Thông tư 82/2008/TT-BTC

Thông tư 82/2008/TT-BTC sửa đổi Thông tư 58/2007/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 82/2008/TT-BTC quản lý tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi 58/2007/TT-BTC đã được thay thế bởi Thông tư 134/2011/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 04/2011/QĐ-TTg quản lý tài chính và được áp dụng kể từ ngày 15/11/2011.

Nội dung toàn văn Thông tư 82/2008/TT-BTC quản lý tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi 58/2007/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/2008/TT-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2008

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 58/2007/TT-BTC NGÀY 12/6/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân;
Để việc quản lý tài chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội thuộc
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ được thống nhất, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số
58/2007/TT-BTC ngày 12/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

I. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

1. Sửa đổi điểm a, khoản 1, mục VI, phần II về trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

“a) Hướng dẫn Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ và cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp dưới lập dự toán, quyết toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chi phí quản lý, chi đầu tư xây dựng theo đúng quy định hiện hành.”

2. Sửa đổi khoản 4, mục VI, phần II như sau:

“4. Thời gian lập dự toán, quyết toán thu chi của các cơ quan bảo hiểm xã hội quy định tại các khoản 2, 3 và 5 mục VI, phần II Thông tư này do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định đảm bảo phù hợp với thời gian lập dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.” 

3. Bổ sung khoản 5 về trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ vào mục VI, phần II như sau:

“5. Bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động bảo hiểm xã hội hàng năm và báo cáo Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

b) Hàng năm, lập kế hoạch thu, chi bảo hiểm xã hội, chi quản lý theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 44 Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ (bao gồm chi thường xuyên đặc thù và chi không thường xuyên) và quyết toán thu, chi bảo hiểm xã hội, chi quản lý với Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định hiện hành.

c) Trực tiếp thu bảo hiểm xã hội theo quy định đối với những người tham gia bảo hiểm xã hội trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ và hàng tháng nộp về Bảo hiểm xã hội Việt Nam; tổ chức quản lý phần quỹ bảo hiểm xã hội sử dụng trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ để bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi đang làm việc và trước khi nghỉ việc hay chuyển ngành.

d) Sử dụng và quyết toán kinh phí chi hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm xã hội cho hoạt động quản lý bảo hiểm xã hội thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, gồm các nội dung chi sau đây:

- Chi thường xuyên đặc thù, gồm:

+ Chi phục vụ công tác thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

+ Chi phí in và cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm theo quy định theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành;

+ Chi mua, in mẫu biểu, chứng từ báo cáo, ấn chỉ chuyên môn;

+ Chi tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

+ Chi hội nghị tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác, hội thảo trao đổi chuyên môn nghiệp vụ;

+ Chi hỗ trợ làm đêm, làm thêm giờ cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng đã được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định đối với khu vực hành chính sự nghiệp làm công tác bảo hiểm xã hội của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ: mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức;

+ Các khoản chi thường xuyên đặc thù khác thực hiện theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Chi không thường xuyên, gồm:

+ Chi đào tạo, đào tạo lại;

+ Chi nghiên cứu khoa học;

+ Chi sửa chữa lớn tài sản cố định, chi mua sắm tài sản cố định phục vụ trực tiếp công tác quản lý bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tại đơn vị.

Khi thực hiện các nội dung chi thường xuyên đặc thù và chi không thường xuyên nêu trên, các đơn vị phải thực hiện các chế độ chi theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng trình Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội thông qua. Số kinh phí chi quản lý được hỗ trợ cuối năm chưa sử dụng hết (nếu có) được chuyển sang năm sau sử dụng tiếp.

đ) Hàng năm, báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tình hình thực hiện thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thuộc lĩnh vực Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ quản lý.”

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ chi quản lý bảo hiểm xã hội của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ quy định tại Thông tư này được thực hiện từ năm ngân sách 2009.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc CP;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, TP trực thuộc TW; BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an, BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo,
Website Chính phủ;
-
Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: Văn thư, HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 82/2008/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu82/2008/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2008
Ngày hiệu lực13/11/2008
Ngày công báo29/10/2008
Số công báoTừ số 587 đến số 588
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/03/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 82/2008/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 82/2008/TT-BTC quản lý tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi 58/2007/TT-BTC


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 82/2008/TT-BTC quản lý tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi 58/2007/TT-BTC
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu82/2008/TT-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýPhạm Sỹ Danh
       Ngày ban hành30/09/2008
       Ngày hiệu lực13/11/2008
       Ngày công báo29/10/2008
       Số công báoTừ số 587 đến số 588
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/03/2012
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản gốc Thông tư 82/2008/TT-BTC quản lý tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi 58/2007/TT-BTC

       Lịch sử hiệu lực Thông tư 82/2008/TT-BTC quản lý tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi 58/2007/TT-BTC