Thông tư 84-TB/TB4

Thông tư 84-TB/TB4 năm 1958 thi hành Nghị định 131-TTg ấn định phụ cấp thương tật, phụ cấp sản xuất hay an dưỡng đối với thương binh và dân quân, du kích, thanh niên xung phong bị thương tật do Bộ Thương Binh ban hành

Thông tư 84-TB/TB4 phụ cấp thương tật sản xuất an dưỡng thương binh dân quân du kích thanh niên xung phong bị thương tật hướng dẫn Nghị định 131-TTg đã được thay thế bởi Quyết định 1395/QĐ-LĐTBXH hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 2015 và được áp dụng kể từ ngày 30/09/2015.

Nội dung toàn văn Thông tư 84-TB/TB4 phụ cấp thương tật sản xuất an dưỡng thương binh dân quân du kích thanh niên xung phong bị thương tật hướng dẫn Nghị định 131-TTg


BỘ THƯƠNG BINH
******

 VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 84-TB/TB4

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 1958 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 131-TTG NGÀY 01-03-1958 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ẤN ĐỊNH PHỤ CẤP THƯƠNG TẬT, PHỤ CẤP SẢN XUẤT HAY AN DƯỠNG ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH VÀ DÂN QUÂN, DU KÍCH, THANH NIÊN XUNG PHONG BỊ THƯƠNG TẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG BINH

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Các ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính liên khu, khu, Ủy ban Hành chính thành phố và các tỉnh
- Các ông Giám đốc các Sở Tài chính thành phố
- Trưởng Ty Tài chính
- Trưởng Ty Thương binh

 

Ngày 01-03-1958, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định số 131-TTg ấn định phụ cấp thương tật, phụ cấp sản xuất hay an dưỡng hàng tháng của thương binh, dân quân, du kích, thanh niên xung phong bị thương tật thay thế điều 5 Nghị định số 13/NĐ và điều 2 Nghị định số 19/NĐ ngày 17-11-1954 của Liên Bộ Thương binh - Quốc phòng – Tài chính – Y tế ấn định phụ cấp thương tật của thương binh, dân quân du kích, thanh niên xung phong bị thương tật trước đây.

Bằng thông tư này, Bộ giải thích thêm một số điểm cần thiết để thi hành Nghị định số 131-TTg nói trên.

I. CÁCH ÁP DỤNG SUẤT PHỤ CẤP THƯƠNG TẬT VÀ PHỤ CẤP SẢN XUẤT HAY AN DƯỠNG HÀNG THÁNG CỦA THƯƠNG BINH, DÂN QUÂN, DU KÍCH, THANH NIÊN XUNG PHONG BỊ THƯƠNG TẬT

- Điều 8 và điều 26 bản điều lệ ưu đãi Thương binh, dân quân, du kích, thanh niên xung phong bị thương tật ban hành bằng Nghị định số 980 ngày 27-07-1956 của Thủ tướng Chính phủ quy định rằng: Phụ cấp thương tật cấp phát cho tất cả thương binh và dân quân, du kích, thanh niên xung phong bị thương tật, còn phụ cấp sản xuất hay an dưỡng chỉ cấp phát cho thương binh, dân quân, du kích, thanh niên xung phong bị thương tật đã về địa phương an dưỡng hay làm ăn sinh sống.

- Căn cứ điều 1 và điều 2 Nghị định số 131-TTg ngày 01-03-1958 Thủ tướng Chính phủ ấn định phụ cấp thương tật, phụ cấp sản xuất hay an dưỡng, suất phụ cấp thương tật, suất phụ cấp sản xuất hay an dưỡng hàng tháng của thương binh, dân quân, du kích, thanh niên xung phong bị thương tật áp dụng cụ thể như sau:

1) Đối với Thương binh:

a) Thương binh công tác ở cơ quan nông trường, xí nghiệp, còn tại ngũ hay ở trại Thương binh hàng tháng được lĩnh phụ cấp thương tật như sau:

Thương binh hạng đặc biệt 6.000 đồng 1 tháng

 – hạng 1 5.000 –

 – hạng 2 4.000 –

 – hạng 3 3.200 –

 – hạng 4 2.400 –

 – hạng 5 1.600 –

b) Thương binh đã về địa phương an dưỡng hay làm ăn sinh sống hàng tháng được lĩnh cả phụ cấp thương tật và phụ cấp sản xuất hay an dưỡng tùy theo hạng thương tật, như sau:

Thương binh hạng

Phụ cấp thương tật

 

Phụ cấp
sản xuất hay an dưỡng

 

Cộng

- Đặc biệt

- Hạng 1

- Hạng 2

- Hạng 3

- Hạng 4

- Hạng 5

6.000đ

5.000đ

4.000đ

3.200đ

2.400đ

1.600đ

+

+

+

+

+

+

24.000đ

17.000đ

10.000đ

6.800đ

3.200đ

1.600đ

=

=

=

=

=

=

30.000đ

22.000đ

14.000đ

10.000đ

5.600đ

3.200đ

 

 

 

 

 

một tháng

2) Đối với dân quân, du kích, thanh niên xung phong bị thương tật.

a) Dân quân, du kích, thanh niên xung phong bị thương tật công tác ở các cơ quan, nông trường, xí nghiệp hàng tháng được lĩnh phụ cấp thương tật như sau:

- Hạng đặc biệt 5.400 đồng 1 tháng

- Hạng 1 4.500 –

- Hạng 2 3.600 –

- Hạng 3 2.800 –

- Hạng 4 2.100 –

- Hạng 5 1.400 –

b) Dân quân, du kích, thanh niên xung phong bị thương tật đã về địa phương an dưỡng hay làm ăn sinh sống hàng tháng được lĩnh cả phụ cấp thương tật và phụ cấp sản xuất hay an dưỡng như sau:

 

Phụ cấp thương tật

 

Phụ cấp
sản xuất hay an dưỡng

 

Cộng

- Hạng Đặc biệt

- Hạng 1

- Hạng 2

- Hạng 3

- Hạng 4

- Hạng 5

5.400đ

4.500đ

3.600đ

2.800đ

2.100đ

1.400đ

+

+

+

+

+

+

21.600đ

15.500đ

9.000đ

6.200đ

2.900đ

1.400đ

=

=

=

=

=

=

27.000đ

20.000đ

12.600đ

9.000đ

5.000đ

2,800đ

Được coi như về địa phương an dưỡng hay làm ăn sinh sống để được hưởng phụ cấp sản xuất hay an dưỡng những thương binh hay dân quân, du kích, thanh niên xung phong bị thương tật về an dưỡng ở gia đình, về sản xuất với gia đình, về xã sản xuất, đi sản xuất tập đoàn (công, nông nghiệp) làm nghề tự do, làm phụ động hay làm khoán ở các cơ quan xí nghiệp, làm gia công cho Mậu dịch v.v… nói chung là những trường hợp không nằm trong biên chế của các cơ quan nhà nước, xí nghiệp.

II. - VIỆC THI HÀNH CÁC KHOẢN PHỤ CẤP

Chế độ phụ cấp thương tật, phụ cấp sản xuất hay an dưỡng nói trong Nghị định số 131-TTg ngày 01-03-1958 của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu thi hành từ ngày 01-04-1958 và không có hiệu lực trở về trước nghĩa là các Nghị định liên bộ quy định chế độ lương hưu thương tật, phụ cấp thương tật đều được áp dụng đến 31-03-1958 để tính truy lĩnh cho những anh chị em bị thương trước ngày 01-04-1958 nhưng chưa được cấp sổ, vì vậy cần tiến hành những điểm sau đây:

1) Cách điều chỉnh sổ phụ cấp thương tật đã cấp phát trước ngày ban hành Nghị định 131-TTg

a) Đối với những anh chị em xin lập sổ đầu tiên, Bộ sẽ căn cứ vào hồ sơ và tính truy lĩnh các khoản phụ cấp theo những điều nói trên.

b) Đối với những anh chị em đã có số phụ cấp thương tật, hiện nay vẫn dùng sổ cũ để lĩnh phụ cấp thương tật, phụ cấp sản xuất hay an dưỡng, nhưng cần phải điều chỉnh lại sổ cho đúng trước khi lĩnh xuất mới. Bộ ủy nhiệm các Ủy ban Hành chính thành phố, các Ủy ban Hành chính tỉnh và các Ty Thương binh quyền điều chỉnh các sổ phụ cấp thương tật do Bộ Thương binh cấp phát trước ngày 01-03-1958.

Đối với Thương binh, dân quân, du kích, thanh niên xung phong bị thương đã về địa phương làm ăn thì khi anh chị em đến lĩnh phụ cấp thương tật, các Ủy ban Hành chính thành phố, tỉnh hay Ty Thương binh phải điều chỉnh sổ phụ cấp thương tật trước khi cấp phát theo xuất mới.

Đối với số anh chị em công tác ở cơ quan, đơn vị bộ đội, cơ quan hay đơn vị tập trung sổ phụ cấp thương tật của anh chị em lại, cử cán bộ đưa đến Ủy ban Hành chính thành phố, Ủy ban Hành chính tỉnh hay Ty Thương binh gần nhất để điều chỉnh lại sổ phụ cấp thương tật trước khi cấp phát xuất mới.

Trường hợp chưa điều chỉnh kịp thì cứ cấp phát theo xuất cũ và sẽ tính truy lĩnh chênh lệch giữa xuất cũ và xuất mới sau khi sổ phụ cấp thương tật đã được điều chỉnh vào quỹ sau.

Các Ủy ban Hành chính thành phố, tỉnh hay Ty thương binh sẽ căn cứ vào hàng thương tật đã ghi ở sổ phụ cấp thương tật, đối chiếu với xuất phụ cấp thương tật, phụ cấp sản xuất hay an dưỡng (nói ở điều 1 và điều 2 mục I) tuy anh chị em còn công tác ở cơ quan, xí nghiệp, tại ngũ, ở trại Thương binh hay đã về địa phương làm ăn, mà điều chỉnh lại cho đúng. Những điểm điều chỉnh sẽ ghi ở trang 2 tờ đầu của sổ phụ cấp thương tật, để làm căn cứ tính trả các khoản phụ cấp vào những quý sau.

Để việc điều chỉnh làm được nhanh chóng, thống nhất, Bộ quy định dùng 2 mẫu cấp dưới đây để đóng vào trang 2 tờ đầu của sổ phụ cấp thương tật.

Mẫu số 1 (0m07 x 0m02)

Kể từ 01-04-1958, mỗi quý (3 tháng) được lĩnh phụ cấp thương tật là: ……………………...

Mẫu này dùng đóng vào sổ phụ cấp thương tật của số anh chị em công tác ở cơ quan, xí nghiệp, còn tại ngũ hay ở trại Thương binh.

Mẫu số 2 (0m07 x 0m03)

Kể từ 01-04-1958 mỗi quý (03 tháng) được lĩnh:

- Phụ cấp thương tật là ……………………………………….(chỉ ghi số)

- Phụ cấp sản xuất hay an dưỡng là ………………………….(chỉ ghi số)

- Tổng cộng là ……………………….……………………..(ghi cả số lẫn chữ)

- Đóng vào sổ PCTT của anh chị em đã về địa phương sản xuất hay an dưỡng.

2) Những việc cần kết hợp khi điều chỉnh lại xuất phụ cấp thương tật.

- Khi điều chỉnh lại xuất phụ cấp thương tật cần đối chiếu lại hạng thương tật với xuất phụ cấp thương tật cũ (trang 2 tờ bìa) xem có khớp nhau không. Nếu nghi ngờ hạng phụ cấp thương tật và xuất phụ cấp thương tật đã bị sửa chữa thì thu sổ và thẻ ưu đãi về Bộ xét.

- Khi đã thấy ngày ghi hạn thương binh có thương tật tạm thời, phải đi khám lại trước ngày 01-04-1958 thì không điều chỉnh vội mà cần giới thiệu anh em đến Hội đồng xếp hạng thương tật khám và xếp hạng để đổi sổ mới.

- Theo điều 2 bản điều lệ ưu đãi thương binh và dân quân, du kích, thanh niên xung phong bị thương tật thì kể từ ngày 01-08-1956. Cảnh vệ bị thương tật được hưởng tiêu chuẩn như thương binh. Khi điều chỉnh gặp sổ phụ cấp thương tật của Cảnh vệ (Màu vàng chưa được tính theo xuất thương binh) thì gửi về Bộ để đổi sổ mới.

3) Dự toán thêm kinh phí để trả phụ cấp thương tật, phụ cấp sản xuất hay an dưỡng.

Năm 1958, nói chung cả tỉnh, thành phố đã dự trù kinh phí để trả phụ cấp thương tật cho thương binh, du kích bị thương theo định xuất cũ, nay đã ban hành định xuất mới, nên số kinh phí đã dự trù không đủ. Các Sở Tài chính thành phố, các Ty Tài chính và Ty Thương binh cần phải lập dự trù xin thêm kinh phí (chừng 60% so với dự trù cũ) để đảm bảo đủ kinh phí cấp phát phụ cấp thương tật, phụ cấp sản xuất và an dưỡng cho thương binh và du kích bị thương trong cả năm.

Trên đây là một số điểm Bộ giải thích thêm để các địa phương thực hiện Nghị định số 131-TTg người 01-03-1958 của Thủ tướng Chính phủ được tốt. Trong quá trình thực hiện gặp khó khăn trở ngại gì, các khu, các tỉnh sẽ trao đổi ý kiến với Bộ để kịp thời giải quyết.

Bộ mong rằng các Ủy ban Hành chính liên khu, khu, thành phố, Ủy ban Hành chính các tỉnh truyền cảm tới thương binh và dân quân du kích, thanh niên xung phong bị thương hiểu rõ: Tuy hoàn cảnh kinh tế tài chính hiện nay còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng và Chính phủ đã quyết định nâng cao xuất phụ cấp thương tật và phụ cấp sản xuất hay an dưỡng là một sự cố gắng lớn của ngân sách quốc gia, là một biểu hiện cụ thể của sự quan tâm săn sóc của Đảng và Chính phủ đối với anh chị em, nhằm giúp đỡ anh chị em thiết thực giải quyết một phần những khó khăn về đời sống dần dần cải thiện sinh hoạt, nhất là đối với anh chị em làm ăn ở nông thôn, đồng thời tạo thêm điều kiện thuận lợi cho thương binh, du kích bị thương ở trại thương binh tự túc, đem khả năng lao động sáng tạo của  mình, đẩy mạnh sản xuất, phục vụ Tổ quốc, để anh chị em thương binh, dân quân, du kích thanh niên xung phong bị thương càng thêm phấn khởi, phát huy tự lực cánh sinh, nỗ lực sản xuất, cùng với toàn dân ra sức thi đua, phát triển kinh tế, xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc làm cơ sở vững chắc đấu tranh cho thống nhất nước nhà.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG BINH
Vũ Đình Tụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 84-TB/TB4

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu84-TB/TB4
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 34
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/09/2015
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 84-TB/TB4 phụ cấp thương tật sản xuất an dưỡng thương binh dân quân du kích thanh niên xung phong bị thương tật hướng dẫn Nghị định 131-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 84-TB/TB4 phụ cấp thương tật sản xuất an dưỡng thương binh dân quân du kích thanh niên xung phong bị thương tật hướng dẫn Nghị định 131-TTg
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu84-TB/TB4
     Cơ quan ban hànhBộ Thương binh
     Người kýVũ Đình Tụng
     Ngày ban hành...
     Ngày hiệu lực...
     Ngày công báo...
     Số công báoSố 34
     Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/09/2015
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 84-TB/TB4 phụ cấp thương tật sản xuất an dưỡng thương binh dân quân du kích thanh niên xung phong bị thương tật hướng dẫn Nghị định 131-TTg

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 84-TB/TB4 phụ cấp thương tật sản xuất an dưỡng thương binh dân quân du kích thanh niên xung phong bị thương tật hướng dẫn Nghị định 131-TTg