Thông tư 5/2020/TT-BYT

Thông tư 5/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 24/2018/TT-BYT quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 5/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 24/2018/TT-BYT hoạt động của Hội đồng tư vấn


BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 5/2020/TT-BYT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 24/2018/TT-BYT NGÀY 18/9/2018 CỦA BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHUYÊN MÔN ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN TAI BIẾN NẶNG TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG VẮC XIN

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BYT ngày 18/9/2018 của Bộ Y tế quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BYT ngày 18/9/2018 của Bộ Y tế quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin (sau đây gọi tắt là Thông tư số 24/2018/TT-BYT)

1. Đim a, b, c Khoản 4 Điều 2 của Thông tư s24/2018/TT-BYT được sửa đổi, bổ sung như sau:

“a) Chtịch Hi đồng: Chuyên gia độc lập có uy tín về lĩnh vực tiêm chng và không thuộc cơ quan quản lý quốc gia về vắc xin (NRA) ca Việt Nam;

b) Phó Chủ tch Hội đồng: Lãnh đạo Bệnh viện tuyến trung ương thuộc lĩnh vc nhi khoa hoặc truyền nhiễm;

c) Thành viên Hội đng:

- Đại diện Cục Qun lý khám, cha bệnh, VPháp chế, VKế hoạch - Tài chính;

- Các chuyên gia thuộc Viện Vệ sinh dch tễ, Viện Pasteur, đại diện trường Đi hc Y, chuyên gia thuộc lĩnh vc dược phẩm, vắc xin, dịch t;

- Chuyên gia lâm sàng thuộc các lĩnh vc ph sn, miễn dịch, nhi khoa, hồi sức cấp cứu ca các bệnh viện, mi đơn vị 1-2 người;

Chtịch Hội đồng thành lập Tổ thư ký gồm đại diện Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh dịch t Trung ương, Tổ thư ký có nhiệm v thu thập, tng hợp tài liệu liên quan đến các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng, chuẩn bị nội dung các cuộc họp Hội đồng và hoàn thiện biên bản họp Hội đồng sau mỗi lần họp”.

2. Điểm a, b, c Khoản 4 Điều 3 của Thông tư số 24/2018/TT-BYT được sửa đổi, bổ sung như sau:

“a) Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Sở Y tế;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh hoặc Bệnh viện đa khoa khu vực;

c) Thành viên Hội đồng:

- Lãnh đạo của Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế, Phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế;

- Các chuyên gia lâm sàng về phụ sản, nhi khoa, hồi sức cấp cứu tại các Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản nhi hoặc Bệnh viện Nhi hoặc khoa Sản, Nhi thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh hoặc Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur theo phân vùng quản lý;

Chủ tịch Hội đồng thành lập Tổ thư ký gồm đại diện Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hoặc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh (sau đây gọi tắt là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật), Bệnh viện đa khoa tnh. Tổ thư ký có nhiệm vụ thu thập, tổng hợp tài liệu liên quan đến các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng, chuẩn bị nội dung các cuộc họp Hội đồng và hoàn thiện biên bản họp Hội đồng sau mỗi ln họp”.

3. Điều 5 của Thông tư số 24/2018/TT-BYT được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Thường trực Hội đồng cấp Bộ giúp việc cho Hội đồng cấp Bộ đặt tại Cục Y tế dự phòng và được sử dụng con dấu của Cục Y tế dự phòng.”

2. Thường trực Hội đồng cấp tnh giúp việc cho Hội đồng cấp tnh đặt tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và được sử dụng con dấu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

3. Nhiệm vụ của thường trực Hội đồng các cấp:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân cung cấp các hồ sơ liên quan theo đề xuất của Hội đồng các cấp;

b) Bố trí nguồn kinh phí hợp pháp cho hoạt động của Hội đồng các cấp;

c) Chuẩn bị các hoạt động hậu cần, hành chính cho Hội đồng các cấp;

d) Thường trực Hội đồng cấp Bộ báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế, thường trực Hội đồng cấp tỉnh báo cáo Giám đốc Sở Y tế về kết quả hp;

đ) Lưu trữ hồ sơ theo quy định.”

Điều 2. Hiu lc thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2020.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng Đơn vị y tế các Bộ, ngành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị cơ quan, tchức, cá nhân báo cáo về Bộ Y tế để xem xét, gii quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng TTĐT);
- PTT. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Các Vụ, Cục, VPB, Thanh tra Bộ, Tổng cục thuộc Bộ Y tế;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- TTYTDP/KSBT các tỉnh, thành phố;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, DP (03b), PC (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5/2020/TT-BYT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu5/2020/TT-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2020
Ngày hiệu lực01/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(05/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5/2020/TT-BYT

Lược đồ Thông tư 5/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 24/2018/TT-BYT hoạt động của Hội đồng tư vấn


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 5/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 24/2018/TT-BYT hoạt động của Hội đồng tư vấn
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu5/2020/TT-BYT
      Cơ quan ban hànhBộ Y tế
      Người kýĐỗ Xuân Tuyên
      Ngày ban hành03/04/2020
      Ngày hiệu lực01/06/2020
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcThể thao - Y tế
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật11 tháng trước
      (05/04/2020)

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 5/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 24/2018/TT-BYT hoạt động của Hội đồng tư vấn

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 5/2020/TT-BYT sửa đổi Thông tư 24/2018/TT-BYT hoạt động của Hội đồng tư vấn

          • 03/04/2020

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/06/2020

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực