Thông tư Khongso

Nội dung toàn văn Thông tư ban hành và công bố chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /2020/TT-BTC

Hà Nội, ngày  tháng  năm 2020

THÔNG TƯ

BAN HÀNH VÀ CÔNG BỐ 5 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM (ĐỢT 1)

Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý giám sát kế toán, kiểm toán,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư ban hành và công bố chuẩn mực kế toán công Việt Nam (đợt 1).

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này ban hành và công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam (đợt 1) nêu tại Phụ lục kèm theo, bao gồm:

 1. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 01Trình bày báo cáo tài chính (Phụ lục số 01);

2. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 02 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” (Phụ lục số 02);

3. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 12 “Hàng tồn kho” (Phụ lục số 03);

4. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 17 “Bất động sản, nhà xưởng, thiết bị” (Phụ lục số 04);

5. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 31 “Tài sản vô hình” (Phụ lục số 05).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm:

- Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thu, chi NSNN các cấp;

- Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập đã được chuyển sang vận dụng theo cơ chế doanh nghiệp), tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN;

- Cơ quan tổ chức có nhiệm vụ quản lý tài sản, nguồn vốn của nhà nước; Đơn vị quản lý quỹ dự trữ của Nhà nước, quỹ dự trữ của các ngành, các cấp, quỹ tài chính khác của Nhà nước;

- Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng kinh phí NSNN;

- Tổ chức quản lý tài sản quốc gia; Ban Quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí NSNN; Các Hội, Liên hiệp hội, Tổng hội có sử dụng NSNN;

- Các tổ chức khác mà được Nhà nước chịu trách nhiệm về tài sản và công nợ, được NSNN hỗ trợ thường xuyên một phần kinh phí hoạt động.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, làm cứ để ban hành các chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán trong lĩnh vực công, phù hợp với quy định hiện hành về cơ chế tài chính công và Luật ngân sách nhà nước.

2. Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán căn cứ nội dung chuẩn mực kế toán công đã ban hành, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho các đơn vị theo từng lĩnh vực hoạt động theo lộ trình phù hợp để làm cơ sở cho các đơn vị thuộc Điều 2 Thông tư này thực hiện cụ thể./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW Đảng;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBND, Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam;
- Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam;
- Công báo;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Cục QLKT (30 bản).

BỘ TRƯỞNG


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Dự thảo văn bản Khongso

Loại văn bảnThông tư
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2020
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(23/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Dự thảo văn bản Khongso

Lược đồ Thông tư ban hành và công bố chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư ban hành và công bố chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người ký***
        Ngày ban hành06/10/2020
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (23/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư ban hành và công bố chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1

              Lịch sử hiệu lực Thông tư ban hành và công bố chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1

              • 06/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực