Thông tư liên tịch 11-TT/LB

Thông tư liên bộ 11-TT/LB năm 1965 về một số chế độ cụ thể về việc tổ chức thực hiện công tác văn hóa quần chúng, thể dục thể thao ở các xí nghiệp Nhà nước do của Bộ Lao động - Tổng công đoàn Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên bộ 11-TT/LB quy định cụ thể tổ chức thực hiện công tác văn hóa quần chúng thể dục thể thao xí nghiệp Nhà nước


BỘ LAO ĐỘNG-TỔNG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11-TT/LB

Hà Nội, ngày 01 tháng 05 năm 1965 

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CỤ THỂ VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC VĂN HÓA QUẦN CHÚNG, THỂ DỤC THỂ THAO Ở CÁC XÍ NGHIỆP NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - BAN THƯ KÝ TỔNG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Kính gửi:

- Các bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc hội đồng Chính phủ, các đoàn thể Trung ương,
- Các ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh,
- Các sở, ty, phòng lao động,
- Các liên hiệp công đoàn khu, thành, tỉnh,
- Các công đoàn ngành dọc trung ương, các công đoàn trực thuộc tổng công đoàn.

 

Thi hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 242-TTg ngày 13 tháng 6 năm 1961 về việc đẩy mạnh công tác văn hóa quần chúng trong các xí nghiệp, công trường, nông trường. Được sự ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ trong công văn số 476-TN ngày 4 tháng 3 năm 1965, Bộ Lao động và Tổng công đoàn Việt Nam sau khi đã thống nhất ý kiến với các Bộ, các ngành có liên quan, ra thông tư này nhằm quy định một số chế độ cụ thể về việc tổ chức thực hiện công tác văn hóa quần chúng, thể dục, thể thao ở xí nghiệp, công trường, nông trường và lâm trường (dưới đây gọi tắt chung là xí nghiệp).

I. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ XÍ NGHIỆP, CÔNG ĐOÀN VÀ ĐOÀN THANH NIÊN LAO ĐỘNG Ở XÍ NGHIỆP VỀ CÔNG TÁC VĂN HÓA QUẦN CHÚNG VÀ THỂ DỤC THỂ THAO

Chỉ thị số 242-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã quy định: “Các cơ quan quản lý xí nghiệp, Công đoàn và Đoàn thanh niên các cấp chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức và chỉ đạo công tác văn hóa quần chúng trong xí nghiệp, trong công nhân theo nguyên tắc: “Đảng lãnh đạo, thủ trưởng chịu trách nhiệm, Công đoàn tổ chức quản lý, lấy thanh niên làm nòng cốt”.

Vì vậy, dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng ủy xí nghiệp, Giám đốc, Công đoàn và Đoàn thanh niên lao động ở xí nghiệp khi tiến hành công tác văn hóa quần chúng và thể dục thể thao phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ với nhau. Trách nhiệm cụ thể của mỗi bên như sau:

1. Giám đốc xí nghiệp:

Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ của Đảng về công tác văn hóa quần chúng, thể dục thể thao trong xí nghiệp, Giám đốc xí nghiệp phối hợp với Công đoàn và Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch công tác văn hóa quần chúng, thể dục thể thao trong xí nghiệp, ghi vào kế hoạch chung của xí nghiệp, coi đó là một biện pháp quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao sức khỏe để đẩy mạnh sản xuất và cải thiện đời sống văn hóa của công nhân, viên chức.

Mỗi xí nghiệp phải có quy hoạch xây dựng các công trình văn hóa, thể dục thể thao. Hàng năm, căn cứ vào yêu cầu của công nhân, viên chức và khả năng kinh phí của xí nghiệp được Nhà nước cho phép để xây dựng; tu sửa và trang bị những công trình văn hóa, thể dục thể thao của xí nghiệp như nhà câu lạc bộ, thư viện, triển lãm, nhà bảo tàng, đài truyền thanh, hồ bơi, sân bãi thể dục thể thao, v.v…

Thi hành đầy đủ những chính sách, chế độ về công tác văn hóa quần chúng, thể dục thể thao do Nhà nước đã quy định. Tuyển dụng và bố trí cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách làm công tác văn hóa quần chúng và thể dục thể thao trong xí nghiệp.

2. Công đoàn:

Tham gia xây dựng với giám đốc xí nghiệp kế hoạch công tác văn hóa quần chúng, thể dục thể thao trong xí nghiệp đúng với phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn cấp trên và Đảng ủy xí nghiệp;

Tổ chức và hướng dẫn các hoạt động văn hóa quần chúng, thể dục thể thao của công nhân, viên chức theo kế hoạch chung của xí nghiệp,

Quản lý các công trình văn hóa, thể dục thể thao của xí nghiệp để sử dụng cho tốt nhất và tránh lãng phí.

Quản lý cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách làm công tác văn hóa quần chúng, thể dục thể thao trong xí nghiệp.

Giám sát và giúp đỡ cơ quan quản lý xí nghiệp thi hành những chính sách, chế độ công tác văn hóa quần chúng, thể dục thể thao trong xí nghiệp.

3. Đoàn thanh niên lao động.

Tham gia xây dựng với Giám đốc và Công đoàn kế hoạch công tác văn hóa quần chúng, thể dục thể thao trong xí nghiệp đúng với phương hướng, nhiệm vụ của Đoàn thanh niên cấp trên và của Đảng ủy xí nghiệp;

Giáo dục đoàn viên và thanh niên ngoài Đoàn tích cực tham gia và làm nòng cốt cho mọi mặt hoạt động văn hóa quần chúng và thể dục thể thao trong xí nghiệp;

Lựa chọn trong Đoàn thanh niên những cán bộ và đoàn viên tốt có năng khiếu hoạt động về văn hóa quần chúng và thể dục thể thao, giới thiệu với xí nghiệp để bồi dưỡng, đào tạo thành những cán bộ tốt cho phong trào.

II. QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH, BÁN CHUYÊN TRÁCH VÀ THÌ GIỜ CHO CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC HOẠT ĐỘNG NGHIỆP DƯ VỀ CÔNG TÁC VĂN HÓA QUẦN CHÚNG, THỂ DỤC THỂ THAO TRONG XÍ NGHIỆP

Công tác văn hóa quần chúng, thể dục thể thao trong xí nghiệp phải do đông đảo quần chúng tham gia hoạt động ngoài giờ sản xuất. Tuy nhiên, đối với những xí nghiệp tập trung đông công nhân, viên chức cần thiết phải có một số ít cán bộ, nhân viên chuyên trách, bán chuyên trách hoặc dành một số thì giờ tính trong giờ sản xuất để công nhân, viên chức luyện tập; như vậy cần thiết phải có những chế độ cụ thể đối với những cán bộ đó, nay quy định như sau:

1. Cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách công tác văn hóa quần chúng, thể dục, thể thao.

Cán bộ chuyên trách công tác văn hóa quần chúng, thể dục thể thao là người không trực tiếp làm công việc sản xuất ở xí nghiệp, chuyên làm công tác văn hóa và thể dục thể thao.

Cán bộ bán chuyên trách làm công tác văn hóa quần chúng và thể dục thể thao nói trong thông tư này là người vừa trực tiếp làm công việc sản xuất nửa ngày, vừa trực tiếp làm công tác văn hóa và thể dục thể thao nửa ngày (có thể nghỉ sản xuất một số ngày liền chia làm nhiều đợt trong một tháng, nhưng tổng số ngày nghỉ không được quá nửa số ngày công chế độ của một tháng). Để thuận tiện cho sản xuất, nên chọn những nhân viên gián tiếp làm công tác bán chuyên trách về văn hóa quần chúng và thể dục thể thao.

Cán bộ chuyên trách hay bán chuyên trách làm các công tác nói trên thuộc diện biên chế của xí nghiệp, được ghi vào chỉ tiêu lao động của xí nghiệp. Những cán bộ này được hưởng đầy đủ quyền lợi tinh thần và vật chất như đối với các công nhân, viên chức khác trong xí nghiệp.

Tiêu chuẩn của những xí nghiệp tập trung đông công nhân, viên chức được sử dụng cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách làm công tác văn hóa quần chúng và thể dục thể thao như sau:

Xí nghiệp có 400 đến 800 công nhân, viên chức có 1 cán bộ bán chuyên trách.

Xí nghiệp có trên 800 đến 1200 công nhân, viên chức có 2 cán bộ bán chuyên trách.

Xí nghiệp có trên 1200 đến 2000 công nhân, viên chức có 1 cán bộ chuyên trách và 2 cán bộ bán chuyên trách

Xí nghiệp có trên 2000 đến 3500 công nhân, viên chức có 1 cán bộ chuyên trách và 3 cán bộ bán chuyên trách

Xí nghiệp có trên 3500 đến 5000 công nhân, viên chức có 2 cán bộ chuyên trách và 4 cán bộ bán chuyên trách

Xí nghiệp có trên 5000 đến 7000 công nhân, viên chức có 3 cán bộ chuyên trách và 5 cán bộ bán chuyên trách

Xí nghiệp có trên 7000 công nhân, viên chức cứ thêm 1000 người thì có thêm 1 cán bộ bán chuyên trách; trường hợp cần thêm cán bộ chuyên trách phải được Tổng công đoàn quyết định.

Số công nhân, viên chức của xí nghiệp làm tiêu chuẩn để cử cán bộ chuyên trách hay bán chuyên trách các công tác nói trên là tính theo số người ghi trong chỉ tiêu kế hoạch lao động của xí nghiệp đã được duyệt hàng năm.

Những xí nghiệp tập trung đông công nhân, viên chức có cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách làm công tác văn hóa quần chúng và thể dục thể thao tiêu chuẩn nói trên là tính chung tổng số người làm việc ở toàn xí nghiệp không tính riêng theo đơn vị phân xưởng hay đội sản xuất. Các ty, sở, công ty, đoàn… quản lý nhiều xí nghiệp nhưng mỗi xí nghiệp không đủ số công nhân viên chức để cử cán bộ chuyên trách hay bán chuyên trách thì không được tính tổng số người của các đơn vị đó gộp lại để cho đủ số người theo tiêu chuẩn được cử cán bộ chuyên trách nói trên.

Cán bộ chuyên trách hay bán chuyên trách công tác văn hóa quần chúng và thể dục thể thao nói trên bao gồm những cán bộ làm công tác kế hoạch, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các tổ chức và các hoạt động văn hóa quần chúng, thể dục thể thao chung ở xí nghiệp, cán bộ nhân viên làm công tác nghiệp vụ câu lạc bộ, thư viện, truyền thanh, bảo tàng, triển lãm, huấn luyện viên thể dục thể thao (không kể cán bộ nhân viên các đội chiếu bóng). Tùy theo yêu cầu của từng mặt công tác để bố trí cán bộ làm công tác văn hóa quần chúng hay thể dục thể thao cho thích hợp.

Từ nay, Tổng công đoàn Việt Nam có trách nhiệm quy định biên chế số cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách làm công tác văn hóa quần chúng, thể dục thể thao ở xí nghiệp. Tổng công đoàn cần lấy ý kiến các Bộ, các ngành có liên quan để giải quyết cho phù hợp.

Trách nhiệm tuyển dụng cán bộ chuyên trách hay cử cán bộ bán chuyên trách các công tác nói trên là thuộc giám đốc xí nghiệp có sự tham gia ý kiến của Ban chấp hành Công đoàn và Đoàn thanh niên lao động ở xí nghiệp.

Khi cán bộ chuyên trách các công tác nói trên được thôi làm công tác đó thì giám đốc xí nghiệp phải bố trí cho họ công tác khác, khi chưa bố trí kịp thời thì chưa được cử người thay thế. Những cán bộ đã được đào tạo, có trình độ và kinh nghiệm hoạt động về các môn văn hóa quần chúng và thể dục thể thao nói chung không nên thay đổi, khi cần phải thay thì phải có sự nhất trí giữa giám đốc và Ban chấp hành công đoàn ở xí nghiệp.

2. Công nhân, viên chức tham gia hoạt động công tác văn hóa quần chúng, thể dục thể thao.

Công tác văn hóa quần chúng, thể dục thể thao cần phải thu hút đông đảo nam nữ công nhân, viên chức các lứa tuổi tham gia hoạt động ngoài giờ sản xuất.

