Thông tư 89/2009/TT-BTC

Thông tư 89/2009/TT-BTC sửa đổi Thông tư 28/2007/TT-BTC và Thông tư 133/2007/TT-BTC hướng dẫn quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 89/2009/TT-BTC sửa đổi 28/2007/TT-BTC 133/2007/TT-BTC quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn trái phiếu chính phủ đã được thay thế bởi Thông tư 231/2012/TT-BTC quản lý thanh toán quyết toán vốn đầu tư và được áp dụng kể từ ngày 15/02/2013.

Nội dung toàn văn Thông tư 89/2009/TT-BTC sửa đổi 28/2007/TT-BTC 133/2007/TT-BTC quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn trái phiếu chính phủ


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 89/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2009

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 28/2007/TT-BTC NGÀY 03/4/2007 VÀ THÔNG TƯ SỐ 133/2007/TT-BTC NGÀY 14/11/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ, CẤP PHÁT, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ các Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng, số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 và số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng, số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước, Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành và sử dụng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010.
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 28/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 và số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ như sau:

1. Sửa đổi điểm 1(1.2) phần II Thông tư số 133/2007/TT-BTC ngày 14/11/2007 trong như sau:

“1.2- Thẩm tra phân bổ vốn đầu tư:

1.2.1- Sau khi phân bổ vốn đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ:

- Các Bộ gửi kế hoạch phân bổ vốn đầu tư về Bộ Tài chính và Kho bạc nhà nước (trung ương). Kho bạc nhà nước gửi kế hoạch vốn các dự án của các Bộ về Kho bạc nhà nước địa phương để làm căn cứ kiểm soát, thanh toán vốn;

- UBND các tỉnh gửi kế hoạch phân bổ vốn đầu tư về Bộ Tài chính, đồng gửi Sở Tài chính và Kho bạc nhà nước (tỉnh, thành phố) để theo dõi, làm căn cứ kiểm soát, thanh toán vốn;

- Đồng thời với việc gửi bản phân bổ kế hoạch cho các cơ quan nêu trên, các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch cho các chủ đầu tư để thực hiện.

1.2.2- Thẩm tra phân bổ vốn đầu tư:

Sau khi nhận được kế hoạch phân bổ vốn đầu tư của các Bộ, UBND tỉnh, Kho bạc nhà nước triển khai công tác kiểm soát thanh toán theo quy định mà không chờ ý kiến thẩm tra của Bộ Tài chính. Trường hợp dự án không đủ thủ tục đầu tư, Kho bạc nhà nước không thanh toán.

Bộ Tài chính sẽ có ý kiến thẩm tra phân bổ trong thời hạn 5 ngày làm việc sau khi nhận được kế hoạch phân bổ vốn đầu tư của các Bộ và UBND tỉnh (thẩm tra sau). Trường hợp có dự án phân bổ không đúng quy định, Bộ Tài chính có ý kiến dừng thanh toán, nếu đã thanh toán thì thực hiện thu hồi ngay số vốn đã thanh toán cho dự án đó. Các Bộ và UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư các dự án phân bổ vốn không đúng quy định hoàn trả ngân sách nhà nước số vốn đã thanh toán và chịu trách nhiệm về hậu quả do việc phân bổ không đúng quy định gây ra .

Đối với việc thẩm tra kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ thuộc lĩnh vực Y tế, Giáo dục do địa phương quản lý, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn riêng.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2009. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời để Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận :
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng.
- Văn phòng Quốc hội.
- Văn phòng Chủ tịch nước.
- Văn phòng Chính phủ.
- Toà án nhân dân tối cao.
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước.
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Công báo;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ Đầu tư.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 89/2009/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu89/2009/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2009
Ngày hiệu lực01/05/2009
Ngày công báo24/05/2009
Số công báoTừ số 263 đến số 264
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 89/2009/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 89/2009/TT-BTC sửa đổi 28/2007/TT-BTC 133/2007/TT-BTC quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn trái phiếu chính phủ


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 89/2009/TT-BTC sửa đổi 28/2007/TT-BTC 133/2007/TT-BTC quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn trái phiếu chính phủ
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu89/2009/TT-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýTrần Văn Hiếu
     Ngày ban hành29/04/2009
     Ngày hiệu lực01/05/2009
     Ngày công báo24/05/2009
     Số công báoTừ số 263 đến số 264
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2013
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 89/2009/TT-BTC sửa đổi 28/2007/TT-BTC 133/2007/TT-BTC quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn trái phiếu chính phủ

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 89/2009/TT-BTC sửa đổi 28/2007/TT-BTC 133/2007/TT-BTC quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn trái phiếu chính phủ