Thông tư Khongso

Nội dung toàn văn Thông tư danh mục hàng hóa dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung cấp quốc gia


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /2023/TT-BTC

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO 2

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ÁP DỤNG MUA SẮM TẬP TRUNG CẤP QUỐC GIA

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 tháng 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung cấp quốc gia.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung cấp quốc gia theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 53 Luật Đấu thầu năm 2023.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Đơn vị mua sắm tập trung quốc gia.

b) Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, Ban Quản lý dự án có nhu cầu mua sắm tài sản quy định tại Điều 2 Thông tư này.

Điều 2. danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung cấp quốc gia

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung cấp quốc gia là xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước; bao gồm:

a) Xe ô tô phục vụ công tác chung 4 – 5 chỗ ngồi.

b) Xe ô tô phục vụ công tác chung 7 – 9 chỗ ngồi.

2. Danh mục quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với:

a) Tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng tại đơn vị vũ trang nhân dân.

b) Tài sản của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

2. Việc mua sắm tập trung đối với tài sản thuộc Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia quy định tại Điều 1 Thông tư này được thực hiện theo lộ trình do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Đấu thầu năm 2023.

Trong thời gian chưa thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu mua sắm tài sản thuộc Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia tự tổ chức thực hiện việc mua sắm tài sản theo quy định của pháp luật.

3. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để phối hợp xử lý./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước:
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan trung ương của các tổ chức đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chi

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Dự thảo văn bản Khongso

Loại văn bảnThông tư
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(26/09/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Dự thảo văn bản Khongso

Lược đồ Thông tư danh mục hàng hóa dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung cấp quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư danh mục hàng hóa dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung cấp quốc gia
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Đức Chi
        Ngày ban hành18/09/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (26/09/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư danh mục hàng hóa dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung cấp quốc gia

              Lịch sử hiệu lực Thông tư danh mục hàng hóa dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung cấp quốc gia

              • 18/09/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực