Thông tư Khongso

Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …../2019/TT-BXD

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2019

DỰ THẢO
25/9/2019

 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn chi tiết về nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (sau đây viết tắt là dự án PPP) gồm: sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, suất vốn đầu tư, giá bộ phận kết cấu công trình.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án PPP.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án đầu tư xây dựng, xác định chi phí đầu tư xây dựng làm căn cứ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của các dự án sử dụng vốn khác.

Chương II

SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Điều 3. Nội dung sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng

1. Nội dung sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 4 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 68/2019/NĐ-CP), trong đó chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác được quy định cụ thể như sau:

a) Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị gồm các chi phí theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 của Thông tư này.

b) Chi phí quản lý dự án gồm các chi phí theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP là các chi phí cần thiết để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng, cụ thể như sau:

- Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng;

- Tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình hoặc lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình;

- Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư;

- Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng;

- Tổ chức lập, thẩm định, thẩm tra, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng;

- Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

- Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, hợp đồng xây dựng;

- Thực hiện, quản lý hệ thống thông tin công trình; Thu thập và cung cấp thông tin dữ liệu phục vụ công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường của công trình;

- Lập mới hoặc điều chỉnh định mức xây dựng của công trình;

- Xác định giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng công trình;

- Kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình;

- Kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, toàn bộ công trình và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo yêu cầu;

- Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng;

- Quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình sau khi hoàn thành được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng;

- Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;

- Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghiệm thu, bàn giao công trình;

- Khởi công, khánh thành (nếu có), tuyên truyền quảng cáo;

- Xác định, cập nhật, tổ chức thẩm định dự toán gói thầu xây dựng;

- Thực hiện các công việc quản lý của cơ nhà nước có thẩm quyền (nếu có);

- Thực hiện các công việc quản lý khác.

c) Nội dung chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gồm các chi phí theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP là các chi phí cần thiết để thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng ở các giai đoạn khác nhau của trình tự đầu tư xây dựng gồm: giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng. Riêng đối với chi phí khảo sát xây dựng gồm chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng được xác định và quản lý như chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng. Cụ thể như sau:

- Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng, thực hiện khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng.

- Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (nếu có), báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (nếu có), báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng;

- Thẩm tra thiết kế cơ sở, thiết kế công nghệ của dự án;

- Thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng;

- Thiết kế xây dựng công trình;

- Thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, dự toán xây dựng;

- Lập, thẩm tra hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất để lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

- Thẩm tra kết quả lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

- Giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị;

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Lập, thẩm tra định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng công trình;

- Thẩm tra an toàn giao thông;

- Ứng dụng hệ thống thông tin công trình (BIM);

- Tư vấn quản lý dự án (trường hợp thuê tư vấn);

- Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

- Kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư (nếu có);

- Kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, toàn bộ công trình (nếu có);

- Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình (trường hợp thuê tư vấn);

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có);

- Quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình sau khi hoàn thành được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng;

- Thực hiện các công việc tư vấn khác.

d) Chi phí khác gồm các chi phí cần thiết để thực hiện dự án đầu tư xây dựng được xác định theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo định mức hoặc dự toán chi phí phù hợp với chế độ chính sách để thực hiện các công việc của dự án gồm các chi phí sau:

- Rà phá bom mìn, vật nổ;

- Bảo hiểm công trình (bắt buộc) trong thời gian xây dựng;

- Đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình;

- Kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư;

- Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng và khi nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

- Nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến dự án; vốn lưu động ban đầu đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh, lãi vay trong thời gian xây dựng; chi phí cho quá trình chạy thử không tải và có tải theo quy trình công nghệ trước khi bàn giao (trừ giá trị sản phẩm thu hồi được);

- Các khoản thuế tài nguyên, phí và lệ phí theo quy định;

- Các chi phí thực hiện các công việc khác.

2. Đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, nội dung tổng mức đầu tư xây dựng quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

3. Đối với dự án sử dụng vốn phát triển chính thức (gọi tắt là ODA), dự án PPP thì ngoài các nội dung được tính toán trong sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng nói trên còn được bổ sung các khoản mục chi phí cần thiết khác cho phù hợp với đặc thù, tính chất của dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn này theo các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 4. Phương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng

1. Cơ sở lập sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng dựa trên phương án thiết kế sơ bộ về xây dựng, thuyết minh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, giải pháp công nghệ và kỹ thuật, thiết bị phù hợp.

2. Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. Trường hợp chưa đủ điều kiện xác định quy mô, công suất hoặc năng lực phục vụ theo phương án thiết kế sơ bộ của dự án hoặc đã xác định được nhưng chưa có dữ liệu suất vốn đầu tư xây dựng công trình được công bố, sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng xác định trên cơ sở dữ liệu chi phí của các dự án tương tự về loại, cấp công trình, quy mô, công suất hoặc năng lực phục vụ đã, đang thực hiện và điều chỉnh, bổ sung những chi phí cần thiết khác và được quy đổi chi phí cho phù hợp với thời điểm xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, địa điểm xây dựng và đặc điểm, tính chất của dự án.

3. Đối với các dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay (turnkey) thì chi phí xây dựng, chi phí thiết bị trong sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng được tính toán theo phương pháp xác định từ khối lượng xây dựng tính theo thiết kế sơ bộ là chủ yếu, kết hợp với phương pháp sử dụng suất vốn đầu tư hoặc dữ liệu chi phí công trình tương tự, đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ để xác định dự toán gói thầu chìa khóa trao tay.

4. Việc thẩm định và phê duyệt sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng được quy định như sau:

a) Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư công thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

b) Đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách khác thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

c) Đối với các dự án PPP thực hiện theo quy định của pháp luật về PPP.

5. Phương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng được hướng dẫn tại phần A Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 5. Phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng

1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư xây dựng căn cứ vào thuyết minh thiết kế cơ sở, thiết kế cơ sở; báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, giải pháp công nghệ và kỹ thuật, thiết bị; quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng phù hợp với nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

2. Tổng mức đầu tư xây dựng được xác định theo một trong các phương pháp quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP như sau:

a) Xác định từ khối lượng xây dựng tính theo thiết kế cơ sở dựa trên kế hoạch thực hiện dự án, biện pháp tổ chức thi công định hướng, điều kiện thực tiễn thực hiện dự án, các yêu cầu cần thiết khác của dự án và hệ thống định mức, đơn giá xây dựng, các chế độ, chính sách liên quan.

b) Xác định từ dữ liệu chi phí các công trình tương tự về loại, cấp, quy mô, công suất.

c) Xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình.

d) Kết hợp các phương pháp quy định tại điểm a, b, c khoản này.

3. Các phương pháp quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều này chỉ sử dụng đối với công trình xây dựng phổ biến.

4. Một số khoản mục chi phí thuộc nội dung chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác của dự án nếu chưa có quy định hoặc chưa có cơ sở tính toán được tại thời điểm lập tổng mức đầu tư xây dựng thì được bổ sung và dự tính để đưa vào tổng mức đầu tư xây dựng.

5. Đối với các dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (viết tắt là EPC); thiết kế và thi công xây dựng công trình (viết tắt là EC); thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ (viết tắt là EP) thì chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trong tổng mức đầu tư xây dựng phải được xác định trên cơ sở phương pháp nêu tại điểm a khoản 1 Điều này là chủ yếu kết hợp với phương pháp khác.

6. Phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng được hướng dẫn tại phần B Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 6. Nội dung, thẩm quyền thẩm định và phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng

1. Nội dung thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

2. Thẩm quyền thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 6 Nghị định số 68/2019.

3. Thẩm quyền phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 7 Điều 6 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

4. Mẫu báo cáo kết quả thẩm định, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng theo hướng dẫn tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 7. Điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư và tổng mức đầu tư xây dựng

1. Việc điều chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư và pháp luật về PPP.

2. Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

3. Mẫu báo cáo kết quả thẩm tra, thẩm định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh theo hướng dẫn tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư này.

Chương III

DỰ TOÁN XÂY DỰNG

Điều 8. Nội dung dự toán xây dựng

1. Nội dung dự toán xây dựng theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. Các thành phần chi phí trong dự toán xây dựng được quy định cụ thể từ khoản 2 đến khoản 7 Điều này.

2. Chi phí xây dựng gồm chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng và được quy định cụ thể như sau:

a) Chi phí trực tiếp gồm chi phí vật liệu (kể cả vật liệu do chủ đầu tư cấp), chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công.

b) Chi phí gián tiếp gồm:

- Chi phí chung gồm: Chi phí quản lý chung của doanh nghiệp và chi phí quản lý, điều hành sản xuất lại công trường xây dựng (bao gồm cả chi phí bảo hiểm cho người lao động do người sử dụng lao động nộp và chi phí chung khác).

- Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công;

- Chi phí một số công việc nhưng không xác định được khối lượng từ thiết kế gồm: Chi phí an toàn lao động và bảo vệ môi trường cho người lao động trên công trường và môi trường xung quanh; chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầu; chi phí di chuyển lực lượng lao động trong nội bộ công trường; chi phí bơm nước, vét bùn không thường xuyên.

- Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng dự án, công trình, gói thầu xây dựng chi phí gián tiếp có thể bổ sung một số chi phí gián tiếp khác gồm: chi phí di chuyển máy, thiết bị thi công đặc chủng và lực lượng lao động (có tay nghề thuộc biên chế quản lý doanh nghiệp) đến và ra khỏi công trường; chi phí bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công (nếu có); chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật do bị ảnh hưởng khi thi công xây dựng (nếu có); chi phí kho bãi chứa vật liệu (nếu có); chi phí xây dựng nhà bao che cho máy, nền móng máy, hệ thống cấp điện, khí nén, hệ thống cấp nước tại hiện trường, lắp đặt, tháo dỡ một số loại máy (như trạm trộn bê tông xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di chuyển trên ray, cần trục tháp, một số loại máy, thiết bị thi công xây dựng khác có tính chất tương tự).

c) Thu nhập chịu thuế tính trước là khoản lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng được dự tính trước trong dự toán xây dựng.

d) Thuế giá trị gia tăng theo quy định của nhà nước.

3. Chi phí thiết bị của công trình, hạng mục công trình (bao gồm cả thiết bị do chủ đầu tư cấp và thiết bị tận dụng lại) gồm các khoản mục chi phí như quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

4. Chi phí quản lý dự án gồm các khoản mục chi phí như quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 của Thông tư này.

5. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gồm các khoản mục chi phí như quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 của Thông tư này. Đối với dự án có nhiều công trình thì chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thuộc công trình nào được tính vào dự toán xây dựng công trình đó; các chi phí tư vấn đầu tư xây dựng liên quan đến tất cả các công trình của dự án được tính trong chi phí tư vấn thuộc dự toán xây dựng của dự án (Tổng dự toán).

6. Chi phí khác trong dự toán xây dựng gồm các khoản mục chi phí như quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 của Thông tư này.

7. Chi phí dự phòng gồm chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian xây dựng công trình. Đối với dự án có nhiều công trình; đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chi phí dự phòng được xác định cho từng công trình, từng gói thầu xây dựng phù hợp với kế hoạch thực hiện dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và điều kiện cụ thể của từng công trình, từng gói thầu xây dựng. Khi đó, chi phí dự phòng trong tổng dự toán là tổng chi phí dự phòng của tất cả các công trình; gói thầu xây dựng thuộc dự án. Việc quản lý và sử dụng chi phí dự phòng thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

Điều 9. Phương pháp xác định dự toán xây dựng

1. Dự toán xây dựng được xác định được xác định trên cơ sở hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công hoặc thiết kế FEED. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng đã được người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thì dự toán xây dựng công trình có thể được xác định trên cơ sở chi phí của từng gói thầu xây dựng.

2. Xác định chi phí xây dựng

Chi phí xây dựng có thể xác định theo từng nội dung chi phí hoặc tổng hợp các nội dung chi phí theo các phương pháp nêu tại các điểm a, b dưới đây. Phương pháp xác định chi phí gián tiếp trong dự toán chi phí xây dựng thực hiện theo mục III Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

a) Tính theo khối lượng và giá xây dựng công trình

- Chi phí trực tiếp gồm: Chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công được xác định trên cơ sở khối lượng các công việc xây dựng và giá xây dựng công trình.

- Chi phí gián tiếp được xác định bằng tỷ lệ (%) hoặc lập dự toán chi phí theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

- Thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp và được hướng dẫn tại Bảng 3.9 Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

- Thuế giá trị gia tăng theo quy định của nhà nước.

- Khối lượng các công tác xây dựng được đo bóc, tính toán từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công hoặc thiết kế FEED trên cơ sở chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu công việc phải thực hiện của công trình. Phương pháp đo bóc khối lượng công tác xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn đo bóc khối lượng công tác xây dựng

- Giá xây dựng công trình sử dụng để tính dự toán chi phí xây dựng có thể là giá xây dựng chi tiết hoặc giá xây dựng tổng hợp phù hợp với khối lượng công việc xây dựng được đo bóc, tính toán từ từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công hoặc thiết kế FEED trên cơ sở chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu công việc phải thực hiện của công trình. Nội dung và phương pháp xác định giá xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Điều 18 Thông tư này.

b) Tính theo hao phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công và giá của các yếu tố chi phí tương ứng.

- Chi phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công trong chi phí trực tiếp xác định theo khối lượng vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công và giá của các yếu chi phí này.

- Khối lượng các loại vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công được xác định trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật khối lượng công tác xây dựng đo bóc từ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công hoặc thiết kế FEED.

- Giá vật liệu xây dựng được xác định theo hướng dẫn tại Bảng 4.1         Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

- Giá nhân công, máy và thiết bị thi công xác định theo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

- Chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng như hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều này.

3. Xác định chi phí thiết bị

a) Chi phí thiết bị được xác định theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày và quy định như sau:

- Giá mua thiết bị được xác định theo giá thị trường hoặc báo giá của nhà cung cấp, nhà sản xuất hoặc của công trình có thiết bị tương tự đã và đang thực hiện phù hợp với thời điểm tính toán.

- Đối với các thiết bị cần sản xuất, gia công thì chi phí này được xác định trên cơ sở khối lượng, số lượng thiết bị cần sản xuất, gia công và đơn giá sản xuất, gia công phù hợp với tính chất, chủng loại thiết bị theo hợp đồng sản xuất, gia công đã được ký kết hoặc căn cứ vào báo giá sản xuất, gia công thiết bị của nhà sản xuất được chủ đầu tư lựa chọn hoặc giá sản xuất, gia công thiết bị tương tự của công trình đã và đang thực hiện phù hợp với thời điểm tính toán.

b) Chi phí quản lý mua sắm thiết bị của nhà thầu; chi phí mua bản quyền phần mềm sử dụng cho thiết bị công trình, thiết bị công nghệ của dự án (nếu có); chi phí đào tạo, chuyển giao công nghệ; chi phí gia công, chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn (nếu có) được xác định bằng dự toán hoặc căn cứ định mức chi phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành tuỳ theo yêu cầu cụ thể của công trình.

c) Chi phí lắp đặt thiết bị được xác định bằng cách lập dự toán như đối với dự toán chi phí xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều này.

d) Chi phí thí nghiệm, hiệu chỉnh và các chi phí khác có liên quan được xác định bằng cách lập dự toán phù hợp nội dung công việc thực hiện.

4. Xác định chi phí quản lý dự án

Chi phí quản lý dự án được xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) hoặc bằng cách lập dự toán phù hợp với hình thức tổ chức quản lý dự án, quy mô, địa điểm, thời gian quản lý dự án theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

5. Xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

a) Chi phí tư vấn trong dự toán xây dựng được xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%), định mức tính bằng khối lượng hoặc bằng cách lập dự toán phù hợp với khối lượng, phạm vi công việc, chế độ, chính sách do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành. Trường hợp một số công việc tư vấn đầu tư xây dựng thực hiện trước khi xác định dự toán xây dựng thì được xác định bằng giá trị hợp đồng tư vấn đã ký kết phù hợp với quy định của Nhà nước.

b) Trường hợp phải thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài thì chi phí tư vấn được xác định bằng cách lập dự toán phù hợp với yêu cầu sử dụng tư vấn, các quy định của cấp có thẩm quyền và thông lệ quốc tế. Phương pháp xác định chi phí thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

c) Phương pháp xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Riêng phương pháp xác định chi phí khảo sát xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số  8 ban hành kèm theo Thông tư này;

6. Chi phí khác được xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) theo hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền hoặc bằng cách lập dự toán hoặc giá trị hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật.Trường hợp một số chi phí khác chưa đủ điều kiện để xác định thì được ước tính trong dự toán xây dựng công trình.

Đối với một số công trình xây dựng chuyên ngành có các yếu tố chi phí đặc thù, công trình sử dụng vốn ODA, nếu còn các chi phí khác có liên quan thì bổ sung các chi phí này.

7. Xác định chi phí dự phòng

a) Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.

b) Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được xác định trên cơ sở thời gian xây dựng công trình, thời gian thực hiện gói thầu (tính bằng tháng, quý, năm), kế hoạch thực hiện dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kế hoạch bố trí vốn và chỉ số giá xây dựng phù hợp với loại công trình xây dựng có tính đến các khả năng biến động giá trong nước và quốc tế.

8. Phương pháp xác định chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí khác, chi phí dự phòng được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục số 2 và 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 10. Dự toán gói thầu xây dựng

1. Dự toán gói thầu xây dựng xác định theo từng gói thầu, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu, sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng đã được phê duyệt và được thực hiện trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu xây dựng. Dự toán gói thầu xây dựng bao gồm:

a) Dự toán gói thầu thi công xây dựng;

b) Dự toán gói thầu mua sắm thiết bị;

c) Dự toán gói thầu lắp đặt thiết bị vào công trình;

d) Dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng;

đ) Dự toán gói thầu thiết kế và thi công xây dựng (EC);

e) Dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị và thi công xây dựng (PC);

g) Dự toán gói thầu thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng (EPC);

h) Dự toán gói thầu lập dự án - thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng (chìa khóa trao tay);

i) Dự toán gói thầu xây dựng khác.

2. Nội dung các thành phần chi phí của dự toán gói thầu xây dựng

a) Dự toán gói thầu thi công xây dựng gồm các chi phí: chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, chi phí dự phòng cho yêu tố trượt giá và yếu tố phát sinh khối lượng.

b) Dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị gồm các chi phí: mua sắm vật tư, thiết bị công trình và thiết bị công nghệ, thuế giá trị gia tăng; chi phí sản xuất, gia công chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn (nếu có); chi phí quản lý mua sắm thiết bị công trình của nhà thầu; chi phí đào tạo chuyển giao công nghệ (nếu có); chi phí vận chuyển, bảo hiểm và các loại phí (nếu có); chi phí liên quan khác; chi phí dự phòng cho yêu tố trượt giá và yếu tố phát sinh khối lượng.

c) Dự toán gói thầu lắp đặt thiết bị gồm các chi phí: lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh, thuế giá trị gia tăng, chi phí liên quan khác, chi phí dự phòng cho yêu tố trượt giá và yếu tố phát sinh khối lượng.

d) Dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng gồm các chi phí: chuyên gia, chi phí quản lý, chi phí khác, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế và chi phí dự phòng cho yêu tố trượt giá và yếu tố phát sinh khối lượng.

đ) Dự toán gói thầu thiết kế và thi công xây dựng (EC) gồm dự toán nêu tại khoản 1 và khoản 5 Điều này;

e) Dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị và thi công xây dựng (PC) gồm dự toán nêu tại khoản 1 và khoản 4 Điều này;

g) Dự toán gói thầu thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng (EPC) gồm các khoản mục chi phí thiết kế; mua sắm vật tư, thiết bị và thi công xây dựng trong tổng mức đầu tư xây dựng được duyệt;

h) Dự toán gói thầu lập dự án - thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng (chìa khóa trao tay) gồm các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án được quy định tại mục b, c, d, đ, e và g khoản 4 Điều 4 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP;

i) Nội dung chi phí của dự toán gói thầu xây dựng khác được xác định căn cứ vào phạm vi công việc của gói thầu.

Điều 11. Căn cứ và phương pháp xác định dự toán gói thầu xây dựng

1. Căn cứ xác định dự toán gói thầu xây dựng được quy định như sau:

a) Trường hợp dự án đầu tư xây dựng đã được người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thì dự toán xây dựng có thể được xác định trên cơ sở chi phí của từng gói thầu xây dựng. Khi đó, các chi phí thuộc gói thầu xây dựng được xác định tương tự cách xác định các thành phần chi phí trong dự toán xây dựng theo quy định tại Điều 9 Thông tư này.

b) Đối với các gói thầu được triển khai sau khi thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế FEED được phê duyệt, thì chủ đầu tư có thể xác định dự toán gói thầu để phục vụ công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên cơ sở dự toán xây dựng, dự toán xây dựng công trình hoặc dự toán theo thiết kế FEED được phê duyệt, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ thiết kế được duyệt, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu.

c) Đối với các gói thầu được triển khai trước khi khi thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế FEED được duyệt, thì dự toán gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu.

d) Đối với các gói thầu để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thì dự toán gói thầu được thực hiện trên cơ sở nhiệm vụ, đề cương công việc cần thực hiện và dự toán cho công tác chuẩn bị đầu tư, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu.

đ) Đối với gói thầu chìa khóa trao tay, dự toán gói thầu được xác định trên cơ sở sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt phù hợp với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, chủ trương đầu tư được phê duyệt, thiết kế sơ bộ và phạm vi gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu. Trường hợp căn cứ vào báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, chủ trương đầu tư được phê duyệt, thiết kế sơ bộ chưa đủ cơ sở để xác định dự toán gói thầu chìa khóa trao tay thì chủ đầu tư phải triển khai làm rõ thiết kế sơ bộ, những yêu cầu, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho gói thầu để xác định các chi phí của gói thầu cho phù hợp.

2. Chủ đầu tư xác định dự toán gói thầu khi có đủ năng lực theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đủ năng lực, thì Chủ đầu tư được thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện xác định, cập nhật, thẩm tra dự toán gói thầu xây dựng trước khi thẩm định, phê duyệt. Riêng đối với dự toán gói thầu chìa khóa trao tay và các gói thầu hỗn hợp (EPC, EC, EP) thì dự toán gói thầu phải được Người quyết định đầu tư thẩm định và phê duyệt trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu và phải đảm bảo không vượt giá trị tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

3. Phương pháp xác định dự toán gói thầu xây dựng được hướng dẫn theo mục II Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 12. Thẩm định, thẩm tra và phê duyệt dự toán xây dựng

1. Nội dung thẩm định dự toán xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

2. Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự toán xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. Đối với dự toán gói thầu chìa khóa trao tay do Người quyết định đầu tư thẩm định và phê duyệt.

3. Mẫu báo cáo kết quả thẩm định, thẩm tra dự toán xây dựng theo hướng dẫn tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 13. Điều chỉnh dự toán xây dựng

1. Dự toán xây dựng, dự toán xây dựng công trình đã phê duyệt được điều chỉnh trong các trường hợp theo quy định tại khoản 1, 3 Điều 11 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

2. Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự toán xây dựng điều chỉnh được quy định như sau:

a) Đối với trường hợp điều chỉnh dự toán xây dựng do điều chỉnh thiết kế có thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình thì phải được Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định lại đối với những nội dung chi phí bị ảnh hưởng của việc điều chỉnh thiết kế xây dựng.

b) Đối với trường hợp điều chỉnh dự toán do điều chỉnh vật liệu chủ yếu của công trình thì phải được Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định lại đối với những nội dung chi phí điều chỉnh.

c) Đối với trường hợp điều chỉnh cơ cấu chi phí do trượt giá; điều chỉnh khối lượng theo thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt hoặc thay đổi điều chỉnh thiết kế không thuộc các trường hợp quy định tại điểm a khoản này, thì không phải thẩm định lại của Cơ quan chuyên môn về xây dựng. Người quyết định đầu tư và chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định các nội dung chi phí điều chỉnh.

d) Người quyết định đầu tư phê duyệt dự toán xây dựng điều chỉnh. Trường hợp chỉ điều chỉnh cơ cấu dự toán xây dựng trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật trong các trường hợp được quy định tại điểm b khoản này thì chủ đầu tư phê duyệt dự toán xây dựng điều chỉnh.

2. Phương pháp xác định dự toán xây dựng điều chỉnh được hướng dẫn tại mục III Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 14. Giá gói thầu xây dựng

1. Giá gói thầu xây dựng là toàn bộ chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu bao gồm: chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế, phí theo quy định của pháp luật và chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh, dự phòng cho yếu tố trượt giá cho các khối lượng công việc thuộc phạm vi của gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

2. Căn cứ để xác định giá gói thầu xây dựng được quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

3. Chi phí trực tiếp của giá gói thầu được xác định trên cơ sở dự toán xây dựng hoặc dự toán xây dựng công trình hoặc dự toán gói thầu xây dựng.

4. Chi phí gián tiếp của giá gói thầu xây dựng được xác định phù hợp với nội dung, phạm vi công việc của từng gói thầu.

5. Chi phí dự phòng trong giá gói thầu xây dựng được xác định phù hợp với tính chất công việc, thời gian thực hiện và hình thức hợp đồng của gói thầu gồm:

a) Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng chi phí của gói thầu trước chi phí dự phòng. Trường hợp đối với những gói thầu khối lượng các công việc được xác định cụ thể, chính xác thì chủ đầu tư quyết định tỷ lệ dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh và không vượt quá 5%.

b) Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được xác định trên cơ sở thời gian thực hiện của gói thầu và chỉ số giá xây dựng phù hợp với tính chất, loại công việc của gói thầu xây dựng, có tính đến các khả năng biến động giá trong nước và quốc tế.

c) Tùy từng gói thầu xây dựng, mức chi phí dự phòng trong giá gói thầu không được vượt mức chi phí dự phòng trong sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu đã được phê duyệt.

d) Phương pháp xác định chi phí dự phòng cho gói thầu xây dựng được thực hiện tương tự như đối với chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng.

6. Các chi phí của giá gói thầu xây dựng phải được xác định hoặc cập nhật tương ứng với mặt bằng giá ở thời điểm 28 ngày trước ngày đóng thầu. Trường hợp giá gói thầu xây dựng sau khi cập nhật cao hơn dự toán gói thầu hoặc dự toán xây dựng đã phê duyệt và làm vượt tổng mức đầu tư xây dựng của dự án, thì chủ đầu tư phải điều chỉnh chủng loại, xuất xứ vật tư, thiết bị đảm bảo yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật nhưng có giá phù hợp để không vượt tổng mức đầu tư và báo cáo Người quyết định đầu tư quyết định. Người quyết định đầu tư quyết định sử dụng dự phòng phí khi xác định, hoặc cập nhật giá gói thầu.

Chương IV

ĐỊNH MỨC, GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Mục 1. Định mức xây dựng

Điều 15. Hệ thống định mức xây dựng

1. Hệ thống định mức xây dựng gồm định mức cơ sở, định mức dự toán xây dựng công trình và định mức chi phí được quy định tại Điều 13 và Điều 14 Nghị định số 68/2015/NĐ-CP.

2. Định mức cơ sở gồm định mức sử dụng vật liệu, định mức năng suất lao động, định mức năng suất máy và thiết bị thi công được xác định phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể và theo quy trình các bước công việc (công đoạn) thuộc công tác xây dựng để hoàn thành một đơn vị khối lượng sản phẩm xây dựng của công tác xây dựng công trình.

3. Định mức dự toán xây dựng công trình gồm định mức dự toán xây dựng do cơ quan quản lý nhà nước ban hành và định mức dự toán xây dựng của công trình do chủ đầu tư tổ chức xây dựng và cấp có thẩm quyền phê duyệt áp dụng cho công trình để phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, cụ thể như sau:

a) Định mức dự toán xây dựng do cơ quan quản lý nhà nước ban hành gồm: Hệ thống định mức dự toán xây dựng chung cho Bộ Xây dựng ban hành theo danh mục công tác xây dựng đối với các loại công trình xây dựng và các định mức dự toán cho các công việc có tính đặc thù riêng của Bộ, của ngành và địa phương do Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

b) Định mức dự toán xây dựng của công trình được xác định cho các công tác xây dựng mới chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng do cơ quan quản lý nhà nước ban hành hoặc đã có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được ban hành nhưng chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công của công trình theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công riêng, đặc thù của công trình.

4. Định mức chi phí gồm định mức chi phí cho một số công việc quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác trong đầu tư xây dựng; hoặc định mức cho một số loại chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước để xác định chi phí xây dựng trong tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng.

Điều 16. Phương pháp xác định hệ thống định mức xây dựng

1. Phương pháp xác định định mức dự toán xây dựng công trình:

a) Định mức dự toán xây dựng của công trình (quy định tại điểm b khoản 3 Điều 15) được xây dựng trên cơ sở thiết kế, yêu cầu cụ thể của công việc, gói thầu, dự án. Định mức dự toán xây dựng của công trình được tính toán, xây dựng theo phương pháp xây dựng định mức theo số liệu lý thuyết và phương pháp xây dựng định mức theo số liệu khảo sát.

b) Định mức dự toán xây dựng do cơ quan quản lý nhà nước ban hành (quy định tại điểm a khoản 3 Điều 15) được xây dựng trên cơ sở hệ thống định mức cơ sở hoặc được xác định trên cơ sở tổng hợp, phân tích định mức dự toán xây dựng của công trình được Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng tổ chức khảo sát, xác định trong quá trình thi công thực tế và gửi về cơ quan quản lý nhà nước để phục vụ quản lý.

Đối với công tác xây dựng áp dụng công nghệ mới, cần phải được ban hành định mức dự toán để làm căn cứ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tổ chức xác định định mức dự toán theo phương pháp xây dựng định mức dự toán theo số liệu khảo sát quy định tại mục I.2.3 Phụ lục số 6 Thông tư này để ban hành làm cơ sở quản lý tạm thời, và tiếp tục rà soát lại trong quá trình thi công thực tế tại các dự án, công trình để chuẩn xác lại định mức theo phương pháp xác định định mức cơ sở.

c) Phương pháp xác định định mức dự toán xây dựng của công trình theo hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục số 6 của Thông tư này.

2) Phương pháp xác định định mức cơ sở:

a) Định mức cơ sở được xác định trên cơ sở tổng hợp, phân tích, tính toán các số liệu được thu thập bằng phương pháp điều tra, khảo sát, thống kê từ các dự án đầu tư xây dựng và thị trường xây dựng.

Đối với công tác xây dựng áp dụng công nghệ mới, định mức cơ sở được xác định trên cơ sở yêu cầu của công nghệ và điều kiện áp dụng công nghệ chưa đủ điều kiện để xác định bằng phương pháp điều tra, khảo sát.

b) Việc xác định định mức cơ sở được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 7 của Thông tư này.

3) Phương pháp xác định định mức chi phí:

a) Định mức chi phí được xác định trên cơ sở tổng hợp, phân tích, tính toán các số liệu được thu thập bằng phương pháp điều tra, khảo sát, thống kê từ các dự án đầu tư xây dựng.

b) Việc xác định định mức chi phí được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 8 của Thông tư này.

Điều 17. Quản lý định mức xây dựng

1. Quản lý hệ thống định mức xây dựng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành:

a) Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tổ chức xây dựng và ban hành định mức xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 15 và khoản 2 Điều 32 Nghị định 68/2019/NĐ-CP, trong đó:

- Hệ thống định mức dự toán, định mức chi phí đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng được rà soát, cập nhật thường xuyên theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 15 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP trên cơ sở phương pháp xác định quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

- Hệ thống định mức cơ sở sẽ được Bộ Xây dựng tổ chức xây dựng và biên tập, ban hành theo phân nhóm công tác, phân loại công trình quy định chi tiết tại phụ lục số 7 Thông tư này.

b) Bộ Xây dựng cấp và quản lý hệ thống mã hiệu định mức xây dựng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành để thống nhất trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đồng thời làm căn cứ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu định mức. Quy định chi tiết về mã hiệu định mức theo hướng dẫn tại Thông tư hướng dẫn về cơ sở dữ liệu định mức, đơn giá, chỉ số giá xây dựng.

c) Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành định mức tổ chức rà soát thường xuyên và cập nhật hệ thống định mức xây dựng trên cơ sở số liệu điều tra khảo sát thị trường xây dựng; hoặc số liệu quá trình khảo sát xác định các thành phần định mức cơ sở của định mức dự toán xây dựng công trình do Chủ đầu tư gửi để phục vụ quản lý theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 15 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. Kết quả rà soát được ban hành theo định kỳ 02 năm/lần đối với các định mức mới và định mức cũ có điều chỉnh.

Công tác rà soát định mức bao gồm 2 nội dung công tác chính như sau:

(i) Kiểm tra, đánh giá, sửa đổi, hiệu chỉnh hệ thống định mức đã được công bố, có hiệu lực hiện hành nhằm:

- Loại bỏ định mức các công tác có công nghệ, biện pháp thi công đã quá lạc hậu hoặc trùng lặp giữa các tập định mức công bố;

- Sửa đổi, hiệu chỉnh các vấn đề còn tồn tại, bất cập (chưa rõ ràng, thiếu thông tin, chưa phù hợp) trong nội dung thành phần cơ cấu của từng định mức để đủ điều kiện, cơ sở áp dụng trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ.

(ii) Xây dựng các định mức cho các công tác mới chưa có trong hệ thống định mức hiện hành theo các phương pháp xây dựng định mức quy định tại Điều 16 Thông tư này

d) Đối với các định mức dự toán đặc thù của ngành và địa phương lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng trước khi ban hành thì hồ sơ định mức gửi kèm theo để lấy ý kiến bao gồm: định mức dự toán dự kiến ban hành và hồ sơ tài liệu căn cứ, cơ sở tính toán, xây dựng định mức theo phương pháp xây dựng định mức dự toán.

đ) Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà tư vấn đầu tư xây dựng các dự án có trách nhiệm phối hợp trong việc điều tra, khảo sát, tổng hợp, thống kê số liệu phục vụ xác định hệ thống định mức xây dựng theo các phương pháp Bộ Xây dựng hướng dẫn và gửi về Bộ Xây dựng làm cơ sở phân tích, tổng hợp, rà soát hệ thống định mức xây dựng đã ban hành để phục vụ công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

e) Kinh phí cho việc tổ chức xây dựng và rà soát định mức được bố trí từ nguồn ngân sách. Chi phí cho phần việc của Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà tư vấn đầu tư xây dựng các dự án trong việc điều tra, khảo sát, tổng hợp, thống kê số liệu phục vụ xây dựng hệ thống định mức xây dựng được tính vào tổng mức đầu tư của dự án.

2. Quản lý định mức dự toán xây dựng của công trình:

a) Trong quá trình lập Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng:

- Tổ chức, cá nhân tư vấn lập dự toán, quản lý chi phí có trách nhiệm đề xuất định mức dự toán xây dựng cho các công tác xây dựng mới hoặc định mức cần phải điều chỉnh để phục vụ xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ và phù hợp với yêu cầu thiết kế, kế hoạch của dự án, điều kiện thi công và biện pháp thi công định hướng của công trình.

- Chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân tư vấn lập dự toán, quản lý chi phí tổ chức xác định các định mức dự toán xây dựng công trình này theo phương pháp hướng dẫn quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư này.

- Người quyết định đầu tư quyết định phê duyệt áp dụng định mức cho dự án, công trình theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 68/2015/NĐ-CP.

b) Trong quá trình thi công xây dựng:

- Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp và tổ chức khảo sát xác định các thành phần định mức cơ sở của định mức dự toán xây dựng công trình này theo phương pháp Bộ Xây dựng hướng dẫn tại Phụ lục số 7 và gửi kết quả về Bộ Xây dựng làm cơ sở phục vụ quản lý theo đúng quy định điểm c khoản 4 Điều 15 Nghị định số 68/2015/NĐ-CP.

- Các đơn vị nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý lập dự toán, quản lý chi phí có trách nhiệm phối hợp trong quá trình khảo sát, cung cấp đầy đủ, chính xác các số liệu thi công xây dựng với Chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để làm cơ sở xác định các thành phần định mức cơ sở của định mức dự toán xây dựng công trình.

- Hồ sơ kết quả khảo sát các thành phần định mức cơ sở của định mức dự toán xây dựng công trình gửi về Bộ Xây dựng theo đúng yêu cầu tại Phụ lục số 7 để thuận tiện cho quá trình tổng hợp xây dựng cơ sở dữ liệu và làm cơ sở phân tích, rà soát ban hành định mức.

c) Chi phí cho việc xây dựng định mức dự toán xây dựng của công trình phần việc của Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà tư vấn đầu tư xây dựng các dự án trong việc điều tra, khảo sát, tổng hợp, thống kê số liệu phục vụ xây dựng hệ thống định mức xây dựng được tính vào tổng mức đầu tư của dự án.

Mục 2. Giá xây dựng công trình

Điều 18. Giá xây dựng công trình

1. Giá xây dựng công trình gồm:

a) Giá xây dựng tổng hợp là đơn giá xây dựng công trình được xác định cho một nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình, công trình. Giá xây dựng tổng hợp gồm giá xây dựng tổng hợp đầy đủ và không đầy đủ.

b) Đơn giá xây dựng chi tiết là đơn giá của một đơn vị khối lượng công tác xây dựng của công trình tương ứng với danh mục định mức kinh tế - kỹ thuật. Đơn giá xây dựng chi tiết gồm đơn giá xây dựng chi tiết đầy đủ và không đầy đủ.

2. Nội dung chi phí cấu thành giá xây dựng công trình

a) Nội dung chi phí cấu thành giá xây dựng tổng hợp được quy định như sau:

- Giá xây dựng tổng hợp không đầy đủ bao gồm chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công xây dựng và được tổng hợp từ đơn giá xây dựng chi tiết tại điểm b khoản này.

- Giá xây dựng tổng hợp đầy đủ bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế VAT theo quy định của pháp luật và được tổng hợp từ đơn giá xây dựng chi tiết tại điểm b khoản này.

b) Nội dung chi phí cấu thành đơn giá xây dựng chi tiết:

- Đơn giá xây dựng chi tiết không đầy đủ gồm chi phí trực tiếp về vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công xây dựng.

- Đơn giá xây dựng chi tiết đầy đủ gồm toàn bộ chi phí cần thiết gồm chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế VAT theo quy định của pháp luật.

3. Giá các yếu tố chi phí trong giá xây dựng công trình

a) Giá vật liệu xây dựng là giá của một đơn vị vật liệu phù hợp với đơn vị tính trong định mức xây dựng (giá cho 1 m3 cát, 1 kg thép, 1 viên gạch xây, …) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.

b) Đơn giá nhân công xây dựng là giá tính cho một ngày công của công nhân xây dựng theo cấp bậc công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng trên cơ sở định mức xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

c) Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng là giá bình quân tính cho một ca làm việc theo quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

4. Cơ sở xác định giá xây dựng công trình

a) Đơn giá xây dựng chi tiết được xác định trên cơ sở định mức xây dựng và giá của các yếu tố chi phí tương ứng. Đối với những công tác xây dựng mà chưa có định mức xây dựng thì đơn giá được xác định theo giá cả thị trường phù hợp với thời điểm tính toán.

b) Giá xây dựng tổng hợp được xác định trên cơ sở tổng hợp từ đơn giá xây dựng chi tiết.  Đối với những công tác xây dựng mà chưa có định mức xây dựng thì giá xây dựng tổng hợp được xác định theo giá cả thị trường phù hợp với thời điểm tính toán.

5. Phương pháp xác định giá xây dựng tổng hợp, đơn giá xây dựng công trình và giá vật liệu xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 19. Quản lý giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng

Thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1. Chủ đầu tư, tư vấn xác định chi phí đầu tư xây dựng căn cứ vào định mức xây dựng, đơn giá xây dựng chi tiết được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành xác định giá xây dựng tổng hợp để thuận tiện trong việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Quản lý đơn giá xây dựng chi tiết, giá vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công:

a) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh trên cơ sở định mức xây dựng công trình do Bộ Xây dựng,  Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành.

b) Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc Cơ quan chuyên môn về xây dựng được ủy quyền căn cứ vào phương pháp xác định theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công và chỉ số giá xây dựng làm cơ sở quản lý giá xây dựng công trình theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

c) Chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn (lập dự án đầu tư, thiết kế, thẩm tra), đơn vị thẩm định có trách nhiệm lựa chọn loại vật liệu thông dụng, phổ biến trên thị trường khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế công trình xây dựng đảm bảo tiết kiệm chi phí, hiệu quả đầu tư và đáp ứng yêu cầu của dự án.

d) Trường hợp do yêu cầu về kết cấu, yêu cầu về kiến trúc hoặc các yêu cầu khác của dự án dẫn tới phải lựa chọn các loại vật liệu đặc thù, vật liệu không phổ biến tại thị trường Việt Nam, vật liệu phải nhập khẩu thì phải được thuyết minh rõ trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc thuyết minh thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế FEED và phải được người quyết định đầu tư chấp thuận hoặc phê duyệt.

đ) Người quyết định đầu tư chấp thuận hoặc phê duyệt danh mục loại vật liệu chủ yếu khi phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế FEED với các thông số cơ bản của vật liệu (như thông số kỹ thuật, chủng loại, độ bền, tuổi thọ, xuất xứ hàng hóa).

3. Trách nhiệm cung cấp thông tin về giá xây dựng công trình của chủ đầu tư, tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng và nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo quy định tại Thông tư hướng dẫn xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng.

Chương V

SUẤT VỐN ĐẦU TƯ VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

Mục 1. Suất vốn đầu tư

Điều 20. Nội dung suất vốn đầu tư xây dựng

1. Suất vốn đầu tư xây dựng là mức chi phí cần thiết để đầu tư xây dựng công trình mới tính theo một đơn vị diện tích, công suất hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế của công trình.

Công suất hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế của công trình là khả năng sản xuất hoặc khai thác sử dụng công trình được xác định bằng đơn vị đo thích hợp.

2. Suất vốn đầu tư bao gồm các chi phí: xây dựng, thiết bị, quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đầu tư xây dựng và các khoản chi phí khác. Suất vốn đầu tư bao gồm thuế giá trị gia tăng cho các chi phí nêu trên.

Suất vốn đầu tư chưa bao gồm chi phí thực hiện một số loại công việc theo yêu cầu riêng của dự án/công trình xây dựng, cụ thể như:

a) Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gồm: chi phí bồi thường về đất, nhà, công trình trên đất, các tài sản gắn liền với đất, trên mặt nước và chi phí bồi thường khác theo quy định; các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; chi phí tái định cư; chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí sử dụng đất, thuê đất trong thời gian xây dựng (nếu có); chi phí di dời, hoàn trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư xây dựng (nếu có) và các chi phí có liên quan khác;

b) Lãi vay trong thời gian thực hiện đầu tư xây dựng (đối với các dự án có sử dụng vốn vay);

c) Vốn lưu động ban đầu (đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích sản xuất, kinh doanh);

d) Chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư (dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện dự án);

e) Một số chi phí có tính chất riêng biệt theo từng dự án gồm: đánh giá tác động môi trường và xử lý các tác động của dự án đến môi trường; đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình; chi phí kiểm định chất lượng công trình; gia cố đặc biệt về nền móng công trình; chi phí thuê tư vấn nước ngoài.

Điều 21. Nguyên tắc xác định suất vốn đầu tư xây dựng

1. Công trình xây dựng đại diện lựa chọn tính toán phải phù hợp với tiêu chuẩn xây dựng, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn ngành, quy định về phân loại, phân cấp công trình xây dựng và có xu hướng được đầu tư xây dựng tại thời điểm xác định;

2. Đối với mỗi nhóm, loại công trình thì công trình điển hình phải được lựa chọn phù hợp với phân loại, phân cấp công trình xây dựng theo quy định;

3. Số liệu, dữ liệu được sử dụng để xác định suất vốn đầu tư phải có cơ sở, đảm bảo độ tin cậy và phù hợp với giai đoạn thiết kế.

4. Suất vốn đầu tư phải tính toán đầy đủ, hợp lý các chi phí cấu thành, bảo đảm mang tính đại diện, tổng hợp.

4. Chỉ dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng để tính toán suất vốn đầu tư phải đầy đủ, rõ ràng.

5. Đơn vị tính sử dụng cho suất vốn đầu tư phải được lựa chọn phù hợp với phương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng.

Điều 22. Phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng

1. Suất vốn đầu tư xây dựng được xác định theo phương pháp thống kê.

2. Nội dung chi tiết phương pháp theo hướng dẫn của Phụ lục số 5 kèm theo Thông tư này.

Mục 2. Giá bộ xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

Điều 23. Nội dung giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

1. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận công trình bao gồm toàn bộ chi phí để cần thiết để hoàn thành một khối lượng nhóm, loại công tác xây dựng, bộ phận công trình xây dựng.

2. Giá bộ phận công trình gồm các khoản mục chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ; chi phí nhân công; chi phí máy và thiết bị thi công; và một số khoản mục chi phí có liên quan.

Điều 24. Nguyên tắc xác định giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

1. Công trình xây dựng đại diện lựa chọn tính toán phải phù hợp với tiêu chuẩn xây dựng, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn ngành, quy định về phân loại, phân cấp công trình xây dựng và có xu hướng được đầu tư xây dựng tại thời điểm xác định;

2. Đối với mỗi nhóm, loại công trình thì công trình điển hình phải được lựa chọn phù hợp với phân loại, phân cấp công trình xây dựng theo quy định;

3. Việc phân định danh mục công tác xây dựng theo bộ phận công trình, theo các cấp độ phải thống nhất, khoa học, đảm bảo thuận tiện trong quá trình sử dụng. Bộ phận công trình được lựa chọn phải có đủ thông tin về ký hiệu, kích thước và số lượng để đo bóc khối lượng từ hồ sơ thiết kế;

4. Số liệu, dữ liệu được sử dụng để tính toán phải có cơ sở, đảm bảo độ tin cậy và phù hợp với giai đoạn thiết kế.

5. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận công trình phải tính toán đầy đủ, hợp lý các chi phí cấu thành, bảo đảm mang tính đại diện, tổng hợp.

6. Chỉ dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng để tính toán Giá xây dựng tổng hợp bộ phận công trình phải đầy đủ, rõ ràng.

7. Đơn vị tính sử dụng cho giá xây dựng tổng hợp bộ phận công trình phải được lựa chọn phù hợp với phương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng.

Điều 25. Phương pháp xác định giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình

1. Giá xây dựng tổng hợp bộ phận công trình được tính toán xác định theo phương pháp thống kê.

2. Nội dung chi tiết phương pháp theo hướng dẫn của Phụ lục số 5 kèm theo Thông tư này.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 26. Xử lý chuyển tiếp

Việc thực hiện xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong giai đoạn chuyển tiếp quy định tại khoản 1 và 2 Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, được quy định cụ thể như sau:

1. Đối với dự án chưa được phê duyệt thì thực hiện theo quy định của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và Thông tư này.

2. Đối với dự án đã được phê duyệt trước ngày có hiệu lực của Thông tư này nhưng chưa được triển khai thực hiện, khi điều chỉnh dự án thì thực hiện theo quy định của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và Thông tư này, cụ thể:

a) Trường hợp đối với các hợp đồng đã ký thì việc thanh toán, quyết toán theo nội dung hợp đồng đã ký kết và phù hợp với quy định áp dụng cho hợp đồng đó.

b) Trường hợp dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng trên cơ sở điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí bao gồm cả chi phí dự phòng thì cần báo cáo người quyết định đầu tư phê duyệt.

c) Trường hợp điều chỉnh dự toán xây dựng thì việc điều chỉnh dự toán xây dựng, nội dung thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng thực hiện theo quy định của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và Thông tư này.

3. Đối với dự án đã được phê duyệt trước ngày Thông tư có hiệu lực và đang triển khai thực hiện thì việc thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng (bao gồm cả việc điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng, điều chỉnh dự toán xây dựng) theo quy định của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 23/5/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, cụ thể:

a) Đối với các công việc đã lựa chọn được nhà thầu, đã ký kết hợp đồng xây dựng thì việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, gồm cả việc xác định chi phí bổ sung cho các gói thầu này.

b) Đối với các công việc chưa lựa chọn nhà thầu, chưa ký kết hợp đồng xây dựng thì Người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng Thông tư này, đảm bảo tiến độ, hiệu quả đầu tư của dự án và không làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Điều 27. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày    /    /2019 và thay thế các Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để nghiên cứu, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo; Website Chính phủ; Website Bộ Xây dựng;
- Lưu: VP, Cục KTXD (100b)

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Dự thảo văn bản Khongso

Loại văn bảnThông tư
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 giờ trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Dự thảo văn bản Khongso

Lược đồ Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýBùi Phạm Khánh
        Ngày ban hành25/09/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 giờ trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

              Lịch sử hiệu lực Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

              • 25/09/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực