Thông tư 81/2011/TT-BNNPTNT

Thông tư 81/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi khoản 1 Điều 36 Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn Nghị định 08/2010/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 81/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi khoản 1 Điều 36 Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT đã được thay thế bởi Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi và được áp dụng kể từ ngày 25/12/2017.

Nội dung toàn văn Thông tư 81/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi khoản 1 Điều 36 Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/2011/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2011

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 36 THÔNG TƯ SỐ 08/2010/NĐ-CP">66/2011/TT-BNNPTNT NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2010/NĐ-CP NGÀY 05/02/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 36 Thông tư số 08/2010/NĐ-CP">66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi (sau đây gọi là Thông tư số 08/2010/NĐ-CP">66/2011/TT-BNNPTNT) như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 36 Thông tư số 08/2010/NĐ-CP">66/2011/TT-BNNPTNT như sau:

“Điều 36. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành. Riêng việc kiểm tra thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhập khẩu được thực hiện kể từ ngày 30/6/2012.”

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KHCN; Bộ Công Thương; Bộ Tài chính;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- UBND các tỉnh, tp. trực thuộc TW;
- Các Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Công báo Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TCTS, CN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 81/2011/TT-BNNPTNT

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 81/2011/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/12/2011
Ngày hiệu lực 01/12/2011
Ngày công báo 18/12/2011
Số công báo Từ số 625 đến số 626
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 20/05/2017
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 81/2011/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 81/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi khoản 1 Điều 36 Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 81/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi khoản 1 Điều 36 Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 81/2011/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành 01/12/2011
Ngày hiệu lực 01/12/2011
Ngày công báo 18/12/2011
Số công báo Từ số 625 đến số 626
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 20/05/2017
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 81/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi khoản 1 Điều 36 Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT

Lịch sử hiệu lực Thông tư 81/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi khoản 1 Điều 36 Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT