Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT

Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT chứng nhận xác nhận thủy sản khai thác đã được thay thế bởi Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT quy định ghi nộp báo cáo nhật ký khai thác thủy sản và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2019.

Nội dung toàn văn Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT chứng nhận xác nhận thủy sản khai thác


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2015/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC CHỨNG NHẬN, XÁC NHẬN THỦY SẢN KHAI THÁC

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;

Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2005/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển;

Căn cứ Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về Thủy sản;

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản và Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản,

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định trình tự, thủ tục, nội dung xác nhận nguyên liệu, chứng nhận và xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ thuỷ sản khai thác để xuất khẩu vào thị trường có yêu cầu chứng nhận.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân khai thác, thu mua, chế biến, xuất khẩu và nhập khẩu thủy sản khai thác để chế biến xuất khẩu vào thị trường có yêu cầu chứng nhận thủy sản khai thác.

2. Thông tư này không áp dụng đối với thủy sản khai thác và sản phẩm thủy sản trong danh mục quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác: là việc xác nhận của cơ quan thẩm quyền đối với nguyên liệu thủy sản khai thác không vi phạm các quy định về khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

2. Chứng nhận thủy sản khai thác: là việc chứng nhận của cơ quan thẩm quyền đối với lô hàng xuất khẩu được chế biến từ nguyên liệu thủy sản khai thác không vi phạm các quy định về khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

3. Xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ thuỷ sản khai thác: là việc xác nhận của cơ quan thẩm quyền đối với lô hàng được chế biến từ thủy sản khai thác nhập khẩu không vi phạm các quy định về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

4. Vùng khai thác: là vùng biển mà tàu cá tiến hành khai thác thủy sản trong thời gian của một chuyến biển.

5. Thời gian khai thác: là khoảng thời gian tính từ ngày tàu cá bắt đầu thả ngư cụ để khai thác đến ngày tàu cá kết thúc thu ngư cụ (tính cho mỗi chuyến biển).

6. Lô hàng chứng nhận: là lô hàng được cơ quan thẩm quyền chứng nhận để xuất khẩu vào thị trường có yêu cầu chứng nhận thủy sản khai thác.

7. Chuyển tải trên biển: là việc chuyển một phần hoặc toàn bộ thủy sản khai thác từ một tàu cá sang một tàu cá khác.

8. Chủ hàng: là chủ lô hàng thủy sản đề nghị được chứng nhận thủy sản khai thác, xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ thủy sản khai thác để xuất khẩu vào thị trường có yêu cầu chứng nhận thủy sản khai thác.

9. Cơ quan thẩm quyền: là Chi cục Thủy sản, Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng.

Điều 4. Các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (sau đây gọi tắt là khai thác bất hợp pháp) là một trong các trường hợp sau:

1. Khai thác thủy sản mà không có giấy phép khai thác thủy sản hoặc khai thác không đúng nội dung quy định trong giấy phép khai thác thủy sản.

2. Không ghi, nộp nhật ký hoặc báo cáo khai thác thủy sản theo quy định.

3. Khai thác trong vùng cấm khai thác, trong thời gian cấm khai thác; khai thác, vận chuyển hoặc đưa lên tàu các loài thủy sản cấm khai thác; khai thác các loài có kích thước nhỏ hơn quy định vượt quá tỉ lệ cho phép.

4. Sử dụng loại nghề, ngư cụ khai thác bị cấm hoặc không đúng quy định.

5. Che giấu, giả mạo hoặc hủy chứng cứ vi phạm các quy định liên quan đến khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

6. Ngăn cản, chống đối việc thực hiện kiểm tra, giám sát sự tuân thủ đối với các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản của cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ.

7. Chuyển tải trên biển, hỗ trợ, tiếp ứng, tham gia hoạt động khai thác cùng với tàu cá khai thác bất hợp pháp.

8. Khai thác trong vùng biển thuộc quyền quản lý của tổ chức quản lý nghề cá khu vực và quốc gia khác mà không có giấy phép khai thác hợp lệ.

Điều 5. Cơ quan thẩm quyền xác nhận, chứng nhận

1. Chi cục Thủy sản quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này thực hiện việc kiểm tra, xác nhận nguyên liệu; chứng nhận thủy sản khai thác và kiểm tra hoạt động khai thác bất hợp pháp.

2. Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này thực hiện kiểm tra, xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu.

Chương II

THỦ TỤC XÁC NHẬN, CHỨNG NHẬN THỦY SẢN KHAI THÁC

Điều 6. Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

1. Chủ hàng có nhu cầu xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác nộp 02 (hai) Giấy xác nhận nguyên liệu thuỷ sản khai thác (theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến cơ quan thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này nơi chủ hàng đã mua nguyên liệu.

2. Trong thời gian không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, cơ quan thẩm quyền kiểm tra tính xác thực của thông tin đã khai trong Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác và thực hiện:

a) Xác nhận khi lô hàng có nội dung đúng với kê khai trong Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác và trả 01 (một) bản cho chủ hàng xuất khẩu, 01 (một) bản lưu tại cơ quan thẩm quyền;

b) Không xác nhận khi lô hàng có nội dung không đúng với kê khai trong Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác hoặc sử dụng nguyên liệu từ tàu cá nằm trong danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp. Trường hợp không xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác phải có văn bản trả lời chủ hàng và nêu rõ lý do.

3. Cơ quan thẩm quyền trả kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho chủ hàng.

Điều 7. Chứng nhận thủy sản khai thác

1. Chủ hàng có nhu cầu chứng nhận thủy sản khai thác nộp 02 (hai) bộ hồ sơ đến một trong các cơ quan thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này nơi đã xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trực tiếp hoặc theo đường bưu điện để đề nghị chứng nhận thủy sản khai thác.

2. Hồ sơ đề nghị chứng nhận thủy sản khai thác gồm:

a) Mẫu Giấy chứng nhận thủy sản khai thác (theo quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này) hoặc mẫu Giấy chứng nhận khác theo yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền nơi nhập khẩu. Trường hợp lô hàng sử dụng nguyên liệu từ nhiều hơn 01 (một) tàu hoặc trường hợp nguyên liệu mua từ 01 (một) tàu nhưng được chế biến thành nhiều lô hàng thì phải kèm theo các thông tin bổ sung quy định tại Phụ đính Va thuộc Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản kê khai Phụ đính Thông tin vận tải (theo mẫu quy định tại Phụ đính Vb thuộc Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này);

c) Bản sao chụp Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác.

3. Trong thời gian không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của chủ hàng, cơ quan thẩm quyền xem xét hồ sơ, kiểm tra thông tin trong Giấy chứng nhận thủy sản khai thác và thực hiện:

a) Chứng nhận khi lô hàng có nội dung đúng với kê khai trong Giấy chứng nhận thủy sản khai thác và trả 01 (một) bộ hồ sơ cho chủ hàng, 01 (một) bộ lưu tại cơ quan thẩm quyền;

b) Không chứng nhận khi lô hàng có nội dung không đúng với kê khai trong hồ sơ hoặc sử dụng nguyên liệu từ tàu cá nằm trong danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp. Trường hợp không chứng nhận phải có văn bản trả lời chủ hàng và nêu rõ lý do.

4. Cơ quan thẩm quyền trả kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho chủ hàng.

Điều 8. Chứng nhận lại thủy sản khai thác

1. Cơ quan thẩm quyền chỉ chứng nhận lại khi Giấy chứng nhận thủy sản khai thác bị rách, nát không còn nguyên vẹn.

2. Chủ hàng có nhu cầu chứng nhận lại thủy sản khai thác nộp 02 (hai) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến cơ quan thẩm quyền đã chứng nhận thủy sản khai thác quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này để đề nghị chứng nhận lại.

3. Hồ sơ đề nghị chứng nhận lại thủy sản khai thác gồm:

a) Đơn đề nghị chứng nhận lại thủy sản khai thác (theo quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này);

b) Mẫu Giấy chứng nhận thủy sản khai thác (theo quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này) hoặc mẫu Giấy chứng nhận khác theo yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền nơi nhập khẩu;

c) Giấy chứng nhận bị rách, nát không còn nguyên vẹn.

4. Trình tự thực hiện theo khoản 3 Điều 7 Thông tư này.

5. Cơ quan thẩm quyền khi cấp Giấy chứng nhận mới phải có số trùng với số của Giấy chứng nhận đã cấp và phải thể hiện dấu hiệu nhận biết của Giấy chứng nhận cấp lại (theo quy định tại mục 1.2 Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này).

6. Cơ quan thẩm quyền trả kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho chủ hàng.

Điều 9. Xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu

1. Chủ hàng có nhu cầu xuất khẩu lô hàng được sản xuất từ thuỷ sản khai thác nhập khẩu nộp 02 (hai) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến cơ quan thẩm quyền (quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này) để đề nghị xác nhận.

2. Hồ sơ đề nghị xác nhận gồm:

a) Giấy chứng nhận thủy sản khai thác (bản chính hoặc bản sao);

b) Giấy xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu (theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư này) hoặc mẫu Giấy xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ thủy sản khai thác xuất khẩu khác theo yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu.

3. Không xác nhận nếu chủ hàng không đáp ứng quy định của nước nhập khẩu về cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu. Trường hợp không xác nhận Cơ quan thẩm quyền phải có văn bản trả lời chủ hàng nêu rõ lý do.

4. Thủ tục xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu được kết hợp đồng thời cùng các thủ tục kiểm tra, cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu được quy định tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu.

Chương III

KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KHAI ­THÁC BẤT HỢP PHÁP

Điều 10. Kiểm tra hoạt động khai thác bất hợp pháp

1. Đối tượng kiểm tra: các tàu cá cung cấp nguyên liệu để chế biến xuất khẩu vào thị trường có yêu cầu chứng nhận thủy sản khai thác.

2. Cơ quan kiểm tra: Chi cục Thủy sản tỉnh/thành phố được qui định tại khoản 1 Điều 5 của Thông tư này.

3. Nguyên tắc kiểm tra:

a) Kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất;

b) Theo nguyên tắc đánh giá nguy cơ, trên cơ sở đảm bảo việc kiểm tra không nhỏ hơn 5% tổng số lần cập cảng, bến cá trung bình trong một năm.

4. Thủ trưởng cơ quan kiểm tra ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, trong đó nêu rõ phạm vi, nội dung, địa điểm kiểm tra, họ tên, chức danh của trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn. Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra phải được thông báo tại địa điểm tiến hành kiểm tra trước khi bắt đầu kiểm tra.

5. Nội dung kiểm tra: Theo qui định tại Điều 4 của Thông tư này.

6. Sau khi kết thúc kiểm tra, Đoàn kiểm tra lập Biên bản (theo mẫu quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này) và thông báo kết quả kiểm tra cho đối tượng kiểm tra. Biên bản kiểm tra được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Nếu kiểm tra phát hiện tàu cá có hoạt động khai thác bất hợp pháp theo qui định tại Điều 4, cơ quan kiểm tra thực hiện một trong các hành động sau:

a) Không xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, chứng nhận thủy sản khai thác cho sản phẩm thủy sản khai thác của tàu cá vi phạm kể từ ngày thông báo kết quả kiểm tra hoặc đưa tàu cá vi phạm vào danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp và gửi danh sách này đến Tổng cục Thủy sản để đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thủy sản;

b) Chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp

1. Cơ quan thẩm quyền đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp trong trường hợp sau:

a) Tàu cá bị xóa đăng ký;

b) Sau thời hạn 02 (hai) năm từ ngày đưa tàu cá vào danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp khi tàu cá không vi phạm các quy định tại Điều 4 của Thông tư này.

2. Khi chủ tàu cá đã thực hiện những biện pháp khắc phục hành vi khai thác bất hợp pháp có nhu cầu đưa tàu cá ra khỏi danh sách này trước thời hạn quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, thực hiện theo trình tự thủ tục quy định tại Điều 12 Thông tư này.

Điều 12. Trình tự, thủ tục đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp

1. Chủ tàu nộp Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư này trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến cơ quan thẩm quyền nơi đăng ký tàu cá.

2. Không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Đơn đề nghị, cơ quan thẩm quyền kiểm tra các biện pháp khắc phục vi phạm khai thác bất hợp pháp của chủ tàu và ra thông báo bằng văn bản về việc đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp. Thông báo này được gửi cho Tổng cục Thủy sản để đưa ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

3. Cơ quan nhận đơn trả kết quả cho chủ tàu trực tiếp hoặc theo đường bưu điện.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Điều 13. Nhiệm vụ của Tổng cục Thủy sản

1. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Thông tư này.

2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng liên quan đến công tác kiểm tra, xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác.

3. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác của các tổ chức và cá nhân liên quan.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trao đổi, đàm phán với cơ quan thẩm quyền nước ngoài trong việc hợp tác, trao đổi thông tin, xử lý các vướng mắc liên quan đến việc chứng nhận thủy sản khai thác và xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu.

5. Đăng tải danh sách các tàu cá khai thác bất hợp pháp trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thủy sản.

6. Định kỳ 6 (sáu) tháng báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hoạt động kiểm tra, xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác.

Điều 14. Nhiệm vụ của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện thống nhất hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; định kỳ kiểm tra, giám sát hoạt động có liên quan đến việc kiểm tra, xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu.

2. Thống nhất quản lý về chuyên môn nghiệp vụ; đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ thực hiện công tác kiểm tra, xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu.

3. Định kỳ 6 (sáu) tháng báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hoạt động kiểm tra, xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu.

4. Chỉ đạo các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng:

a) Thực hiện việc xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu theo quy định tại Điều 9 của Thông tư này;

b) Hướng dẫn chủ hàng nhập khẩu thực hiện việc xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu;

c) Báo cáo Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản theo quy định;

d) Lưu trữ hồ sơ xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày được xác nhận.

Điều 15. Nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố ven biển

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này đối với cơ quan thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 5 của Thông tư này.

2. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trên địa bàn được giao quản lý.

3. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đảm bảo kinh phí, nguồn nhân lực và các điều kiện liên quan cho hoạt động của cơ quan thẩm quyền về xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác.

4. Chỉ đạo Chi cục Thủy sản:

a) Giải quyết và xử lý hồ sơ liên quan đến việc xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác, đưa tàu cá vào và ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp;

b) Hướng dẫn chủ hàng, chủ tàu, thuyền trưởng thực hiện các công việc liên quan đến việc xác nhận và chứng nhận thủy sản khai thác;

c) Lập và thông báo danh sách các tàu cá khai thác bất hợp pháp cho Tổng cục Thủy sản;

d) Lưu trữ hồ sơ liên quan đến việc xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày thực hiện xác nhận, chứng nhận;

đ) Phối hợp với Tổng cục Thủy sản tiếp nhận, xử lý, xác minh thông tin liên quan đến xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nước ngoài;

g) Cập nhật và gửi cho Tổng cục Thủy sản những thay đổi về tổ chức, nhân sự (mẫu dấu và chữ ký) của cơ quan để thông báo cho cơ quan thẩm quyền của nước ngoài;

h) Định kỳ trước ngày 25 hàng tháng hoặc khi có yêu cầu báo cáo Tổng cục Thủy sản về tình hình xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác, các tàu cá khai thác bất hợp pháp. Mẫu báo cáo theo quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư này;

i) Yêu cầu thuyền trưởng, chủ tàu hoặc người đại diện của chủ tàu, chủ hàng cung cấp những thông tin liên quan phục vụ cho việc kiểm tra, xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác.

Điều 16. Trách nhiệm của Ban quản lý cảng cá

Cung cấp các thông tin liên quan đến các tàu cá neo đậu, bốc dỡ nguyên liệu thủy sản khai thác tại cảng cho cơ quan thẩm quyền quy định tại Điều 5 của Thông tư này.

Điều 17. Trách nhiệm và quyền hạn của Thuyền trưởng, chủ tàu cá

1. Cung cấp đúng, đầy đủ thông tin liên quan ghi trong Giấy xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác cho chủ hàng; ký xác nhận và chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp.

2. Thực hiện các hoạt động khai thác thủy sản theo quy định của pháp luật.

3. Tạo điều kiện cho Đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ.

4. Chủ tàu có quyền đề nghị cơ quan thẩm quyền cung cấp các quy định liên quan đến việc xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác, đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp.

Điều 18. Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ hàng

1. Cung cấp đúng, đầy đủ thông tin liên quan ghi trong Giấy xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác, xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ thủy sản khai thác để xuất khẩu; ký xác nhận và chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp.

2. Lưu trữ hồ sơ xác nhận, chứng nhận trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày được xác nhận, chứng nhận.

3. Phối hợp với cơ quan thẩm quyền trong việc cung cấp thông tin, giải trình những vướng mắc của cơ quan thẩm quyền các nước nhập khẩu đối với lô hàng xuất khẩu.

4. Tạo điều kiện cho Đoàn kiểm tra, thanh tra thực hiện nhiệm vụ.

5. Chủ hàng có quyền đề nghị cơ quan thẩm quyền cung cấp những quy định liên quan đến việc xác nhận, chứng nhận.

6. Đề nghị cơ quan thẩm quyền nơi đã mua nguyên liệu xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác.

7. Được lựa chọn một trong các cơ quan thẩm quyền đã xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác để nộp hồ sơ đề nghị Chứng nhận thủy sản khai thác.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Quy định chuyển tiếp

Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đã được thực hiện trước khi Thông tư này có hiệu lực thì vẫn có giá trị để chứng nhận thủy sản khai thác theo qui định tại Thông tư này.

Điều 20. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2016.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 28/2011/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu.

3. Các văn bản được dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này khi có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì được dẫn chiếu, áp dụng theo văn bản sửa đổi bổ sung hoặc thay thế đó.

4. Các cơ quan được giao nhiệm vụ kiểm tra, xác nhận nguyên liệu; chứng nhận và xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ thủy sản khai thác để xuất khẩu vào thị trường có yêu cầu chứng nhận, hàng năm lập dự toán kinh phí, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về Tổng cục Thuỷ sản hoặc Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ liên quan;
- UBND các tỉnh/thành phố ven biển;
- Cục Kiểm tra văn bản, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ NN&PTNT;
- Sở NN và PTNT các tỉnh/thành phố ven biển;
- Chi cục Thủy sản các tỉnh/thành phố ven biển;
- Các Trung tâm
CLNLS&TS;
- Công báo Chính phủ;
- Website Chính phủ; Website Bộ NN&PTNT; 
- Lưu: VT, TCTS, Cục QLCLNLS&TS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Phụ lục I

Annex I

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM LOẠI TRỪ CHỨNG NHẬN

LIST OF EXCLUDED PRODUCTS
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Promugated under Circular No: 50/2015/TT-BNNPTNT dated on 30/12/2015 by Minister of Minisstry of Agriculture and Rural Development)

Code products

Mã sản phẩm

List of products

Danh mục sản phẩm

1604

1605

Aquaculture products obtained from fry or larvae

Các sản phẩm nuôi trồng được thu từ cá hương hoặc cá con

1604

Livers, roes, tongues, cheeks, heads and wings

Sản phẩm tươi sống, sản phẩm sinh dục, lưỡi, đầu và vây

0301 10

Live ornamental fish

Cá cảnh còn sống

0301 91

Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster), live, caught in freshwater

Cá hồi sống (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster), đánh bắt trong vùng nước ngọt

0301 92 00

Eels (Anguilla spp.), live, caught in freshwater

Cá chình tươi sống (Anguilla spp.) đánh bắt trong vùng nước ngọt

0301 93 00

Live carp,

Cá chép tươi sống

0301 99 11

Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho), live, caught in freshwater

Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), cá Hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và cá Hồi Danube (Hucho hucho) sống, đánh bắt trong vùng nước ngọt

 0301 9919

Other freshwater fish, live

Các loài cá nước ngọt sống khác

 0302 11

Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster), fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304, caught in freshwater

Cá hồi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster), tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi lê (fillets) và thịt cá khác thuộc nhóm 0304, đánh bắt ở vùng nước ngọt

0302 12 00

Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho), fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304, caught in freshwater

Cá Hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), Cá Hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và Cá Hồi Danube (Hucho hucho), tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi lê (fillets) và thịt cá khác thuộc nhóm 0304, đánh bắt ở vùng nước ngọt

 0302 19 00

Other Salmonidae, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304, caught in freshwater

Các loài thuộc họ cá hồi khác, tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi lê (fillets) và thịt cá khác thuộc nhóm 0304, đánh bắt ở vùng nước ngọt

 0302 66 00

Eels (Anguilla spp.), fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304, caught in freshwater

Cá chình (Anguilla spp.) tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi lê (fillets) và thịt cá khác thuộc nhóm 0304, đánh bắt ở vùng nước ngọt

0302 69 11

Carp, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304

Cá chép tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi lê (fillets) và thịt cá khác thuộc nhóm 0304, đánh bắt ở vùng nước ngọt

0302 69 15

Tilapia (Oreochromis spp.), fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304

Cá rô phi (Oreochromis spp.), tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi lê (fillets) và thịt cá khác thuộc nhóm 0304

0302 6918

Other freshwater fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304

Các loài cá nước ngọt khác tươi hoặc ướp lạnh, trừ phi lê (fillets) và thịt cá khác thuộc nhóm 0304

0303 1100

Sockeye salmon (red salmon) (Oncorhynchus nerka), excluding livers and roes, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304, caught in freshwater

Cá hồi đỏ (Oncorhynchus nerka), trừ gan và trứng cá, đông lạnh, trừ phi lê cá và thịt cá khác thuộc mục 0304, đánh bắt trong vùng nước ngọt

0303 1900

Other Pacific salmon (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), excluding livers and roes, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304, caught in freshwater ex

Các loại cá hồi Thái Bình Dương khác (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytschaa, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, và Oncorhynchus rhodurus) trừ gan và trứng cá, đông lạnh, trừ phi lê cá và thịt cá khác thuộc mục 0304, đánh bắt trong vùng nước ngọt

0303 21

Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster), excluding livers, roes and frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304, caught in freshwater

Cá hồi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncor­ hynchus chrysogaster), trừ gan và trứng cá, đông lạnh, trừ phi lê cá và thịt cá khác thuộc mục 0304, đánh bắt trong vùng nước ngọt

0303 22 00

Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho), excluding livers and roes, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304, caught in freshwater

Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và Cá hồi Danube (Hucho hucho), trừ gan và trứng cá, đông lạnh, trừ phi lê cá và thịt cá khác thuộc mục 0304, đánh bắt trong vùng nước ngọt

0303 29 00

Other salmonidae, excluding livers and roes, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304, caught in freshwater

Các loài cá hồi khác, trừ gan và trứng cá, đông lạnh, trừ phi lê cá và thịt cá khác thuộc mục 0304, đánh bắt trong vùng nước ngọt

0303 76 00

Eels (Anguilla spp.), frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304, caught in freshwater

Cá chình đông lạnh (Anguilla spp), trừ phi lê cá và thịt cá khác thuộc mục 0304, đánh bắt trong vùng nước ngọt

0303 79 11

Carp, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304

Cá chép đông lạnh, trừ phi lê cá và thịt cá khác thuộc mục 0304

0303 79 19

Other freshwater fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304

Các loại cá nước ngọt khác, đông lạnh, trừ phi lê cá và thịt cá khác thuộc mục 0304

0304 19 01

Fish fillets, fresh or chilled, of Nile perch (Lates niloticus)

Phi lê cá, tươi hoặc ướp lạnh, thuộc loài Nile Perch (Lates niloticus)

0304 19 03

Fish fillets, fresh or chilled, of Pangasius (Pangasius spp.)

Phi lê cá, tươi hoặc ướp lạnh, thuộc loài Pangasius (Pangasius spp.)

0304 19 13

Fish fillets, fresh or chilled, of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho), caught in freshwater

Phi lê cá, tươi hoặc ướp lạnh, thuộc loài cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), Cá Hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và Cá Hồi Danube (Hucho hucho), đánh bắt trong vùng nước ngọt

0304 19 15

Fish fillets, fresh or chilled, of the species Oncorhynchus mykiss weighing more than 400 g each, caught in freshwater

Phi lê cá, tươi hoặc ướp lạnh, thuộc các loài Oncohynchus mykiss có trọng lượng trên 400g, đánh bắt tại vùng nước ngọt

0304 19 17

Fish fillets, fresh or chilled, of trout of the species Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss (weighing 400 g or less), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita and Oncorhynchus gilae, caught in freshwater

Phi lê cá, tươi hoặc ướp lạnh, của cá hồi thuộc các loài, Salmo trutta, Oncohynchus mykiss (trọng lượng từ 400g trở xuống), Oncohynchus clarki, Oncohynchus aguabonita và Oncohynchus gilae, đánh bắt ở vùng nước ngọt

0304 19 18

Fish fillets, fresh or chilled, of other freshwater fish

Phi lê cá tươi hoặc ướp lạnh, thuộc các loài cá nước ngọt khác

0304 19 91

Other fish meat (whether or not minced), fresh or chilled, of freshwater fish

Thịt cá khác (băm hoặc không), tươi hay ướp lạnh, thuộc cá nước ngọt

0304 29 01

Frozen fillets of Nile perch (Lates niloticus)

Phi lê đông lạnh của loài Nile perch (Lates niloticus)

0304 29 03

Frozen fillets of pangasius (Pangasius spp.)

Phi lê đông lạnh của loài Pangasius (Pangasius spp.)

0304 29 05

Frozen fillets of Tilapia (Oreochromis spp

Phi lê đông lạnh của loài Talapia (cá rô phi) (Oreochromis spp.)

0304 29 13

Frozen fillets of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho), caught in freshwater

Phi lê đông lạnh của cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), Cá Hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và Cá Hồi Danube (Hucho hucho), đánh bắt trong vùng nước ngọt

0304 2915

Frozen fillets of Oncorhynchus mykiss weighing more than 400 g each, caught in freshwater

Phi lê đông lạnh của loài Oncohynchus mykiss có trọng lượng trên 400g, đánh bắt tại vùng nước ngọt

0304 2917

Frozen fillets of trout of the species Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss (weighing 400 g or less), Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita and Oncorhynchus gilae, caught in freshwater

Phi lê đông lạnh của cá hồi thuộc các loài Oncohynchus mykiss có trọng lượng trên 400g, đánh bắt tại vùng nước ngọt

0304 29 18

Frozen fillets of other freshwater fish

Phi lê đông lạnh của các loài cá nước ngọt khác

0304 99 21

Other fish meat (whether or not minced), frozen, of freshwater fish

Thịt cá khác (băm hay không), đông lạnh, thuộc cá nước ngọt

0305 10 00

Flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption

Bột mịn, bột xay thô và bột viên cá, thích hợp dùng làm thức ăn cho con người

0305 3030

Fish fillets, salted or in brine, of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho), caught in freshwater

Phi lê cá muối hoặc ngâm nước muối, thuộc loài cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), Cá Hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và Cá Hồi Danube (Hucho hucho), đánh bắt trong vùng nước ngọt

0305 30 90

Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked, of other freshwater fish

Phi lê cá, khô, muối hoặc ngâm nước muối, nhưng không xông khói, thuộc các loài cá nước ngọt khác

0305 41 00

Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho), smoked, including fillets, caught in freshwater

Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), Cá Hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và Cá Hồi Danube (Hucho hucho), xông khói, gồm cả phi lê cá, đánh bắt trong vùng nước ngọt

0305 4945

Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster), smoked, including fillets, caught in freshwater

Cá hồi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncor­ hynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache và Oncorhynchus chrysogaster), xông khói, gồm cả phi lê cá, đánh bắt trong vùng nước ngọt

0305 49 50

Eels (Anguilla spp.), smoked, including fillets, caught in freshwater

Cá chình (Anguilla spp.), xông khói, gồm cả phi lê cá, đánh bắt trong vùng nước ngọt

0305 49 80

Other freshwater fish, smoked, including fillets

Các loài cá nước ngọt khác, xông khói, gồm cả phi lê

0305 59 80

Other freshwater fish, dried, whether or not salted, or not smoked

Các loài cá nước ngọt khác, sấy, muối hoặc không, nhưng không xông khói

0305 69 50

Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho), in brine or salted but not dried or smoked, caught in freshwater

Cá hồi Thái Bình Dương (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou và Oncorhynchus rhodurus), Cá hồi Đại Tây Dương (Salmo salar) và Cá hồi Danube (Hucho hucho), ngâm muối hoặc muối, nhưng không sấy khô hoặc xông khói, đánh bắt trong vùng nước ngọt

0305 69 80

Other freshwater fish, in brine or salted but not dried or smoked

Các loại cá nước ngọt khác, ngâm muối hoặc muối, nhưng không sấy khô hoặc xông khói

0306 19 10

Freshwater crayfish, frozen ex 0306 19 90 Flours, meals and pellets of crustaceans, frozen, fit for human consumption

Tôm nước ngọt, đông lạnh

0306 19 90

Flours, meals and pellets of crustaceans, frozen, fit for human consumptiom

Bột mịn, bột xay thô và bột viên các loài giáp xác, đông lạnh, thích hợp dùng làm thức ăn cho con người

03062100

Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), ornamental

Tôm hùm và các loài tôm vỏ cứng ở biển khác (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), đồ trang sức

0306 22 10

Lobsters (Homarus spp.), ornamental, live

Tôm hùm (Homarus spp.), làm đồ trang sức, còn sống

0306 23 10

Shrimps and prawns of the family Pandalidae, ornamental, live

Tôm và các loài thuộc họ Pandalidae, làm đồ trang sức, còn sống

0306 23 31

Shrimps of the genus Crangon, ornamental, live

Tôm thuộc giống Crangon, làm đồ trang sức, còn sống

0306 23 90

Other shrimps and prawns, ornamental, live

Các loài tôm khác, làm đồ trang sức, còn sống

0306 24

Crabs, ornamental, live

Cua, làm đồ trang sức, còn sống

0306 29 10

Freshwater crayfish, live, fresh, chilled, dried, salted or in brine, in shell, cooked by steaming or by boiling in water, whether or not chilled, dried salted or in brine ex 0306 29 90 Flours, meals and pellets of crustaceans, not frozen, fit for human consumption

Tôm nước ngọt, sống, tươi, ướp lạnh, sấy khô, muối, hoặc ngâm muối, chưa bóc vỏ, hấp hoặc luộc, đông lạnh hoặc không, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối

0306 29 90

Flours, meals and pellets of crustaceans, not frozen, fit for human consumptiom

Bột mịn, bột xay thô và bột viên các loài giáp xác, không đông lạnh, thích hợp dùng làm thức ăn cho con người

0307 10

Oysters, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine

Hàu đã hoặc chưa bóc mai, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối

0307 2100

Scallops, including queen scallops, of the genera Pecten, Chlamys or Placopecten, live, fresh or chilled

Sò điệp, gồm cả queen scallops, thuộc họ Pecten, Chlamys hoặc Placopecten, sống, tươi hoặc ướp lạnh

030729

Scallops, including queen scallops, of the genera Pecten, Chlamys or Placopecten, other than live, fresh or chilled

Sò điệp, gồm cả queen scallops, thuộc họ Pecten, Chlamys hoặc Placopecten, trừ các loại sống tươi hoặc ướp lạnh

030731

Mussels (Mytilus spp., Perna spp.), live, fresh or chilled

Trai sống (Mytilus spp., Perna spp.), tươi hoặc ướp lạnh

030739

Mussels (Mytilus spp., Perna spp.), other than live, fresh or chilled

Trai (Mytilus spp., Perna spp.) trừ các loại sống tươi hoặc ướp lạnh

0307 60 00

Snails, other than sea snails, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine

Ốc sên, ngoài ốc sên biển, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối

0307 91 00

Other aquatic invertebrates other than crustaceans and those molluscs specified or included in subheadings 0307 10 10 to 0307 60 00, except Illex spp. and cuttlefish of the species Sepia pharaonis, live, fresh or chilled

Các loài động vật thủy sinh không xương sống khác ngoài trừ động vật giáp xác và những động vật thân mềm cụ thể hoặc thuộc các mục từ 0307 1010 đến 0307 6000, trừ Illex spp. và mực thuộc loài Sepia pharaonis, sống, tươi hoặc ướp lạnh

0307 99 13

Striped venus and other species of the family Veneridae, frozen

Loài sò venus sọc, và các loài đông lạnh khác thuộc họ Veneridae

0307 99 15

Jellyfish (Rhopilema spp.), frozen

Sứa đông lạnh (Phopilema spp.)

0307 99 18

Other aquatic invertebrates other than crustaceans and those molluscs specified or included in subheadings 0307 10 10 to 0307 60 00 and 0307 99 11 to 0307 99 15, except cuttlefish of the species Sepia pharaonis, including flours, meal and pellets of aquatic invertebrates other than crustaceans, fit for human consumption, frozen

Các loài động vật thủy sinh không xương sống khác ngoài trừ động vật giáp xác và những động vật thân mềm cụ thể hoặc thuộc các mục 0307 1010 đến 0307 6000 và 0307 9911 đến 0307 995, trừ mực thuộc loài Sepia pharaonis, gồm bột mịn, bột xay thô và bột viên cá của các loài động vật thủy sinh không xương sống ngoài động vật giáp xác thích hợp dùng làm thức ăn cho con người.

0307 99 90

Other aquatic invertebrates other than crustaceans and those molluscs specified or included in subheadings 0307 10 10 to 0307 60 00, except Illex spp. and cuttlefish of the species Sepia pharaonis, including flours, meal and pellets of aquatic invertebrates other than crustaceans, fit for human consumption, dried, salted or in brine

Các loài động vật thủy sinh không xương sống khác ngoài trừ động vật giáp xác và những động vật thân mềm cụ thể hoặc thuộc các mục 0307 1010, trừ Illex spp. và mực thuộc loài Sepia pharaonis, gồm bột mịn, bột xay thô và bột viên cá của các loài động vật thủy sinh không xương sống ngoài động vật giáp xác thích hợp dùng làm thức ăn cho con người, sấy khô, muối hoặc ngâm nước muối.

1604 1100

Salmon, caught in freshwater, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced

Cá hồi đánh bắt trong vùng nước ngọt, được chế biến sẵn hoặc bảo quản, nguyên con hoặc cắt miếng, nhưng không băm nhỏ

1604 1910

Salmonidae, other than salmon, caught in freshwater, prepared or preserved, whole or in pieces, but not minced

Loài cá hồi Salmonidae, ngoài cá hồi (salmon), đánh bắt trong vùng nước ngọt, hoặc được chế biến sẵn hoặc bảo quản để nguyên con, hoặc cắt miếng nhưng không băm nhỏ

1604 2010

Salmon, caught in freshwater, otherwise prepared or preserved (other than whole or in pieces, but not minced)

Cá hồi đánh bắt trong vùng nước ngọt, hoặc được chế biến sẵn hoặc bảo quản (ngoại trừ để nguyên con, hoặc cắt miếng nhưng không băm nhỏ)

1604 2030

Salmonidae, other than salmon, caught in freshwater, otherwise prepared or preserved (other than whole or in pieces, but not minced)

Loài cá hồi Salmonidae, ngoài cá hồi (salmon), đánh bắt trong vùng nước ngọt, hoặc được chế biến sẵn hoặc bảo quản (ngoại trừ để nguyên con, hoặc cắt miếng nhưng không băm nhỏ)

1604 1991

Fillets of freshwater fish, raw, merely coated with batter or breadcrumbs, whether or not pre-fried in oil, frozen

Cá nước ngọt phi lê, gỏi, chỉ được phủ bơ hoặc breadcrumbs, có hoặc không chiên trước trong dầu ăn, đông lạnh

1604 30 90

Caviar substitutes

Sản phẩm từ trứng cá Tầm

1605 4000

Freshwater crayfish, prepared or preserved

Tôm hùm nước ngọt, được chế biến sẵn hoặc bảo quản

1605 90

Other molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or preserved

Các loài thân mềm khác và động vật thủy sinh không xương sống, được chế biến hoặc bảo quản

 

Phụ lục II/Annex II

DANH SÁCH CƠ QUAN THẨM QUYỀN CẤP CHỨNG NHẬN, XÁC NHẬN THỦY SẢN KHAI THÁC

LIST OF COMPETENT AUTHORITES CATCH CERTIFICATE, CATCH STATEMENT FOR RAW MATERIAL

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Promugated under Circular No: 50/2015/TT-BNNPTNT dated on 30/12/2015 by Minister of Minisstry of Agriculture and Rural Development)

TT

No

Validating authority

Cơ quan thẩm quyền

Code

(AA)

1

Chi cục Thủy sản Quảng Ninh

Quang Ninh Sub - Department of Fisheries

QN

2

Chi cục Thủy sản Hải Phòng

Hai Phong Sub - Department of Fisheries

HP

3

Chi cục Thủy sản Nam Định

Nam Đinh Sub - Department of Fisheries

4

Chi cục Thủy sản Thái Bình

Thai Binh Sub - Department of Fisheries

TB

5

Chi cục Thủy sản Ninh Bình

Ninh Binh Sub - Department of Fisheries

NB

6

Chi cục Thủy sản Thanh Hóa

Thanh Hoa Sub - Department of Fisheries

TH

7

Chi cục Thủy sản Nghệ An

Nghe An Sub - Department of Fisheries

NA

8

Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh

Ha Tinh Sub - Department of Fisheries

HT

9

Chi cục Thủy sản Quảng Bình

Quang Binh Sub - Department of Fisheries

QB

10

Chi cục Thủy sản Quảng Trị

Quang Tri Sub - Department of Fisheries

QT

11

Chi cục Thủy sản Thừa Thiên - Huế

Thua Thien-Hue Sub - Department of Fisheries

THu

12

Chi cục Thủy sản Đà Nẵng

Da Nang Sub - Department of Fisheries

ĐN

13

Chi cục Thủy sản Quảng Nam

Quang Nam Sub - Department of Fisheries

QNa

14

Chi cục Thủy sản Quảng Ngãi

Quang Ngai Sub - Department of Fisheries

QNg

15

Chi cục Thủy sản Bình Định

Binh Dinh Sub - Department of Fisheries

16

Chi cục Thủy sản Phú Yên

Phu Yen Sub- Department of Fisheries

PY

17

Chi cục Thủy sản Khánh Hòa

Khanh Hoa Sub - Department of Fisheries

KH

18

Chi cục Thủy sản Ninh Thuận

Ninh Thuan Sub - Department of Fisheries

NT

19

Chi cục Thủy sản Bình Thuận

Binh Thuan Sub - Department of Fisheries

BTh

20

Chi cục Thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu

Ba Ria - Vung Tau Sub - Department of Fisheries

BV

21

Chi cục Thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh City Sub - Department of Fisheries

SG

22

Chi cục Thủy sản Tiền Giang

Tien Giang Sub - Department of Fisheries

TG

23

Chi cục Thủy sản Bến Tre

Ben Tre Sub - Department of Fisheries

BTr

24

Chi cục Thủy sản Bạc Liêu

Bac Lieu Sub - Department of Fisheries

BL

25

Chi cục Thủy sản Sóc Trăng

Soc Trang Sub - Department of Fisheries

ST

26

Chi cục Thủy sản Trà Vinh

Tra Vinh Sub - Department of Fisheries

TrV

27

Chi cục Thủy sản Cà Mau

Ca Mau Sub - Department of Fisheries

CM

28

Chi cục Thủy sản Kiên Giang

Kien Giang Sub - Department of Fisheries

KG

 

Phụ lục III/Annex III

DANH SÁCH CƠ QUAN THẨM QUYỀN THỰC HIỆN XÁC NHẬN CAM KẾT SẢN PHẨM THỦY SẢN CHẾ BIẾN XUẤT KHẨU TỪ THỦY SẢN KHAI THÁC NHẬP KHẨU

 LIST OF COMPETENT AUTHORITES STATEMENT OF EXPORT FISHERY PRODUCTS PROCESSED FROM IMPORTED CATCHES

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Promugated under Circular No: 50/2015/TT-BNNPTNT dated on 30/12/2015 by Minister of Minisstry of Agriculture and Rural Development)

TT

No

Tên Cơ quan Kiểm tra

Validating authority

Mã số Code

1

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1

National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department Branch 1

YA

2

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 2

National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department Branch 2

YB

3

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 3

National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department Branch 3

YC

4

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản Thủy sản vùng 4

National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department Branch 4

YD

5

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 5

National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department Branch 5

YE

6

Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 6

National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department Branch 6

YK

 

Phụ lục IV

Annex IV

XÁC NHẬN NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN KHAI THÁC

CATCH STATEMENT FOR RAW MATERIAL

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Promugated under Circular No: 50/2015/TT-BNNPTNT dated on 30/12/2015 by Minister of Minisstry of Agriculture and Rural Development)

XÁC NHẬN NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN KHAI THÁC

CATCH STATEMENT FOR RAW MATERIAL

Số xác nhận/Statement number: .......................................................................................................................................................................................

 

Cơ quan thẩm quyền/Validating authority:

Tên/Name:………………………………………………….……Address Địa chỉ:………………………………………………………………….…

Tel:

Fax:

Email:

 

Tàu cá/Fishing vessel

Mô tả sản phẩm/Product description

Thuyền trưởng /người đại diện

Master of the fishing vessel/representative

Tên tàu/ số đăng ký, (Nghề khai thác) Name/Registration (Fishing gear code)

Loại Tàu nhỏ *

Tàu thông thường **

Type:

Small */Normal **

Cảng đăng ký Home port

Hô hiệu

Call sign

Inmarsat, Fax, điện thoại (nếu có)

Inmarsat, fax, Tel No (if issued)

Số giấy phép, giá trị đến ngày

Fishing licence no., period of validity

Vùng và thời gian khai thác

Catch area(s) and date

Tên loài

Species Name

Ngày lên cá

Date of landing

Tổng khối lượng khai thác của tàu cá (kg)

Total catch of the vessel (kg)

Tổng khối lượng nguyên liệu mua từ tàu cá (kg)

Total raw material bought from the vessel (kg)

Tên

Name

Chữ ký

Signature

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng/ Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà máy chế biến (nếu khác nhà máy chế biến)/ Processing plant (if different from the processing plant)

 

Cơ quan thẩm quyền/Validating authority

Tên và địa chỉ/Name and address

 

 

Chữ ký và đóng dấu Signature and seal

 

 

 

 

 

Tên và địa chỉ/Name and address:

Chủ hàng xuất khẩu/Exporter

 

Chữ ký và đóng dấu/Signature and seal

Ngày/Date

Tên và địa chỉ/Name and address

Chữ ký và đóng dấu

Signature and seal

 

 

 

 

 

 

 

Mô tả nguyên liệu đã sử dụng đề nghị chứng nhận thủy sản khai thác/Description of raw materials used for the Catch Certificate

TT

No.

Tên tàu/Số đăng ký

Vessel name/Registration number

Tên sản loài Species name

Khối lượng nguyên liệu đã sử dụng đề nghị chứng nhận (kg)

Raw material amount used for the Catch Certificate

Số chứng nhận

Catch Certificate number

Chữ ký và dấu của cơ quan thẩm quyền

Signature and seal of the validating authority

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục V

Annex V

CHỨNG NHẬN THỦY SẢN KHAI THÁC

CATCH CERTIFICATE

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Promugated under Circular No: 50/2015/TT-BNNPTNT dated on 30/12/2015 by Minister of Minisstry of Agriculture and Rural Development)

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỔNG CỤC THỦY SẢN

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

DIRECTORATE OF FISHERIES

CHỨNG NHẬN THỦY SẢN KHAI THÁC

CATCH CERTIFICATE

Số chứng nhận/Document number..............................................

Cơ quan thẩm quyền Validating authority: .............................................

1. Tên cơ quan thẩm quyền/Authority’s name:

 

Địa chỉ/Address:

 

Tel:

Fax:

2. Tên tàu/ số đăng ký/Fishing vessel name/

Registration No.:

Cảng đăng ký, Cờ/Home port, Flag:

Hô hiệu/Call sign:

Số IMO, Lloyd’s (nếu có)/ IMO/ Lloyd’s number (if issued):

Giấy phép khai thác - Giá trị đến ngày

Fishing license No – Valid to:

Số Inmarsat, Fax, điện thoại, địa chỉ Email (nếu có)

Inmarsat No, Fax, Telephone No, Email address (if issued):

Thông tin về tàu cá chi tiết xem Phụ đính Va kèm theo/Inforrmation of Fishing vessel is indicated on the Appendix Va

3. Mô tả sản phẩm/Description of Products

 

Loại hình chế biến trên tàu cá được cấp phép (nếu có)

Type of processing authorized on board (if available):

Loài

Species

Mã sản phẩm 

Product code

 

Vùng và thời gian khai thác

Catch area(s) and dates

 

Khối lượng nguyên liệu ước tính của lô hàng (kg) Estimated live weight

 

Khối lượng lên bến ước tính của tàu cá (nếu có) (kg)

Estimated weight to be landed (if available) (kg)

Khối lượng nguyên liệu đã được xác nhận (nếu có) (kg)

Verified weight landed (if available) (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tham chiếu các quy định về quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản/References of applicable conservation and management measures:

…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….………………… …………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….…………………………….………

5. Tên thuyền trưởng tàu cá – Chữ ký – dấu/Name of master of fishing vessel – Signature – seal

 

6. Khai báo chuyển tải trên biển (tên thuyền trưởng tàu khai thác)/Declaration of transhipment at sea (name of master of fishing vessel)

 

 

Chữ ký và ngày

Signature and date

Khu vực/vị trí chuyển tải Transshipment area/position

 

 

 

 

Khối lượng ước tính (kg)

Estimated weight (kg)

 

Tên thuyền trưởng tàu nhận

Master of receiving vessel

Chữ ký/Signature

 

 

 

 

Tên tàu/Vessel name

 

 

 

 

Hô hiệu/Call sign

 

 

Số IMO, Lloyd’s (nếu có)

IMO/ Lloyd’s number (if issued):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Xác nhận chuyển hàng tại cảng/Transhipment authorization within a port area

Tên/Name

 

Cơ quan quản lý cảng Port authority

 

Chữ ký/Signature

Địa chỉ/Address

Điện thoại Tel

Cảng lên cá Port of landing

Ngày lên cá Date of landing

Dấu/Seal (stamp)

 

8. Tên chủ hàng xuất khẩu/Name and address of exporter

 

Chữ ký/Signature

 

 

Ngày/Date

 

 

Dấu/Seal

 

 

 

 

 

9. Chứng nhận của Cơ quan thẩm quyền nước treo cờ/Flag state authority validation

Full name Họ và tên

 

 

Title Chức vụ

Signature Chữ ký:

 

 

Date Ngày

 

 

 

Seal Dấu

 

 

10. Thông tin vận tải, xem Phụ đính Vb kèm theo/Transport details, see Appendix Vb attached

11. Khai báo của đơn vị nhập khẩu/Importer declaration

Tên đơn vị nhập khẩu/Name of importer

 

Địa chỉ/Address

 

Chữ ký/Signature

 

 

Ngày/Date

 

Dấu/Seal

 

Mã CN sản phẩm Product CN code

 

 

 

Theo quy định của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu:

As regulated by the imported authorities:

 

Tài liệu tham chiếu Reference

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Cơ quan thẩm quyền kiểm soát nhập khẩu

12. Import control - authority

 

 

Địa điểm/Place

 

 

 

Cho phép nhập khẩu Importation authorized

 

 

Chưa cho phép nhập khẩu Importation suspended

 

Yêu cầu kiểm tra - ngày Verification requested - date

Khai báo hải quan, nếu có

Customs declaration, if issued

 

Số/Number

 

 

 

Ngày/Date

Địa điểm/Place:

 

Phụ đính Va/Appendix Va

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC SẢN PHẨM THỦY SẢN ĐƯỢC CHẾ BIẾN TỪ TÀU CÁ CỦA VIỆT NAM

ADDITIONAL INFORMATION FOR FISHERIES PRODUCTS OBTAINED FROM THE FISHING VESSELS OF VIET NAM

Đính kèm Chứng nhận số/Attached to the Catch certificate: ……………………………………

Mục I/Section I:

Quốc gia tàu treo cờ: State/Flag: Việt Nam

Các thông tin sau cần thu thập trong quá trình chứng nhận/The following information in section should be included if available at the moment of request for validation:

Số vận đơn/Invoice No.:                                    Số công-ten-nơ/ Container No.:

Nước đến/Destination country:

Đơn vị nhập khẩu/Importer:

Mục II/Section II:

Tàu cá

Fishing vessel

 

Mô tả sản phẩm

Product description

 

Thuyền trưởng/chủ tàu /chủ hàng

Master/owner of the fishing vessel/exporter

Tên, số đăng ký (Nghề khai thác

Name, Registration (Fishing gear code)

 

Loại:

Tàu nhỏ*

Tàu thông thường** Type:

Small */Normal**

 

Cảng đăng ký

Home port

 

Hô hiệu

Call sign

 

Inmarsat, Fax, điện thoại (nếu có) Inmarsat, fax, Tel No (if issued)

 

Số giấy phép, giá trị đến ngày Fishing licence

No, period of validity

Vùng và thời gian khai thác

Catch area(s) and date

 

Tên loài Species Name

 

Loại hình chế biến trên tàu cá được cấp phép

Type processing authorized on board

 

Ngày lên cá

Date of landing

 

 

Tổng khối lượng khai thác của tàu cá (kg)

Total catch of the vessel (kg)

Khối lượng nguyên liệu đưa vào chế biến từ tổng khối lượng khai thác (kg) Catch processed from the total catch (kg)

Khối lượng sản phẩm thủy sản trong lô hàng (kg) Processed fishery product for export (kg)

 

Product

Mã sản phẩm

HS code of the exported

 

Tên Name

 

Ngày và chữ ký Date and signature

 

Dấu Seal

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng/ Total

 

 

 

 

 

Nhà máy chế biến (nếu khác nhà máy chế biến)

Processing plant (if different from the processing plant)

 

 

Cơ quan thẩm quyền/Validating authority

Tên và địa chỉ/Name and address

 

 

Chữ ký và đóng dấu Signature and seal

 

 

 

 

Tên và địa chỉ/Name and address:

 

 

 

 

 

Chủ hàng/Exporter

 

Chữ ký và đóng dấu/Signature and seal

Ngày tháng năm/Date:

Tên và địa chỉ/Name and address

Chữ ký và đóng dấu Signature and seal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tôi cam kết rằng những thông tin trên là đúng sự thực và phù hợp với khai báo ở trên”

“I herevy declare that the above information is true and corresponds to the above described export”

 

Page  4/…

 

Phụ đính Vb Appendix Vb

THÔNG TIN VẬN TẢI/TRANSPORT DETAILS

Document number/Số chứng nhận …………………………………..…………………………………………

1.1. Quốc gia xuất khẩu/Country of Exportation:

 

Cảng/sân bay/ địa điểm xuất phát khác Port/airport/other place of departure:

Tên tàu/Nước treo cờ Vessel name/flag

Số chuyến/số vận đơn đường biển Voyage No./Bill of landing No:

Số chuyến bay/Số vận đơn hàng không Flight number/airway bill number:

Quốc tịch xe và số đăng ký/Truck nationality and registration number:

Số vận đơn đường sắt/Railway bill number:

Các giấy tờ vận tải khác/Other transport documents:

 

1.2 Chữ ký của chủ hàng xuất khẩu/Exporter Signature

Số công - ten - nơ, xem danh sách kèm theo

Container number(s), see list below

 

Tên của nhà xuất khẩu

Name of Exporter

 

Địa chỉ

Address

 

Chữ ký

Signature

 

 

2/….

 

Phụ lục VI

Annex VI

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN THỦY SẢN KHAI THÁC

REQUEST FOR RE-INSSURANCE OF CATCH CERTIFICATE

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Promugated under Circular No: 50/2015/TT-BNNPTNT dated on 30/12/2015 by Minister of Minisstry of Agriculture and Rural Development)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

……….., ngày tháng năm

place……. and date.......

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CHỨNG NHẬN LẠI THỦY SẢN KHAI THÁC

REQUEST FOR RE-INSSURANCE OF CATCH CERTIFICATE

Kính gửi To: ………………………………………………………

Tên đơn vị/Exporting company:………………Điện thoại/Tel………………….

Địa chỉ/Address: ………………………………………………………………

Số ĐKKD/Trading registration number………Ngày cấp/Issued on……………

Giấy chứng nhận thủy sản khai thác số/Catch certificate number..............đã được/issued by……………………………cấp ngày ...... tháng … năm….. /on ........

Giải trình lý do đề nghị chứng nhận lại/reasons for re-insurance: …………………...........................................................................................................................

Đề nghị Cơ quan thẩm quyền chứng nhận lại thủy sản khai thác để lô hàng của chúng tôi đủ điều kiện xuất khẩu theo yêu cầu của........

Wre are requesting the competent authority for re-insurrance of catch certificate so that our consignment(s) are allowed to export to ……..

Chúng tôi cam đoan về những nội dung trên là đúng sự thật.

I truly declare that the above information is true./.

 

 

Đại diện chủ hàng
Representative of exporter
(ký, đóng dấu/sign and seal)

 

Phụ lục VII

CÁCH GHI THÔNG TIN TRONG GIẤY CHỨNG NHẬN, XÁC NHẬN
 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Cấu trúc số xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, chứng nhận thủy sản khai thác

1.1. Với số CC được cấp mới:

Cấu trúc số xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, chứng nhận thủy sản khai thác gồm 04 thành phần, cụ thể:

- Số Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác: XXXXX/20..../SC/AA

- Số Giấy chứng nhận thủy sản khai thác: XXXXX/20..../CC/AA

Trong đó:

- Thành phần thứ nhất: XXXXX gồm 5 chữ số, thể hiện số thứ tự của Giấy xác nhận, chứng nhận, Ví dụ 00001, 00002, ......

- Thành phần thứ 2: /20.... / ghi năm cấp xác nhận hoặc chứng nhận, Ví dụ: 2015 Giấy chứng nhận này cấp năm 2015.

- Thành phần thứ 3: CC và SC nhằm phân biệt Giấy chứng nhận, Giấy xác nhận:

+ CC thể hiện cho Giấy chứng nhận thủy sản khai thác

+ SC thể hiện cho Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

- Thành phần thứ 4: AA là mã cơ quan thẩm quyền xác nhận, chứng nhận như quy định tại Phụ lục II của Thông tư.

1.2. Với số CC được cấp lại:

- Giữ nguyên 04 thành phần như CC đã được cấp và thêm “R” phía sau. Ví dụ: XXXXX/2015/CC/AA/R.

2. Cách đánh số Giấy xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu

Cách đánh số Giấy xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu là: XX0000/00/YY-XN.

Trong đó: XX0000/00/YY là ký hiệu số Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm lô hàng thủy sản theo mẫu quy định tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013.

3. Cách điền thông tin trong Giấy chứng nhận thủy sản khai thác

Ngôn ngữ được sử dụng để ghi thông tin trong Giấy chứng nhận thủy sản khai thác được sử dụng là tiếng Anh trừ phần “tên loài” được ghi bằng tiếng Việt và tên khoa học của loài.

- Mục (1): do cơ quan thẩm quyền ghi các thông tin liên quan (tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax của Cơ quan thẩm quyền).

- Mục (2) và (3): do chủ hàng ghi; trường hợp lô hàng xuất khẩu dùng nguyên liệu của 01 tàu cá, các thông tin ghi trực tiếp trong CC như sau:

+ Loài: Ghi tên loài thủy sản làm nguyên liệu được dùng trong lô hàng xuất khẩu, tên của loài được ghi bằng tên khoa học và tên tiếng Việt

+ Mã sản phẩm: Ghi mã HS của sản phẩm, ghi hệ thống mã chung gồm 6 số;

+ Khối lượng nguyên liệu ước tính của lô hàng: Là khối lượng nguyên liệu ước tính đưa vào chế biến;

+ Khối lượng nguyên liệu lên bến ước tính của tàu cá: Là tổng khối lượng nguyên liệu ước tính mà tàu cá lên bến trong đó có cả nguyên liệu được chuyển tải từ tàu cá khác (nếu có), nếu không ghi "N/A".

+ Khối lượng nguyên liệu đã được kiểm tra: ghi khối lượng nguyên liệu do cơ quan thẩm quyền kiểm tra, xác minh (nếu có).

+ Trường hợp lô hàng xuất khẩu dùng nguyên liệu của nhiều tàu cá, các mục 2, mục 5, mục 6, mục 7 được bỏ trống, mục 3 chỉ ghi các ô “mã sản phẩm”, “Khối lượng nguyên liệu ước tính của lô hàng” và “Khối lượng nguyên liệu đã được kiểm tra” (nếu có). Thông tin về tàu cá và mô tả sản phẩm ghi trong phụ đính Va.

- Mục 4: Do chủ hàng xuất khẩu ghi các biện pháp quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản mà các tàu cá cung cấp nguyên liệu cho lô hàng đã thực hiện (Ví dụ: có giấy phép khai thác, hạn ngạch, ngư cụ khai thác phù hợp, khai thác đúng ngư trường quy định…).

- Mục 5: Tên thuyền trưởng, chữ ký và dấu:

Thuyền trưởng hoặc chủ tàu ký và ghi rõ họ, tên trong trường hợp sử dụng nguyên liệu mua từ một tàu cá. Gạch chéo trong trường hợp nguyên liệu được mua từ nhiều tàu cá.

- Mục 6: Khai báo chuyển tải trên biển (nếu có):

+ Tên thuyền trưởng tàu cá chuyển: Ghi tên thuyền trưởng tàu cá chuyển sản phẩm cho tàu cá mà chủ hàng mua nguyên liệu;

+ Chữ ký và ngày: Thuyền trưởng tàu cá chuyển sản phẩm ký và ghi ngày ký;

+ Khu vực/vị trí chuyển tải: Ghi khu vực hoặc vị trí chuyển tải sản phẩm;

+ Khối lượng ước tính: Ghi khối lượng sản phẩm tàu cá đã chuyển (số liệu ước tính);

+ Tên thuyền trưởng tàu cá nhận: Ghi tên thuyền trưởng tàu nhận chuyển tải;

+ Chữ ký: Nơi ký của thuyền trưởng tàu cá nhận chuyển tải;

+ Tên tàu: Ghi tên tàu hoặc số đăng ký tàu cá nhận chuyển tải;

+ Hô hiệu: Ghi hô hiệu của tàu cá nhận chuyển tải (nếu có);

+ Số IMO, Lloyd’s: Ghi số IMO, số Lloyd’s của tàu cá nhận chuyển tải (nếu có);

- Trong trường hợp không có chuyển tải trên biển, các ô trong mục này được gạch chéo.

- Mục 7: Xác nhận chuyển hàng tại cảng:

+ Tên: Ghi họ, tên người chuyển hàng tại cảng;

+ Cơ quan quản lý cảng: Ghi tên cơ quan quản lý cảng;

+ Chữ ký: Chữ ký của người đại diện cho cảng cá;

+ Địa chỉ: Ghi địa chỉ của cảng cá;

+ Điện thoại: Ghi số điện thoại của cảng;

+ Ngày lên cá: Ghi ngày tàu bốc dỡ sản phẩm (lên cá);

+ Cảng lên cá: Ghi tên của cảng cá;

+ Dấu: đóng dấu của cảng;

- Trong trường hợp không có chuyển hàng tại cảng, các ô trong mục này được gạch chéo.

- Mục 8. Khai báo của chủ hàng:

Chủ hàng ghi các thông tin liên quan của đơn vị mình.

- Mục 9. Chứng nhận của cơ quan thẩm quyền:

Do cơ quan thẩm quyền ghi: Họ và tên, chức vụ (ghi Deputy Director cho chức danh Phó Chi cục trưởng và Director cho chức danh Chi cục trưởng), ngày ký và đóng dấu.

- Mục 10. Thông tin vận tải:

Ghi các thông tin quy định trong Phụ đính về Thông tin vận tải (Mẫu Phụ đính Vb, ban hành kèm theo Thông tư này);

- Mục 11 và Mục 12: Khai báo của đơn vị nhập khẩu và cơ quan kiểm soát nhập khẩu:

Do đơn vị nhập khẩu và cơ quan kiểm soát nhập khẩu ghi.

4. Cách ghi Phụ đính Va:

+ Cột (1). Tên tàu/Số đăng ký: Nếu tàu có tên ghi cả tên và số đăng ký, trường hợp tàu không có tên thì ghi số đăng ký; phía dưới phần tên/số đăng ký ghi nghề khai thác được đặt trong dấu ngoặc đơn và ghi ký hiệu nghề theo hướng dẫn tại Phụ lục XIII;

+ Cột (2). Loại tàu: Tàu nhỏ ghi ký hiệu *, tàu thông thường ghi ký hiệu ** (Tàu nhỏ là tàu có trọng tải <0.5 tấn="" hoặc="" là="" tàu="" không="" lắp="" máy,="" không="" quy="" định="" phải="" có="" giấy="" phép="" khai="" thác;="" tàu="" thông="" thường="" là="" tàu="" phải="" có="" giấy="" phép="" khai="">

+ Cột (3). Cảng đăng ký, nước treo cờ: Ghi tên cảng đã được đăng ký trong giấy phép khai thác thủy sản, nếu không có ghi N/A; nước treo cờ ghi Việt Nam;

+ Cột (4). Hô hiệu: Ghi hô hiệu tàu đang dùng, nếu không có ghi N/A;

+ Cột (5). Các thông tin về số Inmarsat, Email, số điện thoại, địa chỉ Email: Ghi các thông tin tương ứng nếu có, nếu không có ghi N/A;

+ Cột (6). Số giấy phép - giá trị đến ngày: Ghi số giấy phép khai thác tàu đang sử dụng - Ghi ngày hết hạn của Giấy phép khai thác; nếu là tàu nhỏ (không có giấy phép) ghi N/A;

+ Cột (7). Vùng và thời gian khai thác: Ghi vùng tàu cá tiến hành hoạt động khai thác (ghi theo vùng được quy định tại Phụ lục XII); Thời gian khai thác: ghi ngày tàu cá bắt đầu hoạt động khai thác và ngày kết thúc hoạt động khai thác;

+ Cột (8). Loài: Ghi tên loài thủy sản làm nguyên liệu được dùng trong lô hàng xuất khẩu, tên của loài được ghi tên tiếng Việt và tên khoa học;

+ Cột (9). Loại hình chế biến trên tàu cá được cấp phép: Ghi loại hình chế biến được cấp phép (ví dụ: hấp, luộc, đóng hộp,...) nếu có, nếu không có ghi N/A;

+ Cột (10). Ngày lên cá: Ghi ngày tàu cá bốc dỡ sản phẩm lên cảng;

+ Cột (11). Tổng sản lượng của tàu cá: Ghi tổng sản lượng ước tính trong chuyến biển của tàu cá;

+ Cột (12). Tổng khối lượng nguyên liệu đưa vào chế biến: Ghi tổng khối lượng nguyên liệu được đưa vào chế biến cho lô hàng.

+ Cột (13). Khối lượng sản phẩm thủy sản trong lô hàng: Ghi khối lượng sản phẩm thủy sản (cá, tôm, mực…; không tính phụ gia, bao bì) có trong lô hàng đã được chế biến để xuất khẩu;

+ Cột (14) Mã sản phẩm: Ghi giống mã sản phẩm trong mục 3 của CC;

+ Cột (15) Tên: Ghi tên thuyền trưởng hoặc chủ tàu hoặc chủ hàng xuất khẩu;

+ Cột (16) Ngày và chữ ký: Ghi ngày ký và chữ ký của thuyền trưởng hoặc chủ tàu hoặc chủ hàng;

+ Cột (17) Dấu: đóng dấu của người ký, nếu không có dấu ghi N/A.

- Nhà máy chế biến:

+ Ghi tên địa chỉ của nhà máy chế biến nếu lô hàng xuất khẩu được chế biến bởi nhà máy chế biến không thuộc chủ hàng;

+ Chữ ký và dấu: Chữ ký của người đại diện nhà máy chế biến;

- Chủ hàng: Ghi tên, địa chỉ chủ hàng.

5. Cách ghi Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

- Từ cột (1) đến (9) và (11): Ghi như hướng dẫn trong phần 4 của Phụ đính 5a.

- Cột (10): Ghi tổng sản lượng khai thác ước tính của tàu cá.

- Cột (12): Ghi tên thuyền trưởng hoặc chủ tàu cá.

- Cột (13): Chữ ký của thuyền trưởng hoặc chủ tàu cá (chủ hàng không ký thay).

- Nhà máy chế biến:

+ Ghi tên, địa chỉ của nhà máy chế biến nếu lô hàng được chế biến bởi nhà máy chế biến không thuộc chủ hàng.

+ Chữ ký và dấu: Chữ ký của người đại diện nhà máy chế biến.

- Chủ hàng: Ghi tên, địa chỉ chủ hàng.

- Mô tả nguyên liệu đã sử dụng đề nghị chứng nhận thủy sản khai thác:

+ Tên tàu/số đăng ký: ghi tên tàu hoặc số đăng ký;

+ Tên loài: Ghi tên loài thủy sản làm nguyên liệu được dùng trong lô hàng xuất khẩu, tên của loài được ghi bằng tên khoa học và tên tiếng Việt;

+ Khối lượng nguyên liệu đã sử dụng đề nghị chứng nhận: ghi khối lượng nguyên liệu đã mua từ tàu cá đề nghị chứng nhận trong CC này;

+ Số chứng nhận: ghi số giấy chứng nhận được cấp bởi cơ quan thẩm quyền;

+ Chữ ký của người kiểm tra: chữ ký của cán bộ thuộc cơ quan thẩm quyền quy định tại Phụ lục II.

6. Phụ đính Vb:

Chủ hàng ghi thông tin liên quan đến vận tải theo hợp đồng đã ký kết với đơn vị vận tải và nhà nhập khẩu.

 

Phụ lục VIII/Annex VIII

XÁC NHẬN CAM KẾT SẢN PHẨM THỦY SẢN XUẤT KHẨU CÓ NGUỐC GỐC TỪ THỦY SẢN KHAI THÁC NHẬP KHẨU

STATEMENT OF EXPORT FISHERY PRODUCTS PROCESSED FROM IMPORTED CATCHES

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Promugated under Circular No: 50/2015/TT-BNNPTNT dated on 30/12/2015 by Minister of Minisstry of Agriculture and Rural Development)

XÁC NHẬN CAM KẾT SẢN PHẨM THỦY SẢN XUẤT KHẨU

CÓ NGUỐC GỐC TỪ THỦY SẢN KHAI THÁC NHẬP KHẨU

STATEMENT OF EXPORT FISHERY PRODUCTS

PROCESSED FROM IMPORTED CATCHES

Tôi đảm bảo rằng các sản phẩm thủy sản:…………….(tên và mã sản phẩm) được chế biến từ thủy sản đánh bắt hợp pháp sau:

I confirm that the processed fishery products:……………. (product description and Combined Nomenclature code) have been obtained from catches imported under the following catch certificate(s):

Số chứng nhận thủy sản khai thác Catch certificate number

 Tên tàu Name of Fishing vessel

Quốc gia treo cờ Flag state

Ngày thông qua Validation date(s)

Mô tả thủy sản khai thác

Catch description

 

Tổng khối lượng thủy sản khai thác

Total landed weight (kg)

Khối lượng thủy sản khai thác đưa vào chế biến

Catches processed (kg)

Sản phẩm sau khi chế biến xuất khẩu

Processed fishery products and exported (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên và địa chỉ của cơ sở chế biến/Name and address of the processing plant:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tên và địa chỉ của nhà xuất khẩu (nếu khác với nhà máy chế biến):

Name and address of the exporter (if different from the processing plant):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mã số cơ sở chế biến/Approval number of the processing plant: ………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

Số giấy Chứng nhận CL, VSATTP (Chứng thư vệ sinh) và ngày cấp/Health certificate number and date: ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

Đại diện của cơ sở chế biến

Responsible person of the processing plant

 

Chữ ký/Signature

Ngày/Date

Địa điểm/Place

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền/Endorsement by the competent authority:

 

Số xác nhận/Statement No.: ……..................................

 

Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền xác nhận
Public authority

Ký và đóng dấu
Signature and seal

Ngày tháng năm
Date

Địa điểm
Place

 

Phụ lục IX

Annex IX

BIÊN BẢN KIỂM TRA

INSPECTION REPORT

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Promugated under Circular No: 50/2015/TT-BNNPTNT dated on 30/12/2015 by Minister of Minisstry of Agriculture and Rural Development)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

………., ngày tháng năm

place ……... and date.......

 

BIÊN BẢN KIỂM TRA

INSPECTION REPORT

Căn cứ Quyết định kiểm tra số …… /QĐ ........ngày ………của …………………….

…………………………………………………………………………………………….

According to inspection decision No ....... dated on ...........

Hôm nay, tại ……..……………………………………………………………………..

Today, at ........................

 

Chúng tôi gồm:

We include:

1. ..........................................

Chức vụ Title: .......................

Trưởng đoàn/Head of Inspection mission

2. ..........................................

Chức vụ Title: .......................

Phó đoàn/Deputy head of Inspection mission

3. ..........................................

Chức vụ Title: .......................

Thành viên/Member

4. ..........................................

Chức vụ Title: .......................

Thành viên/Member

Đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy định về đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) của:

Have conducted an inspection mission on the IUU fishing activities with:

Tên tàu cá/Số đăng ký tàu/Vessel name/Registration number:..................................................

Thuyền trưởng/by Master:….......................................................................................................

Chủ tàu/Vessel owner: ..............................................................................................................

Địa chỉ/Address: .........................................................................................................................

Số giấy phép khai thác/Fishing license number........................................................................

Hoạt động nghề Gear: ...............................................................................................................

Giá trị đến ngày/Valid to:.............................................................................................................

Kết luận của đoàn kiểm tra/Conclusions of the inspection mission:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Biên bản kiểm tra được Đoàn kiểm tra và đại diện tàu cá thống nhất thông qua, cùng ký tên và lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, đại diện tàu cá giữ (01) một bản và Đoàn kiểm tra giữ (01) một bản./.

Inspection misson report was made into two (02) copies, one for inspection mission and the other one for vessel representative./.

 

ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU CÁ,

HOẶC THUYỀN TRƯỞNG

VESSEL REPRESENTATIVE/MASTER

ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA

TRƯỞNG ĐOÀN

HEAD OF INSPECTION MISSION

 

Phụ lục X

Annex X

REQUEST TO REMOVE FROM THE IUU VESSEL LIST

ĐỀ NGHỊ ĐƯA TÀU CÁ RA KHỎI DANH SÁCH TÀU CÁ KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Promugated under Circular No: 50/2015/TT-BNNPTNT dated on 30/12/2015 by Minister of Minisstry of Agriculture and Rural Development)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

……….., ngày tháng năm ……..

place and date.......

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

ĐƯA TÀU CÁ RA KHỎI DANH SÁCH TÀU CÁ KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP

LETTER TO REQUEST FOR REMOVAL FROM THE IUU VESSEL LIST

Kính gửi To: …………………………………………………………

Tên tôi là/Full name of vessel owner……………………Điện thoại/Tel………….…….

Địa chỉ/Address: …………………………………………………………………………

Chủ tàu cá mang số đăng ký số/Vessel registration number:…………………………….

Ngày/On ………..tàu cá/my vessel numbered…………….bị đưa vào danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định với lý do/was listed in the IUU vessel list due to: ……………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Tôi đã thực hiện các hành động khắc phục nhưng sai phạm theo đúng quy định của pháp luật, nay tôi đề đề nghị Cơ quan thẩm quyền đưa tàu cá ………….ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định./.

Actually, I can demonstrate that my vessel did not engage in any of the IUU fishing activities and thus I am strongly requesting to remove …......... out of the IUU vessel list./.

 

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN/VESSEL OWNER
(ký, ghi rõ họ tên/Signature and name)

 

Phụ lục XI

BÁO CÁO CHỨNG NHẬN THỦY SẢN KHAI THÁC
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN …….
CHI CỤC THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : /BC-……….

………., ngày …….. tháng ……. năm 20….

 

BÁO CÁO

Việc thực hiện chứng nhận thủy sản khai thác

Kính gửi: ………………………………………………

Chi cục Thủy sản …………….…….. báo cáo thực hiện chứng nhận thủy sản khai thác tháng ……. năm ……… như sau:

1. Kết quả cấp chứng nhận khai thác, xác nhận thủy sản khai thác (theo Bảng tổng hợp kết quả thực hiện chứng nhận thủy sản khai thác kèm theo)

2. Các trường hợp vi phạm:

3. Những khó khăn, vướng mắc:

4. Đề xuất, kiến nghị:

 

 

Nơi nhận:
-
- Lưu:

CHI CỤC TRƯỞNG

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨNG NHẬN THỦY SẢN KHAI THÁC

Tháng ……… năm ………

(Kèm theo Báo cáo số: ……/BC-………… ngày …… tháng ……năm …… của Chi cục Thủy sản ……)

TT

Loại sản phẩm chứng nhận

Nghề khai thác

Tên Doanh nghiệp được chứng nhận

Thực hiện trong tháng ……

Lũy kế đến tháng ………

Số lượng theo thị trường (chiếc)

Khối lượng theo thị trường (kg)

Số lượng theo thị trường (chiếc)

Khối lượng theo thị trường (kg)

EU

ICCAT

Khác

EU

ICCAT

Khác

EU

ICCAT

Khác

EU

ICCAT

Khác

1

Cá Ngừ mắt to

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Cá Ngừ vây vàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Cá ngừ sọc dưa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Cá cờ kiếm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Mực, bạch tuộc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Tôm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Cua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Ghẹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Các loài khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục XII

Annex XII

VÙNG KHAI THÁC VÀ MÃ VÙNG TƯƠNG ỨNG

CATCH AREAS AND CODES

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Promugated under Circular No: 50/2015/TT-BNNPTNT dated on 30/12/2015 by Minister of Minisstry of Agriculture and Rural Development)

No

Vùng khai thác (Catch areas)

Mã vùng (Code)

1

Vùng biển ven bờ Vịnh Bắc Bộ

Coastal region in Tonkin Gulf

FAO 61-VBB 1

2

Vùng biển xa bờ Vịnh Bắc Bộ

Offshore region in Tonkin Gulf

FAO 61-VBB 2

3

Vùng biển ven bờ Miền Trung

Coastal region in Central areas of Viet Nam

FAO 61-TB 1 hoặc (or)

FAO 71-TB 1

4

Vùng biển xa bờ Miền Trung

Offshore region in Central areas of Viet Nam

FAO 61-TB 2 hoặc (or)

FAO 71-TB 2

5

Vùng biển ven bờ Đông Nam Bộ

Coastal region in South eastern areas of Viet Nam

FAO 71-ĐNB 1

6

Vùng biển xa bờ Đông Nam Bộ

Offshore region in South eastern areas of Viet Nam

FAO71-ĐNB 2

7

Vùng biển ven bờ Tây Nam Bộ

Coastal region in South western areas of Viet Nam

FAO 71-TNB 1

8

Vùng biển xa bờ Tây Nam Bộ

Offshore region in South western areas of Viet Nam

FAO 71-TNB 2

Note (Ghi chú):

- FAO 61 áp dụng cho vùng biển từ Vĩ độ 15o 00’N trở lên phía Bắc

(FAO 61 apply from the latitude 15o 00’N to the North)

- FAO 71 áp dụng cho vùng biển từ Vĩ độ 15o 00’N trở xuống phía Nam

(FAO 71 apply from the latitude 15o 00’N to the South)

 

Phụ lục XIII

Annex XIII

BẢNG VIẾT TẮT CÁC LOẠI NGHỀ KHAI THÁC THỦY SẢN

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Promugated under Circular No: 50/2015/TT-BNNPTNT dated on 30/12/2015 by Minister of Minisstry of Agriculture and Rural Development)

Các họ nghề

Cách viết tắt đối với các nghề

Nghề lưới kéo/ Nghề lưới giã (Trawls)

Nghề giã sào/Nghề kéo sào/Nghề kéo khung (Beam trawls)

TBB

Nghề kéo đáy đơn/Nghề giã ván đáy (Bottom otter trawls)

OTB

Nghề kéo đáy đôi (Bottom pair trawls)

PTB

Nghề kéo đơn trung tầng (Midwater otter trawls)

OTM

Nghề kéo đôi trung tầng (Pelagic pair trawls)

PTM

Nghề lưới kéo hai lưới (Otter twin trawls)

OTT

Nghề rê và các loài tương tự (Gillnets and similar nets)

Nghề rê cố định (Set gillnets)

GNS

Nghề rê trôi (Drift gillnets)

GND

Nghề rê vây/lưới sĩ (Encircling gillnets)

GNC

Nghề rê ba lớp (Trammel nets)

GTR

Nghề rê hỗn hợp (Combined gillnets)

GTN

Nghề lưới vây và vó mành (Surrounding nets and lift nets)

Nghề vây (Purse seines)

PS

Nghề vó, mành (Lift nets)

LNB

Nghề vó cố định (Shore-operated stationary lift nets)

LNS

Nghề chụp (Stick falling nets)

SFN

Nghề câu (Hooks and lines)

Nghề câu tay/câu cần (Hand lines/pole and lines)

LHP

Nghề câu chạy (Trolling lines)

LHM

Nghề câu vàng cố định (Set longlines)

LLS

Nghề câu vàng tầng mặt (Longlines)

LLD

Nghề cào

Nghề cào đáy bằng tàu (Boat dredges)

DRB

Nghề cào đáy bằng tay (Hand dredges used on board a vessel)

DRH

Nghề lồng bẫy (Pots and traps)

Lồng (bẫy) Pots (traps)

FPO

Nghề khác

Nghề khác (các nghề không thuộc danh mục trên)

OTH

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2015/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu50/2015/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2015
Ngày hiệu lực15/02/2016
Ngày công báo03/02/2016
Số công báoTừ số 155 đến số 156
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2015/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT chứng nhận xác nhận thủy sản khai thác


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản hiện thời

   Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT chứng nhận xác nhận thủy sản khai thác
   Loại văn bảnThông tư
   Số hiệu50/2015/TT-BNNPTNT
   Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
   Người kýVũ Văn Tám
   Ngày ban hành30/12/2015
   Ngày hiệu lực15/02/2016
   Ngày công báo03/02/2016
   Số công báoTừ số 155 đến số 156
   Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
   Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
   Cập nhật5 năm trước

   Văn bản hướng dẫn

    Văn bản được hợp nhất

     Văn bản gốc Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT chứng nhận xác nhận thủy sản khai thác

     Lịch sử hiệu lực Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT chứng nhận xác nhận thủy sản khai thác