Thông tư 87/2015/TT-BTC

Thông tư 87/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 112/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 87/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 112/2013/TT-BTC lệ phí giấy phép sử dụng tần số vô tuyến đã được thay thế bởi Thông tư 265/2016/TT-BTC lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện phí sử dụng và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Thông tư 87/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 112/2013/TT-BTC lệ phí giấy phép sử dụng tần số vô tuyến


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/2015/TT-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2015

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 112/2013/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2013 QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN VÀ PHÍ SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Căn cứ Luật tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001, Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 112/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 Thông tư số 112/2013/TT-BTC như sau:

Cục Tần số vô tuyến điện được trích 60% (sáu mươi phần trăm) số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc quản lý và thu phí theo chế độ quy định tại Thông tư số 97/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện.

Cục Tần số vô tuyến điện có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán 40% (bốn mươi phần trăm) số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Tỷ lệ quy định nêu trên áp dụng cho năm tài chính 2015 và 2016. Cục Tần số vô tuyến điện có trách nhiệm đánh giá tình hình thực hiện thu - chi của đơn vị, đề xuất với Bộ Tài chính xem xét sửa đổi tỷ lệ để lại cho phù hợp với thực tế.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2015 và áp dụng cho năm tài chính 2015, 2016.

2. Các nội dung khác liên quan đến lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện không đề cập tại Thông tư này vẫn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 112/2013/TT-BTC.

Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý sử dụng, công khai chế độ thu phí, lệ phí không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ và Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí, lệ phí và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT, CST (CST 5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 87/2015/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu87/2015/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2015
Ngày hiệu lực23/07/2015
Ngày công báo18/07/2015
Số công báoTừ số 841 đến số 842
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 87/2015/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 87/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 112/2013/TT-BTC lệ phí giấy phép sử dụng tần số vô tuyến


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 87/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 112/2013/TT-BTC lệ phí giấy phép sử dụng tần số vô tuyến
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu87/2015/TT-BTC
      Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
      Người kýVũ Thị Mai
      Ngày ban hành08/06/2015
      Ngày hiệu lực23/07/2015
      Ngày công báo18/07/2015
      Số công báoTừ số 841 đến số 842
      Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản gốc Thông tư 87/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 112/2013/TT-BTC lệ phí giấy phép sử dụng tần số vô tuyến

      Lịch sử hiệu lực Thông tư 87/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 112/2013/TT-BTC lệ phí giấy phép sử dụng tần số vô tuyến