Thông tư liên tịch 745-BYT/TDTT

Thông tư liên bộ 745-BYT/TDTT năm 1978 về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và lề lối làm việc của Ban y tế và thể dục thể thao thuộc Ủy ban nhân dân huyện do Bộ Y tế-Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên bộ 745-BYT/TDTT nhiệm vụ quyền hạn tổ chức lề lối làm việc Ban y tế và thể dục thể thao thuộc Ủy ban nhân dân huyện


TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO-BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 745-BYT/TDTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 1978 

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

HƯỚNG DẪN VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA BAN Y TẾ VÀ THỂ DỤC THỂ THAO THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Trước yêu cầu xây dựng chính quyền cấp huyện theo Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 24-01-1978 của Bộ Chính trị, Hội đồng Chính phủ đã ra Quyết định số 139-CP ngày 14-6-1978 ban hành bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác và lề lối làm việc của Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan chuyên môn chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

Để thi hành quyết định trên của hội đồng Chính phủ, sau khi đã thoả thuận với Ban tổ chức của Chính phủ, Bộ y tế và Tổng cục Thể dục thể thao ra thông tư hướng dẫn sau đây.

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN Y TẾ VÀ THỂ DỤC THỂ THAO THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

1. Ban y tế và thể dục thể thao huyện là tổ chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và là một cấp trong hệ thống quản lý của hai ngành y tế và thể dục thể thao. Ban chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện đồng thời chịu sự lãnh đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở, Ty y tế và Sở, Ty thể dục thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Ban y tế và thể dục thể thao huyện phụ trách mọi mặt hoạt động y tế và thể dục thể thao theo đúng đường lối, chính sách về y tế và thể dục thể thao của Đảng, Nhà nước và các phương hướng, chủ trương, quy định về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Y tế và Tổng cục Thể dục thể thao; chỉ đạo thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Ty y tế, Sở, Ty thể dục thể thao trên lĩnh vực y tế và thể dục thể thao.

3. Dưới sự chỉ đạo thống nhất của Ban, các mặt công tác của Ban y tế và thể dục thể thao phải phối hợp, kết hợp chặt chẽ từ khâu kế hoạch tới khâu tổ chức thực hiện để thúc đẩy sự nghiệp y tế và thể dục thể thao trong huyện phát triển mạnh mẽ.

Ban y tế và thể dục thể thao phải thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau đây.

Về y tế:

1. Nắm chắc tình hình dịch bệnh trong huyện và báo cáo kịp thời lên tỉnh; tổ chức, chỉ đạo thực hiện kịp thời và có hiệu quả công tác phòng bệnh, phòng và chống dịch; giúp Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo xây dựng và quản lý tốt các công trình vệ sinh, chủ yếu là 3 công trình (nhà xí, giếng nước, nhà tắm); tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh lao động, coi đó là nhiệm vụ hàng đầu.

2. Quản lý chặt chẽ các loại bệnh tật, tổ chức công tác khám bệnh, chữa bệnh, cấp cứu, khám tuyển nghĩa vụ quân sự, khám sức khoẻ cho cán bộ, học sinh, trẻ em trong các nhà trẻ, lớp mẫu giáo.

3. Hướng dẫn và thực hiện tốt công tác sinh đẻ có kế hoạch.

4. Đẩy mạnh nuôi trồng, chế biến và sử dụng thuốc nam, thu mua dược liệu; quản lý và phân phối thuốc hợp lý, đúng chính sách, thuận tiện cho nhân dân.

5. Xây dựng và củng cố tuyển y tế cơ sở; đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, nhân viên y tế cho cơ sở. Chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho các trạm y tế trong huyện; quản lý trực tiếp các phòng khám bệnh đa khoa, các bệnh viện, nhà hộ sinh, các đội vệ sinh phòng dịch, các đội, tổ lưu động và lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế của huyện.

6. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và thực hiện các chính sách, chế độ, quy chế, tiêu chuẩn… về y tế và dược trong huyện.

Về thể dục thể thao:

1. Nắm vững tình hình phong trào thể dục thể thao trong huyện và những phương hướng, chủ trương, chỉ tiêu, kế hoạch thể dục thể thao của tỉnh, thành. Đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện những phương hướng, chủ trương, chỉ tiêu, kế hoạch và những biện pháp thực hiện cụ thể.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn và các đơn vị xí nghiệp, cơ quan, trường học… thực hiện những chỉ tiêu, kế hoạch xây dựng, phát triển phong trào thể dục thể thao; đồng thời trực tiếp xây dựng một số cơ sở để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

3 .Mở những lớp đào tạo, bồi dưỡng hướng dẫn viên, cán bộ thể dục thể thao cho cơ sở theo sự phân cấp của Ty, Sở và kiện toàn, củng cố bộ máy thể dục thể thao ở cơ sở.

4. Phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan và các đoàn thể tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ và kiến thức khoa học thể dục thể thao trong nhân dân, nhằm động viên đông đảo quần chúng tập luyện làm cho phong trào thể dục thể thao ở các cơ sở ngày càng phát triển vững chắc.

5. Trực tiếp tổ chức hoặc hướng dẫn các cơ sở tổ chức những hoạt động thi đấu, đồng diễn thể dục thể thao để kiểm tra trình độ, năng cao chất lượng luyện tập, động viên cổ vũ phong trào, phục vụ cho nhiệm vụ chính trị và sinh hoạt văn hoá của địa phương.

6. Giúp đỡ các cơ sở xây dựng, củng cố sân bãi, hồ bơi và tự trang, tự chế dụng cụ thiết bị thể dục thể thao để phục vụ cho phong trào quần chúng luyện tập ở cơ sở; đồng thời chỉ đạo hoặc trực tiếp quản lý sử dụng những cơ sở vật chất của huyện.

Về y tế và thể dục thể thao: Quản lý thống nhất ngân sách, lao động, vật tư của y tế và thể dục thể thao.

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO HUYỆN

1. Bộ máy của Ban y tế và thể dục thể thao bao gồm:

a) Bộ máy quản lý:

- Một trưởng ban,

- Hai phó trưởng ban,

- Tổ y tế,

- Tổ thể dục thể thao.

b) Các cơ sở chuyên môn kỹ thuật trực thuộc Ban:

Về y tế:

- Bệnh viện đa khoa huyện và các phòng khám đa khoa khu vực;

- Đội vệ sinh phòng dịch và chống sốt rét hoặc đội y tế lưu động (ở miền núi);

- Hiệu thuốc huyện (bao gồm các hiệu thuốc chi nhánh, quầy, điểm bán thuốc, tổ hoặc cửa hàng thu mua dược liệu…).

Về thể dục thể thao:

- Sân vận động, nhà tập;

- Hồ bơi, bể bơi đơn giản;

- Trường bắn súng thể thao;

- Câu lạc bộ thể dục thể thao.

Trước đây hiệu thuốc huyện là đơn vị phụ thuộc của phòng y tế và là đơn vị hạch toán báo số trực thuộc quản lý toàn diện của Công ty dược phẩm cấp II của tỉnh, thành phố. Tới nay, để phù hợp với chủ trương xây dựng huyện thành đơn vị kinh tế nông – công nghiệp, hiệu thuốc huyện sẽ được chấn chỉnh sửa đổi theo phương hướng phân cấp cho huyện để tổ chức thành Công ty dược huyện là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, đặt trực thuộc Ban y tế và thể dục thể thao có 3 chức năng sau đây:

 - Thu mua, nuôi trồng dược liệu;

- Chế biến, pha chế, sản xuất, đóng gói;

- Phân phối thuốc, y dụng cụ, hoá chất dùng trong y tế.

Ngoài bộ máy quản lý Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp, sản xuất kinh doanh nói trên, bên cạnh Ban còn có các hội đồng và các hội quần chúng khác hoạt động về mặt y tế và thể dục thể thao tại huyện.

2. Ban y tế và thể dục thể thao do một ủy viên của Ủy ban nhân dân huyện trực tiếp làm trưởng ban và có hai phó trưởng ban được phân công mỗi phó trưởng ban trực tiếp làm tổ trưởng một tổ chuyên môn.

Phó trưởng ban phải là cán bộ chuyên môn y tế hoặc thể dục thể thao. Trưởng ban phải biết chuyên môn y tế và thể dục thể thao.

Trưởng ban, phó trưởng ban y tế và thể dục thể thao do Ủy ban nhân dân huyện đề nghị (có sự tham gia ý kiến của Sở, Ty y tế và Sở, Ty thể dục thể thao), Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố bổ nhiệm.

Căn cứ vào khối lượng công tác, tổ y tế trong Ban có thể có một tổ nhỏ.

3. Ban y tế và thể dục thể thao làm việc theo chế độ thủ trưởng, trưởng ban chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện và trước Sở, Ty y tế, Sở, Ty thể dục thể thao về toàn bộ công tác của Ban. Để hoàn thành nhiệm vụ, trưởng ban phải sử dụng bộ máy các tổ chuyên môn trong Ban đặc biệt là vai trò các phó trưởng ban kiêm tổ trưởng các tổ chuyên môn đó. Ngoài trách nhiệm bao quát chung, trưởng ban cần đi sâu vào một số công việc có tính chất tổng hợp.

Phó trưởng ban kiêm tổ trưởng y tế được trưởng ban phân công và ủy nhiệm chuyên trách theo dõi, quản lý, tổ chức chỉ đạo mọi hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ y tế đối vơí các cơ sở sự nghiệp, sản xuất kinh doanh trực thuộc của ngành y tế huyện và các trạm y tế thuộc tuyến y tế cơ sở (bao gồm các trạm y tế thị trấn, xã và trạm y tế các xí nghiệp, cơ quan, trường học đóng tại địa phương).

Phó trưởng ban kiêm tổ trưởng tổ thể dục thể thao, được trưởng ban phân công và uỷ nhiệm chuyên trách theo dõi, quản lý, tổ chức chỉ đạo mọi hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ thể dục thể thao ở các cơ sở trong huyện, bao gồm cả các cơ sở chuyên môn kỹ thuật nói ở điểm 1 phần II.

Để bảo đảm việc chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ được kịp thời, trong phạm vi nội dung nhiệm vụ được trưởng ban phân công, ủy nhiệm nói trên, phó trưởng ban kiêm tổ trưởng tổ y tế và phó trưởng ban kiêm tổ trưởng tổ thể dục thể thao thường xuyên thay mặt trưởng ban ký các văn bản, giấy tờ về mặt chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ mà mình được phân công và chịu trách nhiệm trước trưởng ban về các nội dung văn bản, giấy tờ đó. Ngoài ra, khi trưởng ban vắng mặt thì chỉ được ký thay vào các văn bản giấy tờ khác của Ban nếu được ủy nhiệm.

III. BIÊN CHẾ VÀ CÁN BỘ

1. Biên chế của Ban y tế và thể dục thể thao tính vào biên chế quản lý Nhà nước của cấp huyện, có thể từ 12 đến 16 người. Không kể trưởng, phó ban, biên chế còn lại của hai tổ chuyên môn bao gồm các loại cán bộ được phân công cụ thể như sau:

LOẠI CÁN BỘ VÀ PHÂN CÔNG

Loại huyện

I

II

III

A. Tổ y tế:

 

 

 

- Thống kê, tổng hợp kế hoạch (có thể kiêm thêm nhiệm vụ thống kê tổng hợp chung cho Ban).

Đối với huyện loại I có thêm một trợ lý kế hoạch giúp phó ban lập và triển khai kế hoạch, hướng dẫn đôn đốc, nắm tình hình thực hiện kế hoạch ở tuyến xã.

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

1

- Bác sĩ hoặc y sĩ phụ trách công tác tổ chức, thi đua, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế xã, hướng dẫn kiểm tra các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về y của các cơ sở sự nghiệp y tế trực thuộc và nhất là mạng lưới tuyến y tế cơ sở ở xã, thị trấn, xí nghiệp, công, nông, lâm trường, cơ quan, trường học đóng tại địa phương.

2

2

1

- Dược sĩ đại học hoặc trung học phụ trách về vật tư, hướng dẫn và kiểm tra các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về được của các cơ sở sự nghiệp y tế, các cơ sở sản xuất kinh doanh, phân phối thuốc, hướng dẫn nuôi trồng, thu mua, chế biến dược liệu, bào chế, sản xuất thuốc trong huyện và công tác thuốc nam tại xã.

2

2

2

- Kế toán đại học hoặc trung học (chủ yếu làm kế toán sự nghiệp và biết về kế toán công, thương nghiệp) phụ trách công tác tổng hợp dự toán tài vụ, kiểm tra, hướng dẫn công tác thu chi, tài vụ ở các cơ sở sự nghiệp và sản xuất kinh doanh (có thể kiêm thêm nhiệm vụ tổng hợp dự toán ngân sách của Ban)

2

2

2

Cộng:

8

7

6

B. Tổ thể dục thể thao:

 

 

 

- Phụ trách tổng hợp kế hoạch của tổ (phó trưởng ban kiêm nhiệm).

- Phụ trách xây dựng phong trào thể dục thể thao cơ sở nông thôn, trường học, xí nghiệp, cơ quan…

3

3

2

- Phụ trách huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hướng dẫn viên, vận động viên, tổ chức thi đấu và xây dựng, quản lý cơ sở vật chất.

2

1

1

Cộng:

5

4

3

2. Biên chế của các đơn vị sự nghiệp, sản xuất kinh doanh trực thuộc Ban y tế và thể dục thể thao không tính vào biên chế quản lý Nhà nước mà thuộc biên chế khu vực sự nghiệp và khu vực sản xuất kinh doanh. Việc lập kế hoạch lao động hàng năm cho các đơn vị này vẫn áp dụng theo các quy định, tiêu chuẩn, định mức hiện hành của Nhà nước.

IV. QUAN HỆ CÔNG TÁC

1. Với Ủy ban nhân dân huyện

Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan quản lý, chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Ban. Vì vậy, một mặt trên cơ sở nghiên cứu, theo dõi các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật và nắm vững đường lối, quan điểm về y tế và thể dục thể thao của Đảng và Nhà nước, Ban y tế và thể dục thể thao phải làm tham mưu đắc lực cho Ủy ban nhân dân huyện để Ủy ban quyết định chủ trương, kế hoạch và những biện pháp đúng đắn nhằm thúc đẩy sự nghiệp y tế và thể dục thể thao trong huyện phát triển mạnh mẽ; mặt khác, Ban phải nghiêm chỉnh chấp hành sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, kế hoạch, biện pháp đó trong các đơn vị sự nghiệp, sản xuất kinh doanh trực thuộc Ban và trong mạng lưới y tế và thể dục thể thao ở xã, ở các xí nghiệp, cơ quan, trường học đóng tại địa phương.

2. Với Sở, Ty y tế và Sở, Ty thể dục thể thao.

Trưởng Ban y tế và thể dục thể thao phải tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác của Ban dưới sự lãnh đạo của Ủy ban nhân dân huyện và đồng thời phải nghiêm chỉnh chấp hành sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở, Ty y  tế, Sở, Ty thể dục thể thao.

Trong trường hợp có vấn đề chưa nhất trí giữa sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện với sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở, Ty y tế, Sở, Ty thể dục thể thao thì phải thực hiện theo đúng điều 13 trong bản quy định ban hành kèm theo quyết định số 139-CP ngày 14-6-1978.

3. Với các ban chuyên môn khác và các đoàn thể trong huyện.

Mối quan hệ giữa Ban y tế và thể dục thể thao với các ban chuyên môn khác và các đoàn thể trong huyện là mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng theo tinh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa dưới sự chỉ đạo trực tiếp, điều hòa, phối hợp của Ủy ban nhân dân huyện.

Một mặt Ban y tế và thể dục thể thao phải chú trọng tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Ban chuyên môn và các đoàn thể như kế hoạch, tài chính, giá cả, vật tư, thương nghiệp, ngân hàng, giáo dục, văn hoá, đoàn thanh niên, công đoàn, ban chỉ huy quân sự huyện… Mặt khác Ban phải thông qua các mặt hoạt động y tế và thể dục thể thao để đóng góp chung thúc đẩy các mặt công tác khác của tất cả các Ban trong huyện hoạt động nhịp nhàng, cân đối.

4. Với Ủy ban nhân dân xã và các cơ quan, xí nghiệp, trường học… đóng ở địa phương.

Ban y tế và thể dục thể thao giúp đỡ các Ủy ban nhân dân xã và các xí nghiệp, cơ quan, trường học xây dựng mạng lưới cơ sở y tế, thể dục thể thao; chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho các tổ chức thuộc mạng lưới cơ sở y tế và thể dục thể thao tại các nơi đó hoạt động có chất lượng.

5. Với trạm y tế và các ban thể dục thể thao ở xã, ở thị trấn, ở các xí nghiệp, cơ quan, trường học đóng tại địa phương huyện.

Các trạm y tế thuộc tuyến y tế cơ sở và các ban thể dục thể thao ở xã, ở thị trấn, ở các xí nghiệp, cơ quan, trường học đóng tại địa phương huyện chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ y tế và thể dục thể thao của Ban y tế và thể dục thể thao huyện.

Trong trường hợp có vấn đề chưa nhất trí giữa Ủy ban nhân dân xã, thị trấn hoặc của thủ trưởng đơn vị xí nghiệp, cơ quan, trường học với Ban y tế và thể dục thể thao huyện thì trạm y tế và các ban thể dục thể thao ở xã, thị trấn, ở xí nghiệp, cơ quan, trường học phải báo cáo với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn hoặc thủ trưởng đơn vị đồng thời báo cáo với ban y tế và thể dục thể thao huyện biết để cùng bàn bạc giải quyết.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào bản hướng dẫn này, các Sở, Ty y tế và các Sở, Ty thể dục thể thao cùng xuống phối hợp nghiên cứu giúp đỡ các Ban y tế và thể dục thể thao ở một số huyện điểm xây dựng phương án cụ thể và lập kế hoạch sửa đổi tổ chức y tế và thể dục thể thao huyện, thống nhất với Ủy ban nhân dân huyện nơi đó để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện, đồng thời thông quan thực tế đó mà đúc rút kinh nghiệp để triển khai sang các huyện khác trong tỉnh, thành phố mình.

2. Song song với việc sửa đổi tổ chức, các Sở, Ty y tế và các Sở, Ty thể dục thể thao cần tập trung giúp đỡ cho Ban y tế và thể dục thể thao huyện lập được quy hoạch về công tác y tế và thể dục thể thao của huyện (quy hoạch mạng lưới, quy hoạch cơ sở vật chất kỹ thuật, quy hoạch sản xuất kinh doanh và quy hoạch cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật) phù hợp với phương hướng tiến lên sản xuất lớn của huyện và xây dựng được kế hoạch năm để  từng bước thực hiện quy hoạch đó, Bộ Y tế và Tổng cục Thể dục thể thao sẽ có văn bản hướng dẫn riêng.

3. Trong quá trình áp dụng bản hướng dẫn này và tổ chức thực hiện cụ thể, nếu có vấn đề gì mới hoặc cần thay đổi cho phù hợp thì các Sở, Ty y tế và các Sở, Ty thể dục thể thao cần báo cáo kịp thời về Bộ Y tế và Tổng cục Thể dục thể thao để nghiên cứu bổ sung hoặc sửa đổi.

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Lê Đức Chính

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Bác sĩ Vũ Văn Cẩn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 745-BYT/TDTT

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu745-BYT/TDTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/1978
Ngày hiệu lực12/11/1978
Ngày công báo30/11/1978
Số công báoSố 21
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 745-BYT/TDTT

Lược đồ Thông tư liên bộ 745-BYT/TDTT nhiệm vụ quyền hạn tổ chức lề lối làm việc Ban y tế và thể dục thể thao thuộc Ủy ban nhân dân huyện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư liên bộ 745-BYT/TDTT nhiệm vụ quyền hạn tổ chức lề lối làm việc Ban y tế và thể dục thể thao thuộc Ủy ban nhân dân huyện
     Loại văn bảnThông tư liên tịch
     Số hiệu745-BYT/TDTT
     Cơ quan ban hànhTổng cục Thể dục thể thao, Bộ Y tế
     Người kýVũ Văn Cẩn, Lê Đức Chính
     Ngày ban hành28/10/1978
     Ngày hiệu lực12/11/1978
     Ngày công báo30/11/1978
     Số công báoSố 21
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư liên bộ 745-BYT/TDTT nhiệm vụ quyền hạn tổ chức lề lối làm việc Ban y tế và thể dục thể thao thuộc Ủy ban nhân dân huyện

           Lịch sử hiệu lực Thông tư liên bộ 745-BYT/TDTT nhiệm vụ quyền hạn tổ chức lề lối làm việc Ban y tế và thể dục thể thao thuộc Ủy ban nhân dân huyện

           • 28/10/1978

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/11/1978

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/11/1978

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực