Thông tư 61/2011/TT-BTC

Thông tư 61/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 41/2005/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 10/2005/NĐ-CP qui định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 61/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 41/2005/TT-BTC đã được thay thế bởi Thông tư 23/2014/TT-BTC cờ hiệu biểu tượng phù hiệu cấp hiệu trang phục giấy chứng minh hải quan và được áp dụng kể từ ngày 03/04/2014.

Nội dung toàn văn Thông tư 61/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 41/2005/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 61/2011/TT-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2011

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 10/2005/NĐ-CP">41/2005/TT-BTC NGÀY 26/5/2005 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 10/2005/NĐ-CP NGÀY 31/10/2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUI ĐỊNH VỀ CỜ TRUYỀN THỐNG, CỜ HIỆU, BIỂU TƯỢNG, HẢI QUAN HIỆU, PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU, TRANG PHỤC, GIẤY CHỨNG MINH HẢI QUAN.

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 10/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005 của Chính phủ qui định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan;
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 10/2005/NĐ-CP">41/2005/TT-BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 10/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005 của Chính phủ qui định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 10/2005/NĐ-CP">41/2005/TT-BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính như sau:

1. Điểm g khoản 1 Mục II Thông tư được sửa đổi như sau:

g) Giày da, giày vải: 01 năm/1đôi.

2. Khoản 3 Mục II được sửa đổi, bổ sung như sau:

"3. Tiêu chuẩn trang phục đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (được tính cho một người) theo quy định của Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc sau đây trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi tắt là Nghị định 68/2000/NĐ-CP):

a) Người làm việc trong ngành Hải quan theo chế độ hợp đồng lao động của Nghị định 68/2000/NĐ-CP có liên quan trực tiếp đến các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ tương đương các nhiệm vụ do cán bộ, công chức, viên chức thực hiện, gồm: cán bộ công nghệ thông tin, phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, lái xe, nhân viên làm việc trong phòng thí nghiệm, thuyền viên làm việc trên phương tiện thủy kiểm soát chống buôn lậu, huấn luyện viên chó nghiệp vụ, được cấp theo tiêu chuẩn hàng năm như đối với công chức Hải quan các loại trang phục sau:

- Áo quần đồng phục: xuân-hè, thu-đông, lễ phục (khác với trang phục hải quan);

- Trang phục khác: mũ kê pi, mũ mềm, mũ kê pi lễ phục, caravat, giày da, áo mưa, tất chân, thắt lưng, áo bông, áo len;

- Phù hiệu, cấp hiệu, hải quan hiệu: khi hỏng thì đổi (cấp hiệu khác với công chức Hải quan);

b) Người làm việc trong ngành Hải quan theo chế độ hợp đồng lao động của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP như: thợ máy tàu thuyền, bảo vệ, phục vụ (lễ tân), điện, nước, vệ sinh và phục vụ khác; được cấp theo tiêu chuẩn hàng năm như đối với công chức Hải quan các loại trang phục sau:

- Áo quần đồng phục: xuân-hè, thu-đông, lễ phục (khác với trang phục hải quan);

- Trang phục khác: giày da, áo mưa, tất chân, thắt lưng, áo bông, áo len.

c) Đối với người làm việc trong ngành Hải quan theo chế độ hợp đồng lao động của Nghị định 68/2000/NĐ-CP thường xuyên làm những công việc đặc thù, ngoài tiêu chuẩn trang phục được hưởng chung, được cấp thêm tiêu chuẩn trang phục bổ sung như đối với công chức Hải quan làm những công việc đặc thù tương tự đã được qui định tại khoản 2 Mục II."

3. Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Mục III như sau:

a) Khổ thứ 2, khoản 1 mục III được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Kinh phí may sắm trang phục hải quan do Tổng cục Hải quan đảm bảo trong dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổng cục Hải quan”.

b) Điểm b, khoản 2 mục III được sửa đổi, bổ sung như sau:

"b. Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Văn phòng Tổng cục, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, Viện Nghiên cứu Hải quan, Trường Hải quan Việt Nam, Báo Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức may sắm trang phục hải quan của công chức và người hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc đơn vị mình theo mẫu quy định".

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2011.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm quyết định mẫu, kiểu dáng trang phục và việc quản lý, sử dụng trang phục quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND, Cục Hải quan, Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 61/2011/TT-BTC

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 61/2011/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/05/2011
Ngày hiệu lực 01/07/2011
Ngày công báo 25/05/2011
Số công báo Từ số 337 đến số 338
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 03/04/2014
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 61/2011/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 61/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 41/2005/TT-BTC


Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 61/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 41/2005/TT-BTC
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 61/2011/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành 12/05/2011
Ngày hiệu lực 01/07/2011
Ngày công báo 25/05/2011
Số công báo Từ số 337 đến số 338
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 03/04/2014
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản gốc Thông tư 61/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 41/2005/TT-BTC

Lịch sử hiệu lực Thông tư 61/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 41/2005/TT-BTC