Thông tư liên tịch 17-TT-LB

Thông tư liên bộ 17-TT-LB năm 1962 hướng dẫn cải tiến tổ chức cơ quan kiến trúc địa phương do Bộ Kiến Trúc- Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên bộ 17-TT-LB hướng dẫn cải tiến tổ chức cơ quan kiến trúc địa phương


BỘ NỘI VỤ-BỘ KIẾN TRÚC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17-TT-LB

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 1963 

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

HƯỚNG DẪN CẢI TIẾN TỔ CHỨC CƠ QUAN KIẾN TRÚC ĐỊA PHƯƠNG

Kính gửi:

Các ông Chủ tịch Ủy ban hành chính các khu, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Các ông Giám đốc Sở, Trường, Ty kiến trúc

 

Thi hành chủ trương cải tiến tổ chức, tinh giảm bộ máy giảm nhẹ biên chế các cơ quan Nhà nước của Đảng và Chính phủ; căn cứ tinh thần hội nghị tổ chức của ngành ngày 24-6-1963, liên bộ hướng dẫn thêm một số điểm cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn và phương hướng tổ chức bộ máy của sở, ty kiến trúc, nhằm giúp ủy ban hành chính khu, tỉnh, thành phố chỉ đạo tốt công tác này.

I. XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ, TY KIẾN TRÚC

Sở, ty kiến trúc là cơ quan chuyên môn của ủy ban hành chính cùng cấp, chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo về mọi mặt của ủy ban hành chính và chịu sự lãnh đạo về chuyên môn kỹ thuật của Bộ Kiến trúc. Sở, ty kiến trúc là cơ quan chỉ đạo kinh doanh, đồng thời là cơ quan sự nghiệp và khoa học kỹ thuật. Sở, ty kiến trúc có nhiệm vụ quản lý công tác kiến trúc và vật liệu xây dựng theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch thiết kế, thi công các công trình dân dụng công nghiệp và sự nghiệp công cộng; quản lý sản xuất và phân phối vật liệu xây dựng mà bộ và ủy ban hành chính giao nhằm góp phần tăng cường cơ sở sản xuất và văn hóa của nhân dân.

Sở, ty kiến trúc có nhiệm vụ và quyền hạn chính sau đây:

1. Nghiên cứu và trình ủy ban hành chính phê chuẩn kế hoạch về thiết kế, thi công các công trình dân dụng, công nghiệp và sự nghiệp công cộng, về kiến thiết cơ bản của sở, ty, về sản xuất và phân phối vật liệu xây dựng, tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch ấy.

2. Tiến hành khảo sát, thăm dò địa chất để phục vụ cho việc thiết kế và thi công các công trình.

3. Tổ chức và chỉ đạo công tác thiết kế và thi công các công trình dân dụng, công nghiệp và sự nghiệp công cộng do bộ và ủy ban hành chính giao.

4. Tổ chức, chỉ đạo và quản lý việc sản xuất, phân phối vật liệu xây dựng nhằm bảo đảm cung cấp kịp thời cho nhu cầu xây dựng cơ bản như chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước quy định; có kế hoạch hướng dẫn các cơ sở tập thể, các hợp tác xã sản xuất vật liệu xây dựng theo đúng tiêu chuẩn, quy cách và kỹ thuật để phục vụ cho nhu cầu xây dựng của Nhà nước và nhân dân.

5. Thăm dò, điều tra phát hiện những nguồn vật liệu xây dựng tự nhiên trong địa phương và có kế hoạch quản lý, khai thác sử dụng những vật liệu đó.

6. Làm nhiệm vụ bên A đối với những công trình mà ủy ban hành chính và các ngành có công trình xây dựng ủy thác.

7. Sử dụng nhân lực, nguyên nhiên vật liệu, tài sản cố định, vốn lưu động theo đúng những quy định, thể lệ chính sách của Nhà nước trong phạm vi kế hoạch đã phê chuẩn.

8. Quản lý tổ chức, biên chế và công nhân, viên chức. Cụ thể:

- Sử dụng, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật công nhân, viên chức theo như phân cấp của bộ và ủy ban hành chính;

- Đề nghị tuyển dụng, cho thôi việc đối với công nhân, viên chức theo thể lệ hiện hành và phân cấp quản lý của Chính phủ;

- Đề nghị tổ chức mới, giải tán các xí nghiệp, công trường nhằm bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước.

- Thường xuyên nghiên cứu cải tiến tổ chức, cải tiến công tác và lề lối làm việc làm cho bộ máy gọn, nhẹ, mạnh, có hiệu suất cao.

9. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công nhân, viên chức. Cụ thể:

- Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ sơ cấp kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân chuyên nghiệp;

- Nâng cao trình độ chính trị, trình độ văn hóa cho công nhân, viên chức;

- Tùy theo điều kiện của từng nơi, được bộ ủy nhiệm đào tạo trung cấp kỹ thuật tại chức.

10. Đẩy mạnh việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phổ biến và áp dụng rộng rãi kỹ thuật mới và công cụ cải tiến để nâng cao năng suất lao động bảo đảm hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước.

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ, TY KIẾN TRÚC

Tổ chức bộ máy của sở, ty kiến trúc cần theo đúng phương châm gọn, nhẹ, kiên quyết bỏ cấp trung gian không cần thiết, làm cho bộ máy có hiệu lực để phục vụ tốt cho sản xuất và xây dựng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, công tác của ngành đồng thời làm cho nguyên tắc tập trung dân chủ được thể hiện đầy đủ trong các sở, ty; đảm bảo sự lãnh đạo tập trung của ủy ban hành chính và sự chỉ đạo thống nhất của bộ về kỹ thuật và nghiệp vụ. Do đó tổ chức sở, ty kiến trúc có thể tổ chức như sau:

- Thành phố Hà Nội, Hải Phòng vẫn giữ tổ chức sở kiến trúc;

- Khu vực Vĩnh Linh: có phòng kiến trúc trực thuộc ủy ban hành chính khu;

- Các tỉnh khác có ty kiến trúc.

III. QUAN HỆ CÔNG TÁC

1. Quan hệ công tác trong nội bộ cơ quan:

a) Giám đốc sở, trưởng ty kiến trúc là người chịu trách nhiệm trước ủy ban hành chính và bộ chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác của đơn vị mình. Tùy theo tình hình cụ thể, giám đốc, trưởng ty phân công trách nhiệm cho các phó giám đốc, phó ty phụ trách từng mặt công tác, nhưng mọi công việc giải quyết phải thống nhất theo chủ trương của giám đốc hay trưởng ty; những vấn đề quan trọng như kế hoạch hàng năm, hàng quý, hàng tháng và các chủ trương lớn, cần đưa ra bàn bạc tập thể trong cấp lãnh đạo sở, ty trước khi quyết định.

b) Việc phân công trách nhiệm cụ thể giữa giám đốc, trưởng ty với phó giám đốc, phó ty có thể như sau:

- Giám đốc hay trưởng ty phụ trách chung và trực tiếp chỉ đạo công tác kế hoạch, tổ chức và tài vụ;

- Một phó giám đốc hay phó ty trực tiếp chỉ đạo công tác thiết kế công trình và thi công công trình.

- Một phó giám đốc hay phó ty trực tiếp chỉ đạo công tác sản xuất, phân phối và cung cấp vật liệu.

c) Giám đốc, phó giám đốc, trưởng ty, phó trưởng ty làm việc trực tiếp với các đơn vị cơ sở và các cán bộ nhân viên trong cơ quan.

2. Quan hệ công tác giữa sở, ty kiến trúc với ủy ban hành chính cùng cấp:

a) Sở, ty kiến trúc là cơ quan chuyên môn dưới sự lãnh đạo trực tiếp của ủy ban hành chính cùng cấp về mọi mặt chủ trương chính sách, kế hoạch, tổ chức nghiệp vụ và kỹ thuật theo đúng phương châm, chính sách, chế độ, quy phạm kỹ thuật của Nhà nước.

b) Căn cứ vào kế hoạch năm hay dài hạn của Nhà nước giao cho, ủy ban hành chính có trách nhiệm giao cho các sở, ty kiến trúc nắm, lập chương trình và kế hoạch thực hiện. Ủy ban hành chính xét duyệt công tác và chỉ tiêu kế hoạch về thiết kế, thi công, sản xuất và phân phối vật liệu xây dựng năm, quý hay dài hạn các biện pháp để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đó. Trong quá trình thực hiện kế hoạch giám đốc sở, trưởng ty kiến trúc phải chấp hành nghiêm chỉnh chế độ báo cáo định kỳ và bất thường với ủy ban hành chính; ủy ban hành chính khu, tỉnh, thành phố có nhiệm vụ thường xuyên đôn đốc kiểm tra các sở, ty kiến trúc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, các thể lệ tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật, các chế độ chính sách của Nhà nước.

3. Quan hệ công tác giữa bộ và ủy ban hành chính và các sở, ty kiến trúc:

a) Những chủ trương lớn về công tác kiến trúc định tiến hành ở địa phương, Bộ Kiến trúc sẽ hỏi ý kiến ủy ban hành chính; ngược lại ủy ban hành chính cũng cần hỏi ý kiến của Bộ Kiến trúc về những vấn đề lớn thuộc phạm vi kỹ thuật và chuyên môn.

b) Sở, ty kiến trúc chịu sự lãnh đạo của Bộ Kiến trúc về các mặt chuyên môn, kỹ thuật, do đó Bộ Kiến trúc ra những thông tư hướng dẫn và kiểm tra các sở, ty về mặt chuyên môn và kỹ thuật, ủy ban hành chính địa phương có trách nhiệm lãnh đạo các sở, ty kiến trúc chấp hành những thông tư của Bộ Kiến trúc.

c) Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ công tác kiến trúc ở địa phương giám đốc sở, trưởng ty kiến trúc có trách nhiệm báo cáo về bộ hàng tháng, quý, sáu tháng, một năm, hoặc có những báo cáo bất thường về những công việc đã làm và những khó khăn gặp phải mà địa phương không giải quyết được cần yêu cầu bộ giải quyết, những báo cáo gửi về bộ đều phải thông qua ủy ban hành chính.

Dựa vào thông tư này các ủy ban hành chính, các tỉnh, khu thành phố trực thuộc Trung ương cần có kế hoạch tiến hành cải tiến tổ chức bộ máy kiến trúc cho thích hợp. Trong quá trình tiến hành gặp khó khăn gì cần kịp thời phản ánh về liên bộ nghiên cứu hướng dẫn giải quyết.

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
 


 
Nguyễn Văn Ngọc

BỘ TRƯỞNG
BỘ KIẾN TRÚC

 


 
Bùi Quang Tạo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17-TT-LB

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu17-TT-LB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/1963
Ngày hiệu lực14/11/1963
Ngày công báo20/11/1963
Số công báoSố 40
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư liên bộ 17-TT-LB hướng dẫn cải tiến tổ chức cơ quan kiến trúc địa phương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư liên bộ 17-TT-LB hướng dẫn cải tiến tổ chức cơ quan kiến trúc địa phương
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu17-TT-LB
        Cơ quan ban hànhBộ Kiến trúc, Bộ Nội vụ
        Người kýBùi Quang Tạo, Nguyễn Văn Ngọc
        Ngày ban hành30/10/1963
        Ngày hiệu lực14/11/1963
        Ngày công báo20/11/1963
        Số công báoSố 40
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư liên bộ 17-TT-LB hướng dẫn cải tiến tổ chức cơ quan kiến trúc địa phương

              Lịch sử hiệu lực Thông tư liên bộ 17-TT-LB hướng dẫn cải tiến tổ chức cơ quan kiến trúc địa phương

              • 30/10/1963

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/11/1963

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/11/1963

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực