Thông tư 6/1998/TT-BLĐTBXH

Thông tư 6/1998/TT-BLĐTBXH về việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động và báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư 6/1998/TT-BLĐTBXH sử dụng lao động doanh nghiệp bắt đầu hoạt động báo cáo chấm dứt sử dụng lao động đã được thay thế bởi Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm và được áp dụng kể từ ngày 20/10/2014.

Nội dung toàn văn Thông tư 6/1998/TT-BLĐTBXH sử dụng lao động doanh nghiệp bắt đầu hoạt động báo cáo chấm dứt sử dụng lao động


BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 6/1998/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 1998

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN VỀ KHAI TRÌNH VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI DOANH NGHIỆP BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG VÀ BÁO CÁO VIỆC CHẤM DỨT SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG

Căn cứ Điều 182 của Bộ Luật Lao động, sau khi trao đổi ý kiến với các Bộ, ngành có liên quan và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động và báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Các doanh nghiệp Nhà nước;

- Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp;

- Các doanh nghiệp thuộc các tổ chức Đảng, Đoàn thể chính trị xã hội và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác;

Việc khai trình sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, báo cáo tăng giảm lao động và báo cáo việc chấm dứt hoạt động đối với doanh nghiệp trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân sẽ có quy định riêng.

II. KHAI TRÌNH VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI DOANH NGHIỆP BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG:

Doanh nghiệp bắt đầu hoạt động quy định trong Thông tư này là doanh nghiệp đã được thành lập theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam bắt đầu sử dụng lao động để sản xuất, kinh doanh hoặc thực hiện nhiệm vụ của mình.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương sở tại về số lượng và chất lượng lao động (mẫu số 1 kèm theo Thông tư này).

III. BÁO CÁO VIỆC CHẤM DỨT SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG:

Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động quy định tại Thông tư này bao gồm các trường hợp sau: doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền quyết định giải thể, Toà án tuyên bố phá sản, giấy phép hoạt động đã hết hạn, chủ doanh nghiệp rút giấy phép kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền đồng ý hoặc đơn vị vi phạm pháp luật bị cơ quan có thẩm quyền rút giấy phép hoạt động.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, người sử dụng lao động phải báo cáo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương sở tại về việc chấm dứt sử dụng lao động (mẫu số 2 kèm theo Thông tư này).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức theo dõi việc thực hiện chế độ khai trình và báo cáo theo quy định tại Thông tư này. Hằng năm vào tháng 1 và tháng 7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Vụ Chính sách lao động và việc làm) việc khai trình sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động và việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động của năm trước và sáu tháng đầu năm (mẫu số 3 và mẫu số 4 kèm theo Thông tư này).

2. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, bãi bỏ các văn bản trước đây trái với Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu giải quyết.

 

 

Nguyễn Lương Trào

(Đã ký)


MẪU SỐ 1

Ban hành kèm theo Thông tư số: 06/1998/TT-BLĐTBXH ngày 15/4/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động và báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động

Tên đơn vị:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số:

....., ngày.... tháng.... năm....

KHAI TRÌNH VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI DOANH NGHIỆP BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Đơn vị được thành lập theo Quyết định số:......... của........... có trụ sở tại............... bắt đầu hoạt động kể từ ngày.../..../.... khai trình việc sử dụng lao động của đơn vị như sau:

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Trình độ chuyên môn, cấp bậc công nhân

Hợp đồng lao động

Đối tượng khác

Chức danh trong doanh nghiệp

Ghi chú

Nam

Nữ

Trên đại học

Đại học, cao đẳng

Trung cấp chuyên nghiệp

Sơ cấp

Cấp bậc công nhân

Không xác định thời hạn

Từ   1-3 năm

Theo mùa vụ hoặc dưới 1 năm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:

- Đơn vị thành viên của các Tổng công ty, Liên hiệp ở địa phương nào thì báo cáo theo địa phương đó.

- Cột số 15 ghi người trong biên chế cũ chưa chuyển sang ký hợp đồng lao động và những người giữ các chức danh được bổ nhiệm trong doanh nghiệp.

 

MẪU SỐ 2

Ban hành kèm theo Thông tư số: 06/1998/TT-BLĐTBXH ngày 15/4/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động và báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động

Tên đơn vị:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số:

....., ngày.... tháng.... năm....

BÁO CÁO

VIỆC CHẤM DỨT SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.......

Đơn vị có trụ sở tại............... chấm dứt hoạt động kể từ ngày.../..../....  vì............. báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động của đơn vị như sau:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Phân loại lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động

Số tháng đã làm việc trong doanh nghiệp

Tiền lương tháng theo chức vụ cấp bậc (1000đ)

Công việc của người lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động

Trình độ chuyên môn, cấp bậc công nhân

Giải quyết chế độ đối với người lao động khi doanh nghiệp chấm dứt sử dụng lao động

Ghi chú

Nam

Nữ

HĐLĐ không xác định thời hạn

HĐLĐ từ 1-3 năm

HĐLĐ theo mùa, vụ hoặc công việc dưới 1 năm

Đối tượng khác

Chuyển công tác

Hưu trí

Thôi việc

Sa thải

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

x

x

 

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:

- Đơn vị thành viên của các Tổng công ty, Liên hiệp ở địa phương nào thì báo cáo theo địa phương đó.

- Cột số 10 ghi người trong biên chế (cũ) chưa chuyển sang ký hợp đồng lao động, và những người giữ các chức danh được bổ nhiệm trong doanh nghiệp.

 

MẪU SỐ 3

Ban hành kèm theo Thông tư số: 06/1998/TT-BLĐTBXH ngày 15/4/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động và báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Tỉnh (thành phố):

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số:          /BC

....., ngày.... tháng.... năm....

BÁO CÁO

VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI DOANH NGHIỆP BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM.......... (HOẶC NĂM.........)

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

(Vụ Chính sách lao động việc làm)

STT

Tên đơn vị

Địa điểm

Ngày bắt đầu hoạt động

Tổng số lao động (người)

Trình độ chuyên môn

Hợp đồng lao động

Đối tượng khác

Ghi chú

Tổng số

Tr. đó LĐ nữ

Tr. đó LĐ là người nước ngoài

Trên đại học

Đại học, cao đẳng

Trung học chuyên nghiệp (người)

Sơ cấp (người)

Công nhân (người)

Không xác định thời hạn (người)

Từ 1-3 năm (người)

Mùa vụ, hoặc công việc dưới 1 năm (người)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

A

DNNN và DNLD với DNNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

TW quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Địa phương quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

DN ngoài QD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

DN có vốn đầu tư nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

DNTN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

DNCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

DN khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:

Cột 16 ghi số người trong biên chế (cũ) chưa chuyển sang ký kết hợp đồng lao động và những người giữ các chức danh được bổ nhiệm trong doanh nghiệp.

 

MẪU SỐ 4

Ban hành kèm theo Thông tư số: 06/1998/TT-BLĐTBXH ngày 15/4/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động và báo cáo việc chấm dứt sử dụng lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Tỉnh (thành phố):

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số:          /BC

....., ngày.... tháng.... năm....

BÁO CÁO

VIỆC CHẤM DỨT SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG

6 THÁNG ĐẦU NĂM.......... (HOẶC NĂM.........)

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

(Vụ Chính sách lao động việc làm)

STT

Tên đơn vị

Địa điểm

Ngày chấm dứt hoạt động

Tổng số lao động (người)

Phân loại lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động

Giải quyết chế độ đối với người lao động khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động

Ghi chú

Tổng số

Tr. đó Nữ

HĐLĐ không xác định thời hạn (người)

HĐLĐ từ 1-3 năm (người)

HĐLĐ theo mùa, vụ hoặc công việc dưới 1 năm (người)

Đối tượng khác (người)

Chuyển công tác (người)

Hưu trí (người)

Thôi việc (người)

Sa thải (người)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A

DNNN và DNLD với DNNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

TW quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Địa phương quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

DN ngoài QD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

DN có vốn đầu tư nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

DNTN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

DNCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

DN khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú:

Cột 10 ghi số người trong biên chế (cũ) chưa chuyển sang ký hợp đồng lao động và những người giữ các chức danh được bổ nhiệm trong doanh nghiệp.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6/1998/TT-BLĐTBXH

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu6/1998/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/1998
Ngày hiệu lực30/04/1998
Ngày công báo30/06/1998
Số công báoSố 18
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6/1998/TT-BLĐTBXH

Lược đồ Thông tư 6/1998/TT-BLĐTBXH sử dụng lao động doanh nghiệp bắt đầu hoạt động báo cáo chấm dứt sử dụng lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 6/1998/TT-BLĐTBXH sử dụng lao động doanh nghiệp bắt đầu hoạt động báo cáo chấm dứt sử dụng lao động
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu6/1998/TT-BLĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Lương Trào
        Ngày ban hành15/04/1998
        Ngày hiệu lực30/04/1998
        Ngày công báo30/06/1998
        Số công báoSố 18
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/06/2015
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư 6/1998/TT-BLĐTBXH sử dụng lao động doanh nghiệp bắt đầu hoạt động báo cáo chấm dứt sử dụng lao động

            Lịch sử hiệu lực Thông tư 6/1998/TT-BLĐTBXH sử dụng lao động doanh nghiệp bắt đầu hoạt động báo cáo chấm dứt sử dụng lao động