Thông tư 74/2007/TT-BTC

Thông tư 74/2007/TT-BTC hướng dẫn về thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số do Bộ Tài chính ban hành.

Thông tư 74/2007/TT-BTC hướng dẫn thành phần, nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng giám sát xổ số đã được thay thế bởi Thông tư 76/2013/TT-BTC hướng dẫn cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2013.

Nội dung toàn văn Thông tư 74/2007/TT-BTC hướng dẫn thành phần, nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng giám sát xổ số


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 74/2007/TT-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2007

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ THÀNH PHẦN, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số.

Bộ Tài chính hướng dẫn về thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số như sau:

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

1. Thông tư này hướng dẫn về thẩm quyền thành lập, thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát một số nội dung trong hoạt động kinh doanh xổ số của các Công ty Xổ số kiến thiết (sau đây gọi tắt là Hội đồng giám sát xổ số), bao gồm:

1.1. Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng xổ số truyền thống, xổ số tự chọn thủ công (gọi tắt là xổ số Lô tô), xổ số điện toán và xổ số bóc biết kết quả ngay.

1.2. Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi.

2. Việc mở thưởng đối với loại hình xổ số cào biết kết quả ngay được thực hiện theo chương trình phần mềm phân bổ ngẫu nhiên các giải thưởng đã được xây dựng trước. Công ty Xổ số kiến thiết và cơ sở in vé chịu trách nhiệm về tính trung thực, khách quan của kết quả mở thưởng và sự phù hợp giữa số lượng, giá trị các giải thưởng so với cơ cấu giải thưởng đã thông báo trong từng đợt phát hành.

II. THẨM QUYỀN THÀNH LẬP, THÀNH PHẦN VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ

1. Thẩm quyền thành lập

Hội đồng giám sát xổ số do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đại diện chủ sở hữu của Công ty Xổ số kiến thiết quyết định thành lập theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố.

2. Thành phần của Hội đồng giám sát

2.1. Hội đồng giám sát xổ số bao gồm các thành phần sau:

a) Đại diện Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chủ tịch Hội đồng.

b) Đại diện Sở Tài chính: Phó Chủ tịch Hội đồng.

c) Đại diện Sở Công an: Uỷ viên.

d) Đại diện Sở Tư pháp: Ủy viên.

đ) Đại diện Thanh tra Nhà nước tỉnh, thành phố: Uỷ viên.

e) Đại diện Lãnh đạo (Giám đốc hoặc Phó Giám đốc) Công ty Xổ số kiến thiết: Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng.

g) Ngoài các thành viên nêu trên, Sở Tài chính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố mời đại diện của Uỷ ban mặt trận tổ quốc tham gia Hội đồng giám sát với vai trò là Uỷ viên Hội đồng.

2.2. Các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số không được là người có liên quan với nhau bao gồm: vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột.

3. Thay đổi thành phần của Hội đồng giám sát

3.1. Thành viên của Hội đồng giám sát xổ số được thay đổi trong các trường hợp sau:

a) Chuyển nhiệm vụ hoặc được bố trí công tác khác.

b) Vi phạm kỷ luật tại cơ quan công tác hoặc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số.

c) Thôi việc, nghỉ việc theo chế độ quy định.

d) Các trường hợp khác khi cần thiết.

3.2. Việc thay đổi thành viên của Hội đồng giám sát xổ số do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

4. Cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát

4.1. Hội đồng giám sát xổ số phải có đủ thành phần khi làm nhiệm vụ. Trường hợp vì nguyên nhân khách quan, các thành viên không thể tham gia đầy đủ thì ngoài đại diện Lãnh đạo của Công ty Xổ số kiến thiết, tối thiểu phải có 3 thành viên là đại diện của Sở Tài chính, Sở Công an và Sở Tư pháp tham dự.

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng giám sát vắng mặt, Phó Chủ tịch thay mặt Chủ tịch điều hành hoạt động của Hội đồng giám sát.

4.2. Hội đồng giám sát xổ số hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận. Trường hợp có các ý kiến khác nhau về cùng một vấn đề thì xử lý như sau:

a) Quyết định được thông qua khi có trên 50% số thành viên có mặt của Hội đồng nhất trí thông qua.

b) Trường hợp số thành viên ủng hộ và không ủng hộ ngang nhau, quyết định được thực hiện theo phương án có sự nhất trí của Chủ tịch Hội đồng, hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng vắng mặt.

4.3. Hội đồng giám sát xổ số hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm, trừ đại diện Lãnh đạo của Công ty Xổ số kiến thiết.

III. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số

1.1. Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng

1.1.1. Nhiệm vụ của Hội đồng:

a) Kiểm tra về số lượng; xuất xứ của các thiết bị quay số mở thưởng (lồng cầu, bóng, cân điện tử, thiết bị kiểm tra bóng); các thông số kỹ thuật của thiết bị theo thiết kế của nhà sản xuất.

b) Kiểm tra về số lượng và việc thoả mãn các điều kiện của người được lựa chọn tham gia quay số mở thưởng theo danh sách và các tài liệu có liên quan do Công ty Xổ số kiến thiết cung cấp theo quy định.

c) Giám sát việc kiểm tra quá trình vận hành của các lồng cầu trước khi đưa vào sử dụng và sau mỗi lần bảo dưỡng; giám sát việc kiểm tra khối lượng, kích thước của bóng trước khi đưa vào sử dụng và kiểm tra định kỳ theo chế độ quy định.

d) Cử thành viên lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng.

đ) Cử thành viên thực hiện việc niêm phong và mở niêm phong các thiết bị sử dụng để quay số mở thưởng (lồng cầu, hộp đựng các bộ bóng, cân điện tử, thiết bị để đo kích thước của bóng).

e) Giám sát việc đảo vé trước khi quay số mở thưởng (đối với loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay).

g) Kiểm tra việc bố trí các thiết bị hình ảnh (camera, màn hình ti vi), đảm bảo thuận lợi cho việc quan sát, theo dõi việc quay số mở thưởng của Hội đồng giám sát và người tham gia chứng kiến quay số mở thưởng.

h) Giám sát việc tuân thủ các quy định về thời gian, địa điểm, công bố nội dung thể lệ mở thưởng và trình tự tiến hành các bước quay số mở thưởng.

k) Giám sát hoạt động của người quay số mở thưởng khi thực hiện nhiệm vụ quay số mở thưởng.

i) Ký biên bản xác nhận các kết quả đã giám sát và kết quả mở thưởng xổ số để làm cơ sở cho Công ty Xổ số kiến thiết công bố công khai cho người tham gia dự thưởng biết.

1.1.2. Quyền hạn của Hội đồng:

a) Yêu cầu Công ty Xổ số kiến thiết trang bị mới, trang bị bổ sung, loại bỏ và thay thế các thiết bị không đảm bảo đủ tiêu chuẩn để phục vụ cho hoạt động quay số mở thưởng.

b) Lựa chọn ngẫu nhiên bóng để kiểm tra về khối lượng, kích thước trước khi quay số mở thưởng (trường hợp xét thấy cần thiết).

c) Tạm đình chỉ việc quay số mở thưởng trong các trường hợp sau:

- Thiết bị phục vụ cho việc quay số mở thưởng bị tháo niêm phong trước khi Hội đồng làm việc.

- Thiết bị không đáp ứng được yêu cầu tạo lập tính khách quan, trung thực của kết quả mở thưởng xổ số.

- Tổ chức mở thưởng không đúng lịch (ngày, giờ) mở thưởng và địa điểm mở thưởng đã thông báo.

- Có biểu hiện gian lận khi quay số mở thưởng.

d) Hội đồng giám sát có quyền yêu cầu Công ty Xổ số kiến thiết thực hiện quay số mở thưởng lại trong các trường hợp sau:

- Tổ chức quay số mở thưởng không đúng thứ tự của từng hạng giải như đã thông báo trong thể lệ quay số mở thưởng.

- Trong khi quay số mở thưởng, bóng rơi ra khỏi lồng cầu.

- Nhiều lần quay chỉ ra một kết quả ở một hạng giải.

đ) Yêu cầu kỷ luật hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm hoặc các biểu hiện gian lận trong việc tổ chức quay số mở thưởng theo các quy định của pháp luật.

1.2. Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi

1.2.1. Nhiệm vụ của Hội đồng:

a) Đối với xổ số truyền thống:

- Giám sát việc thu hồi, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết (bao gồm cả vé chưa đưa vào lưu thông).

- Giám sát việc kiểm đếm, đối chiếu lập bảng kê, bao gói vé đã thu hồi.

- Giám sát việc niêm phong vé đã thu hồi trước giờ quay số mở thưởng theo chế độ quy định và trước khi đưa vào lưu trữ.

- Kiểm tra, giám sát việc tổng hợp số lượng vé bán không hết đã thu hồi, xác định số vé tiêu thụ và doanh thu bán vé trong kỳ của Công ty Xổ số kiến thiết. Trên cơ sở đó, Hội đồng giám sát xổ số ký biên bản xác nhận kết quả kỳ phát hành xổ số truyền thống.

b) Đối với xổ số Lô tô:

- Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, đối chiếu giữa cuống vé hoặc phần lưu của vé thu hồi với bảng kê số dự thưởng của từng đại lý.

- Giám sát việc niêm phong cuống vé hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô trước giờ quay số mở thưởng theo chế độ quy định.

- Giám sát việc mở niêm phong rút cuống vé hoặc phần lưu trúng thưởng theo kết quả mở thưởng cho từng hạng giải; giám sát việc niêm phong lại cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô trước khi đưa vào lưu trữ.

- Giám sát việc hoàn thành thu hồi và vô hiệu hóa xổ số Lô tô bán không hết (nếu có yêu cầu thu hồi).

- Kiểm tra, giám sát việc tổng hợp số lượng cuống vé hoặc phần lưu vé xổ số Lô tô đã thu hồi; việc tổng hợp lập bảng kê cuống vé hoặc phần lưu của vé Lô tô trúng thưởng; xác định số vé đã bán và doanh thu bán vé trong kỳ; số vé Lô tô trúng thưởng từng loại giải và giá trị trả thưởng của đợt phát hành. Trên cơ sở đó ký biên bản tổng hợp các số liệu về kết quả phát hành xổ số Lô tô.

c) Đối với xổ số biết kết quả ngay (cào, bóc):

- Giám sát việc hoàn thành công tác thu hồi, kiểm đếm vé bán không hết mà đại lý trả lại và vé chưa đưa ra lưu thông của cùng đợt phát hành khi vé hết thời hạn lưu hành.

- Giám sát việc vô hiệu hoá tờ vé đã thu hồi theo đúng quy định.

- Xác nhận số liệu vé bán không hết thu hồi về đối với từng ký hiệu (sê-ry) vé số phát hành.

1.2.2. Quyền hạn của Hội đồng:

a) Hội đồng giám sát xổ số có quyền yêu cầu Công ty Xổ số kiến thiết không thu hồi vé của các đại lý xổ số trong các trường hợp sau:

- Vé xổ số bán không hết; cuống vé hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô đại lý mang đến nộp trả sau thời gian quy định hoặc vé mang đến thu hồi không đúng ngày mở thưởng, không đảm bảo thủ tục thu nộp theo chế độ quy định.

- Cuống hoặc phần lưu vé xổ số Lô tô không có số dự thưởng.

- Đại lý xổ số áp dụng hình thức thanh toán tiền mua vé số ngay khi nhận vé bán.

b) Yêu cầu kỷ luật hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm hoặc các biểu hiện gian lận trong việc thu hồi, kiểm đếm vé không tiêu thụ hết.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số

2.1. Chủ tịch Hội đồng là người lãnh đạo và điều hành Hội đồng giám sát xổ số, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giám sát theo quy định tại Thông tư này và Quy chế hoạt động của Hội đồng do Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.

2.2. Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành thành viên của Hội đồng giám sát; điều phối, chỉ đạo các thành viên thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Được quyền bảo lưu ý kiến cá nhân về các vấn đề có liên quan đến kết quả giám sát và kết quả quay số mở thưởng.

c) Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo chế độ quy định.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên khác của Hội đồng giám sát xổ số

3.1. Tuân thủ các quy định của Nhà nước trong quá trình giám sát hoạt động quay số mở thưởng và thu hồi, kiểm đếm, niêm phong vé không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi.

3.2. Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng giám sát phân công và chịu trách nhiệm về kết quả của các công việc được phân công thực hiện.

3.3. Kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng giám sát về các sai phạm hoặc các biểu hiện nghi vấn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để Chủ tịch Hội đồng giám sát xem xét, quyết định biện pháp xử lý kịp thời.

3.4. Được quyền bảo lưu ý kiến cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

3.5. Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo chế độ quy định.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN

1. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1.1. Xây dựng, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành các văn bản pháp lý làm cơ sở cho hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số bao gồm:

a) Quyết định thành lập Hội đồng giám sát xổ số.

b) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số.

c) Mức phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số.

1.2. Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trong việc giám sát, kiểm tra việc tuân thủ Quy chế do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành và các quy định có liên quan trong hoạt động kinh doanh của các Công ty Xổ số kiến thiết.

2. Trách nhiệm của Công ty Xổ số kiến thiết

2.1. Tuân thủ các quy định của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh xổ số và chịu sự giám sát của Hội đồng giám sát xổ số trong quá trình tổ chức quay số mở thưởng và thu hồi, kiểm đếm, niêm phong vé không tiêu thụ hết; cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô thu hồi.

2.2. Đảm bảo các điều kiện vật chất cần thiết cho việc giám sát của Hội đồng giám sát xổ số.

Các chi phí phục vụ cho công tác giám sát và phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên của Hội đồng giám sát xổ số được hạch toán vào chi phí kinh doanh của Công ty Xổ số kiến thiết.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ điều kiện thực tế hoạt động kinh doanh, trường hợp cần thiết, Công ty Xổ số kiến thiết đề xuất với Sở Tài chính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố thành lập Hội đồng giám sát khu vực ở cấp huyện hoặc tại các địa điểm ở ngoài tỉnh để giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá, niêm phong vé trước giờ quay số mở thưởng và trước khi vận chuyển vé về trụ sở chính để kiểm đếm lại. Thành phần của Hội đồng giám sát xổ số khu vực do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định, đảm bảo việc thu hồi vé được thực hiện chính xác, trung thực và không xảy ra gian lận. Hội đồng giám sát xổ số các khu vực có trách nhiệm tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư số 118/2002/TT-BTC ngày 27/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Kiểm toán Nhà nước;
 - Sở Tài chính các tỉnh, TP;
- Các Công ty Xổ số kiến thiết;
- Ban Xổ số kiến thiết Bắc Kạn;
- Website Chính phủ;
- Công báo;
 - Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT, Vụ TCNH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/2007/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu74/2007/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2007
Ngày hiệu lực29/08/2007
Ngày công báo14/08/2007
Số công báoTừ số 560 đến số 561
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/2007/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 74/2007/TT-BTC hướng dẫn thành phần, nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng giám sát xổ số


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản hiện thời

    Thông tư 74/2007/TT-BTC hướng dẫn thành phần, nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng giám sát xổ số
    Loại văn bảnThông tư
    Số hiệu74/2007/TT-BTC
    Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
    Người kýTrần Xuân Hà
    Ngày ban hành04/07/2007
    Ngày hiệu lực29/08/2007
    Ngày công báo14/08/2007
    Số công báoTừ số 560 đến số 561
    Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2013
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Thông tư 74/2007/TT-BTC hướng dẫn thành phần, nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng giám sát xổ số

       Lịch sử hiệu lực Thông tư 74/2007/TT-BTC hướng dẫn thành phần, nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng giám sát xổ số