Thông tư 53/2011/TT-BTC

Thông tư 53/2011/TT-BTC về hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 53/2011/TT-BTC hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin đã được thay thế bởi Thông tư 126/2017/TT-BTC báo cáo công khai thông tin nợ công nợ nước ngoài của quốc gia và được áp dụng kể từ ngày 15/01/2018.

Nội dung toàn văn Thông tư 53/2011/TT-BTC hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2011/TT-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2011

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN MẪU BIỂU BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ NỢ CÔNG VÀ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA QUỐC GIA

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về Nghiệp vụ quản lý nợ công;
Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Thông tư này quy định các mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia theo quy định tại các Điều 24 và 26 của Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010 về Nghiệp vụ quản lý nợ công.

Điều 2. Mẫu biểu báo cáo:

1. Bộ Tài chính tổng hợp và lập báo cáo về nợ công, theo các mẫu biểu theo phụ lục I đính kèm Thông tư này, bao gồm:

- Mẫu số 1.01 - Kế hoạch rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ phân theo loại chủ nợ và mục đích sử dụng;

- Mẫu số 1.02 - Kế hoạch trả nợ nước ngoài của Chính phủ;

- Mẫu số 1.03 - Kế hoạch vay trong nước của Chính phủ phân theo mục đích sử dụng và phương thức vay;

- Mẫu số 1.04 - Kế hoạch trả nợ trong nước của Chính phủ;

- Mẫu số 1.05 - Kế hoạch rút vốn vay nước ngoài của các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh phân theo loại chủ nợ;

- Mẫu số 1.06 - Kế hoạch trả nợ của các khoản vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh phân theo loại chủ nợ;

- Mẫu số 1.07 - Kế hoạch vay của chính quyền địa phương phân theo phương thức vay;

- Mẫu số 1.08 - Kế hoạch trả nợ của chính quyền địa phương;

- Mẫu số 1.09 - Báo cáo tổng hợp về thực hiện vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ phân theo loại chủ nợ;

- Mẫu số 1.10 - Báo cáo tổng hợp về thực hiện vay, trả nợ trong nước của Chính phủ;

- Mẫu số 1.11 - Báo cáo tổng hợp về thực hiện vay, trả nợ nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh phân theo loại chủ nợ;

- Mẫu số 1.12 - Báo cáo tổng hợp về thực hiện vay, trả nợ trong nước được Chính phủ bảo lãnh;

- Mẫu số 1.13 - Báo cáo tổng hợp về thực hiện vay và trả nợ trong nước của Chính quyền địa phương;

- Mẫu số 1.14 - Báo cáo tổng hợp về thực hiện vay, trả nợ công.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm lập và cung cấp cho Bộ Tài chính báo cáo về vay và trả nợ trong nước của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, theo các mẫu biểu theo phụ lục II đính kèm Thông tư này, bao gồm:

- Mẫu số 2.01 - Kế hoạch vay và trả nợ trong nước của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Mẫu số 2.02 - Thực hiện vay và trả nợ trong nước của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

3. Các cơ quan cho vay lại chịu trách nhiệm lập và cung cấp cho Bộ Tài chính báo cáo về nợ công, theo các mẫu biểu theo phụ lục III đính kèm Thông tư này, bao gồm:

- Mẫu số 3.01 - Nợ của các khoản vay nước ngoài về cho vay lại;

- Mẫu số 3.02 - Kế hoạch rút vốn các khoản vay nước ngoài về cho vay lại;

- Mẫu số 3.03 - Kế hoạch trả nợ của các khoản vay về cho vay lại;

- Mẫu số 3.04 - Thực hiện rút vốn vay về cho vay lại;

- Mẫu số 3.05 - Thực hiện thu hồi nợ cho vay lại.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lập và cung cấp cho Bộ Tài chính các báo cáo về các khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp, theo các mẫu biểu theo phụ lục IV đính kèm Thông tư này, bao gồm:

- Mẫu số 4.01 - Tổng hợp tình hình đăng ký các khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp;

- Mẫu số 4.02 – Tổng hợp tình hình vay, trả nợ nước ngoài trung, dài hạn của doanh nghiệp;

- Mẫu số 4.03 – Tổng hợp tình hình vay, trả nợ nước ngoài ngắn hạn.

Điều 3: Mẫu biểu công khai thông tin về nợ công

Việc công khai thông tin về nợ công được thực hiện theo các mẫu biểu theo phụ lục V đính kèm Thông tư này, bao gồm:

- Mẫu số 5.01 – Các chỉ tiêu về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia;

- Mẫu số 5.02 – Vay và trả nợ của Chính phủ;

- Mẫu số 5.03 – Vay và trả nợ được Chính phủ bảo lãnh;

- Mẫu số 5.04 – Vay và trả nợ trong nước của chính quyền địa phương;

- Mẫu số 5.05 – Vay và trả nợ nước ngoài của quốc gia.

Điều 4. Thời hạn báo cáo

Thời hạn gửi báo cáo theo các mẫu báo cáo quy định tại Điều 2 của Thông tư này thực hiện theo quy định tại Điều 25 của Nghị định 79/2010/NĐ-CP của Chính phủ về Nghiệp vụ quản lý nợ công.

Thời hạn công khai thông tin về nợ công theo các mẫu biểu quy định tại Điều 3 của Nghị định này được thực hiện ttheo quy định tại Khoản 2 Điều 26 của Nghị định 79/2010/NĐ-CP của Chính phủ về Nghiệp vụ quản lý nợ công.

Điều 5. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2011.

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cơ quan phản ánh kịp thời cho Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- VP TƯ Đảng và các Ban của Đảng;
- VP QH, VP Chủ tịch Nước;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- Viện kiểm sát NDTC; Toà án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan TƯ của các đoàn thể;
- UBND, Sở TC các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Ban chỉ đạo TƯ về Phòng, chống tham nhũng;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT; QLN (TTN)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

PHỤ LỤC I

TỔNG HỢP, BÁO CÁO VỀ NỢ CÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số ....../2011/TT-BTC ngày tháng năm 2011 của Bộ Tài chính)

Cơ quan thực hiện: Bộ Tài chính

Số biểu

Tên biểu

1.01

Kế hoạch rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ phân theo loại chủ nợ và mục đích sử dụng.

1.02

Kế hoạch trả nợ nước ngoài của Chính phủ;

1.03

Kế hoạch vay trong nước của Chính phủ phân theo mục đích sử dụng và phương thức vay;

1.04

Kế hoạch trả nợ trong nước của Chính phủ.

1.05

Kế hoạch rút vốn vay nước ngoài của các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh phân theo loại chủ nợ.

1.06

Kế hoạch trả nợ của các khoản vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh phân theo loại chủ nợ.

1.07

Kế hoạch vay của chính quyền địa phương phân theo phương thức vay;

1.08

Kế hoạch trả nợ của chính quyền địa phương.

1.09

Báo cáo tổng hợp về thực hiện vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ phân theo loại chủ nợ.

1.10

Báo cáo tổng hợp về thực hiện vay, trả nợ trong nước của Chính phủ.

1.11

Báo cáo tổng hợp về thực hiện vay, trả nợ nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh phân theo loại chủ nợ.

1.12

Báo cáo tổng hợp về thực hiện vay, trả nợ trong nước được Chính phủ bảo lãnh.

1.13

Báo cáo tổng hợp về thực hiện vay và trả nợ trong nước của Chính quyền địa phương.

1.14

Báo cáo tổng hợp về thực hiện vay, trả nợ công.

 

PHỤ LỤC II

TỔNG HỢP, BÁO CÁO VỀ VAY VÀ TRẢ NỢ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐIA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số ....../2011/TT-BTC ngày tháng năm 2011 của Bộ Tài chính)

Cơ quan thực hiện: Ủy bản nhân dân các Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương

Số biểu

Tên biểu

2.01

Kế hoạch vay và trả nợ trong nước của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

2.02

Thực hiện vay và trả nợ trong nước của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

PHỤ LỤC III

TỔNG HỢP, BÁO CÁO VỀ CHO VAY LẠI TỪ NGUỒN VỐN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Thông tư số ....../2011/TT-BTC ngày tháng năm 2011 của Bộ Tài chính)

Cơ quan thực hiện: Các cơ quan cho vay lại

Số biểu

Tên biểu

3.01

Nợ của các khoản vay nước ngoài về cho vay lại

3.02

Kế hoạch rút vốn các khoản vay nước ngoài về cho vay lại

3.03

Kế hoạch trả nợ của các khoản vay về cho vay lại

3.04

Thực hiện rút vốn vay về cho vay lại

3.05

Thực hiện thu hồi nợ cho vay lại

 

PHỤ LỤC IV

TỔNG HỢP, BÁO CÁO VỀ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số ....../2011/TT-BTC ngày tháng năm 2011 của Bộ Tài chính)

Cơ quan thực hiện: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Số biểu

Tên biểu

4.01

Tổng hợp tình hình đăng ký các khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp

4.02

Tổng hợp tình hình vay, trả nợ nước ngoài trung, dài hạn của doanh nghiệp

4.03

Tổng hợp tình hình vay, trả nợ nước ngoài ngắn hạn

 

PHỤ LỤC V

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ NỢ CÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số ....../2011/TT-BTC ngày tháng năm 2011 của Bộ Tài chính)

Cơ quan thực hiện: Bộ Tài chính

Số biểu

Tên biểu

5.01

Các chỉ tiêu về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia.

5.02

Vay và trả nợ của Chính phủ.

5.03

Vay và trả nợ được Chính phủ bảo lãnh.

5.04

Vay và trả nợ trong nước của chính quyền địa phương.

5.05

Vay và trả nợ nước ngoài của quốc gia.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2011/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu53/2011/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2011
Ngày hiệu lực01/08/2011
Ngày công báo15/05/2011
Số công báoTừ số 285 đến số 286
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2011/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 53/2011/TT-BTC hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 53/2011/TT-BTC hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu53/2011/TT-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýTrương Chí Trung
       Ngày ban hành27/04/2011
       Ngày hiệu lực01/08/2011
       Ngày công báo15/05/2011
       Số công báoTừ số 285 đến số 286
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2018
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 53/2011/TT-BTC hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 53/2011/TT-BTC hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin