Thông tư 49/2012/TT-BTC

Thông tư 49/2012/TT-BTC hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc tổ chức Chính trị - xã hội thuộc xã đặc biệt khó khăn do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 49/2012/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ kinh phí hoạt động Chi hội thu


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2012/TT-BTC

 Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2012

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI THUỘC CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI THUỘC CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 06/TB-VPCP ngày 5 tháng 01 năm 2009 và công văn số 8110/VPCP-KTTH ngày 15/11/2011 của Văn phòng Chính phủ về chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp;

Bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn như sau:

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Thông tư này hướng dẫn việc Ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội ở thôn, bản, ấp và tương đương thuộc các xã đặc biệt khó khăn, bao gồm: Ban công tác Mặt trận, Chi hội Nông dân, Chi hội Phụ nữ, Chi hội Cựu chiến binh, Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Danh mục các xã đặc biệt khó khăn theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Nội dung chi được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí

Nội dung chi hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội ở thôn, bản, ấp và tương đương thuộc các xã đặc biệt khó khăn được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí, bao gồm:

1. Tổ chức họp sinh hoạt định kỳ; họp sơ kết, tổng kết, phát động phong trào.

a. Tiền nước uống, trang trí,

b. Chi văn phòng phẩm, thuê trang thiết bị phục vụ.

c. Chi bồi dưỡng báo cáo viên.

2. Chi cho công tác thông tin, tuyên truyền, bao gồm:

a. Mua sách báo.

b. In ấn tài liệu.

3. Chi khen thưởng, bao gồm:

a. Chi in giấy chứng nhận khen thưởng, làm khung, thuê viết giấy chứng nhận khen thưởng (nếu có).

b. Chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Mức chi

1. Đối với nội dung chi đã có quy định cụ thể về chế độ, tiêu chuẩn, định mức thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đối với những nội dung chi mang tính chất đặc thù chưa có quy định mức chi cụ thể, thủ trưởng đơn vị quyết định mức chi trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm đối với quyết định của mình.

Điều 4. Mức hỗ trợ

Để tạo điều kiện cho Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội ở thôn, bản, ấp và tương đương thuộc các xã đặc biệt khó khăn, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí trong dự toán ngân sách tỉnh hàng năm, hỗ trợ các Chi hội theo mức từ 1 – 2 triệu đồng/năm/Chi hội.

Điều 5. Việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí.

1. Hàng năm, theo quy trình xây dựng dự toán, Uỷ ban nhân dân cấp xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, căn cứ quy định tại Thông tư này lập dự toán kinh phí hỗ trợ Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội ở thôn bản ấp và tương đương trực thuộc gửi Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổng hợp kinh phí hỗ trợ các Chi hội thuộc các tổ chức Chính trị - xã hội ở thôn bản ấp và tương đương thuộc các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện trong dự toán chi ngân sách hàng năm, gửi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cân đối, giao dự toán ngân sách hàng năm đến các xã đặc biệt khó khăn, bảo đảm mức chi đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

3. Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm rút dự toán, thực hiện việc hỗ trợ kinh phí hoạt động đến các Chi hội và quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5 tháng 5 năm 2012.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc
 và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức Chính trị - xã hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VP Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;
- HĐND, UBND, MTTQ, Sở TC, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website: Chính phủ, Bộ Tài chính;
- Lưu VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2012/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu49/2012/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2012
Ngày hiệu lực05/05/2012
Ngày công báo26/03/2012
Số công báoTừ số 273 đến số 274
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2012/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 49/2012/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ kinh phí hoạt động Chi hội thu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 49/2012/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ kinh phí hoạt động Chi hội thu
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu49/2012/TT-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Thị Minh
        Ngày ban hành20/03/2012
        Ngày hiệu lực05/05/2012
        Ngày công báo26/03/2012
        Số công báoTừ số 273 đến số 274
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư 49/2012/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ kinh phí hoạt động Chi hội thu

            Lịch sử hiệu lực Thông tư 49/2012/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ kinh phí hoạt động Chi hội thu

            • 20/03/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/03/2012

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/05/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực