Thông tư 64/2006/TT-BTC

Thông tư 64/2006/TT-BTC hướng dẫn thi hành Quyết định 42/2006/QĐ-TTg về cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với Thành phố Cần Thơ do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 64/2006/TT-BTC cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi Thành phố Cần Thơ hướng dẫn thi hành Quyết định 42/2006/QĐ-TTg


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 42/2006/QĐ-TTg">64/2006/TT-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2006 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/2006/QĐ-TTG NGÀY 16/02/2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 42/2006/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với Thành phố Cần Thơ;
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với Thành phố Cần Thơ như sau:

A- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện các quy định về cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi đối với Thành phố Cần Thơ, bao gồm: cơ chế về quản lý ngân sách và cơ chế về huy động các nguồn tài chính cho đầu tư phát triển Thành phố Cần Thơ.

2. Ngoài các cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi qui định tại Quyết định số 42/2006/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư này, Thành phố thực hiện các quy định chung về quản lý tài chính ngân sách quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ, Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác về tài chính ngân sách. 

B.  NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

I. VỀ CƠ CHẾ NGÂN SÁCH:

1. Về bố trí vốn đầu tư qua các Bộ, cơ quan Trung ương và hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách trung ương đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố.

1.1. Trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010, hàng năm căn cứ khả năng bố trí của ngân sách Thành phố, khả năng cân đối của ngân sách trung ương, ngân sách trung ương thực hiện bố trí, hỗ trợ vốn từ ngân sách trung ương để thực hiện các dự án quan trọng có ý nghĩa đối với Thành phố Cần Thơ và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long theo danh mục các dự án qui định tại Tiết a, Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 42/2006/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

1.2. Nguyên tắc bố trí và hỗ trợ vốn: Đối với các dự án đầu tư thuộc Thành phố quản lý, ngân sách trung ương hỗ trợ một phần có mục tiêu cho ngân sách Thành phố để triển khai thực hiện. Đối với các dự án trên địa bàn Thành phố thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương quản lý, ngân sách trung ương bố trí vốn qua các Bộ, cơ quan Trung ương để thực hiện. Phương thức thực hiện như sau:

1.2.1. Đối với các dự án đầu tư thuộc Thành phố quản lý: Hàng năm, trước ngày 25 tháng 7 năm trước, Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ban ngành liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố. Trên cơ sở tổng mức vốn của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đã phân kỳ thực hiện hàng năm; tiến độ triển khai thực hiện dự án và nhu cầu vốn thực hiện dự án trong năm kế hoạch, trong đó xác định rõ nguồn ngân sách Thành phố bố trí, nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn tài chính khác theo chế độ quy định gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội quyết định mức bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách Thành phố theo từng dự án trong dự toán ngân sách hàng năm.

1.2.2. Đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương quản lý: Hàng năm, trên cơ sở tổng mức vốn của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiến độ thực hiện dự án năm kế hoạch, các Bộ, cơ quan Trung ương có dự án liên quan lập dự toán nhu cầu vốn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 25 tháng 7 năm trước để tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Đối với các dự án quan trọng khác, như: bệnh viện đa khoa của Thành phố,...căn cứ tổng mức vốn đầu tư của dự án được cấp có thẩm quyền quyết định, tiến độ thực hiện dự án năm kế hoạch, khả năng ngân sách của Thành phố và ngân sách trung ương; căn cứ vào đề nghị của Uỷ ban nhân dân Thành phố, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách Thành phố theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước

3. Về bố trí vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ: Căn cứ kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ và mục tiêu sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư phát triển; Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp vào danh mục các dự án đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ, phân kỳ đầu tư phù hợp với tiến độ thực hiện cho 3 dự án do Thành phố Cần Thơ quản lý, gồm: Tuyến đường Mậu Thân - Sân bay Trà Nóc; tuyến đường Bốn Tổng - Một Ngàn và dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng Cái Cui trình cấp có thẩm quyền quyết định.

4. Về thưởng và hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thu vượt dự toán ngân sách trung ương phát sinh trên địa bàn Thành phố:

4.1. Về thưởng thu vượt dự toán ngân sách: Hàng năm, trong trư­ờng hợp có số tăng thu phần ngân sách trung ư­ơng được hưởng so với dự toán được Thủ t­ướng Chính phủ giao từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ư­ơng và ngân sách Thành phố trên địa bàn Thành phố theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, ngân sách Thành phố đ­ược thưởng 30% của số tăng thu, nhưng không vượt quá số tăng thu so với mức thực hiện năm trước. Phương thức xác định mức thưởng, nguyên tắc sử dụng tiền thưởng và phương thức hạch toán ngân sách đối với số tiền thưởng thực hiện theo quy định tại Mục 17 Phần IV Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính.

4.2. Đối với số tăng thu ngân sách trung ương hàng năm so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao (không bao gồm: thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu; các khoản thu không giao Thành phố quản lý thu, không phát sinh trên địa bàn Thành phố mà chỉ hạch toán nộp ở Thành phố; các khoản ghi thu, ghi chi theo quy định của pháp luật, các khoản thu được để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách theo quy định của pháp luật), căn cứ khả năng cân đối ngân sách nhà nước và nhu cầu cần hỗ trợ của Thành phố, Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, ưu tiên hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách Thành phố theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Căn cứ vào quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung có mục tiêu từ nguồn tăng thu so với dự toán của ngân sách trung ương hàng năm cho ngân sách Thành phố, Uỷ ban nhân dân Thành phố thực hiện đầu tư theo đúng mục tiêu được hỗ trợ.

Số thưởng vượt dự toán thu ngân sách và số hỗ trợ có mục tiêu hàng năm từ ngân sách trung ương cho ngân sách Thành phố quy định tại Điểm 4.1 và 4.2 Khoản 4 Mục I Phần B Thông tư này được sử dụng theo đúng quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 42/2006/QĐ-TTg ngày 16/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi  đối với Thành phố Cần Thơ.

5. Về dự toán ngân sách năm 2007:

Đối với dự toán ngân sách năm 2007 (năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách tiếp theo), Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Uỷ ban nhân dân Thành phố Cần Thơ xây dựng dự toán ngân sách Thành phố theo nguyên tắc: Dự toán chi đầu tư phát triển do Thành phố quản lý, bao gồm: dự toán chi đầu tư phát triển trong dự toán chi cân đối ngân sách địa phương (không kể nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất) và dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương (không kể nguồn vốn đầu tư ngoài nước) tương ứng với mức đầu tư phát triển do Thành phố Hải Phòng hoặc Thành phố Đà Nẵng quản lý; Dự toán chi thường xuyên tính theo định mức, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

II. VỀ HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN TÀI CHÍNH CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN:

1. Thành phố Cần Thơ được tổ chức huy động vốn đầu tư trong nước thông qua hình thức phát hành trái phiếu Chính quyền địa phư­ơng theo quy định tại Nghị định số 141/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ và các hình thức huy động khác theo quy định của pháp luật; ngân sách Thành phố có trách nhiệm thanh toán gốc, lãi và các chi phí liên quan theo quy định.

Khi có nhu cầu huy động vốn đầu tư, Ủy ban nhân dân Thành phố lập phương án trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định theo quy định tại Điểm 1.3.4 Khoản 1.3 Mục 1 Phần II Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính.

2. Thành phố Cần Thơ đư­ợc huy động vốn vay ngoài nư­ớc để thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng quan trọng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Thành phố theo nguyên tắc: Uỷ ban nhân dân Thành phố xây dựng phương án, tìm nguồn vốn vay lấy ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước khi trình Thủ tư­ớng Chính phủ xem xét, quyết định theo cơ chế Chính phủ vay về cho Thành phố vay lại để thực hiện các dự án, công trình theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân Thành phố. Thành phố có trách nhiệm bố trí từ ngân sách Thành phố để hoàn trả gốc, lãi, các loại phí theo đúng các hợp đồng vay đã ký kết theo quy định của pháp luật.

Tổng mức dư nợ huy động theo các hình thức quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Mục II Phần B của Thông tư này không được vượt quá 30% tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách Thành phố theo dự toán Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định hàng năm (không bao gồm nguồn vốn huy động cho đầu tư các dự án theo quy định của pháp luật, nguồn vốn đầu tư các dự án từ nguồn bổ sung có mục tiêu không ổn định từ ngân sách trung ương cho ngân sách Thành phố - nếu có).

3. Thành phố Cần Thơ được thực hiện cơ chế hỗ trợ một phần lãi suất cho các tổ chức khi các tổ chức vay vốn để đầu tư vào các dự án quan trọng có khả năng thu hồi vốn (đầu tư khu công nghiệp, các dịch vụ môi trường, vệ sinh công cộng, thoát nước,...) theo qui định của pháp luật Việt Nam và không vi phạm các điều ước quốc tế đã được Việt Nam ký kết. Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ lãi suất cụ thể đối với từng tổ chức, đối với từng dự án trong phạm vi và khả năng ngân sách thành phố. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở có liên quan có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ xác định khoản chi ngân sách hỗ trợ này hàng năm để bố trí dự toán ngân sách Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Hàng năm, căn cứ dự toán ngân sách về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nội dung đã cam kết với các nhà tài trợ, ưu tiên bố trí cho Thành phố Cần Thơ nguồn vốn ODA cho các dự án không có khả năng thu hồi vốn để đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng quan trọng thuộc nhiệm vụ đầu tư của ngân sách thành phố; việc bố trí vốn đối ứng trong nước cho các dự án này do ngân sách Thành phố đảm bảo. Phương thức quản lý thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

5. Về huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn thu tiền sử dụng đất cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Cần Thơ:

Để sử dụng có hiệu quả quỹ đất do Thành phố quản lý, căn cứ kế hoạch sử dụng quỹ đất của Thành phố theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định, nhiệm vụ huy động vốn và đầu tư hạ tầng đã được Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định, Ủy ban nhân dân Thành phố được ứng ngân sách Thành phố và từ nguồn huy động (nguồn trái phiếu Chính quyền địa phương, nguồn huy động khác theo quy định của pháp luật) cho các dự án xây dựng hạ tầng thuộc nhiệm vụ đầu tư của ngân sách, di chuyển các cơ sở sản xuất kinh doanh trong nội thành ra ngoại thành, ra khu công nghiệp để tạo quỹ đất; trên cơ sở đó đấu giá tiền giao quyền sử dụng đất, tài sản công theo chế độ quy định, tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển và hoàn trả vốn ứng trước từ ngân sách Thành phố và các nguồn vốn đã huy động. Phương thức thực hiện như sau:

- Căn cứ quy hoạch về sử dụng quỹ đất của Thành phố; dự án thuộc nhiệm vụ đầu tư của ngân sách đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tiến độ thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định ứng ngân sách Thành phố và từ nguồn vốn huy động cho dự án. Mức vốn ứng cho các dự án đầu tư căn cứ khối lượng tiến độ thực hiện, tối đa bằng mức dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Việc quản lý, cấp phát thực hiện theo chế độ của Nhà nước về quản lý vốn ngân sách nhà nước.

- Số tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện hoàn trả nguồn đã ứng từ ngân sách Thành phố và từ nguồn vốn huy động, phần còn lại nộp 100% vào ngân sách Thành phố (thu tiền sử dụng đất) để sử dụng cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thuộc nhiệm vụ đầu tư của ngân sách theo quy định.

C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư này, Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Thành uỷ, HĐND, UBND TP Cần Thơ;
- Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước, Cục Hải quan TP Cần Thơ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Công báo;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tá

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/2006/TT-BTC

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 64/2006/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/06/2006
Ngày hiệu lực 24/07/2006
Ngày công báo 09/07/2006
Số công báo Số 7
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/2006/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 64/2006/TT-BTC cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi Thành phố Cần Thơ hướng dẫn thi hành Quyết định 42/2006/QĐ-TTg


Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 64/2006/TT-BTC cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi Thành phố Cần Thơ hướng dẫn thi hành Quyết định 42/2006/QĐ-TTg
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 64/2006/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Trần Văn Tá
Ngày ban hành 30/06/2006
Ngày hiệu lực 24/07/2006
Ngày công báo 09/07/2006
Số công báo Số 7
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Thông tư 64/2006/TT-BTC cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi Thành phố Cần Thơ hướng dẫn thi hành Quyết định 42/2006/QĐ-TTg

Lịch sử hiệu lực Thông tư 64/2006/TT-BTC cơ chế tài chính ngân sách ưu đãi Thành phố Cần Thơ hướng dẫn thi hành Quyết định 42/2006/QĐ-TTg

 • 30/06/2006

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 09/07/2006

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 24/07/2006

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực