Thông tư 55/2014/TT-BTNMT

Thông tư 55/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Thông tư 55/2014/TT-BTNMT mô hình cấu trúc nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 1:5000 đã được thay thế bởi Quyết định 1444/QĐ-BTNMT 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2020.

Nội dung toàn văn Thông tư 55/2014/TT-BTNMT mô hình cấu trúc nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 1:5000


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2014/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2014

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ MÔ HÌNH CẤU TRÚC, NỘI DUNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ TỶ LỆ 1:2000 VÀ 1:5000

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định các chỉ tiêu kỹ thuật đối với mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến các hoạt động xây dựng, cập nhật, sử dụng mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000.

Điều 3.Yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000

Hệ quy chiếu tọa độ và các chỉ tiêu kỹ thuật mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT ngày 19 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (QCVN 42:2012/BTNMT); Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20 tháng 6 năm 2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) về hướng dẫn áp dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000.

Điều 4. Nội dung quy định kỹ thuật mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000.

Quy định kỹ thuật mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000 gồm:

1. Quy định về mô hình cấu trúc và nội dung dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000, thực hiện theo Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Quy định về thu nhận dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000, thực hiện theo Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Quy định về chất lượng dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000, thực hiện theo Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Quy định về trình bày dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000, thực hiện theo Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Quy định về lược đồ GML áp dụng trong phân phối dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000, thực hiện theo Phụ lục số 5 ban hành kèm theo Thông tư này.

6. Quy định về mô hình khái niệm dữ liệu không gian, mô hình khái niệm dữ liệu thời gian, phương pháp lập danh mục đối tượng địa lý quy định tại các Phụ lục số 3, 4 và 5 của QCVN 42:2012/BTNMT.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2014.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc CP;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- UBND các tỉnh TP trực thuộc TW;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ TNMT;
- Lưu VT, KHCN, PC, Cục ĐĐBĐVN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Linh Ngọc

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2014/TT- BTNMT ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000 gồm các phụ lục sau:

- Phụ lục số 1: Mô hình cấu trúc và nội dung dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000.

- Phụ lục số 2: Thu nhận dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000.

- Phụ lục số 3: Chất lượng dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000.

- Phụ lục số 4: Trình bày dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000.

- Phụ lục số 5: Lược đồ GML áp dụng trong phân phối dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000.

 

Ghi chú: Các đơn vị tra cứu các phụ lục thuộc Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 và 1:5000 trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ http://www.monre.gov.vn chuyên mục”Văn bản pháp luật” hoặc trên trang thông tin điện tử của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam tại địa chỉ http://www.dosm.gov.vn - chuyên mục “Văn bản pháp quy”.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/2014/TT-BTNMT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu55/2014/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2014
Ngày hiệu lực28/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2020
Cập nhật5 tháng trước
(04/07/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/2014/TT-BTNMT

Lược đồ Thông tư 55/2014/TT-BTNMT mô hình cấu trúc nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 1:5000


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 55/2014/TT-BTNMT mô hình cấu trúc nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 1:5000
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu55/2014/TT-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýNguyễn Linh Ngọc
        Ngày ban hành12/09/2014
        Ngày hiệu lực28/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2020
        Cập nhật5 tháng trước
        (04/07/2020)

        Văn bản gốc Thông tư 55/2014/TT-BTNMT mô hình cấu trúc nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 1:5000

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 55/2014/TT-BTNMT mô hình cấu trúc nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000 1:5000