Thông tư liên tịch 92-TT/LB

Thông tư liên bộ 92-TT/LB năm 1995 hướng dẫn chế độ trang phục đối với viên chức kiểm dịch thực vật, động vật và Thanh tra viên chuyên ngành bảo vệ thực vật và Thanh tra thú y do Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên bộ 92-TT/LB chế độ trang phục viên chức kiểm dịch thực vật động vật Thanh tra viên chuyên ngành


BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
*****

Số: 92-TT/LB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 1995

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TRANG PHỤC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC KIỂM DỊCH THỰC VẬT, ĐỘNG VẬT VÀ THANH TRA VIÊN CHUYÊN NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ THANH TRA THÚ Y

Căn cứ Nghị định số 92/CP ngày 27/11/1993 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
Căn cứ nghị định số 93/CP ngày 27/11/1993 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thú y.
Liên Bộ Tài chính – Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện chế độ trang phục cho viên chức kiểm dịch thực vật viên chức kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật, thanh tra viên chuyên ngành Bảo vệ thực vật, thanh tra viên Thú y như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Những đối tượng đủ tiêu chuẩn được cấp có thẩm quyền quyết định thì được cấp trang phục để sử dụng khi thi hành công vụ bao gồm:

1/ Viên chức thường xuyên làm nhiệm vụ kiểm dịch thực vật (theo công văn số 5686/KTN ngày 7/10/1995 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung điều 10 của Điều lệ kiểm dịch thực vật), thanh tra viên chuyên ngành Bảo vệ thực vật (theo điều 4 và 5 của Qui định về hệ thống tổ chức thanh tra chuyên ngành, giải quyết tranh chấp và lệ phí, phí tổn về công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật, ban hành kèm theo Nghị định số 92/CP ngày 27/11/1993 của Chính phủ)

2/ Bác sĩ kỹ thuật viên thú y thường xuyên làm nhiệm vụ kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật (gọi chung là viên chức, theo điều 41, chương III, điều lệ kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật. Ban hành kèm theo Nghị định số 93/CP ngày 27/11/1993 của Chính phủ), thanh tra viên Thú y (theo khoản 5 điều 14 của Quy định về thi hành Pháp lệnh Thú y, ban hành kèm theo Nghị định số 93/CP ngày 27/11/1993 của Chính phủ).

II. TIÊU CHUẨN TRANG PHỤC

1/ Viên chức kiểm dịch thực vật, động vật, thanh tra viên chuyên ngành Bảo vệ thực vật, thanh tra viên Thú y (qui định tại Mục I trên đây) thuộc biên chế chính thức và hợp đồng dài hạn trong chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, được cấp trang phục theo qui định cụ thể dưới đây:

TT

Tiêu chuẩn trang phục và thời hạn sử dụng

Đơn vị

Định lượng

 

1

2

3

4

5

 

A/ Loại sử dụng 3 năm:

Mũ Kê pi

Thắt lưng giả da

Cặp tài liệu giả da

Ca vát

Áo khoác ngoài mùa đông bằng sợi pha len trong có lót và mũ che tai bằng bông (chỉ trang bị cho viên chức kiểm dịch thực vật, động vật ở vùng núi cao, hải đảo)

 

cái

cái

cái

cái

cái

 

 

01

01

01

01

01

 

6

Áo mưa Vi ni lon (chỉ trang cấp cho viên chức kiểm dịch thực vật và động vật)

bộ

01

7

Quần áo thu đông (nam hoặc nữ bằng sợi pha len trong có lót)

bộ

01

 

1

2

B/ Loại sử dụng 2 năm:

Giày da

Găng tay mùa đông (Trang cấp cho viên chức kiểm dịch ở vùng núi cao, Hải đảo)

 

đôi

đôi

 

01

01

3

 

1

2

3

Mũ mềm kiểu quốc phòng

C/ Loại sử dụng 1 năm:

Dép quai hậu

Bi tất

Găng tay cao su mềm cho viên chức kiểm soát giết mổ động vật.

cái

 

đôi

đôi

đôi

01

 

01

01

02

4

 

1

2

3

4

Quần áo xuân hè (lần đầu cấp 02 bộ)

D/ Loại không qui định thời hạn, hư hỏng được đổi:

Phù hiệu, cấp hiệu

Biển hiệu có ảnh

Thẻ thanh tra viên

Thẻ kiểm dịch viên

bộ

 

bộ

cái

cái

cái

01

 

01

01

01

01

2/ Trang phục của viên chức kiểm dịch thực vật, động vật, thanh tra viên chuyên ngành Bảo vệ thực vật, thanh tra viên Thú y, may theo kiểu mẫu, màu sắc thống nhất do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định và được cấp phát bằng hiện vật.

3/ Trang phục qui định trong thông tư này chỉ được mua sắm bằng sản phẩm sản xuất trong nước.

4/ Trường hợp viên chức kiêm chức thì chỉ được hưởng một chế độ trang cấp.

III. QUẢN LÝ, CẤP PHÁT, SỬ DỤNG TRANG PHỤC

1/ Quản lý sử dụng trang phục:

- Việc cấp phát trang phục phải đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, chế độ, niên hạn sử dụng đã qui định tại thông tư này. Các đơn vị phải mở sổ sách ghi chép theo dõi đầy đủ, chính xác số lượng trang phục mua về, xuất ra cho từng người sử dụng.

- Cá nhân được cấp phát phải quản lý, sử dụng đúng mục đích, không cho người khác mượn, không bán, trao đổi nếu để mất mát, hư hỏng trước thời hạn không có lý do chính đáng thì không được cấp phát bổ sung và phải bồi thường.

- Khi viên chức thuộc đối tượng được trang cấp trang phục theo quy định tại thông tư này nếu thôi không làm nhiệm vụ thì phải trả lại phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, quần áo (nếu còn thời hạn sử dụng).

2/ Kinh phí mua sắm trang phục cho viên chức kiểm dịch thực vật, động vật, thanh tra viên chuyên ngành Bảo vệ thực vật, thanh tra viên Thú y thuộc cấp nào thì do Ngân sách cấp đó đài thọ.

- Hàng năm cơ quan Bảo vệ thực vật và Thú y các cấp căn cứ đối tượng qui định tại mục I Thông tư này, tính toán số lượng, chủng loại lập dự toán kinh phí cùng với kế hoạch Tài chính của đơn vị gửi cơ quan chủ quản tổng hợp gửi cơ quan Tài chính cùng cấp.

- Cơ quan Tài chính cùng cấp có trách nhiệm xét duyệt dự toán, cấp phát kinh phí để cơ quan Bảo vệ thực vật và Thú y mua sắm, cấp phát cho đối tượng sử dụng theo đúng niên hạn.

- Kinh phí mua sắm trang phục cho kiểm dịch viên và thanh tra viên được ghi thành tiết riêng “trang phục kiểm dịch thực vật, động vật” trong mục 75 nghiệp vụ phí theo chương, loại, khoản, hạng tương ứng của mục lục Ngân sách nhà nước. Việc quyết toán kinh phí mua sắm trang phục theo chế độ quản lý tài chính hiện hành.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này được thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1996. Trang phục đã mua sắm trước đây còn niên hạn sử dụng vẫn được tính theo chế độ trang cấp và quản lý theo thông tư này. Các văn bản trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Liên Bộ để xem xét giải quyết cho phù hợp.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thế Dân

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Tào Hữu Phùng

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ
- Văn phòng Quốc hội
- Viên kiểm soát nhân dân tối cao
- Tòa án nhân dân tối cao
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ
- UBND các Tỉnh, Thành phố
- Sở Tài chính Vật giá
- Sở Nông – Lâm – Thủy lợi
- Lưu: VP, NSNN, HCSN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 92-TT/LB

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu92-TT/LB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/1995
Ngày hiệu lực01/01/1996
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 92-TT/LB

Lược đồ Thông tư liên bộ 92-TT/LB chế độ trang phục viên chức kiểm dịch thực vật động vật Thanh tra viên chuyên ngành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư liên bộ 92-TT/LB chế độ trang phục viên chức kiểm dịch thực vật động vật Thanh tra viên chuyên ngành
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu92-TT/LB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính
        Người kýNgô Thế Dân, Tào Hữu Phùng
        Ngày ban hành13/12/1995
        Ngày hiệu lực01/01/1996
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư liên bộ 92-TT/LB chế độ trang phục viên chức kiểm dịch thực vật động vật Thanh tra viên chuyên ngành

            Lịch sử hiệu lực Thông tư liên bộ 92-TT/LB chế độ trang phục viên chức kiểm dịch thực vật động vật Thanh tra viên chuyên ngành

            • 13/12/1995

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/1996

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực