Thông tư 97/2015/TT-BTC

Thông tư 97/2015/TT-BTC sửa đổi Phụ lục 3 kèm theo Thông tư 115/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 97/2015/TT-BTC sửa đổi Phụ lục 3 kèm theo Thông tư 115/2014/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 97/2015/TT-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI PHỤ LỤC 3 BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 67/2014/NĐ-CP phát triển thủy sản">115/2014/TT-BTC NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2014/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 67/2014/NĐ-CP phát triển thủy sản">115/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản (sau đây gọi tắt là Thông tư số 67/2014/NĐ-CP phát triển thủy sản">115/2014/TT-BTC).

Điều 1. Sửa đổi Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 67/2014/NĐ-CP phát triển thủy sản">115/2014/TT-BTC theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2015.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí Thư;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW liên quan;
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Hiệp hội bảo hiểm, DNBH, DNTBH;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu VT, QLBH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

PHỤ LỤC

MẪU VĂN BẢN XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ BẢO HIỂM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2014/NĐ-CP NGÀY 07/7/2014 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 97/2015/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính)

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ/PHƯỜNG …
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: …../UBND
V/v xác nhận đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP

 

 

Kính gửi:

 

 

Căn cứ Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;

Trên cơ sở đề nghị của (Tên chủ tàu)/ địa chỉ và hồ sơ kèm theo, Ủy ban nhân dân xã/phường xác nhận....

1. Ông .... sở hữu, quản lý, sử dụng tàu:

- Tên tàu (nếu có):

- Số đăng ký:

- Tổng công suất máy chính:

Hiện đang là thành viên của tổ đội, hợp tác xã [tên tổ đội, hợp tác xã] được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép/chứng thực thành lập ngày ... tháng ... năm (danh sách đính kèm có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã /phường ... trong trường hợp chủ tàu sở hữu, quản lý, sử dụng nhiều tàu) và thuộc đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.

2. Danh sách/số lượng thuyền viên làm việc trên từng tàu thuộc đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP (danh sách đính kèm nếu có).

Ủy ban nhân dân xã/phường... xác nhận các thông tin nêu trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các thông tin đã xác nhận.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- …

……, ngày ... tháng ... năm ...
CHỦ TỊCH UBND XÃ/PHƯỜNG
(Ký tên và đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 97/2015/TT-BTC

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 97/2015/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/06/2015
Ngày hiệu lực 10/08/2015
Ngày công báo 22/07/2015
Số công báo Từ số 857 đến số 858
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 97/2015/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 97/2015/TT-BTC sửa đổi Phụ lục 3 kèm theo Thông tư 115/2014/TT-BTC


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 97/2015/TT-BTC sửa đổi Phụ lục 3 kèm theo Thông tư 115/2014/TT-BTC
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 97/2015/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Trần Xuân Hà
Ngày ban hành 23/06/2015
Ngày hiệu lực 10/08/2015
Ngày công báo 22/07/2015
Số công báo Từ số 857 đến số 858
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 97/2015/TT-BTC sửa đổi Phụ lục 3 kèm theo Thông tư 115/2014/TT-BTC

Lịch sử hiệu lực Thông tư 97/2015/TT-BTC sửa đổi Phụ lục 3 kèm theo Thông tư 115/2014/TT-BTC

 • 23/06/2015

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 22/07/2015

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 10/08/2015

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực