Thông tư 606-NT

Thông tư 606-NT-1965 quy định việc tặng danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn thi đua và khen thưởng thi đua đối với các cơ sở hợp tác xã mua bán xã và đối với cán bộ, nhân viên của các cơ sở đó do Bộ Nội thương ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 606-NT quy định tặng danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn thi đua khen thưởng hợp tác xã mua bán xã


BỘ NỘI THƯƠNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 606-NT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 1965 

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC TẶNG DANH HIỆU THI ĐUA, TIÊU CHUẨN THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG THI ĐUA ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ HỢP TÁC XÃ MUA BÁN XÃ VÀ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, NHÂN VIÊN CỦA CÁC CƠ SỞ ĐÓ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI THƯƠNG

Kính gửi
Đồng kính gửi

- Các ông vụ trưởng, cục trưởng, trưởng ban thanh tra, hiệu trưởng trường thương nghiệp
- Các ông giám đốc sở, trưởng ty thương nghiệp
- Ủy ban hành chính các tỉnh, thành phố, khu

Hợp tác xã mua bán là một tổ chức thương nghiệp xã hội chủ nghĩa hỗ trợ cho mậu dịch quốc doanh trong việc phục vụ và thúc đẩy sản xuất, thu mua nắm nguồn hàng, phân phối, quản lý thị trưởng, củng cố và xây dựng thị trường xã hội chủ nghĩa.

Căn cứ quyết định của Hội nghị Ban bí thư trung ương Đảng năm 1962 về lãnh đạo tổ chức thương nghiệp nội địa (thông báo số 29-TB/TH ngày 9 tháng 7 năm 1962) và căn cứ Nghị định của Hội đồng Chính phủ số 80-CP ngày 16 tháng 7 năm 1962 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội thương, ngành hợp tác xã mua bán đã tiến hành chấn chỉnh tổ chức, tích cực phát triển cơ sở về xã. Hiện nay, hầu hết các xã ở đồng bằng và trung du và phần lớn các xã ở miền núi đã có cơ sở hợp tác xã mua bán, một số cơ sở xã đã phát triển cửa hàng tới thôn.

Hợp tác xã mua bán huyện (bao gồm các cửa hàng khu vực) và tổ chức quản lý hợp tác xã mua bán các cấp cũng được chấn chỉnh, củng cố, tăng cường việc lãnh đạo và chỉ đạo đối với cơ sở.

Tuy còn có những khuyết điểm và nhược điểm, phong trào thi đua trong ngành hợp tác xã mua bán mấy năm nay ngày càng phát triển. Trong dịp kỷ niệm ngày quốc tế lao động 01 tháng 5 năm 1965, ngành hợp tác xã mua bán đã có 19 tổ kinh doanh, tổ quản lý, từ cửa hàng khu vực trở lên, được Chính phủ tặng danh hiệu tổ lao động xã hội chủ nghĩa. Nhiều cơ sở hợp tác xã mua bán xã được công nhận là cơ sở tiên tiến (tổ tiên tiến). Nhiều cán bộ, nhân viên ở cơ sở đã được công nhận là lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua.

Đối với các đơn vị hợp tác xã mua bán huyện (bao gồm cả các cửa hàng khu vực) và các tổ chức quản lý hợp tác xã mua bán từ huyện trở lên, từ trước đến nay, cán bộ và nhân viên vẫn được khen thưởng thi đua theo chế độ chung đối với xí nghiệp, cơ quan Nhà nước, riêng đối với các cơ sở hợp tác xã mua bán xã, việc khen thưởng thi đua chưa có quy định.

Để khuyến khích cán bộ, nhân viên ở cơ sở hợp tác xã mua bán xã ra sức thi đua mở rộng kinh doanh, cải tiến quản lý, phục vụ tốt cho sản xuất, chiến đấu và đời sống, chấp hành tốt các chính sách và chế độ để giúp đỡ các cơ sở hợp tác xã mua bán xã phấn đấu khắc phục các thiếu sót còn tồn tại trong kinh doanh và quản lý.

Căn cứ các quy định của Chính phủ về thi đua và chính sách khen thưởng hiện hành.

Sau khi thống nhất với Ban Thi đua trung ương, Bộ Tài chính, Hội đồng trung ương hợp tác xã mua bán Việt Nam, Bộ quy định sau đây danh hiệu thi đua, nội dung tiêu chuẩn thi đua và đề ra một số vấn đề về khen thưởng tinh thần và vật chất đối với cơ sở hợp tác xã mua bán xã và các cán bộ, nhân viên công tác ở các cơ sở đó.

I. DANH HIỆU THI ĐUA

Căn cứ Nghị định số 104-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 18-7-1963 ban hành điều lệ quy định các danh hiệu và tiêu chuẩn thi đua, và căn cứ Thông tư số 106-TTg ngày 28-10-1963 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị định trên, tất cả các tập thể lao động trong ngành hợp tác xã mua bán (kể cả cơ sở hợp tác xã mua bán xã) và tất cả cán bộ, nhân viên trong ngành (kể cả cán bộ, nhân viên công tác ở cơ sở hợp tác xã mua bán xã) có thành tích thi đua xuất sắc, đạt tiêu chuẩn, thì được tặng các danh hiệu thi đua như trong điều lệ của Chính phủ đã quy định.

A. Đối với cơ sở hợp tác xã mua bán xã

Cơ sở hợp tác xã mua bán xã có từ 3 đến khoảng 20 cán bộ, nhân viên là một tổ thi đua. Nếu có thành tích xuất sắc, đạt tiêu chuẩn thì được tặng danh hiệu tổ tiên tiến (cơ sở tiên tiến), tổ lao động xã hội chủ nghĩa.

B. Đối với cán bộ, nhân viên.

Tất cả cán bộ, nhân viên ngành hợp tác xã mua bán (kể cả cán bộ, nhân viên công tác ở cơ sở hợp tác mua bán xã) có thành tích xuất sắc, đạt tiêu chuẩn, thì được tặng các danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua, anh hùng lao động.

Những cán bộ, nhân viên trong các cơ sở hợp tác xã mua bán xã vừa làm công tác thương nghiệp, vừa phụ trách một công tác khác của xã hoặc của hợp tác xã nông nghiệp, nếu có thành tích xuất sắc trong công tác thương nghiệp, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ sản xuất và công tác khác cũng có thể được công nhận và lao động tiên tiến trong cơ sở hợp tác xã mua bán xã. Nếu có thành tích xuất sắc trong sản xuất, trong công tác khác thì do hợp tác xã nông nghiệp hoặc xã xét, và nếu về mặt công tác thương nghiệp cũng hoàn thành nhiệm vụ thì có thể được công nhận là lao động tiên tiến trong hợp tác xã nông nghiệp hoặc cơ quan khác. Nếu đạt thành tích xuất sắc cả trong kinh doanh, trong sản xuất, công tác, gương mẫu đầu tầu thi đua cả trong hợp tác xã mua bán, hợp tác xã nông nghiệp hoặc cơ quan khác của xã thì có thể được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua.

Khi Chính phủ mở đại hội liên hoan anh hùng, chiến sĩ thi đua có tuyên dương anh hùng mới thì các chiến sĩ thi đua tiêu biểu nhất cả các cơ sở hợp tác xã mua bán xã cũng được tuyển lựa đề nghị lên Chính phủ xét.

II. TIÊU CHUẨN THI ĐUA

Tiêu chuẩn thi đua đối với cơ sở hợp tác xã mua bán xã và cán bộ, nhân viên ở các cơ sở đó áp dụng theo tiêu chuẩn chung của ngành.

Cục Quản lý hợp tác xã mua bán sẽ căn cứ vào tiêu chuẩn chung của toàn ngành nội thương mà có hướng dẫn cụ thể. Cần chú trọng một số điểm sau đây:

- Tiêu chuẩn phải quán triệt bốn chức năng của cơ sở hợp tác xã mua bán xã là đại lý mua và đại lý bán cho thương nghiệp quốc doanh, tự mua, tự bán, mở rộng giao lưu hàng hóa ở nông thôn một cách có kế hoạch, mua hộ, bán hộ, tham gia quản lý thị trường… bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ thương nghiệp hiện nay là phục vụ và thúc đẩy sản xuất phát triển, phục vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, phục vụ đời sống của nhân dân.

- Tiêu chuẩn phải quán triệt yêu cầu nâng cao trình độ quản lý kinh doanh ở cơ sở, chấp hành tốt các chính sách lưu thông phân phối, thi hành tốt các chế độ quản lý (như quản lý tài, quản lý tài sản, hàng hóa…), đưa công tác quản lý kinh doanh vào nề nếp, chống lãng phí tham ô, thực hiện tốt chế độ quản lý dân chủ.

- Quán triệt yêu cầu mở rộng kinh doanh trong mọi tình huống, đồng thời tăng cường bảo vệ cơ sở, tích cực chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu.

- Có huy định tiêu chuẩn cụ thể cho những cán bộ, nhân viên vừa làm công tác thương nghiệp trong cơ sở, vừa tham gia sản xuất trong hợp tác xã nông nghiệp hoặc phụ trách những công tác khác ở xã.

III. KHEN THƯỞNG

Căn cứ Nghị định của Hội đồng Chính phủ số 80 – CP ngày 13 tháng 5 năm 1964 quy định chế độ khen thưởng thi đua và căn cứ thông tư của Thủ tướng Chính phủ  số 6-TTg ngày 18 tháng 1 năm 1963 quy định chế độ khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, Bộ quy định chế độ khen thưởng về tinh thần và vật chất đối với cơ sở hợp tác xã mua bán xã và cán bộ, nhân viên công tác ở cơ sở đó như sau:

A. Khen thưởng về tinh thần.

a) Lao động tiên tiến.

Sáu tháng xét tặng danh hiệu một lần vào dịp sơ kết và tổng kết thi đua. Mỗi lần được tặng danh hiệu lao động tiên tiến thì được Ủy ban hành chính xã cấp giấy chứng nhận. Nếu sáu tháng đầu năm đã được tặng danh hiệu lao động tiên tiến và sáu tháng cuối năm cũng là lao động tiên tiến thì có thể được Ủy ban hành chính xã cấp giấy khen.

Lao động tiên tiến xuất sắc trong ngành hợp tác xã mua bán huyện thì có thể được Ủy ban hành chính huyện cấp giấy khen.

Lao động tiên tiến liên tục ba, bốn năm liền trở lên và có thành tích xuất sắc thì có thể được Sở, Ty Thương nghiệp hoặc Ủy ban hành chính tỉnh, thành cấp giấy khen, bằng khen.

b) Chiến sĩ thi đua.

Mỗi năm xét một lần trong dịp tổng kết cuối năm, chọn trong số lao động tiên tiến cả hai kỳ trong năm và có thành tích trội và toàn diện. Được công nhận là chiến sĩ thi đua thì có thể được Sở, Ty Thương nghiệp hoặc Ủy ban hành chính tỉnh, thành cấp giấy khen, bằng khen.

Chiến sĩ thi đua liên tục và có thành tích xuất sắc thì được đề nghị khen cao hơn (Bộ Nội thương hoặc Thủ tướng Chính phủ cấp bằng khen).

Chiến sĩ thi đua liên tục nhiều năm và có thành tích xuất sắc đặc biệt, gương mẫu đầu tầu trong phong trào thi đua của ngành hợp tác xã mua bán tỉnh, thành thì có thể được đề nghị Quốc hội và Chính phủ xét tặng Huân chương lao động.

c) Tổ tiên tiến (cơ sở hợp tác xã mua bán tiên tiến).

Mỗi năm cơ sở được xét thành tích và được tặng danh hiệu thi đua hai lần, khi sơ kết sáu tháng và khi tổng kết cả năm. Cơ sở được công nhận là tổ tiên tiến thì có thể được Sở, Ty Thương nghiệp cấp giấy khen.

Qua tổng kết, cơ sở tiên tiến xuất sắc của từng huyện có thể được Ủy ban hành chính tỉnh, thành cấp giấy khen hoặc bằng khen.

Cơ sở tiên tiến xuất sắc của ngành hợp tác xã mua bán tỉnh, thành có thể được Ủy ban hành chính tỉnh, thành hoặc Bộ Nội thương cấp bằng khen, nếu thật xuất sắc có thể được đề nghị Chính phủ cấp bằng khen hoặc tặng Huân chương lao động, và tùy theo tình hình phong trào và mức độ thành tích, có thể đề nghị Ủy ban hành chính tỉnh, thành trao tặng cờ tổng kết thi đua của tỉnh, thành.

Cơ sở tiên tiến xuất sắc nhất toàn ngành hợp tác xã mua bán được thưởng cờ tổng kết thi đua của Bộ Nội thương, được Bộ cấp bằng khen hoặc đề nghị xét cấp bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hay Huân chương lao động.

d) Tổ lao động xã hội chủ nghĩa.

Mỗi năm xét một lần sau khi tổng kết thi đua cuối năm. Các cơ sở tiên tiến đã đăng ký chương trình phấn đấu trở thành tổ lao động xã hội chủ nghĩa được Ủy ban hành chính tỉnh, thành công nhận đăng ký, qua một thời gian phấn đấu nếu đạt tiêu chuẩn thì được đề nghị Chính phủ xét công nhận.

Cơ sở được công nhận là tổ lao động xã hội chủ nghĩa thì được khen thưởng như chế độ chung đối với các cơ sở mậu dịch quốc doanh.

e) Khen thưởng ngoại lệ.

Ngoài việc khen thưởng cho các cơ sở hợp tác mua bán xã và cán bộ, công nhân viên ở các cơ sở đó được tặng danh hiệu như trên, có thể có khen thưởng đột xuất ngoại lệ như sau:

- Cơ sở nào hoặc cán bộ, nhân viên nào ở các cơ sở xã có thành tích rất đặc biệt trong kinh doanh (như trong hoàn cảnh rất khó khăn đã khắc phục được, phục vụ rất tốt sản xuất, chiến đấu và đời sống) hoặc thành tích rất đặc biệt trong công tác bảo vệ cơ sở, bảo vệ hàng hóa (như dũng cảm chống thiên tai, bão lụt, dũng cảm chiến đấu chống địch phá hoại, v.v…) thì tùy theo thành tích và kết quả thiết thực mà có thể được xét khen thưởng ngay, từ giấy khen của Ủy ban hành chính xã trở lên.

- Tập thể xã viên hợp tác xã mua bán nào có thành tích rất xuất sắc trong việc tổ chức, phát triển hợp tác xã mua bán, tích cực ủng hộ cơ sở hợp tác xã mua bán mở rộng kinh doanh, thực hiện tốt nhiệm vụ, tích cực thực hiện các chính sách thương nghiệp của Nhà nước và tích cực giúp đỡ cơ sở thực hiện tốt các chế độ quản lý kinh doanh, thì tùy theo thành tích và kết quả thiết thực mà có thể được xét khen thưởng qua tổng kết hàng năm, từ giấy khen của Ủy ban hành chính huyện trở lên.

B. Khen thưởng về vật chất.

- Lao động tiên tiến mỗi lần được tặng danh hiệu, được thưởng tiền hoặc hiện vật trị giá tối đa là 8 đồng.

- Chiến sĩ thi đua được thưởng tiền hoặc hiện vật trị giá tối đa là 25 đồng (khi được công nhận là chiến sĩ thi đua, được phần thưởng cho chiến sĩ thi đua thì không được phần thưởng cho lao động tiên tiến sáu tháng cuối năm nữa).

- Tổ tiên tiến (cơ sở tiên tiến) cuối năm được thưởng tiền hoặc hiện vật trị giá tối đa là 40 đồng. Đặc biệt, đối với một số cơ sở tương đối lớn, có từ trên 20 cán bộ, nhân viên trở lên, đã tổ chức thành nhiều nhóm kinh doanh (được Sở, Ty Thương nghiệp duyệt kế hoạch phát triển tổ chức) thì, nếu  được công nhận là cơ sở tiên tiến sẽ được thược tiền hoặc hiện vật trị giá tối đa là 100 đồng, việc khen thưởng cho các nhóm kinh doanh thi đua xuất sắc trong các cơ sở này sẽ do Sở, Ty Thương nghiệp quyết định thỏa đáng.

- Cơ sở tiên tiến xuất sắc nhất ngành hợp tác xã mua bán tỉnh, thành được thưởng tiền hoặc hiện vật trị giá từ 100 đồng đến 150 đồng nếu là cơ sở nhỏ, từ 150 đồng đến 250 đồng nếu là cơ sở lớn.

- Cơ sở tiên tiến xuất sắc nhất ngành hợp tác xã mua bán toàn miền Bắc được thưởng cờ tổng kết thi đua của Bộ kèm theo tiền thưởng hoặc hiện vật trị giá từ 300 đồng đến 500 đồng.

- Cơ sở được tặng danh hiệu tổ lao động xã hội chủ nghĩa thì mỗi cán bộ, nhân viên trong cơ sở được thưởng tiền hoặc hiện vật trị giá 7 đồng như chế độ quy định chung của Chính phủ.

Ngoài các phần thưởng trên, tùy theo tình hình cụ thể, Hội đồng trung ương hợp tác xã mua bán Việt Nam sẽ có những phần thưởng khác để động viên khuyến khích phong trào.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Nguyên tắc lựa chọn, công nhận và tặng các danh hiệu thi đua.

a) Nguyên tắc chung.

Việc lựa chọn các cá nhân và tập thể lao động xuất sắc để tặng các danh hiệu thi đua phải tiến hành theo nguyên tắc dân chủ và có lãnh đạo.

Cần phát huy tinh thần làm chủ tập thể của cán bộ, công nhân viên ở cơ sở, kiểm điểm đánh giá đúng đắn thành tích và ưu khuyết điểm của tập thể và cá nhân, đối chiếu với tiêu chuẩn mà xác định đúng mức thành tích, ưu khuyết điểm.

Cơ quan quản lý thương nghiệp và tổ chức quản lý hợp tác xã mua bán các cấp (Cục Quản lý hợp tác xã mua bán, Sở, Ty Thương nghiệp, Phòng Quản lý hợp tác xã mua bán trong Sở, Ty Thương nghiệp, hợp tác xã mua bán huyện, Phòng Thương nghiệp huyện…) cần tăng cường kiểm tra cơ sở, tranh thủ ý kiến nhận xét của lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp (tỉnh, thành, huyện, xã…), nắm dư luận của đông đảo xã viên và nhân dân để có sự đánh giá đúng mức thành tích, ưu khuyết điểm của cơ sở, có sự bồi dưỡng và khen thưởng đúng đắn.

Phải nắm chắc tiêu chuẩn, căn cứ vào nhiệm vụ, kế hoạch của cơ sở, căn cứ tình hình khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà đánh giá thành tích, tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng.

b) Nguyên tắc cụ thể.

- Lao động tiên tiến do cơ sở đề nghị. Ủy ban hành chính xã công nhận, có sự nhất trí với hợp tác xã mua bán huyện.

- Chiến sĩ thi đua do cơ sở phát hiện thông qua Ủy ban hành chính xã, hợp tác xã mua bán huyện sau khi có sự nhất trí của Ủy ban hành chính huyện, thông qua Ty, Sở thương nghiệp, đề nghị Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố xét công nhận.

- Cơ sở tiên tiến (tổ tiên tiến) do hợp tác xã mua bán huyện sau khi có sự nhất trí của Ủy ban hành chính huyện, phát hiện với Ty, Sở thương nghiệp xét, đề nghị Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố công nhận, hoặc Ty, Sở Thương nghiệp được ủy quyền của Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố công nhận.

- Cơ sở tiên tiến xuất sắc nhất ngành hợp tác xã mua bán tỉnh, thành do Ty, Sở Thương nghiệp xét đề nghị Ủy ban hành chính tỉnh, thành công nhận.

- Cơ sở tiên tiến xuất sắc nhất ngành hợp tác xã mua bán toàn miền Bắc do Sở, Ty Thương nghiệp phát hiện, Cục Quản lý hợp tác xã mua bán đề nghị và Bộ công nhận, sau khi có sự nhất trí của Công đoàn thương nghiệp Việt Nam, và thông qua Ban Thi đua trung ương.

- Cơ sở được công nhận là tổ lao động xã hội chủ nghĩa do Ủy ban hành chính tỉnh, thành xét, đề nghị (có sự phối hợp với Bộ Nội thương) Chính phủ công nhận (hoặc ủy quyền cho Bộ hay Ủy ban hành chính tỉnh công nhận).

2. Quỹ tiền thưởng.

- Tiền thưởng cho lao động tiên tiến của cơ sở nào thì trích trong quỹ tích lũy của cơ sở đó, đồng chí phụ trách hợp tác xã mua bán huyện quyết định mức thưởng cụ thể;

- Tiền thưởng cho chiến sĩ thi đua, tổ tiên tiến, cơ sở tiên tiến xuất sắc nhất ngành hợp tác xã mua bán tỉnh, thành phố, do quỹ của hợp tác xã mua bán tỉnh, thành phố đài thọ, các Giám đốc Sở, Trưởng Ty Thương nghiệp quyết định mức thưởng trên dự trù kinh phí khen thưởng đã được Cục trưởng Cục Quản lý hợp tác xã mua bán duyệt;

- Tiền thưởng cho cơ sở tiên tiến xuất sắc nhất ngành hợp tác xã mua bán toàn miền Bắc do ngân sách Nhà nước đài thọ, Bộ Nội thương quyết định mức thưởng cụ thể;

- Tiền thưởng cho tổ viên tổ lao động xã hội chủ nghĩa do ngân sách Nhà nước đài thọ.

3. Nguyên tắc sử dụng tiền thưởng.

- Tiền thưởng hoặc hiện vật tặng cho lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua, tổ viên tổ lao động xã hội chủ nghĩa, người được tặng có quyền sử dụng riêng.

- Tiền thưởng hoặc hiện vật tặng cho cơ sở tiên tiến để dùng chung trong cơ sở nhằm cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt tinh thần, và vật chất chung của cán bộ, nhân viên, có thể trích một phần nhỏ làm giải thưởng thi đua đợt ngắn, không chia cho cá nhân.

4. Chỉ đạo thực hiện.

a) Khen thưởng thi đua phải tương xứng với sự phát triển của phong trào ở từng nơi, tương xứng với thành tích, cho nên tổ chức quản lý hợp tác xã mua bán các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phong trào, hướng dẫn và giúp đỡ cho quần chúng phấn đấu, xây dựng ngày càng nhiều cơ sở và cán bộ, công nhân viên thi đua gương mẫu.

Cần một mặt, phát triển mạnh mẽ và vững chắc phong trào phấn đấu trở thành tổ lao động xã hội chủ nghĩa trong các cơ sở của hợp tác xã mua bán huyện (cửa hàng khu vực, tổ thu mua, tổ chế biến…), mặt khác, phát triển mạnh mẽ phong trào phấn đấu trở thành tổ tiên tiến (cơ sở tiên tiến) của các cơ sở hợp tác xã mua bán xã. Địa phương nào mà phong trào thi đua của các cơ sở hợp tác xã mua bán xã đã phát triển khá, đã có nhiều cơ sở tiên tiến, thì chỉ đạo thí điểm xây dựng tổ lao động xã hội chủ nghĩa để rút kinh nghiệm mở rộng trong các năm sau.

Số lượng lao động tiên tiến công nhận cho từng cơ sở, số lượng chiến sĩ thi đua, cơ sở tiên tiến ở từng địa phương, cũng như mức tiền thưởng cần tương xứng với phong trào và tương xứng với thành tích. Cơ sở nào, địa phương nào phong trào khá, thành tích xuất sắc về nhiều mặt thì phải được khen thưởng nhiều hơn và cao hơn cơ sở, địa phương phong trào còn yếu, thành tích chưa toàn diện.

b) Thông tư này tổng hợp và thay thế cho các quy định trước đây về thi đua và khen thưởng đối với cơ sở hợp tác xã mua bán xã.

Cục Quản lý hợp tác xã mua bán sẽ hướng dẫn cụ thể việc thi hành thông tư này cho các thành phố, các khu công nghiệp, các tỉnh đồng bằng, các tỉnh miền núi, thích hợp với hoàn cảnh từng địa phương và thích hợp với tình hình mới.

Các Sở, Ty Thương nghiệp căn cứ vào nội dung thông tư và căn cứ vào sự hướng dẫn của Cục Quản lý hợp tác xã mua bán mà chỉ đạo thực hiện trong ngành hợp tác xã mua bán tỉnh, thành, nghiên cứu trình với Ủy ban hành chính tỉnh, thành giải quyết những vấnm đề cụ thể theo tinh thần của thông tư và phù hợp với việc động viên khen thưởng chung.

Cán bộ, nhân viên ngành hợp tác xã mua bán, thấy rõ sự quan tâm của Đảng và Chính phủ thi đua “mỗi người làm việc bằng hai” quyết tâm hoàn thành kế hoạch, thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ và thúc đẩy sản xuất, phục vụ chiến đấu, phục vụ đời sống, chấn chỉnh việc quản lý, tích cực sẵn sàng chiến đấu và anh dũng chiến đấu bảo vệ cơ sở, tạo nên một sự phấn khởi mới trong việc thi hành nghị quyết Trung ương lần thứ 10 về công tác thương nghiệp và giá cả, góp phần tích cực của mình vào việc xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, ủng hộ cách mạng giải phóng miền Nam, chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI THƯƠNG
 


 
Nguyễn Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 606-NT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu606-NT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/1965
Ngày hiệu lực17/10/1965
Ngày công báo16/11/1965
Số công báoSố 15
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 606-NT quy định tặng danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn thi đua khen thưởng hợp tác xã mua bán xã


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 606-NT quy định tặng danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn thi đua khen thưởng hợp tác xã mua bán xã
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu606-NT
        Cơ quan ban hànhBộ Nội thương
        Người kýNguyễn Thanh Bình
        Ngày ban hành02/10/1965
        Ngày hiệu lực17/10/1965
        Ngày công báo16/11/1965
        Số công báoSố 15
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 606-NT quy định tặng danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn thi đua khen thưởng hợp tác xã mua bán xã

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 606-NT quy định tặng danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn thi đua khen thưởng hợp tác xã mua bán xã

              • 02/10/1965

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/11/1965

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/10/1965

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực