Thông tư 71TC/HCSN

Thông tư 71 TC/HCSN-1995 quy định chế độ trang bị điện thoại tại nhà riêng cho cán bộ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 71 TC/HCSN quy định chế độ trang bị điện thoại tại nhà riêng cán bộ làm việc cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 71TC/HCSN

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 1995

 

THÔNG TƯ

BỘ TÀI CHÍNH SỐ 71 TC/HCSN NGÀY 30/9/1995 QUY ĐINH CHẾ ĐỘ TRANG BỊ ĐIỆN THOẠI TẠI NHÀ RIÊNG CHO CÁN BỘ LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG, ĐOÀN THỂ

Thực hiện Chỉ thị số 368/TTg ngày 22/6/1995 của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và doanh nghiệp Nhà nườc; Sau khi trao đổi thống nhất với Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (Công văn số 119 TCCB - CCVC ngày 31 tháng 7 năm 1995), Tổng cục Bưu điện (Công văn số 1570/KTKH ngày 12 tháng 8 năm 1995), Bộ Tài chính quy định chế độ trang bị điện thoại tại nhà riêng cho cán bộ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể (dưới đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị) như sau:

I. NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG:

1/ Tất cả các cơ quan, đơn vị khi thực hiện trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng cho cán bộ đều phải thực hiện theo đúng các quy định tại thông tư này.

2/ Việc trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng (bao gồm các chi phí lắp đặt ban đầu và trả tiền thuê bao hàng tháng, tiền điện thoại đường dài) chỉ thực hiện cho các đối tượng thật sự có nhu cầu phải giải quyết công việc ngoài giờ hành chính và có đủ tiêu chuẩn quy định trong thông tư này.

3/ Các cơ quan, đơn vị hưởng nguồn kinh phí từ NSNN có nhu cầu trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng cho cán bộ có đủ tiêu chuẩn theo quy định phải lập kế hoạch chi ngay từ đầu năm, gửi cơ quan tài chính các cấp xét duyệt, thông báo cùng với việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách trang năm. Mọi chi phí cho việc trang bị điện thoại tại nhà riêng cho cán bộ, các đơn vị phải tự sắp xếp trong kế hoạch được duyệt hàng năm, cơ quan tài chính các cấp không bổ sung thêm kinh phí ngoài kế hoạch được duyệt.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

1/ Phạm vị và đối tượng:

Các đối tượng được trang bị điện thoại tại nhà riêng phục vụ cho công việc ngoài giờ hành chính bao gồm:

a/ Bộ trưởng, Thứ trưởng và các chức vụ tương đương trở lên thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ.

b/ Chủ tịch, Phó chủ tịch các đoàn thể, Tổng thư ký các hội quần chúng TW hưởng kinh phí từ NSNN.

c/ Chánh văn phòng, Vụ trưởng, Cục trưởng và các chức vụ tương đương của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Toà án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đoàn thể TW...

d/ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ Ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

e/ Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân, các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

g/ Chủ tịch, phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân các quận , huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

h/ Chủ tịch các đoàn thể, hội quần chúng ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW hưởng nguồn kinh phí từ NSNN.

i/ Giám đốc các Sở, Ban và cấp lãnh đạo tương đương khác ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

2/ Nội dung chi trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng bao gồm các khoản sau:

- Chi trang bị lắp đặt máy ban đầu gồm: Chi thiết kế phí (nếu có), chi mua máy loại thông thường (dưới 500.000 đồng/máy), chi mua dây, thuê nhân công lắp đặt.... theo giá hợp đồng với các công ty thuộc ngành bưu điện.

- Chi trả tiền thuê bao hàng tháng theo mức khoán của ngành bưu điện quy định.

- Chi tiền cước điện thoại đường dài trong những trường hợp phục vụ cho công việc chung cơ của cơ quan, đơn vị (nếu có) chỉ áp dụng cho các đối tượng ở tiết a, b, d quy định ở điểm 1 trên đây. Trường hợp đặc biệt phải gọi điện thoại ra nước ngoài phải được thủ trưởng cơ quan, đơn vị duyệt cho từng cuộc. Các đối tượng còn lại phải tự thanh toán cước điện thoại đường dài.

Các khoản chi nói trên phải được cơ quan, đơn vị xét duyệt căn cứ vào tính chất công việc của từng đối tượng và thể hiện trong hợp đồng với cơ quan bưu điện.

3/ Quy định khác:

- Đối với công nhân viên chức Nhà nước đã được cơ quan, đơn vị trang bị điện thoại tại nhà riêng trước ngày ban hành thông tư này nay không đủ tiêu chuẩn quy định nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì phải tự ký hợp đồng thuê bao với cơ quan bưu điện và phải tự thanh toán theo hợp đồng với cơ quan bưu điện kể từ ngày tiếp tục sử dụng theo hợp đồng mới.

- Đối với các đối tượng được trang bị điện thoại tại nhà riêng nhưng nay chuyển sang vị trí công tác khác không thuộc đối tượng được mắc điện thoại tại nhà riêng hoặc nghỉ hưu, nếu vẫn có nhu cầu sử dụng điện thoại thì không thu hồi và thanh toán chi phí lắp đặt điện thoại nhưng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thông báo với cơ quan bưu điện để chuyển máy đó sang cá nhân sử dụng và trực tiếp ký hợp đồng thuê bao hàng tháng với Bưu điện đồng thời cá nhân phải tự trả tiền chi phí theo hợp đồng với cơ quan bưu điện.

- Trường hợp đối tượng được trang bị điện thoại tại nhà riêng nhưng thay đổi nơi công tác nhưng vẫn đủ tiêu chuẩn được mắc điện thoại tại nhà riêng thì cơ quan, đơn vị cũ có trách nhiệm thông báo với cơ quan bưu điện để làm thủ tục ký lại hợp đồng thuê bao với cơ quan, đơn vị mới của đối tượng.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HANH:

1/ Căn cứ vào các quy định tại thông tư này, các cơ quan, đơn vị rà soát lại số máy điện thoại hiện có để sắp xếp bố trí lại đúng quy định.

2/ Cơ quan tài chính các cấp khi cấp phát kinh phí trang bị điện thoại tại nhà riêng cho các đối tượng phải bảo đảm đúng kế hoạch đã được duyệt hàng năm theo các khoản quy định tại thông tư này. Cơ quan, đơn vị thực hiện trang thiết bị điện thoại tại nhà riêng cho các đối tượng bảo đảm chi trong phạm vi kế hoạch Ngân sách đã được thông báo trong dự toán được duyệt hàng năm. Cơ quan tài chính các cấp khi kiểm tra chi tiêu của các cơ quan, đơ vị có quyền xuất toán các khoản chi về trang bị điện thoại tại nhà riêng không đúng quy định tại thông tư này.

Các doanh nghiệp Nhà nước phải căn cứ vào tiêu chuẩn trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng quy định tại thông tư này để vận dụng cho thích hợp.

3/ Khoản chi cho trang thiết bị điện thoại công vụ tại nhà riêng đối với các cơ quan, đơn vị hạch toán vào mục 74 "Công vụ phí" theo chương, loại, khoản, hạng tương ứng của mục lục NSNN hiện hành. Các doanh nghiệp Nhà nước được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí lưu thông.

4/ Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ căn cứ vào các quy định tại thông tư này để có văn bản hướng dẫn việc trang bị điện thoại tại nhà riêng cho cán bộ, sỹ quan có đủ tiêu chuẩn tương đương quy định tại thông tư này sau khi thống nhất với Bộ Tài chính.

5/ Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/1995, các quy định trước đây của các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị về chế độ trang bị điện thoại tại nhà riêng trái với thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện thông tư này đều có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi cho phù hợp.

 

 

Tào Hữu Phùng

(Đã Ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71TC/HCSN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu71TC/HCSN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/1995
Ngày hiệu lực01/10/1995
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71TC/HCSN

Lược đồ Thông tư 71 TC/HCSN quy định chế độ trang bị điện thoại tại nhà riêng cán bộ làm việc cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 71 TC/HCSN quy định chế độ trang bị điện thoại tại nhà riêng cán bộ làm việc cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu71TC/HCSN
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýTào Hữu Phùng
     Ngày ban hành30/09/1995
     Ngày hiệu lực01/10/1995
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật17 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 71 TC/HCSN quy định chế độ trang bị điện thoại tại nhà riêng cán bộ làm việc cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 71 TC/HCSN quy định chế độ trang bị điện thoại tại nhà riêng cán bộ làm việc cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể

           • 30/09/1995

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/10/1995

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực