Thông tư liên tịch 19-TT/LB

Thông tư liên bộ 19-TT/LB 1987 hướng dẫn và quy định tạm thời chế độ thu nộp,quản lý, sử dụng các khoản lệ phí, tiền phạt và các khoản trích nộp vào tài khoản của trọng tài kinh tế do Bộ Tài chính - Trọng tài Kinh tế Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn thông tư liên bộ 19-TT/LB hướng dẫn quy định tạm thời chế độ thu nộp,quản lý, sử dụng lệ phí, tiền phạt khoản trích nộp tài khoản trọng tài kinh tế


 

BỘ TÀI CHÍNH-TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 19-TT/LB

Hà Nội , ngày 10 tháng 3 năm 1987

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC SỐ 19-TT/LB NGÀY 10-3-1987 HƯỚNG DẪN VÀ QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHẾ ĐỘ THU NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC KHOẢN LỆ PHÍ, TIỀN PHẠT VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH NỘP VÀO TÀI KHOẢN CỦA TRỌNG TÀI KINH TẾ

Thi hành quy định tạm thời về quyền tự chủ của các đơn vị kinh tế cơ sở trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế và quyền tự chủ Tài chính của các đơn vị kinh tế cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 76 - HĐBT ngày 26-6-1986 của Hội đồng Bộ trưởng, liên Bộ Tài chính - Trọng tài kinh tế Nhà nước hướng dẫn và quy định tạm thời về chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng các khoản lệ phí, tiền phạt và các khoản trích nộp vào tài khoản của Trọng tài kinh tế như sau:

I. CÁC KHOẢN THU NỘP VÀO TÀI KHOẢN TRỌNG TÀI KINH TẾ

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý chế độ hợp đồng kinh tế, xét xử các tranh chấp và vi phạm hợp đồng kinh tế, cơ quan Trọng tài kinh tế các cấp, các ngành thu được các khoản sau đây:

- Lệ phí đăng ký hợp đồng kinh tế,

- Lệ phí trọng tài,

- Thu về trích tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế,

- Thu về trích tiền bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng kinh tế mà bên bị vi phạm không chịu khiếu nại hoặc đối với hợp đồng ký trái pháp luật.

Các khoản thu nói trên được quy định cụ thể như sau:

1. Về lệ phí đăng ký hợp đồng kinh tế:

a) Các đăng ký hợp đồng kinh tế, sau khi ký kết phải đưa bản hợp đồng đã ký đến đăng ký và nộp lệ phí đăng ký hợp đồng kinh tế tại cơ quan Trọng tài kinh tế có thẩm quyền theo quy định tại Thông số 42-PC/TT ngày 13- 10- 1986 của Trọng tài kinh tế Nhà nước hướng dẫn công tác đăng ký hợp đồng kinh tế.

b) Tuỳ theo giá trị hợp đồng kinh tế, mức lệ phí đăng ký hợp đồng kinh tế phải nộp là:

------------------------------------------------------------------------------------

Giá trị hợp đồng kinh tế Mức lệ phí đăng ký

------------------------------------------------------------------------------------

- Dưới 1.000.000 đồng 50 đồng

- Từ 1. 000.000 đồng đến

dưới 10.000.000 đồng 100 đồng

- Trên 10.000.000 đồng 200 đồng

c) Các tổ chức sản xuất kinh doanh được hoạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông khoản lệ phí đăng ký hợp đồng kinh tế nói trên (khoản mục Chi phí quản lý Xí nghiệp) hoặc chi phí quản lý hành chính khoản mục tương ứng với các đơn vị dự toán.

2. Về lệ phí trọng tài

a) Khi xét xử các tranh chấp và vi phạm hợp đồng kinh tế gồm các hình thức trọng tài kinh tế chủ trì mời hai bên họp để giải quyết; căn cứ vào hồ sơ khiếu nại ra quyết định xét xử; mở phiên họp xét xử. Trọng tài kinh tế nơi xét xử được thu nộp lệ phí trọng tài như sau:

- Đối với các vụ, việc từ chối, trì hoãn ký kết hợp đồng kinh tế, mức lệ phí trọng tài là 50 đồng.

- Đối với các vụ, việc tranh chấp và vi phạm hợp đồng kinh tế đã ký kết thì tuỳ theo giá trị hợp đồng kinh tế mức lệ phí trọng tài phải nộp là:

---------------------------------------------------------------------------------------

Giá trị hợp đồng kinh tế Mức lệ phí trọng tài

---------------------------------------------------------------------------------------

- Dưới 1.000.000 đồng 50 đồng

- Từ 1.000.000 đồng đến

dưới 10.000.000 đồng 300 đồng

- Trên 10.000.000 đồng 500 đồng

---------------------------------------------------------------------------------------

b) Căn cứ vào quyết định xét xử của Trọng tài kinh tế, việc nộp lệ phí được quy định:

Bên vi phạm hợp đồng kinh tế phải nộp lệ phí trọng tài. Nếu hai bên cùng vi phạm hợp đồng kinh tế thì bên nào chịu phạt tiền nhiều hơn, bên ấy phải nộp lệ phí trọng tài. Trường hợp hai bên bị phạt tiền ngang nhau thì mỗi bên nộp nửa lệ phí trọng tài.

c) Khoản lệ phí trọng tài được trích từ phần lợi nhuận để lại cho xí nghiệp trước khi phân phối các quỹ xí nghiệp (đối với đơn vị sản xuất - kinh doanh) hoặc trích từ tài khoản kinh phí ngân sách và không được cấp bổ sung (đối với đơn vị dự toán).

3. Về trích tiền phạt vi phạm chế độ hợp đồng kinh tế:

a) Mọi trường hợp vi phạm chế độ hợp đồng kinh tế bị phạt tiền theo quyết định xét xử của Trọng tài kinh tế có thẩm quyền, bên bị phạt phải trích 10% số tiền phạt nộp vào tài khoản của Trọng tài kinh tế nơi xét xử, số tiền phạt còn lại nộp vào ngân sách Nhà nước.

b) Khoản tiền phạt vi phạm chế độ hợp đồng kinh tế trích theo như quy định ở khoản c, điểm 2 trên đây.

4. Về trích tiền hồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng kinh tế:

a) Các tranh chấp và vi phạm hợp đồng kinh tế dẫn đến thiệt hại về kinh tế, bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm.

Riêng những trường hợp bên bị vi phạm hợp đồng không chịu khiếu nại mà Trọng tài kinh tế chủ động đưa ra xét xử hoặc đối với hợp đồng trái với pháp luật, nếu bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại thì Trọng tài kinh tế nơi xét xử được trích 1% của số tiền bồi thường đó. Bên vi phạm hợp đồng có trách nhiệm trích từ tài khoản của mình để bồi thường, trong đó trích 1% số tiền bồi thường nộp vào tài khoản của Trọng tài kinh tế nơi xét xử, số tiền bồi thường còn lại chuyển trả cho bên bị vi phạm có thiệt hại theo đúng quyết định xét xử của Trọng tài kinh tế có thẩm quyền.

b) Đối với bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại. Sau khi đã bồi thường thiệt hại mà chưa xác định được nguồn thì được hạch toán vào tài khoản 84 " Tài sản hư hỏng, thiếu hụt hoặc thừa chờ giải quyết". Khi xác định được nguồn (trách nhiệm vật chất của cán bộ, công nhân viên, hoặc từ tổng lợi nhuận xí nghiệp) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì hạch toán vào các tài khoản của kế toán theo chế độ kế toán hiện hành.

Đối với bên bị vi phạm hợp đồng có thiệt hại chưa được bồi thường thì hạch toán vào khoản 84 " tài sản hư hỏng, thiếu hụt hoặc thừa chờ giải quyết". Khi nhận được tiền bồi thường hoặc quyết định xử lý khoản thiệt hại này của cơ quan có thẩm quyền thì tuỳ từng trường hợp mà hạch toán vào các tài khoản kế toán theo chế độ kế toán hiện hành.

II. SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁC KHOẢN THU CỦA CƠ QUAN TRỌNG TÀI KINH TẾ

1. Theo điều 15 quy định tạm thời về quyền tự chủ của các đơn vị kinh tế cơ sở trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế ban hành kèm theo Quyết định số 76 - HĐBT ngày 26-6-1986 của Hội đồng Bộ trưởng, cơ quan trọng tài kinh tế các cấp, các ngành được thu các khoản thu ở phần I nói trên và được chi các khoản sau đây:

a) Chi trong công tác xét xử các tranh chấp và vi phạm hợp đồng kinh tế:

- Chi về thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ cho xét xử;

- Chi cho cộng tác viên tham gia xét xử;

- Chi về mua sách, báo, tài liệu pháp luật;

- Chi về hội họp xét xử và các hội nghị chuyên đề về công tác xét xử.

b) Chi cho công tác quản lý, tuyên truyền phòng ngừa vi phạm chế độ hợp đồng kinh tế:

- Chi phí về đăng kí hợp đồng kinh tế;

- Chi về tuyên truyền phòng ngừa vi phạm hợp đồng kinh tế.

c) Chi khen thưởng cho tập thể và cá nhân có công phát hiện các vụ vi phạm hợp đồng, đóng góp vào việc xét xử có kết quả tốt, bảo vệ được tài sản xã hội chủ nghĩa.

Việc chi các khoản trên đây phải trên tinh thần tiết kiệm với sự thoả thuận giữa cơ quan Tài chính và Trọng tài kinh tế cùng cấp.

Hàng năm, hàng quý cơ quan trọng tài kinh tế các cấp, các ngành lập dự toán các khoản thu và các khoản chi (theo mục lục ngân sách hiện hành và được tính thêm các khoản chi quy định ở điểm 1, phần II của Thông tư này) gửi cho cơ quan Tài chính cùng cấp. Đối với Trọng tài kinh tế huyện, quận, dự toán thu chi được lập theo quy định trên gửi cho Uỷ ban Nhân dân huyện, quận và cơ quan Tài chính cùng cấp, Uỷ ban Nhân dân huyện, quận xét duyệt dự toán thu chi của Trọng tài kinh tế huyện, quận.

Cơ quan tài chính các cấp thực hiện cấp phát kinh phí cho cơ quan Trọng tài kinh tế các cấp, các ngành theo dự toán kinh phí được duyệt; cơ quan trọng tài kinh tế các cấp, các ngành thu được các khoản thu nói ở phần 1 Thông tư này thanh toán nộp lại ngân sách.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Các quy định trước đây về tài chính có liên quan đến việc thực hiện chế độ hợp đồng kinh tế trái với quy định trong Thông tư đều bãi bỏ.

Chu Tam Thức

(Đã ký)

Vũ Thiện

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19-TT/LB

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu19-TT/LB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/1987
Ngày hiệu lực10/03/1987
Ngày công báo31/05/1987
Số công báoSố 10
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ thông tư liên bộ 19-TT/LB hướng dẫn quy định tạm thời chế độ thu nộp,quản lý, sử dụng lệ phí, tiền phạt khoản trích nộp tài khoản trọng tài kinh tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        thông tư liên bộ 19-TT/LB hướng dẫn quy định tạm thời chế độ thu nộp,quản lý, sử dụng lệ phí, tiền phạt khoản trích nộp tài khoản trọng tài kinh tế
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu19-TT/LB
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính, Trọng tài kinh tế Nhà nước
        Người kýChu Tam Thức, Vũ Thiện
        Ngày ban hành10/03/1987
        Ngày hiệu lực10/03/1987
        Ngày công báo31/05/1987
        Số công báoSố 10
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc thông tư liên bộ 19-TT/LB hướng dẫn quy định tạm thời chế độ thu nộp,quản lý, sử dụng lệ phí, tiền phạt khoản trích nộp tài khoản trọng tài kinh tế

             Lịch sử hiệu lực thông tư liên bộ 19-TT/LB hướng dẫn quy định tạm thời chế độ thu nộp,quản lý, sử dụng lệ phí, tiền phạt khoản trích nộp tài khoản trọng tài kinh tế

             • 10/03/1987

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/05/1987

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/03/1987

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực