Thông tư 52/2020/TT-BCT

Thông tư 52/2020/TT-BCT quy định về số lượng và nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 52/2020/TT-BCT nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/2020/TT-BCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG VÀ NGUYÊN TẮC ĐIỀU HÀNH HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI MẶT HÀNG MUỐI, TRỨNG GIA CẦM NĂM 2021

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điu của Luật Quản lý ngoại thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

Bộ trưng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về số lượng và nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đi với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2021.

Điều 1. Số lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2021

TT

Mã số hàng hoá

Tên hàng

Đơn v

Số lượng

Ghi chú

1

0407.21.00 và 0407.90.10

Trứng gà

60.819

Trứng thương phẩm không có phôi

0407.29.10 và 0407.90.20

Trứng vịt, ngan

0407.29.90 và 0407.90.90

Loại khác

2

2501

Muối

tấn

80.000

 

Điều 2. Nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu

1. Nguyên tắc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu

Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 69/2018/NĐ-CP">12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

2. Đối tượng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu

Mặt hàng muối: Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế.

Mặt hàng trứng gia cầm: Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu.

3. Thi điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối

Bộ Công Thương trao đi vi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính để xác định thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 02 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
UBND các tnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước,
n phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí Thư;
- Viện KSND tối cao;
- Tòa án ND tối cao;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Công Thương;
- Các Sở Công Thương;
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, XNK (10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/2020/TT-BCT

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 52/2020/TT-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/12/2020
Ngày hiệu lực 06/02/2021
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/2020/TT-BCT

Lược đồ Thông tư 52/2020/TT-BCT nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 52/2020/TT-BCT nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 52/2020/TT-BCT
Cơ quan ban hành Bộ Công thương
Người ký Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành 24/12/2020
Ngày hiệu lực 06/02/2021
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 52/2020/TT-BCT nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối

Lịch sử hiệu lực Thông tư 52/2020/TT-BCT nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối

  • 24/12/2020

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/02/2021

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực