Thông tư 933-TTg

Thông tư 933-TTg năm 1956 về nhiệm vụ báo tin bão do Phủ Thủ Tướng ban hành.

Thông tư 933-TTg nhiệm vụ báo tin bão đã được thay thế bởi Thông tư 235-TTg quy định thể lệ báo bão và được áp dụng kể từ ngày 22/06/1957.

Nội dung toàn văn Thông tư 933-TTg nhiệm vụ báo tin bão


THỦ TƯỚNG PHỦ
*******

Số: 933-TTg

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 1956

 

THÔNG TƯ

VỀ NHIỆM VỤ BÁO TIN BÃO

Việc báo tin bão hết sức quan trọng, có báo tin nhanh chóng, rõ ràng và dễ hiểu thì nhân dân, bộ đội và cơ quan mới chuẩn bị đối phó được kịp thời, giảm bớt được thiệt hại. Do đó cần huy động mọi phương tiện hiện có thể báo tin bão.

Tin báo bão chuyển bằng điện tín, điện thoại, vô tuyến điện, phải được hưởng chế độ ưu tiên không trì hoãn, nếu chuyển bằng công văn, phải chuyển hỏa tốc.

Ở Trung ương, Nha khí tượng thủy văn phát hành những “bản tin báo bão” mỗi khi có bão trong khu vực bể Đông (trên địa đồ thường ghi là bể Trung hoa).

Thông tư này quy định các loại tin báo bão, cách thức báo tin bão và nhiệm vụ của các cơ quan trong việc báo tin bão.

I – CÁC LOẠI TIN BÁO BÃO

Có 3 loại tin báo bão:

- Tin báo bảo loại 1 dùng cho tàu thủy ở ngoài khơi, viết bằng chữ quốc ngữ và chữ Anh với những chỉ dẫn có tính chất khoa học theo thông lệ quốc tế.

- Tin báo bão loại 2, dùng cho nhân dân, cơ quan và bộ đội, có tính chất phổ thông.

Tin báo bão loại 1 và loại 2 phát hành khi bão còn xa cũng như khi bão đến gần.

- Tin báo bão loại 3, chỉ phát hành khi bão đến gần, cho các trạm khí tượng và trạm tín hiệu ở các vùng trực tiếp  bị đe dọa, với những chỉ dẫn cần thiết về mặt kéo tín hiệu.

Mỗi loại tin báo bão đều phải ghi vị trí, ngày giờ, hướng đi, tốc độ, sức mạnh của gió, tình hình tiến triển của cơn bão và các vùng bị đe dọa.

II. CÁCH THỨC BÁO TIN BÃO VÀ NHIỆM VỤ CÁC CƠ QUAN

1) Nha Khí tượng thủy văn:

Khi bão còn ở xa, Nha Khí tượng thủy văn sẽ:

- Phối hợp với Cục vận tải thủy và Tổng cục Bưu điện để báo tin cho các tàu biển ở ngoài khơi vào giờ nghe tin của các tàu ấy:

- Báo tin cho Thủ tướng Phủ, Bộ Quốc phòng, Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam, các phi trường, các Ủy ban Hành chính khu, tỉnh và các Ty Bưu điện miền duyên hải.

Khi bão đến gần, có thể biết vùng nào bị đe dọa, Nha Khí tượng thủy văn sẽ:

- Tiếp tục báo tin cho tàu biển;

- Báo tin cho các cơ quan Trung ương, các Ủy ban Hành chính khu, tỉnh và các cơ quan quan trọng trong vùng đó (xem bản phụ lục kèm theo chỉ thị này).

2) Các cơ quan Bưu điện:

Tổng cục bưu điện có nhiệm vụ:

- Chuyển ngay các điện báo tin bão của Nha Khí tượng thủy văn gửi đến.

- Kiểm soát xem những điện ấy có được nhận đầy đủ và đúng giờ không.

Trong trường hợp không điện được hoặc điện bị chậm trễ vì một lý do gì, thì phải báo cho Nha Khí tượng thủy văn biết.

Các Ty và Trạm Bưu điện nhận được tin phải  chuyển ngay cho Ủy ban Hành chính khu, tỉnh, thành phố và các cơ quan được nhận tin, và dán một bản tại trụ sở của mình cho nhân dân biết.

3) Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam:

Khi nhận được tin báo bão, Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam phải cho phát thanh ngay. Nếu cần, phải ngừng việc phát thanh các chương trình khác để đọc tin báo bão. Có thể phát thanh tin báo bão nhiều lần trong một ngày theo yêu cầu của Nha Khí tượng thủy văn.

4) Cục Thông tin liên lạc thuộc Bộ Quốc phòng:

Cục Thông tin liên lạc thuộc Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ báo tin cho các đơn vị bộ đội đóng ở những vùng bị bão đe dọa. Các đơn vị bộ đội nhận được tin phải báo cho đủ và đúng cho Ủy ban Hành chính tỉnh, thành phố, huyện, xã nơi mình đóng quân và cho nhân dân địa phương.

5) Ủy ban Cải cách ruộng đất - Bộ Thủy lợi:

Ủy ban Cải cách ruộng đất, các Ty Nông giang và các Ban Chỉ huy chống lụt đều có nhiệm vụ dùng vô tuyến điện, điện thoại của mình để truyền tin báo bão theo yêu cầu của Nha Khí tượng hoặc của Ủy ban Hành chính khu, tỉnh, thành phố.

6) Ủy ban hành chính các cấp:

Ủy ban Hành chính khu, tỉnh, thành phố có nhiệm vụ huy động mọi phương tiện có thể (điện thoại, cán bộ và công nhân viên, xe cộ) để báo tin bão một cách hết sức nhanh chóng cho:

- Các cơ quan trực thuộc, các trạm tín hiệu của tỉnh, các Ủy ban khu phố, các huyện và xã nơi mình đóng.

- Các cơ quan hoặc xí nghiệp trực thuộc Trung ương đặt tại địa phương.

Ủy ban Hành chính quận và khu phố phải dùng mọi phương tiện (loa, yết thị…) để báo tin cho nhân dân.

Ủy ban Hành chính huyện phải cho người hỏa tốc báo tin bão cho các xã.

Ủy ban Hành chính xã phải cho người hỏa tốc báo tin bão cho thôn xóm, đồng thời dùng những tín hiệu do tỉnh đã định (loa, mõ, trống hoặc đốt lửa…) để báo cho nhân dân.

7. Nhiệm vụ chung của các cơ quan:

Trong thời gian thường có bão, các cơ quan phải đặt người thường trực ở cơ quan, nhất là trong các ngày nghỉ. Khi nhận được tin báo bão, người thường trực phải báo ngay cho thủ trưởng cơ quan hoặc người thay mặt.

Các cơ quan có nhiệm vụ thi hành Thông tư này đều phải giáo dục cho toàn thể cán bộ và nhân viên hiểu rõ tính chất quan trọng của công tác báo tin bão và nhiệm vụ của mình trong công tác báo tin bão.

Kèm theo Thông tư này có 3 bản danh sách quy định các loại cơ quan Trung ương nhận tin báo bão và 6 bản danh sách các cơ quan địa phương cần được nhận tin báo bão.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

 

PHỤ LỤC SỐ 1

QUY ĐỊNH CÁC KHU VỰC ĐỂ TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN CHUYỂN TIN BÃO

BẢNG A

(Dùng khi bão còn ở xa)

Toàn ven biển Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

 

Cơ quan Bưu điện nhận tin

Các cơ quan địa phương được Bưu điện chuyển tin

Cơ quan Bưu điện nhận tin

Các cơ quan địa phương được Bưu điện chuyển tin

1) Ty Bưu điện Hải Ninh

- U.B.H.C. Hải ninh, Đài Khí tượng Móng cái, Trạm Khí tượng Tiên yên.

8) Ty Bưu điện  Ninh bình

- U.B.H.C. tỉnh Ninh bình

2) Ty Bưu điện Hồng gai

- U.B.H.C. Khu Hồng quảng

9) Ty Bưu điện  Thanh hóa

- U.B.H.C. tỉnh Thanh hóa, Đài Khí tượng Thanh hóa

3) Ty Bưu điện Hải phòng

- U.B.H.C. thành phố Hải phòng, Đài Khí tượng Cát-bi

10) Ty Bưu điện Nghệ an

- U.B.H.C. tỉnh Nghệ an, U.B.H.C. Khu 4, Đài Khí tượng Vinh.

4) Ty Bưu điện Kiến an

- U.B.H.C.  Tỉnh Kiến an

11) Ty Bưu điện Hà tỉnh

- U.B.H.C. tỉnh Hà tỉnh

5) Ty Bưu điện Thái bình

- U.B.H.C. tỉnh Thái bình

12) Ty Bưu điện Quảng bình

- U.B.H.C. tỉnh Quảng bình, Đài Khí tượng Đồng hới

6) Ty Bưu điện Nam định

- U.B.H.C. thành phố Nam định

13) Ty Bưu điện Vĩnh linh

- U.B.H.C. Vĩnh linh

7) Ty Bưu điện Nam định tỉn h

- U.B.H.C. tỉnh Nam định

 

 

 

BẢNG B

(Dùng khi bão gần)

Toàn ven biển Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

 

Cơ quan Bưu điện nhận tin bão

Các cơ quan địa phương được Khu hay Ty Bưu điện chuyển tin

Cơ quan Bưu điện nhận tin bão

Các cơ quan địa phương được Khu hay Ty Bưu điện chuyển tin

 

1) Ty Bưu điện Hải-Ninh

- U.B.H.C.  tỉnh Hải-ninh, (để báo cho các cấp chính quyền và cơ quan địa phương )

- Đài Khí tượng Móng –cái

- Trạm Khí tượng Tiên -yên

- Trạm Bưu điện Hà-cối

- Trạm Bưu điện Đầm-hà.

5) Ty Bưu điện Thái-bình

- U.B.H.C Thái-bình (để báo cáo cho các cấp chính quyền và cơ quan địa phương ).

- Trạm Bưu điện Tiền-hải

- Trạm Bưu điện Thụy-anh

- Phòng Muối

 

2) Ty Bưu điện Hồng-gai

- Khu Bưu điện Hồng-quảng

- Khu Thủy lợi Hồng-quảng

- U.B.H.C. Khu Hồng-quảng (để báo cho các cấp chínhquyền và cơ quan địa phương).

- Xí nghiệp mỏ than Hồng-gai

- Trạm Bưu điện Cẩm-phả bến,

- Chi sở Muối

6) Ty Bưu điện Nam-định thành phố

- U.B.H.C. thành phố (để báo cáo cho các cấp chính quyền và cơ quan địa phương ).

 

3) Ty Bưu điện Hải-phòng

- Khu Bưu điện Hải-Phòng

- U.B.H.C. Hải phòng(để báo cáo cho các cấp chính quyền và cơ quan địa phương )

- Cảng Hải-Phòng

- Đài Khí tượng Cát-bi

- Ty Hải đăng Hải-Phòng

7) Ty Bưu điện Nam-định tỉnh

- U.B.H.C. tỉnh (để báo cáo cho các cấp chính quyền và cơ quan địa phương ).

- Phòng Bưu điện Hải-hậu

- Phòng Bưu điện Văn-lý

- Chi sở Muối

 

 

 

4) Ty Bưu điện Kiến-an

- U.B.H.C.  Tỉnh Kiến an (để báo cáo cho các cấp chính quyền và cơ quan địa phương )

- Phòng Bưu điện Đồ-sơn

- Phòng Bưu điện Kiến-thụy

- Phòng Muối

8) Ty Bưu điện Ninh bình

 

- U.B.H.C. tỉnh

- Phòng Bưu điện Phát-diệm

 

9) Ty Bưu điện Thanh-hóa

- U.B.H.C. tỉnh

- Trạm Khí tượng Hồi-xuân

- Trạm Khí tượng Thanh-hóa

- Trạm Bưu điện Sầm-sơn

- Trạm Bưu điện Tỉnh-gia

- Trạm Bưu điện Hậu-lộc

- Trạm Bưu điện Quảng-xương

11) Ty Bưu điện Hà-tĩnh

- U.B.H.C. tỉnh

- Trạm Bưu điện Nghi-xuân

- Trạm Bưu điện Kỳ-anh

- Trạm Bưu điện Cẩm-xuyên

- Chi sở Muối

 

10) Ty Bưu điện Nghệ-an

- Trạm Bưu điện Nga-xương

- Chi sở Muối

- Khu Bưu điện Khu 4

- Khu Thủy lợi Khu 4

- U.B.H.C. tỉnh

- U.B.H.C. Khu 4

- Đài Khí tượng Vinh

- Trường bay Vinh

- Trạm Bưu điện Cầu-giát

- Trạm Bưu điện Nghi-lộc

- Trạm Bưu điện phủ Diễn-châu

- Trạm Bưu điện Cửa-lò

- Chi sở Muối

12) Ty Bưu điện Quảng-bình

- U.B.H.C. tỉnh

- Đài Khí tượng Đồng-hới

- Trạm Bưu điện Ba-đồn

- Trạm Bưu điện  Quảng-ninh

- Phòng Muối

 

 

 

 

 

13) Ty Bưu điện Vĩnh-linh

- Ủy ban Liên hợp Trung ương

- U.B.H.C. Vĩnh-linh

 

14) Khu Bưu điện 3

- U.B.H.C. Khu 3

- Khu Thủy lợi 3

 

15) Khu Bưu điện Tả-ngạn

- U.B.H.C. Khu Tả-ngạn

- Khu Thủy lợi Tả-ngạn

 

 

BẢNG C

(Dùng khi bão gần)

Ven biển Bắc-bộ và các tỉnh khác ở Bắc-bộ

 

Cơ quan Bưu điện nhận tin bão

Các cơ quan địa phương được Bưu điện chuyển tin bão

Cơ quan Bưu điện nhận tin bão

Các cơ quan địa phương được Bưu điện chuyển tin bão

 

 1) Ty Bưu điện Hải-Ninh

- U.B.H.C.  tỉnh Hải-ninh, (để báo cho các cấp chính quyền và cơ quan địa phương )

- Đài Khí tượng Móng –cái

- Trạm Khí tượng Tiên –yên

- Trạm Bưu điện Hà-cối

- Trạm Bưu điện Đầm-hà.

4) Ty Bưu điện Kiến-an

- U.B.H.C.  Tỉnh Kiến-an (để báo cáo cho các Hội đồng Chính phủấp chính quyền và cơ quan địa phương )

- Phòng Bưu điện Đồ-sơn

- Phòng Bưu điện Kiến-Hội đồng Chính phủụy

- Phòng Muối

 

5) Ty Bưu điện Thái-bình

- U.B.H.C Thái-bình (để báo cáo cho các Hội đồng Chính phủấp chính quyền và cơ quan địa phương ).

- Hội đồng Chính phủạm Bưu điện Tiền-hải

- Trạm Bưu điện Thụy-anh

- Phòng Muối

 

2) Ty Bưu điện Hồng-gai

Khu Bưu điện Hồng-quảng

- Khu Thủy lợi Hồng-quảng

- U.B.H.C. Khu Hồng-quảng (để báo cho các cấp chính quyền và sở quan địa phương).

- Xí nghiệp mỏ than Hồng-gai

- Trạm Bưu điện Cẩm-phả bến,

- Chi sở Muối

 

 

 

3) Ty Bưu điện Hải-phòng

- Khu Bưu điện Hải-Phòng

- U.B.H.C. Hải phòng(để báo cáo cho các cấp chính quyền và cơ quan địa phương )

- Cảng Hải-Phòng

- Đài Khí tượng Cát-bi

- Ty Hải đăng Hải-Phòng

6) Ty Bưu điện Nam-định thành phố

- U.B.H.C. thành phố (để báo cáo cho các cấp chính quyền và cơ quan địa phương ).

 

7) Ty Bưu điện Nam-định tỉnh

- U.B.H.C. tỉnh (để báo cáo cho các cấp chính quyền và cơ quan địa phương ).

- Phòng Bưu điện Hải-hậu

- Phòng Bưu điện Văn-lý

- Chi sở Muối

 

 

 

 

8) Ty Bưu điện Ninh-bình

- U.B.H.C. tỉnh

- Phòng Bưu điện Phát-diệm

 

 

9) Ty Bưu điện Lạng-sơn

10) Ty Bưu điện Cao Bằng

- U.B.H.C. tỉnh Lạng-sơn

- Đài Khí tượng Lạng-sơn

- U.B.H.C. tỉnh Cao Bằng

20) Ty Bưu điện Sơn Tây

21) Ty Bưu điện Hà-đông

- U.B.H.C. tỉnh Sơn Tây

 

- U.B.H.C. tỉnh Hà-đông

11) Ty Bưu điện Hà-giang

12) Ty Bưu điện  Lào-cai

- U.B.H.C. tỉnh Hà-giang

 

- U.B.H.C.  tỉnh Lào-cai

- Đài Khí tượng Lào-cai

22) Ty Bưu điện Hòa-nam

23) Ty Bưu điện Hòa-bình

- U.B.H.C. tỉnh Hà-nam

 

- U.B.H.C. tỉnh Hòa-bình

- Trạm Khí tượng Hòa-bình

13) Ty Bưu điện Tuyên-quang

- U.B.H.C. tỉnh Tuyên-quang

24) Ty Bưu điện Hưng-yên

- U.B.H.C. tỉnh Hưng-yên

14) Ty Bưu điện Bắc-cạn

- U.B.H.C.  tỉnh Bắc-cạn

25) Ty Bưu điện Hải-dương

- U.B.H.C. tỉnh Hải-dương

15) Ty Bưu điện Thái-nguyên

- U.B.H.C. tỉnh Thái-nguyên

26) Ty Bưu điện Sơn-la

- U.B.H.C. tỉnh Sơn-la

16) Ty Bưu điện Vĩnh-phúc

17) Ty Bưu điện Bắc-ninh

18) Ty Bưu điện Phú-thọ

- U.B.H.C. tỉnh Vĩnh-phúc

 

 

- U.B.H.C. tỉnh Bắc-ninh

 

- U.B.H.C.  tỉnh Phú-thọ

27) Ty Bưu điện Lai-châu

28) Ty Bưu điện Tự trị Thái-Mèo

29) Khu Bưu điện 3

- U.B.H.C. tỉnh Lai-châu

 

- U.B.H.C. Khu

- Trạm Khí tượng Mường-lay

- U.B.H.C. Khu

- Khu Thủy lợi.

19) Ty Bưu điện Bắc-giang

- U.B.H.C. tỉnh Bắc-giang

30) Khu Tả-ngạn

- U.B.H.C. Khu

- Khu Thủy lợi.

 

BẢNG D

(Dùng khi bão gần)

Ven biển Bắc-bộ và các tỉnh khác ở Bắc-bộ - Thanh-hóa

 

Cơ quan Bưu điện nhận tin bão

Các cơ quan địa phương được Bưu điện chuyển tin bão

Cơ quan Bưu điện nhận tin bão

Các cơ quan địa phương được Bưu điện chuyển tin bão

 

 1) Ty Bưu điện Hải-Ninh

- U.B.H.C.  tỉnh Hải-ninh, (để báo cho các cấp chính quyền và cơ quan địa phương )

- Đài Khí tượng Móng –cái

- Trạm Khí tượng Tiên –yên

- Trạm Bưu điện Hà-cối

- Trạm Bưu điện Đầm-hà.

4) Ty Bưu điện Kiến-an

- U.B.H.C.  Tỉnh Kiến-an (để báo cáo cho các cấp chính quyền và cơ quan địa phương )

- Phòng Bưu điện Đồ-sơn

- Phòng Bưu điện Kiến-Thụy

- Phòng Muối

 

5) Ty Bưu điện Thái-bình

- U.B.H.C Thái-bình (để báo cáo cho các cấp  chính quyền và cơ quan địa phương ).   

- Trạm Bưu điện Tiền-hải

- Trạm Bưu điện Thụy-anh

- Phòng Muối

 

2) Ty Bưu điện Hồng-gai

Khu Bưu điện Hồng-quảng

- Khu Thủy lợi Hồng-quảng

- U.B.H.C. Khu Hồng-quảng (để báo cho các cấp chính quyền và sở quan địa phương).

- Xí nghiệp mỏ than Hồng-gai

- Trạm Bưu điện Cẩm-phả bến,

- Chi sở Muối

 

 

 

6) Ty Bưu điện Nam-định thành phố

- U.B.H.C. thành phố (để báo cáo cho các cấp chính quyền và cơ quan địa phương ).

 

7) Ty Bưu điện Nam-định tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

- U.B.H.C. tỉnh (để báo cáo cho các cấp chính quyền và cơ quan địa phương ).

- Phòng Bưu điện Hải Hậu

- Phòng Bưu điện Văn-lý

- Chi sở Muối

 

 

3) Ty Bưu điện Hải-phòng

- Khu Bưu điện Hải-Phòng

- U.B.H.C. Hải phòng(để báo cáo cho các cấp chính quyền và cơ quan địa phương )

- Cảng Hải-Phòng

- Đài Khí tượng Cát-bi

- Ty Hải đăng Hải-Phòng

 

 

 

 

8) Ty Bưu điện Ninh Bình

- U.B.H.C. tỉnh

- Phòng Bưu điện Phát-diệm

21) Ty Bưu điện Hà-đông

- U.B.H.C. tỉnh Hà-đông

 

9) Ty Bưu điện Lạng-sơn

10) Ty Bưu điện Cao-bằng

11) Ty Bưu điện Hà-giang

12) Ty Bưu điện  Lào-cai

- U.B.H.C. tỉnh Lạng-sơn

- Đài Khí tượng Lạng-sơn

- U.B.H.C. tỉnh Cao-bằng

 

- U.B.H.C. tỉnh Hà-giang

 

- U.B.H.C.  tỉnh Lào-cai

- Đài Khí tượng Lào-cai

22) Ty Bưu điện Hà-nam

23) Ty Bưu điện Hòa-bình

 

24) Ty Bưu điện Hưng-yên

25) Ty Bưu điện Hải-dương

- U.B.H.C. tỉnh Hà-nam

 

- U.B.H.C. tỉnh Hòa-bình

- Trạm Khí tượng Hòa-bình

- U.B.H.C. tỉnh Hưng-yên

- U.B.H.C. tỉnh Hải-dương

 

13) Ty Bưu điện Bắc-cạn

- U.B.H.C. tỉnh Bắc-cạn

26) Ty Bưu điện Sơn-la

27) Ty Bưu điện Lai-châu

28) Ty Bưu điện Tự trị Thái-Mèo

29) Khu Bưu điện 3

30) Khu Tả-ngạn

31) Ty Bưu điện Thanh-hóa

- U.B.H.C. tỉnh Sơn-la

 

- U.B.H.C. tỉnh Lai-châu

 

- U.B.H.C. Khu

- Trạm Khí tượng Mường-lay

- U.B.H.C. Khu

- Khu Thủy lợi.

- U.B.H.C. Khu

- Khu Thủy lợi.

- U.B.H.C. tỉnh.

- Trạm Khí tượng Hồi-xuân

- Đài Khí tượng Thanh-hóa

- Trạm Bưu điện Sầm-sơn

- Trạm Bưu điện Tĩnh-gia

- Trạm Bưu điện Hậu-lộc

- Trạm Bưu điện Quảng-xương

- Trạm Bưu điện Nga-xương

- Chi sở Muối.

 

14) Ty Bưu điện Tuyên-quang

- U.B.H.C.  tỉnh Tuyên-quang

 

15) Ty Bưu điện Thái-nguyên

- U.B.H.C. tỉnh Thái-nguyên

 

16) Ty Bưu điện Vĩnh-phúc

- U.B.H.C. tỉnh Vĩnh-phúc

 

17) Ty Bưu điện Bắc-ninh

18) Ty Bưu điện Phú-thọ

- U.B.H.C. tỉnh Bắc-ninh

 

- U.B.H.C.  tỉnh Phú-thọ

 

 

19) Ty Bưu điện Bắc-giang

- U.B.H.C. tỉnh Bắc-giang

 

 

20) Ty Bưu điện Sơn-tây

- U.B.H.C. tỉnh Sơn-tây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG E

(Dùng khi bão gần)

Liên khu 4

Cơ quan Bưu điện nhận tin bão

Các cơ quan địa phương được Bưu điện chuyển tin bão

Cơ quan Bưu điện nhận tin bão

Các cơ quan địa phương được Bưu điện chuyển tin bão

1) Ty Bưu điện Thanh-hóa

- U.H.H.C. tỉnh

- Trạm Khí tượng Hồi-xuân

- Đài Khí tượng Thanh-hóa

- Trạm Bưu điện Sầm-sơn

- Trạm Bưu điện Tỉnh-gia

- Trạm Bưu điện Hậu-lộc

- Trạm Bưu điện Quảng-xương

- Trạm Bưu điện Nga-xương

- Chi sở Muối

 

- Trạm Bưu điện Nghi-lộc

- Trạm Bưu điện phủ Diễn-châu

- Trạm Bưu điện Cửa-lò

- Chi sở Muối

3) Ty Bưu điện Hà-tĩnh

- U.H.H.C. tỉnh

- Trạm Bưu điện Nghi-xuân

- Trạm Bưu điện Kỳ-anh

- Trạm Bưu điện Cẩm-xuyên

- Chi sở Muối

2) Ty Bưu điện Nghệ-an

- Khu Bưu điện Khu 4

- Khu Thủy lợi Khu 4

- U.H.H.C. tỉnh

- U.H.H.C. Khu 4

- Đài Khí tượng Vinh

- Trường bay Vinh

- Trạm Bưu điện Cầu-giát

4) Ty Bưu điện Quảng-bình

- U.H.H.C. tỉnh

- Đài Khí tượng Đồng-hới

- Trạm Bưu điện Ba-đồn

- Trạm Bưu điện Quảng-bình

- Phòng muối

5) Ty Bưu điện Vĩnh linh

- Ủy ban Liên hợp Trung ương

- U.B.H.C. Vĩnh-linh.

 

 

BẢNG G

(Dùng khi bão gần)

Quảng-bình và Vĩnh-linh

 

Cơ quan Bưu điện nhận tin bão

Các cơ quan địa phương được Bưu điện chuyển tin bão

Cơ quan Bưu điện nhận tin bão

Các cơ quan địa phương được Bưu điện chuyển tin bão

1) Ty Bưu điện Quảng-bình

- U.H.H.C. tỉnh

- Đài Khí tượng Đồng-hới

- Trạm Bưu điện Ba-dồn

- Trạm Bưu điện Quảng-ninh

- Phòng Muối

2) Ty Bưu điện Vĩnh-linh

- Ủy ban Liên hợp Trung ương

- U.H.H.C. Vĩnh-linh

 

PHỤ LỤC SỐ 2

QUY ĐỊNH VIỆC TRUYỀN TIN BÃO CHO CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG DO NHA KHÍ TƯỢNG PHỤ TRÁCH

BẢNG I

Cơ quan Trung ương được đưa tin đến

 

1) Văn phòng Chủ tịch Phủ

25) Đài Tiếng nói Việt Nam

2) Văn phòng Thủ tướng Phủ

26) Báo Hà-nội

3) Văn phòng Ủy ban Kế hoạch Nhà nước

27) Tổng cục Bưu điện

4) Văn phòng Bộ Công an

28) Tổng cục Đường sắt

5) Văn phòng Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu,

29) Tổng cục Vận tải thủy

6) Văn phòng Bộ Giao thông Bưu điện

30) Quốc doanh vận tải ô-tô

7) Văn phòng Bộ Thủy lợi Kiến trúc

31) Cục Điện nước

8) Văn phòng Bộ Nông lâm

32) Sở Muối Trung ương

9) Văn phòng Bộ Công nghiệp

33) Sở Kho thóc Trung ương

10) Văn phòng Bộ Thương nghiệp

34) Tổng công ty Xuất nhập khẩu

11) Văn phòng Bộ Văn hóa

35) Tổng cục Hậu cần

12) Văn phòng Bộ Nội vụ

36) Cục Quân Khí

13) Văn phòng Bộ Ngoại giao

37) Ban Liên lạc nông dân toàn quốc

14) Văn phòng Bộ Lao động

38) Ủy ban Hành chính Hà-nội

15) Văn phòng Bộ Y tế

39) Ban Thường trực Quốc hội

16) Văn phòng Bộ Cứu tế

40) Mặt trận Tổ quốc

17) Văn phòng Bộ Tài chính

41) Văn phòng Đảng lao động Việt Nam

18) Văn phòng Bộ Tư pháp

42) Văn phòng Đảng  xã hội Việt Nam

19) Văn phòng Bộ Thương Cựu binh

43) Văn phòng Đảng dân chủ Việt Nam

20) Văn phòng Bộ Giáo dục

44)Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

21) Việt Nam Thông tấn xã

45) Ủy ban Kiểm soát quốc tế

22) Báo Nhân dân

46) Ban Thi hành hiệp định đình chiến Trung ương

23) Báo thời mới

47) G.K.100

24) Cục Thông tin liên lạc Bộ Quốc phòng

48) Ủy ban Cải cách ruộng đất Trung ương

 

BẢNG II

Các cơ quan được nhận tin bão bằng điện thoại

1) Văn phòng Thủ tướng phủ

4) Bộ Tổng tham mưu

2) Đài Tiếng nói Việt Nam

5) Phi trường Gia-lâm

3) Tổng cục Bưu điện

 

 

BẢNG III

Các cơ quan được gọi điện đến nhận tin bão

1) Tổng công ty Lâm thổ sản

8) Cục Doanh trại

2) Tổng công ty Lương thực

9) Văn phòng Bộ Y tế (nhờ báo cho các bệnh viện và thường trực thuộc Bộ đến nhận tin)

3) Tổng công ty Xăng dầu mỡ

10) Xưởng Yên-ninh

4) Sở Hải quan Trung ương

11) Việt Nam học xá

5) Tổng công ty Bách hóa

12) Trường Phổ thông lao động

6) Cục Phòng thủ bờ bể

13) Văn phòng Bộ Thương nghiệp: để gọi điện thoại cho các bộ phận đến nhận tin bão

7) Đoàn Ca vũ Tổng cục Cung cấp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 933-TTg

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu933-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 17
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/06/1957
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 933-TTg nhiệm vụ báo tin bão


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 933-TTg nhiệm vụ báo tin bão
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu933-TTg
        Cơ quan ban hànhPhủ Thủ tướng
        Người kýPhạm Văn Đồng
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 17
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/06/1957
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư 933-TTg nhiệm vụ báo tin bão

            Lịch sử hiệu lực Thông tư 933-TTg nhiệm vụ báo tin bão