Thông tư 76/2009/TT-BTC

Thông tư 76/2009/TT-BTC hướng dẫn điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng phân bón trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 76/2009/TT-BTC điều chỉnh mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi mặt hàng phân bón biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đã được thay thế bởi Thông tư 216/2009/TT-BTC mức thuế suất biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2010.

Nội dung toàn văn Thông tư 76/2009/TT-BTC điều chỉnh mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi mặt hàng phân bón biểu thuế nhập khẩu ưu đãi


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 76/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2009

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG PHÂN BÓN TRONG BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;
Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Sau khi có ý kiến của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Phân bón Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng phân bón tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi như sau:

Điều 1. Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi:

Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng phân bón quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới tại Danh mục thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng phân bón ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng đối với các Tờ khai hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 20/4/2009./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

DANH MỤC

THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI MỘT SỐ MẶT HÀNG PHÂN BÓN TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 76/2009/TT-BTC ngày 13/4/2009 của Bộ Tài chính)

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất
(%)

31.03

 

 

 

Phân khoáng hoặc phân hóa học, có chứa phosphat.

 

 

 

 

 

- Superphosphat:

 

3103

10

10

00

- - Loại dùng làm thức ăn chăn nuôi

6,5

3103

10

90

00

- - Loại khác

6,5

3103

90

 

 

- Loại khác:

 

3103

90

10

00

- - Phân phosphat đã nung

5

3103

90

90

00

- - Loại khác

0

 

 

 

 

 

 

31.05

 

 

 

Phân khoáng hoặc phân hóa học, có chứa hai hoặc ba nguyên tố cấu thành phân bón là nitơ, phospho và ka li; phân bón khác; các mặt hàng của Chương này ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng trong bao bì trọng lượng cả bì không quá 10kg.

 

3105

10

00

 

- Các mặt hàng của Chương này ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng trong bao bì trọng lượng cả bì không quá 10 kg

 

3105

10

00

10

- - Phân phosphat đã nung, ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng trong bao bì

5

3105

10

00

20

- - Phân khoáng hoặc phân hoá học có chứa ba nguyên tố là nitơ, phospho, kali, ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng trong bao bì

6,5

3105

10

00

30

- - Superphosphat, ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng trong bao bì

6,5

3105

10

00

90

- - Loại khác

0

3105

20

00

00

- Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa ba nguyên tố là nitơ, phospho và kali

6,5

3105

30

00

00

- Diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat)

0

3105

40

00

00

- Amoni dihydro orthophosphat (monoamoni phosphat) và hỗn hợp của nó với diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat)

0

 

 

 

 

- Phân khoáng hoặc phân hóa học khác có chứa hai nguyên tố là nitơ và phospho:

 

3105

51

00

00

- - Chứa nitrat và phosphat

0

3105

59

00

00

- - Loại khác

0

3105

60

00

00

- Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa hai nguyên tố là phospho và kali

0

3105

90

00

00

- Loại khác

0

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 76/2009/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu76/2009/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2009
Ngày hiệu lực13/04/2009
Ngày công báo24/04/2009
Số công báoTừ số 215 đến số 216
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/01/2010
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 76/2009/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 76/2009/TT-BTC điều chỉnh mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi mặt hàng phân bón biểu thuế nhập khẩu ưu đãi


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 76/2009/TT-BTC điều chỉnh mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi mặt hàng phân bón biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu76/2009/TT-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
       Ngày ban hành13/04/2009
       Ngày hiệu lực13/04/2009
       Ngày công báo24/04/2009
       Số công báoTừ số 215 đến số 216
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/01/2010
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 76/2009/TT-BTC điều chỉnh mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi mặt hàng phân bón biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 76/2009/TT-BTC điều chỉnh mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi mặt hàng phân bón biểu thuế nhập khẩu ưu đãi