Thông tư 58/2009/TT-BTC

Thông tư 58/2009/TT-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng sắt thép trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 58/2009/TT-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng sắt thép biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đã được thay thế bởi Thông tư 216/2009/TT-BTC mức thuế suất biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2010.

Nội dung toàn văn Thông tư 58/2009/TT-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng sắt thép biểu thuế nhập khẩu ưu đãi


BỘ TÀI CHÍNH
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 58/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 3  năm 2009

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG SẮT THÉP TRONG BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005;
Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/09/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;
Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng sắt thép tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi như sau:

Điều 1. Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng phôi thép, sắt thép qui định tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và các Quyết định sửa đổi, bổ sung của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới qui định tại Danh mục thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng sắt, thép ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày  01/04/2009./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

DANH MỤC

THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG SẮT, THÉP TRONG BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2009/TT-BTC ngày 25/3/2009 của Bộ Tài chính)

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất (%)

 

 

 

 

 

 

72.07

 

 

 

Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm.

 

 

 

 

 

- Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng:

 

7207

11

00

00

- - Mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông), có chiều rộng nhỏ hơn hai lần chiều dày

8

7207

12

 

 

- - Loại khác có mặt cắt ngang hình chữ nhật (trừ hình vuông):

 

7207

12

10

00

- - - Phôi dẹt (dạng phiến)

2

7207

12

90

00

- - - Loại khác

8

7207

19

00

00

- - Loại khác

8

7207

20

 

 

- Có hàm lượng carbon từ 0,25% trở lên tính theo trọng lượng:

 

 

 

 

 

- - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng:

 

7207

20

11

00

 - - - Phôi dẹt (dạng phiến)

2

7207

20

19

 

- - - Loại khác:

 

7207

20

19

10

- - - -  Sắt hoặc thép dạng khối được tạo hình qua rèn thô; phôi dạng tấm bằng sắt hoặc thép (kể cả loại tráng thiếc)

2

7207

20

19

90

- - - -  Loại khác

8

 

 

 

 

- - Loại khác:

 

7207

20

91

00

- - - Phôi dẹt (dạng phiến)

2

7207

20

99

 

- - - Loại khác:

 

7207

20

99

10

- - - -  Sắt hoặc thép dạng khối được tạo hình qua rèn thô; phôi dạng tấm bằng sắt hoặc thép (kể cả loại tráng thiếc)

2

7207

20

99

90

- - - -  Loại khác

8

 

 

 

 

 

 

72.09

 

 

 

Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ, mạ hoặc tráng.

 

 

 

 

 

- Ở dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nguội (ép nguội):

 

7209

15

00

00

- - Có chiều dày từ 3mm trở lên

8

7209

16

00

00

- - Có chiều dày trên 1mm đến dưới 3mm

8

7209

17

00

00

- - Có chiều dày từ 0,5mm đến 1mm

8

7209

18

 

 

- - Có chiều dày dưới 0,5 mm:

 

7209

18

10

00

- - - Tấm thép đen (tôn đen) cán để tráng thiếc (Tin - mill blackplate - TMBP)

3

7209

18

20

00

- - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 0,17 mm

8

7209

18

90

00

- - - Loại khác

8

 

 

 

 

- Ở dạng không cuộn, không được gia công quá mức cán nguội (ép nguội):

 

7209

25

00

00

- - Có chiều dày từ 3 mm trở lên

8

7209

26

00

00

- - Có chiều dày trên 1mm đến dưới 3mm

8

7209

27

00

00

- - Có chiều dày từ 0,5mm đến 1mm

8

7209

28

 

 

- - Có chiều dày dưới 0,5mm:

 

7209

28

10

00

- - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 0,17 mm

8

7209

28

90

00

- - - Loại khác

8

7209

90

 

 

- Loại khác:

 

7209

90

10

00

- - Hình lượn sóng

8

7209

90

90

00

- - Loại khác

8

 

 

 

 

 

 

72.10

 

 

 

Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng.

 

 

 

 

 

- Được mạ hoặc tráng thiếc:

 

7210

11

 

 

- - Có chiều dày từ 0,5 mm trở lên:

 

7210

11

10

00

- - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng

7

7210

11

90

00

- - - Loại khác

7

7210

12

 

 

- - Có chiều dày dưới 0,5 mm:

 

7210

12

10

00

- - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng

7

7210

12

90

00

- - - Loại khác

7

7210

20

 

 

- Được mạ hoặc tráng chì, kể cả hợp kim chì thiếc:

 

7210

20

10

00

- - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm

0

7210

20

90

00

- - Loại khác

0

7210

30

 

 

- Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân:

 

7210

30

10

 

- - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm:

 

7210

30

10

10

- - - Chiều dày không quá 1,2 mm

10

7210

30

10

90

- - - Loại khác

5

7210

30

90

 

- - Loại khác:

 

7210

30

90

10

- - - Có hàm lượng carbon từ 0,6 % trở lên tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,2 mm

10

7210

30

90

90

- - - Loại khác

5

 

 

 

 

- Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác:

 

7210

41

 

 

- - Hình lượn sóng:

 

7210

41

10

00

- - - Chiều dày không quá 1,2 mm

13

7210

41

20

00

- - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm

10

7210

41

90

00

- - - Loại khác

10

7210

49

 

 

- - Loại khác:

 

7210

49

10

 

- - - Chiều dày không quá 1,2 mm:

 

7210

49

10

10

- - - - Được phủ, mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp hợp kim hoá bề mặt có hàm lượng carbon dưới 0,04% tính theo trọng lượng

0

7210

49

10

90

 - - - - Loại khác

13

7210

49

20

00

- - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm

10

7210

49

90

00

- - - Loại khác

10

7210

50

00

00

- Được mạ hoặc tráng bằng oxit crom hoặc bằng crom và oxit crom

5

 

 

 

 

- Được mạ hoặc tráng nhôm:

 

7210

61

 

 

- - Được mạ hoặc tráng hợp kim nhôm-kẽm:

 

7210

61

10

 

- - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm:

 

7210

61

10

10

- - - - Loại chiều dày không quá 1,2 mm

13

7210

61

10

90

- - - - Loại khác

10

7210

61

90

 

- - - Loại khác:

 

7210

61

90

10

- - - - Loại chiều dày không quá 1,2 mm

13

7210

61

90

90

- - - - Loại khác

10

7210

69

 

 

- - Loại khác:

 

7210

69

10

 

- - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm:

 

7210

69

10

10

- - - - Loại chiều dày không quá 1,2 mm

13

7210

69

10

90

- - - - Loại khác

10

7210

69

90

 

- - - Loại khác:

 

7210

69

90

10

- - - - Loại chiều dày không quá 1,2 mm

13

7210

69

90

90

- - - - Loại khác

10

7210

70

 

 

- Được sơn, quét vécni hoặc phủ plastic:

 

7210

70

10

 

- - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm:

 

 

 

 

 

- - - Không phủ, mạ hoặc tráng kim loại:

 

7210

70

10

11

- - - - Loại dùng để sản xuất các bộ phận cho sản phẩm thuộc nhóm 84.15, 84.18 và 84.50

3

7210

70

10

19

- - - - Loại khác

10

7210

70

10

20

- - - Được mạ hoặc tráng thiếc, chì, ô xít crom hoặc bằng crom và ô xít crom

5

 

 

 

 

- - - Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân, chiều dày dưới 1,2 mm:

 

7210

70

10

31

- - - - Loại dùng để sản xuất các bộ phận cho sản phẩm thuộc nhóm 84.15, 84.18 và 84.50

3

7210

70

10

39

- - - - Loại khác

10

7210

70

10

40

- - - Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân, chiều dày trên 1,2 mm

5

7210

70

10

50

- - - Được mạ hoặc tráng kẽm hoặc nhôm bằng phương pháp khác, chiều dày trên 1,2 mm

10

 

 

 

 

- - - Được mạ hoặc tráng kẽm hoặc nhôm, chiều dày không quá 1,2 mm:

 

7210

70

10

61

- - - - Loại dùng để sản xuất các bộ phận cho sản phẩm thuộc nhóm 84.15, 84.18 và 84.50

3

7210

70

10

69

- - - - Loại khác

13

7210

70

10

90

- - - Loại khác

1

7210

70

90

 

- - Loại khác:

 

 

 

 

 

- - - Không phủ, mạ hoặc tráng kim loại:

 

7210

70

90

11

- - - - Loại dùng để sản xuất các bộ phận cho sản phẩm thuộc nhóm 84.15, 84.18 và 84.50

3

7210

70

90

19

- - - -  Loại khác

10

7210

70

90

20

- - - Được mạ hoặc tráng thiếc, chì, ô xít crom hoặc bằng crom và ô xít crom

3

 

 

 

 

- - - Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân, chiều dày dưới 1,2 mm:

 

7210

70

90

31

- - - - Loại dùng để sản xuất các bộ phận cho sản phẩm thuộc nhóm 84.15, 84.18 và 84.50

3

7210

70

90

39

- - - - Loại khác

10

7210

70

90

40

- - - Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân, chiều dày trên 1,2 mm

5

7210

70

90

50

- - - Được mạ hoặc tráng kẽm hoặc nhôm bằng phương pháp khác, chiều dày trên 1,2 mm

10

7210

70

90

60

- - - Được mạ hoặc tráng kẽm hoặc nhôm, chiều dày không quá 1,2 mm

13

7210

70

90

90

- - - Loại khác

0

7210

90

 

 

- Loại khác:

 

7210

90

10

 

- - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm

 

7210

90

10

10

- - - Chưa được phủ, mạ hoặc tráng kim loại

5

7210

90

10

20

- - - Được mạ hoặc tráng thiếc, chì hoặc ôxít crôm hoặc bằng crôm và ôxít crôm

5

7210

90

10

30

- - - Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân, chiều dày không quá 1,2 mm

10

7210

90

10

40

- - - Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân, chiều dày trên 1,2 mm

5

7210

90

10

50

- - - Được mạ hoặc tráng kẽm hoặc nhôm bằng phương pháp khác, chiều dày trên 1,2 mm

10

7210

90

10

60

- - - Được mạ hoặc tráng kẽm hoặc nhôm, chiều dày không quá 1,2 mm

13

7210

90

10

90

- - - Loại khác

1

7210

90

90

 

- - Loại khác:

 

7210

90

90

10

- - - Chưa được phủ, mạ hoặc tráng kim loại

5

7210

90

90

20

- - - Được mạ hoặc tráng thiếc, chì hoặc ôxít crôm hoặc bằng crôm và ôxít crôm

3

7210

90

90

30

- - - Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân, chiều dày không quá 1,2 mm

10

7210

90

90

40

- - - Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân, chiều dày trên 1,2 mm

5

7210

90

90

50

- - - Được mạ hoặc tráng kẽm hoặc nhôm bằng phương pháp khác, chiều dày trên 1,2 mm

10

7210

90

90

60

- - - Được mạ hoặc tráng kẽm hoặc nhôm, chiều dày không quá 1,2 mm

13

7210

90

90

90

- - - Loại khác

0

 

 

 

 

 

 

72.13

 

 

 

Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng.

 

7213

10

00

00

- Có răng khía, rãnh, gân hoặc các dạng khác được tạo thành trong quá trình cán

15

7213

20

00

00

- Loại khác, bằng thép dễ cắt gọt

0

 

 

 

 

- Loại khác:

 

7213

91

00

 

- - Có đường kính mặt cắt ngang hình tròn dưới 14 mm:

 

7213

91

00

10

- - - Loại để làm que hàn

5

7213

91

00

20

- - - Thép cơ khí chế tạo

5

7213

91

00

90

- - - Loại khác

15

7213

99

00

 

- - Loại khác:

 

7213

99

00

10

- - - Loại để làm que hàn

5

7213

99

00

20

- - - Thép cơ khí chế tạo

5

7213

99

00

90

- - - Loại khác

15

 

 

 

 

 

 

72.14

 

 

 

Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, mới chỉ qua rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, kể cả công đoạn xoắn sau khi cán.

 

7214

10

 

 

- Đã qua rèn:

 

 

 

 

 

- - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng:

 

7214

10

11

 

- - - Có mặt cắt ngang hình tròn:

 

7214

10

11

10

- - - - Thép cơ khí chế tạo

5

7214

10

11

90

- - - - Loại khác

15

7214

10

19

 

- - - Loại khác:

 

7214

10

19

10

- - - - Thép cơ khí chế tạo

5

7214

10

19

90

- - - - Loại khác

15

 

 

 

 

- - Loại khác:

 

7214

10

21

 

- - - Có mặt cắt ngang hình tròn:

 

7214

10

21

10

- - - - Thép cơ khí chế tạo

5

7214

10

21

90

- - - - Loại khác

15

7214

10

29

 

- - - Loại khác:

 

7214

10

29

10

- - - - Thép cơ khí chế tạo

5

7214

10

29

90

- - - - Loại khác

15

7214

20

 

 

- Có răng khía, rãnh, gân hoặc các dạng khác được tạo thành trong quá trình cán hoặc xoắn sau khi cán:

 

 

 

 

 

- - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng:

 

7214

20

11

 

- - - Có mặt cắt ngang hình tròn:

 

7214

20

11

10

- - - - Thép cơ khí chế tạo

5

7214

20

11

90

- - - - Loại khác

15

7214

20

19

 

- - - Loại khác:

 

7214

20

19

10

- - - - Thép cơ khí chế tạo

5

7214

20

19

90

- - - - Loại khác

15

 

 

 

 

- - Loại khác:

 

7214

20

21

 

- - - Có mặt cắt ngang hình tròn:

 

7214

20

21

10

- - - - Thép cơ khí chế tạo

5

7214

20

21

90

- - - - Loại khác

15

7214

20

29

 

- - - Loại khác:

 

7214

20

29

10

- - - - Thép cơ khí chế tạo

5

7214

20

29

90

- - - - Loại khác

15

7214

30

00

00

- Loại khác, bằng thép dễ cắt gọt

0

 

 

 

 

- Loại khác:

 

7214

91

 

 

- - Mặt cắt ngang hình chữ nhật (trừ hình vuông):

 

7214

91

10

 

- - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng:

 

7214

91

10

10

- - - - Thép cơ khí chế tạo

5

7214

91

10

90

- - - - Loại khác

15

7214

91

20

 

- - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng:

 

7214

91

20

10

- - - - Thép cơ khí chế tạo

5

7214

91

20

90

- - - - Loại khác

15

7214

99

 

 

- - Loại khác:

 

7214

99

10

 

- - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng, loại trừ dạng mặt cắt ngang hình tròn:

 

7214

99

10

10

- - - - Thép cơ khí chế tạo

5

7214

99

10

90

- - - - Loại khác

15

7214

99

90

 

- - - Loại khác:

 

7214

99

90

10

- - - - Thép cơ khí chế tạo

5

7214

99

90

90

- - - - Loại khác

15

 

 

 

 

 

 

72.15

 

 

 

Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác.

 

7215

10

00

00

- Bằng thép dễ cắt gọt, mới chỉ được tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội

0

7215

50

 

 

- Loại khác, mới chỉ được tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội:

 

7215

50

10

 

- - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng, loại trừ dạng mặt cắt ngang hình tròn :

 

7215

50

10

10

- - - Thép cơ khí chế tạo

5

7215

50

10

90

- - - Loại khác

15

7215

50

90

 

- - Loại khác:

 

7215

50

90

10

- - - Thép cơ khí chế tạo

5

7215

50

90

90

- - - Loại khác

15

7215

90

00

 

- Loại khác:

 

7215

90

00

10

- - Thép cơ khí chế tạo

5

7215

90

00

90

- - Loại khác

15

 

 

 

 

 

 

72.17

 

 

 

Dây sắt hoặc thép không hợp kim.

 

7217

10

 

 

- Không được mạ hoặc tráng, đã hoặc chưa được đánh bóng:

 

7217

10

10

00

- - Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng

10

 

 

 

 

- - Có hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,6% tính theo trọng lượng:

 

7217

10

22

00

- - - Dây tanh; thép dây dẹt cuộn tang; thép dây dự ứng lực; dây thép dễ cắt gọt

5

7217

10

29

00

- - - Loại khác

10

 

 

 

 

- - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng:

 

7217

10

31

00

- - - Dây thép làm nan hoa; dây tanh; thép dây dẹt cuộn tang; thép dây dự ứng lực; dây thép dễ cắt gọt

5

7217

10

39

00

- - - Loại khác

5

7217

20

 

 

- Được mạ hoặc tráng kẽm:

 

7217

20

10

00

- - Chứa hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng

10

7217

20

20

00

- - Chứa hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,45% tính theo trọng lượng

5

 

 

 

 

- - Có chứa hàm lượng carbon từ 0,45% trở lên tính theo trọng lượng:

 

7217

20

91

00

- - - Dây thép carbon cao để làm lõi cáp nhôm dẫn điện chịu lực (ACSR)

0

7217

20

99

00

- - - Loại khác

5

7217

30

 

 

- Được mạ hoặc tráng kim loại cơ bản khác:

 

7217

30

10

00

- - Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng

10

7217

30

20

00

- - Có hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,6% tính theo trọng lượng

0

 

 

 

 

- - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng:

 

7217

30

31

00

- - - Dây thép carbon cao phủ hợp kim đồng loại dùng để làm tanh lốp (dây tanh)

0

7217

30

39

00

- - - Loại khác

5

7217

90

00

 

- Loại khác:

 

7217

90

00

10

- - Loại có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng

10

7217

90

00

90

- - Loại khác

5

 

 

 

 

 

 

73.06

 

 

 

Các loại ống, ống dẫn, thanh hình có mặt cắt rỗng khác bằng sắt hoặc thép (ví dụ, nối mở, hàn, tán đinh hoặc ghép bằng cách tương tự).

 

 

 

 

 

- Ống dẫn sử dụng cho đường ống dẫn dầu hoặc khí:

 

7306

11

00

00

- - Hàn, bằng thép không gỉ

5

7306

19

00

00

- - Loại khác

5

 

 

 

 

- Ống chống và ống sử dụng cho khoan dầu hoặc khí:

 

7306

21

00

00

- - Hàn, bằng thép không gỉ

5

7306

29

00

00

- - Loại khác

5

7306

30

 

 

- Loại khác, được hàn, có mặt cắt ngang hình tròn, bằng sắt hoặc thép không hợp kim:

 

7306

30

10

00

- - Ống dùng cho nồi hơi

8

7306

30

20

00

- - Ống thép vách đơn hoặc kép, được mạ đồng, tráng nhựa flo hóa hoặc phủ kẽm cromat có đường kính ngoài không quá 15 mm

8

7306

30

30

00

- - Ống được bọc vỏ (ống nhiệt) dùng cho các bộ phận phát nhiệt của bàn là điện phẳng hoặc nồi cơm điện, có đường kính ngoài không quá 12 mm

8

7306

30

90

 

- - Loại khác:

 

7306

30

90

10

- - - Ống dẫn chịu áp lực cao

5

7306

30

90

90

- - - Loại khác

10

7306

40

 

 

- Loại khác, được hàn, có mặt cắt ngang hình tròn, bằng thép không gỉ:

 

7306

40

10

00

- - Ống dùng cho nồi hơi

7

7306

40

20

00

- - Ống và ống dẫn bằng thép không gỉ, có đường kính ngoài trên 105 mm

7

7306

40

30

00

- - Ống và ống dẫn có chứa hàm lượng niken ít nhất là 30% tính theo trọng lượng, với đường kính ngoài không quá 10 mm

7

7306

40

90

00

- - Loại khác

7

7306

50

 

 

- Loại khác, được hàn, có mặt cắt ngang hình tròn, bằng thép hợp kim khác:

 

7306

50

10

00

- - Ống dùng cho nồi hơi

5

7306

50

90

00

- - Loại khác

5

 

 

 

 

- Loại khác, được hàn, có mặt cắt ngang không phải là hình tròn:

 

7306

61

00

00

- - Mặt cắt ngang hình vuông hoặc hình chữ nhật

5

7306

69

00

00

- - Loại khác

5

7306

90

 

 

- Loại khác:

 

7306

90

10

00

- - Ống và ống dẫn vách kép hàn nối hai lớp

8

7306

90

90

 

- - Loại khác:

 

7306

90

90

10

- - - Ống dẫn chịu áp lực cao

5

7306

90

90

90

- - - Loại khác

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/2009/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu58/2009/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2009
Ngày hiệu lực25/03/2009
Ngày công báo06/04/2009
Số công báoTừ số 181 đến số 182
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/01/2010
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/2009/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 58/2009/TT-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng sắt thép biểu thuế nhập khẩu ưu đãi


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 58/2009/TT-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng sắt thép biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu58/2009/TT-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
     Ngày ban hành25/03/2009
     Ngày hiệu lực25/03/2009
     Ngày công báo06/04/2009
     Số công báoTừ số 181 đến số 182
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/01/2010
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 58/2009/TT-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng sắt thép biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 58/2009/TT-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng sắt thép biểu thuế nhập khẩu ưu đãi