Để tạo điều kiện cho anh chị em có thể tham gia hoạt động được thường xuyên, giám đốc xí nghiệp cùng với Ban chấp hành công đoàn nghiên cứu sắp xếp thì giờ làm việc theo ca, kíp cho anh chị em được hợp lý, bố trí giảm bớt thì giờ hội họp, học tập không cần thiết để có đủ thì giờ luyện tập, biểu diễn, thi đấu v.v…

a) Đối với một số môn trong công tác văn hóa quần chúng, thể dục thể thao cần có một số thì giờ trong sản xuất để luyện tập hành tuần, sẽ do Liên bộ Lao động, Văn hóa, Ủy ban thể dục thể thao trung ương. Tổng công đoàn cùng bộ chủ quản xí nghiệp quy định.

b) Trường hợp các tổ chức văn nghệ, âm nhạc, thể dục thể thao và thể thao quốc phòng v.v…được tham dự biểu diễn hay thi đấu theo kế hoạch của tỉnh, thành, khu hay trung ương thì có thể được sử dụng thêm một số giờ trong giờ sản xuất để luyện tập do giám đốc xí nghiệp quyết định.

3. Việc bồi dưỡng, đào tạo cán bộ văn hóa quần chúng, thể dục thể thao ở xí nghiệp.

Các cơ quan văn hóa, thể dục thể thao Nhà nước phối hợp với các cấp công đoàn có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo cán bộ văn hóa quần chúng và thể dục thể thao cho xí nghiệp bằng các hình thức hội nghị sơ kết tổng kết công tác, mở lớp theo các chương trình ngắn hạn, dài hạn, tổ chức các cuộc biểu diễn, thi đấu để trao đổi học tập, v.v…để nâng cao trình độ nghệ thuật, kỹ thuật.

Hàng năm, Tổng công đoàn phối hợp với Bộ Văn hóa và Ủy ban thể dục thể thao trung ương đào tạo cán bộ văn hóa quần chúng và thể dục thể thao cho xí nghiệp, chú trọng nhất việc mở lớp đào tạo ngoài giờ sản xuất tại xí nghiệp có nhiều người tham gia và ít tốn kém.

Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách, công nhân, viên chức tham gia hoạt động văn hóa quần chúng, thể dục thể thao, tùy theo yêu cầu của từng bộ môn, được tham dự các cuộc hội nghị trong xí nghiệp để hiểu biết về chủ trương, nhiệm vụ sản xuất và công tác ở xí nghiệp để hướng các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao phục vụ cho các nhiệm vụ đó một cách sắc bén, gắn liền với sản xuất và đời sống thực tế của xí nghiệp.

III. VẤN ĐỀ KINH PHÍ VỀ CÔNG TÁC VĂN HÓA QUẦN CHÚNG, THỂ DỤC THỂ THAO Ở XÍ NGHIỆP

Thông tư số 115-TTg ngày 12-12-1963 và thông tư số 75-TTg-TN ngày 30-7-1964 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định về việc chỉ tiêu về công tác văn hóa quần chúng, thể dục thể thao ở xí nghiệp và cách hạch toán các khoản chi tiêu đó.

Thông tư này nói rõ thêm một số điểm sau đây:

Tiền lương của cán bộ chuyên trách và tiền lương những cán bộ bán chuyên trách, nghỉ sản xuất để làm công tác văn hóa quần chúng và thể dục thể thao do quỹ công đoàn chi.

Tiền lương và các phụ cấp trợ cấp xã hội cho cán bộ chuyên trách do quỹ công đoàn chi gồm các khoản lương chính, phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động công trường, trợ cấp con, tiền nộp quỹ bảo hiểm xã hội, tiền tàu xe đi nghỉ phép hàng năm. Còn các khoản trợ cấp khác như y tế vệ sinh, trợ cấp khó khăn, khen thưởng thi đua v.v…do xí nghiệp chi như đối với công nhân, viên chức khác của xí nghiệp.

Tiền lương của cán bộ bán chuyên trách khi nghỉ sản xuất để làm công tác văn hóa quần chúng, thể dục thể thao do quỹ công đoàn chi gồm có lương chính, phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động công trường; còn các khoản trợ cấp khác do xí nghiệp chi như đối với công nhân viên chức khác của xí nghiệp.

Tiền lương của công nhân viên chức được nghỉ sản xuất để luyện tập về công tác văn hóa quần chúng thể dục thể thao theo quy định như ở phần II, mục 2, điểm a của thông tư này do xí nghiệp chi và được hạch toán vào giá thành, phí lưu thông. Nếu luyện tập thêm ngoài thời gian quy định để chuẩn bị đi biểu diễn, thi đấu theo kế hoạch của tỉnh, thành, khu hay trung ương tổ chức (phần II, mục 2, điểm b của thông tư này) thì mọi chi phí kể cả lương và tiền bồi dưỡng do quỹ xí nghiệp đài thọ, nếu không có quỹ xí nghiệp hoặc quỹ xí nghiệp thiếu thì đề nghị cơ quan nào tổ chức, cơ quan ấy đài thọ hoặc cấp thêm.

Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về công tác văn hóa quần chúng, thể dục thể thao và công nhân viên chức được cử đi học các lớp do cơ quan văn hóa, thể dục thể thao ở trung ương và địa phương tổ chức theo kế hoạch đã được duyệt thì tiền lương và mọi quyền lợi khác của cán bộ đi học do kinh phí sự nghiệp của cơ quan tổ chức lớp học đài thọ.

Cán bộ, công nhân, viên chức ở xí nghiệp đi họp; đi học các lớp ngắn ngày về văn hóa quần chúng, thể dục thể thao thì mọi chi phí (kể cả tiền lương trong thời gian đi học) do quỹ xí nghiệp đài thọ; nơi nào không có quỹ xí nghiệp thì cơ quan nào tổ chức cơ quan ấy đài thọ.

Các khoản chi tiêu khác về công tác văn hóa quần chúng, thể dục thể thao thuộc vốn kiến thiết cơ bản Nhà nước, thuộc quỹ xí nghiệp (phần phúc lợi) hoặc quỹ công đoàn thực hiện đúng như đã quy định ở Thông tư 115-TTg, Thông tư 75-TTg-TN và các văn bản giải thích của Ủy ban kế hoạch Nhà nước.

Thông tư này thi hành từ ngày ký và áp dụng chung cho các xí nghiệp trung ương và địa phương, những quy định trước đây trái với quy định của  thông tư này đều bãi bỏ.

T.M BAN THƯ KÝ TỔNG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
TỔNG THƯ KÝ
 Trần Danh Tuyên

BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG
 

 

 
Nguyễn Văn Tạo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11-TT/LB

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu11-TT/LB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/05/1965
Ngày hiệu lực01/05/1965
Ngày công báo16/06/1965
Số công báoSố 8
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11-TT/LB

Lược đồ Thông tư liên bộ 11-TT/LB quy định cụ thể tổ chức thực hiện công tác văn hóa quần chúng thể dục thể thao xí nghiệp Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư liên bộ 11-TT/LB quy định cụ thể tổ chức thực hiện công tác văn hóa quần chúng thể dục thể thao xí nghiệp Nhà nước
       Loại văn bảnThông tư liên tịch
       Số hiệu11-TT/LB
       Cơ quan ban hànhBộ Lao động, Tổng Công đoàn Việt Nam
       Người kýNguyễn Văn Tạo, Trần Danh Tuyên
       Ngày ban hành01/05/1965
       Ngày hiệu lực01/05/1965
       Ngày công báo16/06/1965
       Số công báoSố 8
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư liên bộ 11-TT/LB quy định cụ thể tổ chức thực hiện công tác văn hóa quần chúng thể dục thể thao xí nghiệp Nhà nước

          Lịch sử hiệu lực Thông tư liên bộ 11-TT/LB quy định cụ thể tổ chức thực hiện công tác văn hóa quần chúng thể dục thể thao xí nghiệp Nhà nước

          • 01/05/1965

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 16/06/1965

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/05/1965

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực