Thông tư 57/2013/TT-BCA

Thông tư 57/2013/TT-BCA quy định về mẫu Chứng minh nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Thông tư 57/2013/TT-BCA quy định mẫu Chứng minh nhân dân đã được thay thế bởi Thông tư 61/2015/TT-BCA mẫu thẻ căn cước công dân và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016.

Nội dung toàn văn Thông tư 57/2013/TT-BCA quy định mẫu Chứng minh nhân dân


BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2013/TT-BCA

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ MẪU CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Căn cứ Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 và Nghị định số 106/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013;

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về mẫu Chứng minh nhân dân,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định cụ thể về hình dáng, kích thước, quy cách, nội dung, thời hạn sử dụng của Chứng minh nhân dân và trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong việc sản xuất, quản lý mẫu Chứng minh nhân dân.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đã đăng ký thường trú theo quy định;

2. Công an các đơn vị, địa phương;

3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sản xuất, cấp và quản lý Chứng minh nhân dân.

Điều 3. Mẫu Chứng minh nhân dân

1. Hình dáng, kích thước: Chứng minh nhân dân hình chữ nhật, chiều dài 85,6mm, chiều rộng 53,98mm.

2. Nội dung:

a) Mặt trước: Bên trái, từ trên xuống: Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đường kính 14 mm; ảnh của người được cấp Chứng minh nhân dân cỡ 20 x 30 mm; có giá trị đến (ngày, tháng, năm). Bên phải, từ trên xuống: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; chữ "Chứng minh nhân dân"; số; họ và tên khai sinh; họ và tên gọi khác; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quê quán; nơi thường trú.

Hình 1 - Mặt trước.

b) Mặt sau: Trên cùng là mã vạch 2 chiều. Bên trái, có 2 ô: Ô trên, vân tay ngón trỏ trái; ô dưới, vân tay ngón trỏ phải. Bên phải, từ trên xuống: đặc điểm nhân dạng; ngày, tháng, năm cấp Chứng minh nhân dân; chức danh người cấp, ký tên và đóng dấu.

Hình 2 - Mặt sau.

3. Quy cách:

a) Chứng minh nhân dân được sản xuất bằng chất liệu nhựa, ngoài cùng của hai mặt có phủ lớp màng nhựa mỏng trong suốt.

b) Hai mặt của Chứng minh nhân dân in hoa văn màu xanh trắng nhạt. Nền mặt trước Chứng minh nhân dân gồm: Hình ảnh trống đồng, bản đồ Việt Nam, hoa sen và các hoa văn. Nền mặt sau Chứng minh nhân dân gồm các hoa văn.

c) Quốc huy và ảnh của công dân được in màu trực tiếp trên Chứng minh nhân dân.

d) Dòng chữ "CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"; các thông tin cá nhân; ảnh vân tay ngón trỏ trái, ngón trỏ phải; ngày, tháng, năm cấp; chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền cấp Chứng minh nhân dân màu đen.

đ) Dòng chữ "CHỨNG MINH NHÂN DÂN", số Chứng minh nhân dân của công dân và ảnh con dấu màu đỏ.

e) Các chữ tiêu đề trong Chứng minh nhân dân gồm: Số; họ và tên khai sinh; họ và tên gọi khác; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quê quán; nơi thường trú; có giá trị đến; đặc điểm nhân dạng; ngón trỏ trái; ngón trỏ phải; ngày, tháng, năm; chức danh người cấp (Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) màu xanh lam.

g) Mã vạch hai chiều lưu trữ một số thông tin cơ bản của công dân được cấp Chứng minh nhân dân màu đen.

h) Phoi bảo an được gắn ở mặt sau của Chứng minh nhân dân.

Điều 4. Số và thời hạn sử dụng của Chứng minh nhân dân

1. Mỗi công dân Việt Nam chỉ được cấp một Chứng minh nhân dân và có một số Chứng minh nhân dân riêng. Số Chứng minh nhân dân gồm 12 số tự nhiên, do Bộ Công an cấp và quản lý thống nhất trên toàn quốc. Trường hợp đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân thì số ghi trên Chứng minh nhân dân được đổi, cấp lại vẫn giữ đúng theo số ghi trên Chứng minh nhân dân đã cấp lần đầu.

2. Thời hạn sử dụng Chứng minh nhân dân là 15 năm, kể từ ngày cấp, đổi, cấp lại.

Điều 5. Con dấu trên Chứng minh nhân dân

Con dấu trên Chứng minh nhân dân là con dấu thu nhỏ của Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc con dấu thu nhỏ của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của Bộ Công an.

Điều 6. Trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương

1. Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật có trách nhiệm sản xuất mẫu Chứng minh nhân dân bảo đảm kỹ thuật, chất lượng, theo đúng mẫu quy định tại Điều 3 Thông tư này, không được thay đổi hình dáng, nội dung và phải quản lý theo đúng quy định về chế độ bảo quản vật tư, phương tiện nghiệp vụ của Bộ Công an; bàn giao kịp thời mẫu Chứng minh nhân dân cho Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội.

2. Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội có trách nhiệm:

a) Hàng năm, lập dự trù nhu cầu sử dụng mẫu Chứng minh nhân dân trên toàn quốc cho năm tiếp theo gửi Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật để sản xuất mẫu Chứng minh nhân dân.

b) Quản lý chặt chẽ và bàn giao kịp thời mẫu Chứng minh nhân dân cho Công an các địa phương.

3. Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

a) Hằng năm, lập dự trù nhu cầu sử dụng mẫu Chứng minh nhân dân của địa phương cho năm tiếp theo gửi về Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội (qua Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư).

b) Nhận và quản lý chặt chẽ mẫu Chứng minh nhân dân.

Điều 7. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2013 và thay thế Thông tư số 27/2012/TT-BCA ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu Chứng minh nhân dân. Mẫu Chứng minh nhân dân quy định tại Điều 3 Thông tư này được áp dụng từ ngày 02/11/2013.

2. Chứng minh nhân dân đã được cấp theo Quyết định số 998/2001/QĐ-BCA(C11) ngày 10/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành các biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội hoặc theo Thông tư số 27/2012/TT-BCA ngày 16/5/2012 quy định về mẫu Chứng minh nhân dân còn thời hạn thì vẫn có giá trị sử dụng; trường hợp cần đổi theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này thì thực hiện theo Thông tư này.

3. Những nơi chưa có điều kiện triển khai cấp Chứng minh nhân dân theo Thông tư này thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 998/2001/QĐ-BCA(C11) ngày 10/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an để cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

2. Các Tổng cục trưởng, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ (qua Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội) để kịp thời hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở Cảnh sát PCCC;
- Công báo;
- Lưu: VT, C61.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Trần Đại Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/2013/TT-BCA

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu57/2013/TT-BCA
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2013
Ngày hiệu lực29/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/2013/TT-BCA

Lược đồ Thông tư 57/2013/TT-BCA quy định mẫu Chứng minh nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 57/2013/TT-BCA quy định mẫu Chứng minh nhân dân
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu57/2013/TT-BCA
      Cơ quan ban hànhBộ Công An
      Người kýTrần Đại Quang
      Ngày ban hành13/11/2013
      Ngày hiệu lực29/12/2013
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcQuyền dân sự
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
      Cập nhật5 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 57/2013/TT-BCA quy định mẫu Chứng minh nhân dân

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 57/2013/TT-BCA quy định mẫu Chứng minh nhân dân