Thông tư liên tịch 28-TT/LB

Thông tư liên bộ 28-TT/LB năm 1974 quy định chế độ tạm thời về trang bị đồng phục và phương tiện chuyên dùng cho lực lượng kiểm lâm nhân dân do Bộ Tài chính- Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên bộ 28-TT/LB chế độ tạm thời trang bị đồng phục phương tiện chuyên dùng lực lượng kiểm lâm nhân dân


TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP-BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28-TT/LB

Hà Nội , ngày 26 tháng 11 năm 1974 

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TẠM THỜI VỀ TRANG BỊ ĐỒNG PHỤC VÀ PHƯƠNG TIỆN CHUYÊN DÙNG CHO LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM NHÂN DÂN

Căn cứ Pháp lệnh quy định việc bảo vệ rừng; căn cứ Nghị định số 101-CP ngày 21-05-1973 của Hội đồng Chính phủ quy định hệ thống tổ chức và quyền hạn, nhiệm vụ của lực lượng kiểm lâm nhân dân; Tổng cục Lâm nghiệp và Bộ Tài chính quy định chế độ tạm thời về trang bị đồng phục và phương tiện chuyên dùng cho lực lượng kiểm lâm nhân dân như sau.

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Chế độ trang bị đồng phục và phương tiện chuyên dùng cho cán bộ, nhân viên, thuộc lực lượng kiểm lâm nhân dân nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, nhân viên thuộc lực lượng kiểm lâm nhân dân hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Chế độ trang bị đồng phục và phương tiên chuyên dùng này bao gồm chế độ cấp phát, chế độ cho mượn đồng phục, phương tiện chuyên dùng, chế độ mua quần áo theo giá quy định của Nhà nước, áp dụng đối với cán bộ, nhân viên thuộc lực lượng kiểm lâm nhân dân và chế độ cấp phương tiên chuyên dùng cho các đơn vị thuộc tổ chức kiểm lâm nhân dân.

3. Cán bộ, nhân viên thuộc lực lượng kiểm lâm nhân dân trực tiếp làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát hoặc thường xuyên phải tiếp xúc, giao dịch với nhân dân (kể cả lái xe) để thực hiện nhiệm vụ, được cấp đồng phục và phương tiên chuyên dùng và được mua quần áo theo quy định trong văn bản này; các cán bộ, nhân viên làm các công tác khác trong lực lượng kiểm lâm nhân dân, nếu do nhu cần công tác đột xuất, được giao các nhiệm vụ nói trên, thì được mượn đồng phục và phương tiện chuyên dùng và được mua quần áo theo quy định trong văn bản này.

4. Đồng phục, phương tiện chuyên dùng cấp cho cá nhân, hoặc cho cá nhân mượn, cũng như phương tiện chuyên dùng cấp cho đơn vị là tài sản của Nhà nước, phải được giữ gìn, bảo quản, quản lý sử dụng chặt chẽ theo chế độ quản lý tài sản chung của Nhà nước.

II. CHẾ ĐỘ CẤP ĐỒNG PHỤC VÀ PHƯƠNG TIỆN CHUYÊN DÙNG CHO CÁN BỘ, NHÂN VIÊN KIỂM LÂM NHÂN DÂN

1. Các cán bộ, nhân viên thuộc lực lượng kiểm lâm nhân dân, thuộc biên chế chính thức và do quỹ tiền lương của lực lượng kiểm lâm nhân dân đài thọ, trực tiếp làm nhiêm vụ tuần tra kiểm soát, thu tiền nuôi rừng, chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm lâm lái xe hoặc cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ thường xuyên tiếp khách, được cấp đồng phục và phương tiện chuyên dùng theo quy định trong chế độ này.

Việc cấp đồng phục và phương tiện chuyên dùng nói trên, không áp dụng đối với cán bộ, nhân viên không hưởng quỹ lương của lực lượng kiểm lâm nhân dân (cấp dưỡng, giữ trẻ, công tác đoàn thể...) và không áp dụng đối với cán bộ, nhân viên hưởng quỹ lương của lực lượng kiểm lâm nhân dân, nhưng làm công tác hành chính, quản trị (kế toán, đánh máy, quản trị, vệ sinh...trong lực lượng kiểm lâm nhân dân và các cán bộ, nhân viên, làm công việc khác mà khi thừa hành nhiệm vụ, không cần phải mặc đồng phục). Tổng cục Lâm nghiệp quy định cụ thể các chức vụ công tác trong lực lượng kiểm lâm nhân dân không thuộc đối tượng áp dụng việc mặc đồng phục theo quy định.

2. Các cán bộ, nhân viên được cấp đồng phục nói ở điểm 1, mục II trên đây, nếu công tác ở các vùng núi cao, rừng sâu thuộc các vùng đang áp dụng chế độ phụ cấp khu vực từ 15% lương chính trở lên thì được xét cấp đồng phục chống rét.

3. Cán bộ, nhân viên kiểm lâm nhân dân thuộc đối tượng nói ở điểm 1, mục II được cấp đồng phục theo quy định dưới đây:

- Một bộ quần áo may theo quy cách thống nhất áp dụng cho lực lượng kiểm lâm nhân dân, bằng vải ka-ki nội, màu xanh rêu, dùng trong một năm;

- Một ruột áo bông, bọc bằng vải phin nội, màu xanh rêu, dùng trong 4 năm;

- Một thắt lưng nhỏ bản, bằng vải hoặc nhựa, dùng trong 2 năm;

- Một mũ cứng, lợp vải ka-ki nội, màu xanh rêu, lót vải phin nội, dùng trong 2 năm;

- Một đôi giầy vải đi rừng, hoặc đôi dép giá trị tương đương với đôi giầy vải, dùng trong 1 năm;

- Một đôi phù hiệu kiểm lâm nhân dân, để đính vào mũ cứng, một vào mũ mềm, khi hỏng hoặc mất mới xét cấp lại;

- Một đôi cấp hiệu kiểm lâm nhân dân;

- Một biển số hiệu kiểm lâm nhân dân khi hỏng hoặc mất mới xét cấp lại.

4. Các cán bộ, nhân viên kiểm lâm nhân dân nói ở điểm 1 mục II được cấp, hoặc mượn phương tiện chuyên dùng theo quy định dưới đây:

- Một áo mưa bằng vải bạt nội, dùng trong 3 năm (chỉ cấp cho những người thuộc các đội tuần tra, kiểm soát lưu động, thu tiền nuôi rừng);

- Hai đôi tất chống vắt, bằng vải phin nội, dùng trong 1 năm (chỉ cấp cho những người thường xuyên làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trong rừng, chữa chát rừng);

- Một ba lô 3 túi bằng vải bạt, màu xanh rêu, dùng trong 5 năm (chỉ cấp cho những người thuộc các đội tuần tra, kiểm soát lưu động, thu tiền nuôi rừng, chữa cháy rừng, lái xe);

- Một còi bằng đồng hoặc bằng nhôm (chỉ cấp cho những người thuộc đội tuần tra, kiểm soát lưu động, chữa cháy rừng, các trạm kiểm soát và vọng gác);

- Mội đôi ủng cao su cao cổ, dùng trong 2 năm (chỉ cấp cho những người thường xuyên đi tuần tra, kiểm soát lưu động, thu tiền nuôi rừng ở các bãi bến và các đoạn đường lầy lội);

- Một cặp da, hoặc giả da, dùng trong 4 năm (chỉ cấp cho cán bộ lãnh đạo cấp cục và cấp chi cục);

Tổng cục Lâm nghiệp sẽ căn cứ vào tính chất công tác của từng đơn vị, từng chức vụ công tác trong lực lượng kiểm lâm nhân dân thuộc các khu vực khác nhau, ra văn bản quy định cụ thể những trường hợp được cấp, hoặc được mượn phương tiện chuyên dùng và danh mục những phương tiện chuyên dùng được cấp, hoặc được mượn trong từng trường hợp.

5. Các cán bộ, nhân viên kiểm lâm nhân dân nói ở điều 2 mục II, công tác ở những vùng núi cao, rừng sâu thuộc các vùng có phụ cấp khu vực từ 15% lương chính trở lên, được xét cấp đồng phục chống rét theo quy định dưới đây:

- Một áo bông (cả vỏ cả ruột) may theo quy cách quy định, bằng vải ka-ki nội, màu xanh rêu, ruột bông dầy, bọc vải phin nội xanh rêu, dùng trong 3 năm. Người được cấp áo bông này, thì không được cấp ruột áo bông nói ở điểm 3 mục II;

- Một mũ bông, may theo quy cách quy định bằng vải ka-ki nội, màu xanh rêu, dùng trong 3 năm. Người được cấp mũ bông này thì không được cấp mũ mềm nói ở điểm 3 mục II;

Tổng cục Lâm nghiệp căn cứ vào các quy định chung của Nhà nước, bàn với Bộ Tài chính và ra văn bản quy định cụ thể những trường hợp được xét cấp đồng phục chống rét nói trong điểm 5 mục II này.

III. CHẾ ĐỘ CHO MƯỢN ĐỒNG PHỤC VÀ PHƯƠNG TIỆN CHUYÊN DÙNG

1. Ngoài các cán bộ, nhân viên được cấp đồng phục và phương tiện chuyên dùng nói ở điểm 1 mục II trên đấy, các cán bộ, nhân viên khác, nếu do nhu cầu công tác đột xuất, phải mặc đồng phục, hoặc phải được trang bị phương tiện chuyên dùng thì được mượn đồng phục và phương tiện chuyên dùng theo quy định trong chế độ này; khi là xong công việc phải trả lại ngay cho cơ sở cho mượn.

2. Cục kiểm lâm nhân dân được cấp kinh phí để mua sắm một số đồng phục và phương tiện chuyên dùng phân phối cho các đơn vị trực thuộc, dùng để cho cán bộ, nhân viện thuộc quyền mượn trong những trường hợp nói ở điểm 1 trên đây:

- Áo, quần đồng phục mùa đông (cả ruột áo bông),

- Mũ cứng, mũ mềm,

- Giầy đi rừng,

- Phù hiệu, cấp hiệu, số hiệu kiểm lâm nhân dân,

- Áo đi mưa,

- Bi đông đựng nước,

- Đèn pin, theo tiêu chuẩn từ 3 đến 5 người: 1 đèn; từ 6 đến 10 người: 3 đèn; pin đèn theo tiêu chuẩn mỗi đèn 1 đôi pin dùng trong 2 tháng. Đèn pin và pin chỉ dành cho cán bộ, nhân viên ở các hạt, trạm, đội phải thường xuyên làm nhiệm vụ tuần tra; kiểm soát ban đêm, mượn dùng trong khi làm nhiệm vụ.

Số đồng phục và phương tiện chuyên dùng, dùng để cho mượn này, tính theo số người không dùng để cho mượn này, tính theo số người không thuộc diện được cấp đồng phục và phương tiên chuyên dùng nhưng đôi khi được giao công tác đột xuất, cần phải mặc đồng phục khi thừa hành nhiệm vụ. Số đồng phục và phương tiện chuyên dùng được mua sắm dự trữ để cho mượn không được vượt quá 50% số người do công tác đột xuất phải mặc đồng phục nói ở trên.

IV. CHẾ ĐỘ MUA QUẦN ÁO THEO GIÁ QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC

Cán bộ, nhân viên kiểm lâm nhân dân thuộc đối tượng được cấp hoặc mượn đồng phục nói trong chế độ này, hàng năm, được mua theo giá quy định của Nhà nước:

- Một quần âu, bằng vải ka-ki nội, màu xanh rêu, may theo quy cách thống nhất áp dụng cho lực lượng kiểm lâm nhân dân;

- Một áo sơ mi dài tay, bằng vải pô-pơ-lin nội, màu xanh rêu, mau theo quy cách áp dụng cho lực lượng kiểm lâm nhân dân.

Người mua quần áo phải nộp phiếu vải theo quy định.

V. CHẾ ĐỘ CẤP PHƯƠNG TIỆN CHUYÊN DÙNG CHO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM NHÂN DÂN

Các đơn vị: cục, chi cục, hạt, trạm, đội, trường nghiệp vụ thuộc lực lượng kiểm lâm nhân dân được cấp:

- Một lá quốc kỳ,

- Một lá cờ hiệu kiểm lâm nhân dân,

- Một biển kẻ tên đơn vị,

- Một đồng hồ để bàn,

- Một trống hoặc kẻng (cấp cho trạm kiểm lâm nhân dân để báo động khi có cháy rừng),

- Đèn pin và pin (dùng chung cho cục và chi cục, theo tiêu chuẩn quy định ở điểm 2 mục III).

VI. QUẢN LÝ CẤP PHÁT VÀ SỬ DỤNG ĐỒNG PHỤC, PHƯƠNG TIỆN CHUYÊN DÙNG

1. Việc cấp hoặc cho mượn đồng phục và phương tiện chuyên dùng cho cá nhân và các đơn vị kiểm lâm nhân dân phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, chế độ đã quy định. Các đơn vị kiểm lâm nhân dân phải có nội quy về quản lý cấp phát, sử dụng đồng phục và phương tiện chuyên dùng, mở sổ sách theo mẫu thống nhất do Cục kiểm lâm nhân dân quy định để theo dõi, ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác việc mua sắm, xuất nhập cấp phát, cho mượn, thu hồi.

2. Đồng phục và phương tiện chuyên dùng do Nhà nước cấp hoặc cho mượn đều là tài sản của Nhà nước. Mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, nhận viên trong lực lượng kiểm lâm nhân dân phải quản lý và sử dụng tốt. Đơn vị hoặc cá nhân để hư hỏng trước thời hạn hay làm mất quần áo, phương tiện chuyên dùng phải bồi thường theo chế độ hiện hành.

3. Trường hợp do thiên tai, dịch hoạ hoặc nguyên nhân khách quan chính đáng khác làm hư hỏng hoặc mất đồng phục và phương tiện chuyên dùng, do Nhà nước cấp hoặc được phép mua sắm, thì phải được cấp chi cục xác minh cụ thể và đề nghị Cục kiểm lâm nhân dân xét duyệt, mới được cấp lại hoặc cho mua mới.

4. Các đơn vị thuộc lực lượng kiểm lâm nhân dân có sự thay đổi về tổ chức, cá nhân có sự thay đổi về chức vụ, cấp bậc, đơn vị công tác trong hệ thống tổ chức kiểm lâm nhân dân thì việc cấp phát đồng phục và phương tiện chuyên dùng được điều chỉnh (cấp thêm hoặc thu hồi) cho phù hợp với yêu cầu công tác mới.

5. Cán bộ, nhân viên kiểm lâm nhân dân được cấp đồng phục được cử đi học các trường ngoài hệ thống tổ chức kiểm lâm nhân dân, hoặc đi an dưỡng, chữa bệnh từ 1 năm trở lên, thời gian đi học, hoặc an dưỡng, chữa bệnh không được tính để xét cấp đồng phục.

6. Cán bộ, nhân viên được cấp đồng phục và phương tiện chuyên dùng được chuyển sang công tác khác ngoài tổ chức kiểm lâm nhân dân, hoặc về hưu trí, nghỉ mất sức, thôi việc...phải trả lại cho đơn vị bằng hiện vật: phù hiệu, cấp hiệu, số hiệu, phương tiện chuyên dùng và được nhượng lại áo quần, giầy, mũ theo giá trị còn lại; tiền nhượng những thứ này phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

7. Đồng phục và phương tiện chuyên dùng thu hồi về, nếu còn dùng được, thì dùng để cấp tiếp cho đơn vị, cá nhân hoặc cho mượn sử dụng và phải quy định cụ thể thời gian sử dụng tiếp.

Thời gian sử dụng quy định cho quần áo, chống rét và phương tiên chuyên dùng quy định trong Thông tư này là thời gian tối thiểu. Nếu đến thời hạn quy định mà tài sản nói trên còn sử dụng được thì phải dùng tiếp cho đến khi hỏng mới được đổi hoặc cấp mới.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Kinh phí mua sắm đồng phục và phương tiện chuyên dùng cho lực lượng kiểm lâm nhân dân quy định trong Thông tư này do kinh phí sự nghiệp bảo vệ rừng đài thọ.

2. Kinh phí nói ở điểm 1 mục VII trên đây được cấp trực tiếp cho Cục kiểm lâm nhân dân để Cục tổ chức mua sắm chung cho toàn ngành. Cục kiểm lâm nhân dân chịu trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị trực thuộc thực hiện chế độ cấp phát, quản lý và sử dụng các tài sản nói trên và thường xuyên kiểm tra việc thi hành; bảo đảm tài sản được phân phối, bảo quản, sử dụng tốt.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc gì, Cục kiểm lâm nhân dân báo cáo về liên Bộ nghiên cứu giải quyết.

Thông tư này có giá trị thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1974.

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
 
 

 
Hoàng Văn Diệm

TỔNG CỤC TRƯỞNGTỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
 
 

 
Hoàng Bửu Đôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28-TT/LB

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu28-TT/LB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/1974
Ngày hiệu lực01/01/1974
Ngày công báo16/12/1974
Số công báoSố 21
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư liên bộ 28-TT/LB chế độ tạm thời trang bị đồng phục phương tiện chuyên dùng lực lượng kiểm lâm nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư liên bộ 28-TT/LB chế độ tạm thời trang bị đồng phục phương tiện chuyên dùng lực lượng kiểm lâm nhân dân
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu28-TT/LB
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính, Tổng cục Lâm nghiệp
        Người kýHoàng Văn Diệm, Hoàng Bửu Đôn
        Ngày ban hành26/11/1974
        Ngày hiệu lực01/01/1974
        Ngày công báo16/12/1974
        Số công báoSố 21
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư liên bộ 28-TT/LB chế độ tạm thời trang bị đồng phục phương tiện chuyên dùng lực lượng kiểm lâm nhân dân

            Lịch sử hiệu lực Thông tư liên bộ 28-TT/LB chế độ tạm thời trang bị đồng phục phương tiện chuyên dùng lực lượng kiểm lâm nhân dân

            • 26/11/1974

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/12/1974

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/1974

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực