Thông tư 49/2010/TT-BYT

Thông tư 49/2010/TT-BYT bãi bỏ Quyết định 37/2007/QĐ-BYT về Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 49/2010/TT-BYT bãi bỏ Quyết định 37/2007/QĐ-BYT Quy trình quản lý dự án


BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 37/2007/QĐ-BYT Quy trình quản lý dự án">49/2010/TT-BYT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010

 

THÔNG TƯ

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2007/QĐ-BYT NGÀY 25/10/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Y TẾ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;
Căn cứ Nghị định 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Xét đề nghị của Vụ trưởng: Vụ Trang thiết bị - Công trình y tế, Vụ Kế hoạch - Tài Chính và Vụ Pháp chế, Bộ Y tế công bố:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 37/2007/QĐ-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước”.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2011.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số và KHHGĐ trực thuộc Bộ Y tế, Thanh tra Bộ; Các Chủ đầu tư dự án xây dựng công trình y tế sử dụng ngân sách nhà nước và các cơ quan, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ ( Phòng công báo );
- Bộ Tư pháp ( Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật );
- Bộ XD (2b); Bộ KH&ĐT(3b); Bộ TC(2b);
- Sở Y tế các tỉnh, TP (63b);
- Các đơn vị trực thuộc (78b);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TB-CT(5b).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2010/TT-BYT

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 49/2010/TT-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/12/2010
Ngày hiệu lực 15/02/2011
Ngày công báo 04/02/2011
Số công báo Từ số 85 đến số 86
Lĩnh vực Đầu tư, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2010/TT-BYT

Lược đồ Thông tư 49/2010/TT-BYT bãi bỏ Quyết định 37/2007/QĐ-BYT Quy trình quản lý dự án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Thông tư 49/2010/TT-BYT bãi bỏ Quyết định 37/2007/QĐ-BYT Quy trình quản lý dự án
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 49/2010/TT-BYT
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Người ký Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành 31/12/2010
Ngày hiệu lực 15/02/2011
Ngày công báo 04/02/2011
Số công báo Từ số 85 đến số 86
Lĩnh vực Đầu tư, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 49/2010/TT-BYT bãi bỏ Quyết định 37/2007/QĐ-BYT Quy trình quản lý dự án

Lịch sử hiệu lực Thông tư 49/2010/TT-BYT bãi bỏ Quyết định 37/2007/QĐ-BYT Quy trình quản lý dự án

 • 31/12/2010

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 04/02/2011

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/02/2011

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực