Thông tư 78/2016/TT-BTC

Thông tư 78/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 133/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 78/2016/TT-BTC sửa đổi 133/2014/TT-BTC thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ đã được thay thế bởi Thông tư 293/2016/TT-BTC mức thu miễn quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Thông tư 78/2016/TT-BTC sửa đổi 133/2014/TT-BTC thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2016

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 133/2014/TT-BTC NGÀY 11/9/2014 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO ĐẦU PHƯƠNG TIỆN

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH11 ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phquy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012; Nghị định s56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014; Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20/4/2016 của Chính phvề Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Chính sách Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện như sau:

Điều 1. Sửa đi một số điều của Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sdụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện như sau:

1. Khoản 3 Điều 12 được sửa đổi như sau: “3. Hàng năm, trước ngày 01/3, Quỹ bảo trì đường bộ trung ương tổng hợp số thu phí sdụng đường bộ thu được năm trước, gi Bộ Tài chính để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền”.

2. Bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 2; khoản 6 và khoản 7 Điều 3; Điều 7; điểm a khoản 1 Điều 8; khoản 2 Điều 9; khoản 1 và khoản 3 Điều 12 Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014.

3. Bãi bỏ nội dung “Đối với xe mô tô, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, trường hợp Hội đồng nhân dân (hoặc Ủy ban nhân dân) cấp tỉnh chưa ban hành quy định mới thì tiếp tục thực hiện theo văn bản đã ban hành” tại khoản 3 Điều 13 Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014.

4. Bãi bỏ điểm 4 Phụ lục số 1; Phụ lục số 2; Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014.

Điều 2. Tchức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2016.

2. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đng;
- V
ăn phòng Tng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Ch
tịch nước;
- V
iện Kiểm sát nhân dân ti cao;
- T
òa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc C
nh phủ;
- Cơ quan Trung ương c
a các đoàn thể;
- HĐND, UBN
D, Sở Tài chính, Cục Thuế các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Cục Ki
m tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đ
ơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- L
ưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 78/2016/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu78/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2016
Ngày hiệu lực05/06/2016
Ngày công báo15/06/2016
Số công báoTừ số 385 đến số 386
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 78/2016/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 78/2016/TT-BTC sửa đổi 133/2014/TT-BTC thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 78/2016/TT-BTC sửa đổi 133/2014/TT-BTC thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu78/2016/TT-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýVũ Thị Mai
       Ngày ban hành03/06/2016
       Ngày hiệu lực05/06/2016
       Ngày công báo15/06/2016
       Số công báoTừ số 385 đến số 386
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 78/2016/TT-BTC sửa đổi 133/2014/TT-BTC thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 78/2016/TT-BTC sửa đổi 133/2014/TT-BTC thu nộp quản lý sử dụng phí sử dụng đường bộ