Thông tư liên tịch 020-LB

Thông tư liên bộ 20-LB năm 1962 bổ sung vấn đề phân công tổ chức thu mua và sản xuất hàng xuất khẩu do Liên bộ Bộ Nội thương và Bộ Ngoại thương ban hành.

Nội dung toàn văn Thông tư liên bộ 20-LB bổ sung phân công tổ chức thu mua sản xuất hàng xuất khẩu


BỘ NGOẠI THƯƠNG - BỘ NỘI THƯƠNG
-----

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 020-LB

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 1962 

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

BỔ SUNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THU MUA VÀ SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU

Về công tác thu mua hàng xuất khẩu liên Bộ Nội, Ngoại thương đã có Thông tư liên Bộ số 19-LB ngày 29 tháng 3 năm 1961 về phân công thu mua hàng xuất khẩu. Thời gian qua các cơ quan kinh doanh hai Bộ đã không quán triệt và thực hiện đúng thông tư, không thảo luận hợp tác chặt chẽ với nhau để xảy ra những việc không tốt như sau:

1. Giá cả thu mua không được thống nhất. Hiện tượng này khá phổ biến trên nhiều mặt hàng và ở nhiều địa phương.

2. Thông tư liên Bộ đã phân công rõ khu vực và mặt hàng cho cơ quan kinh doanh hai Bộ thu mua nhưng vẫn còn nhiều hiện tượng thu mua chồng chéo lên nhau – có mặt hàng có nơi hai bên cùng mua thậm chí xảy ra tình trạng tranh chấp lẫn nhau, có mặt hàng có nơi không bên nào mua hoặc mua không hết (cói, đay, dây rừng, hạt có dầu, lá hồ, chuối, gà, vịt, v.v…).

3. Đặc biệt là trong việc phát triển các cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu hai bên đã không bàn bạc với nhau để xảy ra tình trạng bên này chen lẫn cơ sở bên kia, giá cả thu mua hai bên lại không nhất trí, nhất là trên mặt hàng, chiếu cói (Thanh hóa, Ninh bình, Nam định). Ngoài ra một số cơ sở thu mua của Ngoại thương còn dùng hình thức thu mua thành phẩm mà không cung cấp nguyên liệu trên những mặt hàng do Nội thương quản lý (cói, đay).

4. Hàng giao cho Ngoại thương xuất khẩu theo chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước có một số mặt hàng các tổ chức nội thương chấp hành chưa được khẩn trương.

Những hiện tượng trên đã gây nên những tác hại:

- Ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện kế hoạch thu mua Nhà nước đã giao cho mỗi bên do đó ảnh hưởng không tốt đến kế hoạch phân phối nguyên liệu, kế hoạch sản xuất hàng hóa, ảnh hưởng đến việc chỉ đạo kế hoạch chung của Nhà nước.

Ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của nhân dân đối với một số cơ quan thu mua ở một vài địa phương, do chen lấn lẫn nhau, phát triển cơ sở sản xuất không bàn bạc với nhau, dự trù nguyên liệu không được chặt chẽ để xảy ra tình trạng không đảm bảo được việc sản xuất thường xuyên của quần chúng, do đó ảnh hưởng đến đời sống của họ;

- Do giá cả thu mua không được thống nhất làm cho nhân dân hiểu lầm chính sách giá cả của Nhà nước đồng thời cũng gây nên có chỗ không hợp lý trong chi phí tài chính của Nhà nước.

- Làm mất đoàn kết nội bộ giữa cán bộ, nhân viên của cơ quan kinh doanh hai Bộ cũng như đối với các cơ quan lãnh đạo các cấp ở địa phương.

Để kịp thời bổ khuyết những sự việc trên đây, yêu cầu các Sở, Ty Thương nghiệp, các cơ quan kinh doanh hai Bộ cần nghiên cứu kỹ, quán triệt tinh thần Thông tư liên Bộ số 19 ngày 29 tháng 3 năm 1961 và cần nghiêm chỉnh chấp hành cho đúng. Hai bên cần chủ động liên hệ chặt chẽ với nhau, những vấn đề gì không thống nhất ý kiến cần đặt vấn đề với các cấp lãnh đạo Đảng và chính quyền yêu cầu giải quyết theo đúng tinh thần Thông tư liên Bộ, đồng thời thỉnh thị ý kiến và báo cáo về hai Bộ để kịp thời giải quyết, không được tự động giải quyết những vấn đề ngoài phạm vi quyền hạn của cơ quan mình.

Ngoài ra, hai Bộ thống nhất ý kiến bổ sung vào Thông tư cũ của liên Bộ một số vấn đề cụ thể sau đây:

I. VẤN ĐỀ GIÁ CẢ

Cần nghiên cứu và nghiêm chỉnh chấp hành Thông tư liên Bộ số 137 ngày 23 tháng 02 năm 1962 về phân công chỉ đạo giá thu mua hàng xuất khẩu - đặc biệt cần chú ý:

- Những mặt hàng nào đã có giá chỉ đạo của Nhà nước thì phải chấp hành cho đúng không được nâng giá, ép giá;

- Các loại hàng khác thu mua để xuất khẩu chưa có giá chỉ đạo của Nhà nước hoặc địa phương quản lý cần thu mua để xuất khẩu thì các ngành sở quan ở địa phương trao đổi cho thống nhất rồi trình Ủy ban hành chính tỉnh, trước khi thực hiện, báo cáo lên Bộ Ngoại thương và Nội thương để tham gia ý kiến, sau khi có ý kiến hãy thi hành;

- Đối với một số loại hàng thu mua và gia công ở các cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu hiện nay cần được điều chỉnh hợp lý so với các ngành nghề khác – hai Bộ giao trách nhiệm cho Vụ Vật giá hai Bộ đến tận một số cơ sở địa phương nghiên cứu và đề nghị giải quyết gấp.

II. VẤN ĐỀ HÀNG XUẤT KHẨU ĐƯỢC

Đối với các loại hàng Bộ Ngoại thương đã thu mua hoặc sản xuất vì lý do gì đó (thứ phẩm, phế phẩm nước ngoài không nhận, v.v…) mà không xuất được, nói chung đều phải giao qua Bộ Nội thương mà không được bán thẳng ra thị trường hoặc tiêu thụ trong nội bộ cơ quan.

a) Hàng do trung ương quản lý (chè, lạc, thịt)… thì do các Tổng Công ty xuất nhập khẩu và các Cục chuyên doanh Nội thương bàn bạc giao cho nhau, giá cả hai bên thỏa thuận theo phẩm chất và theo đúng chính sách giá cả của Nhà nước. Các cơ quan kinh doanh hàng xuất khẩu cũng như trong nước ở địa phương không được tự động giao dịch với nhau để tiêu thụ các loại hàng do trung ương quản lý.

b) Hàng do địa phương quản lý thì giao qua cơ quan kinh doanh cấp II Bộ Nội thương, giá cả do Ủy ban hành chính tỉnh quyết định theo phẩm chất và theo chính sách giá cả của Nhà nước. Trường hợp đặc biệt đối với một số loại hàng do địa phương quản lý cần tiêu thụ gấp hoặc vận chuyển giao cho nhau mất thì giờ, cồng kềnh tổn phí nhiều như hoa quả đã quá chín, gà vịt gầy yếu hoặc đang trong mùa dịch, v.v… thì các cơ quan kinh doanh hàng xuất khẩu có thể bán thẳng ra thị trường sau khi đã thỏa thuận thống nhất ý kiến về phương thức bán cũng như giá cả với Ủy ban hành chính tỉnh, Sở, Ty thương nghiệp và các cơ quan kinh doanh nội địa.

III. VẤN ĐỀ GIAO NHẬN

Để tránh lãng phí về mọi mặt hàng Nội thương mua giao cho Ngoại thương hoặc hàng Ngoại thương mua không xuất khẩu được giao cho Nội thương để tìm mọi cách cố gắng giao theo phương thức tay ba (tại địa phương, tại nơi sản xuất, v.v…). Về giá cả giao nhận hai Bộ sẽ có Chỉ thị sau.

IV. MỘT SỐ MẶT HÀNG CỤ THỂ.

1. Vấn đề cói và hàng xuất khẩu bằng cói:

- Vấn đề cói năm 1962, hai Bộ thống nhất đề nghị với Ủy ban kế hoạch Nhà nước căn cứ vào kết quả thu mua thực tế xét nhu cầu của mỗi Bộ nếu cần thì có sự điều chỉnh phân phối lại cho từng Bộ để có thể chủ động đặt kế hoạch sản xuất;

- Để sử dụng cói được hợp lý hai Bộ căn cứ chỉ tiêu phân phối của Nhà nước thảo luận đổi cho nhau nhằm sử dụng các loại cói được hợp lý và tránh vận chuyển loanh quanh lãng phí. Các loại cói chiêm và cói ngắn không dùng để sản xuất hàng nội địa, Cục Nông sản Bộ Nội thương cần tận thu và giao cho cơ quan Ngoại thương địa phương;

- Đối với các cơ sở sản xuất hàng bằng cói hiện nay của Bộ Ngoại thương hai Bộ thống nhất ý kiến sau đây:

- Bộ Ngoại thương vẫn tiếp tục quản lý ba cơ sở tập trung cũ là Phát-diệm, Hải-phòng và Thái-bình với quy mô như hiện nay, nếu mở rộng thêm phải có sự bàn bạc với Bộ Nội thương;

- Đối với một số cơ sở hiện nay đang có mắc mứu giữa Nội thương và Ngoại thương (như khu vực Nga Thanh, v.v…) thì hai Bộ sẽ cử cán bộ cùng xuống cơ sở nghiên cứu bàn bạc cách giải quyết.

2. Lá hồ: Từ nay đến cuối năm 1962 dựa trên khu vực thu mua đã được phân chia hiện nay cụ thể là Nội thương mua ở các huyện Phù-ninh, Thanh-ba, Hạ-hòa, và Ngoại thương mua ở các huyện Cẩm-khê, Yên-lập, Đoan-hùng, hai bên đều phải cố gắng đẩy mạnh thu mua để đảm bảo nhu cầu trước mắt. Đồng thời hai Bộ sẽ cử cán bộ cùng lên nghiên cứu với địa phương rồi căn cứ vào khả năng sản xuất, nhu cầu cụ thể mà quy định khu vực khai thác và thu mua cho mỗi bên.

3. Hạt có dầu: Căn cứ theo Thông tư số 19-LB ngày 29 tháng 3 năm 1961, toàn bộ hạt có dầu nói chung do Bộ Nội thương mua. Bộ Ngoại thương chỉ mua ở nông trường và hạt màng tang tươi và hoa hồi. Chỉ tiêu xuất khẩu do hai Bộ bàn bạc quyết định.

4. Các loại dây rừng, củ nâu, nụ vối: Đều do Bộ Nội thương mua, chỉ tiêu xuất khẩu do hai Bộ bàn bạc quyết định. Có thể có từng nơi,từng thời gian, từng mặt hàng nếu Bộ Nội thương không mua hết hoặc do nhu cầu xuất khẩu mà Bộ Ngoại thương yêu cầu (kể các các loại hạt có dầu) thì Bộ Nội thương sẽ ủy nhiệm cho Bộ Ngoại thương mua nhưng phải được hai Bộ quyết định (thay mặt hai bộ là Vụ xuất Bộ Ngoại thương và Cục Nông sản lâm thổ sản Bộ Nội thương ).

5. Các loại hoa quả: Nói chung giành ưu tiên để xuất khẩu, Bộ Nội thương cần dùng cho nhu cầu nội địa thì cùng bàn bạc với Bộ Ngoại thương để lại. Cần chú ý:

- Bộ Ngoại thương cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội thương (cục thực phẩm) có kế hoạch thu mua theo thời vụ kế hoạch tiêu thụ loại không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

- Nói chung vùng sản xuất tập trung do Bộ Ngoại thương mua, vùng sản xuất lẻ tẻ do Bộ Nội thương mua. Cục thực phẩm Bộ Nội thương và Vụ xuất Bộ Ngoại thương thảo luận quy định cụ thể từng loại quả và từng khu vực. Riêng việc mua chuối các loại cần khoanh vùng lại bảo đảm xuất khẩu cũng như cung cấp cho thành phố và các khu công nghiệp sao cho có lợi nhất tránh giẫm chân lên nhau.

6. Gà: Bộ Ngoại thương chỉ mua của nông trường, ngoài ra Bộ Nội thương sẽ giành cho Bộ Ngoại thương một số khu vực để Bộ Ngoại thương có kế hoạch sản xuất cho đúng tiêu chuẩn làm hàng xuất khẩu.

7. Vịt: Ưu tiên ngành xuất khẩu vịt bầu, và vịt béo trên một cân nhưng để bảo đảm kinh doanh được tốt các cơ quan kinh doanh hai Bộ cần chủ động phối hợp chặt chẽ với nhau. Trước khi đi ký hợp đồng mua hai bên cần phải thảo luận thống nhất ý kiến cho cụ thể về giá cả từng loại, ngày giờ cùng đến lấy tại nơi sản xuất, kế hoạch tiêu thụ, vận chuyển, v.v…

8. Trứng vịt: Do Bộ Nội thương mua và chịu trách nhiệm cung cấp lương thực, sẽ giành cho Bộ Ngoại thương loại đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, chỉ tiêu xuất khẩu do hai Bộ quyết định. Để đảm bảo kinh doanh được tốt tránh vận chuyển lãng phí và hư hao, các cơ quan kinh doanh hai Bộ cũng cần phối hợp chặt chẽ với nhau như việc mua vịt nói ở trên.

V. VIỆC PHÁT TRIỂN THÊM CƠ SỞ HOẶC MẶT HÀNG MỚI

Dựa trên các nguyên tắc sau đây:

- Không cùng một nơi mà hai cơ sở cùng hoạt động;

- Đối với những mặt hàng xuất khẩu mà cơ quan nội địa vẫn kinh doanh thì cơ quan kinh doanh hàng xuất khẩu đặt hàng cho cơ quan nội địa;

- Khi đã phát triển cơ sở thì phải đảm bảo cung cấp nguyên liệu, không được dùng hình thức mua thành phẩm mà không cung cấp nguyên liệu để xảy ra tình trạng hút nguyên liệu của nhau, giá gia công hai bên phải thống nhất theo quy cách phẩm chất từng loại mặt hàng;

- Cán bộ của hai ngành Nội, Ngoại thương có nhiệm vụ tuyên truyền vận động giúp đỡ, hướng dẫn nhân dân sản xuất để tăng thêm khối lượng hàng hóa và đảm bảo quy cách phẩm chất. Việc phân công phụ trách thu mua chế biến do hai Bộ bàn bạc và chủ trương.

VI. VẤN ĐỀ LÃNH ĐẠO

- Hai Bộ thống nhất ý kiến cần tăng cường tinh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa từ cấp Trung ương đến địa phương, phối hợp chặt chẽ hỗ trợ cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, thường xuyên tổ chức kiểm điểm với nhau trên nguyên tắc đảm bảo nhiệm vụ chung của Nhà nước giao cho hai Bộ và theo đúng chính sách Nhà nước tránh mọi hiện tượng cục bộ bản vị, tranh giành thị trường, không chấp hành đúng chính sách của Nhà nước gây thắc mắc cho quần chúng;

- Hai Bộ cần tăng cường chỉ đạo chặt chẽ hơn nữa đối với các cơ quan kinh doanh ở địa phương về mọi mặt đặc biệt chú ý đến vấn đề giáo dục tư tưởng, Chính sách, vấn đề chỉ tiêu kế hoạch giá cả, tổ chức thu mua và phát triển cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu.

- Hai Bộ kết hợp các Thông tư số 137 ngày 23 tháng 02 năm 1962, số 19 ngày 29 tháng 3 năm 1961 và Thông tư bổ sung này phổ biến ký và tổ chức nghiên cứu học tập cho cán bộ và nhân viên của hai ngành Nội, Ngoại thương.

- Các Vụ, Cục hai Bộ căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình cần bàn bạc với nhau có kế hoạch biện pháp cụ thể để thi hành các thông tư liên Bộ cho tốt.

Ngoài các điểm bổ sung trên đây, các điểm khác trong thông tư liên Bộ số 19 ngày 29 tháng 03 năm 1961 vẫn còn nguyên giá trị.

Hai Bộ yêu cầu các Ủy ban hành chính các tỉnh, các Sở, Ty Thương nghiệp, các Sở Ngoại thương, các cơ quan kinh doanh hai Bộ nghiên cứu kỹ các thông tư và nghiêm chỉnh thực hiện cho đúng. Trong khi thi hành có vấn đề gì mắc míu, khó khăn thì báo cáo về hai Bộ giải quyết.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ NGOẠI THƯƠNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

Hoàng Văn Diêm

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ NỘI THƯƠNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

Lê Đông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 020-LB

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu020-LB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 48
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư liên bộ 20-LB bổ sung phân công tổ chức thu mua sản xuất hàng xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư liên bộ 20-LB bổ sung phân công tổ chức thu mua sản xuất hàng xuất khẩu
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu020-LB
        Cơ quan ban hànhBộ Ngoại thương, Bộ Nội thương
        Người kýHoàng Văn Diệm, Lê Đông
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 48
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư liên bộ 20-LB bổ sung phân công tổ chức thu mua sản xuất hàng xuất khẩu

              Lịch sử hiệu lực Thông tư liên bộ 20-LB bổ sung phân công tổ chức thu mua sản xuất hàng xuất khẩu