Thông tư 78/2008/TT-BVHTTDL

Thông tư 78/2008/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2005/TT-BVHTT hướng dẫn Pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết 12/2000/NQ-CP về cấm quảng cáo thuốc lá do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Thông tư 78/2008/TT-BVHTTDL cấm quảng cáo thuốc lá sửa đổi 19/2005/TT-BVHTT Nghị quyết 12/2000/NQ-CP đã được thay thế bởi Quyết định 01/QĐ-BVHTTDL năm 2014 Danh mục QPPL văn hóa TDTT du lịch hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 02/01/2014.

Nội dung toàn văn Thông tư 78/2008/TT-BVHTTDL cấm quảng cáo thuốc lá sửa đổi 19/2005/TT-BVHTT Nghị quyết 12/2000/NQ-CP


BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 78/2008/TT-BVHTTDL

 Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2008

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 19/2005/TT-BVHTT NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2005 CỦA BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÁP LỆNH QUẢNG CÁO VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 12/2000/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẤM QUẢNG CÁO THUỐC LÁ

Ngày 12 tháng 5 năm 2005 Bộ Văn hoá-Thông tin nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá. Để có căn cứ thực hiện tốt hơn các quy định về cấm quảng cáo thuốc lá, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư này sửa đổi, bổ sung điểm 2.7 khoản 2 và khoản 4 Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT như sau:

1) Sửa đổi, bổ sung điểm 2.7 khoản 2:

"2.7 Tại điểm bán thuốc lá trưng bày quá một bao/gói (10 điếu, 12 điếu, 20 điếu) hoặc trưng bày quá một tút/hộp (10 bao/gói) của một nhãn hiệu thuốc lá”.

2) Bổ sung vào cuối khoản 4:

"Trang phục, đồ dùng, phương tiện giao thông, công cụ sản xuất, công trình xây dựng, các vật thể khác một màu hoặc nhiều màu nhưng không thể hiện hoặc không tạo thành biểu tượng, nhãn hiệu một sản phẩm thuốc lá thì không coi là quảng cáo thuốc lá”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng CP Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ; cơ quan ngang Bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-BTP;
- Các Sở VHTTDL;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, VP, T.tra thuộc BVHTTDL;
- Lưu: VT, PC, NTH200.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 78/2008/TT-BVHTTDL

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 78/2008/TT-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/08/2008
Ngày hiệu lực 30/09/2008
Ngày công báo 15/09/2008
Số công báo Từ số 517 đến số 518
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/01/2014
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 78/2008/TT-BVHTTDL

Lược đồ Thông tư 78/2008/TT-BVHTTDL cấm quảng cáo thuốc lá sửa đổi 19/2005/TT-BVHTT Nghị quyết 12/2000/NQ-CP


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 78/2008/TT-BVHTTDL cấm quảng cáo thuốc lá sửa đổi 19/2005/TT-BVHTT Nghị quyết 12/2000/NQ-CP
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 78/2008/TT-BVHTTDL
Cơ quan ban hành Thể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
Người ký ***, Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành 29/08/2008
Ngày hiệu lực 30/09/2008
Ngày công báo 15/09/2008
Số công báo Từ số 517 đến số 518
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/01/2014
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 78/2008/TT-BVHTTDL cấm quảng cáo thuốc lá sửa đổi 19/2005/TT-BVHTT Nghị quyết 12/2000/NQ-CP

Lịch sử hiệu lực Thông tư 78/2008/TT-BVHTTDL cấm quảng cáo thuốc lá sửa đổi 19/2005/TT-BVHTT Nghị quyết 12/2000/NQ-CP