1966
Số công báoSố 9
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 488-KHKT/TT

Lược đồ Thông tư 488-KHKT/TT xây dựng xét duyệt ban hành quản lý tiêu chuẩn kỹ thuật địa phương sản phẩm công nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 488-KHKT/TT xây dựng xét duyệt ban hành quản lý tiêu chuẩn kỹ thuật địa phương sản phẩm công nông nghiệp
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu488-KHKT/TT
        Cơ quan ban hànhỦy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước
        Người kýTrần Đại Nghĩa
        Ngày ban hành05/06/1966
        Ngày hiệu lực20/06/1966
        Ngày công báo15/08/1966
        Số công báoSố 9
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 488-KHKT/TT xây dựng xét duyệt ban hành quản lý tiêu chuẩn kỹ thuật địa phương sản phẩm công nông nghiệp

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 488-KHKT/TT xây dựng xét duyệt ban hành quản lý tiêu chuẩn kỹ thuật địa phương sản phẩm công nông nghiệp

              • 05/06/1966

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/08/1966

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/06/1966

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực