Thông tư 49/2011/TT-BTC

Thông tư 49/2011/TT-BTC về sửa đổi quy chế, quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại đơn vị thuộc Bộ Tài chính kèm theo Quyết định 43/2007/QĐ-BTC và Quyết định 122/2008/QĐ-BTC do Bộ tài chính ban hành

Thông tư 49/2011/TT-BTC sửa đổi quy chế, quy trình tiếp công dân đã được thay thế bởi Quyết định 724/QĐ-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tài chính 2014 và được áp dụng kể từ ngày 10/04/2014.

Nội dung toàn văn Thông tư 49/2011/TT-BTC sửa đổi quy chế, quy trình tiếp công dân


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2011/TT-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2011

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ, QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN, NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2007/QĐ-BTC NGÀY 04/6/2007 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 122/2008/QĐ-BTC NGÀY 25/12/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số nội dung Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 122/2008/QĐ-BTC ngày 25/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

Điều 1.

1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính được ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính:

1.1 Sửa đổi, bổ sung Điều 5

“Khi nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước có trách nhiệm thụ lý giải quyết và thông báo cho đương sự biết việc thụ lý giải quyết, cụ thể như sau:

- Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết, chậm nhất trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết việc thụ lý (Mẫu số 3/TTr-KT); trường hợp đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền, đơn khiếu nại không đủ điều kiện để thụ lý để giải quyết, chậm nhất trong 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định phải thông báo bằng văn bản cho đương sự và nêu rõ lý do.

- Đối với đơn tố cáo thuộc thẩm quyền thì chậm nhất trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, người có thẩm quyền giải quyết phải thụ lý giải quyết và không phải thông báo cho người tố cáo biết việc thụ lý giải quyết.

Đối với đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết, chậm nhất trong thời gian là 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, phải chuyển đơn tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo khi họ yêu cầu”.

1.2. Sửa đổi, bổ sung Điều 14:

“Công khai quyết định giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính:

- Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước thuộc Bộ Tài chính ký quyết định giải quyết khiếu nại phải tổ chức niêm yết công khai quyết định giải quyết khiếu nại trên trang điện tử của cơ quan mình, trường hợp cơ quan chưa xây dựng được trang điện tử thì phải niêm yết công khai quyết định giải quyết khiếu nại tại trụ sở tiếp công dân của cơ quan.

- Thời gian niêm yết công khai quyết định giải quyết khiếu nại là 25 ngày kể từ ngày bắt đầu niêm yết”.

2. Bãi bỏ quy định trong điểm 8, chương II, Quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính được ban hành kèm theo Q uyết định số 122/2008/QĐ-BTC ngày 25/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính:

“Đối với đơn vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo:

Cán bộ tiếp dân hướng dẫn công dân viết thành 2 đơn (đơn khiếu nại và đơn tố cáo), trường hợp công dân không chịu viết lại thì cán bộ tiếp dân chủ động giải thích cho công dân từng nội dung khiếu nại, tố cáo theo quy định và nhận đơn”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận :
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó TTCP;
- Văn phòng TW và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Toà án Nhân dân tối cao;     
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; VP BCĐ phòng, chống tham nhũng TW;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Website Chính phủ; Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2011/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu49/2011/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2011
Ngày hiệu lực05/06/2011
Ngày công báo12/05/2011
Số công báoTừ số 259 đến số 260
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2011/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 49/2011/TT-BTC sửa đổi quy chế, quy trình tiếp công dân


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 49/2011/TT-BTC sửa đổi quy chế, quy trình tiếp công dân
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu49/2011/TT-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýVũ Thị Mai
     Ngày ban hành21/04/2011
     Ngày hiệu lực05/06/2011
     Ngày công báo12/05/2011
     Số công báoTừ số 259 đến số 260
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2014
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 49/2011/TT-BTC sửa đổi quy chế, quy trình tiếp công dân

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 49/2011/TT-BTC sửa đổi quy chế, quy trình tiếp công dân