Thông tư liên tịch 02/2003/TTLT-HCCBVN-UBATGTQG

Thông tư liên tịch 02/2003/TTLT-HCCBVN-UBATGTQG về việc tổ chức cuộc vận động Cựu chiên binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông do Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 02/2003/TTLT-HCCBVN-UBATGTQG tổ chức vận động Cựu chiến binh giữ gìn trật tự an toàn giao thông


HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM - UỶ BAN AN TOÀN GIAO
THÔNG QUỐC GIA
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2003/TTLT-HCCBVN-UBATGTQG

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2003 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CUỘC VẬN ĐỘNG “CỰU CHIÊN BINH VIỆT NAM THAM GIA GIỮ GÌN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG"

Trong mấy năm qua, tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông xây ra nghiêm trọng, làm chết và bị thương hàng chục nghìn người, gây thiệt hại lớn về vật chất, ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế, an sinh xã hội và để lại hậu quả lâu dài cho nhiều gia dình và xã hội.

Trật tự an toàn giao thông đang là vấn đề xã hội bức bách, để giải quyết cần huy động được sức mạnh tổng hợp của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thực hiện Chỉ thị số 22 CT/TW ngày 24 tháng 2 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trại tự an toàn giao thông, Nghị quyết kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XI và Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, với chức nàng nhiệm vụ của mình, ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Hội Cựu chiến binh Việt nam thống nhất tổ chức cuộc vận động " Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông " với những nội dung sau:

I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

1. Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với cán bộ, hội viên Hội cựu chiến binh trong cả nước.

2. Phát huy vai trò của tổ chức Hội cựu chiến binh các cấp trong việc vận động hội viên, gia đình hội viên và các tầng lớp nhân dân gương mẫu thực hiện các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

3. Tham gia và giám sát các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông.

II ĐỐI TƯỢNG CUỘC VẬN ĐỘNG.

Hội cựu chiến binh các cấp, hội viên Hội cựu chiến binh trong cả nước.

III NỘI DUNG CUỘC VẬN ĐỘNG

1 Hội viên Hội cựu chiến binh nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đồng thời vận động, giáo dục gia đình và quần chúng ở địa bàn gương mẫu chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, đấu tranh với những người có hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông.

2. Hội viên tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông và giám sát các cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn hội viên ở, đồng thời đóng góp cho các cơ quan nhà nước những giải pháp, sáng kiến tốt, để ngăn chặn và đẩy lùi tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật an toàn giao thông cho cán bộ, hội viên hội cựu chiến binh để mỗi cán bộ, hội viên là một cán bộ tuyên truyền vận động toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

IV CÁC HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP

1 Tuyên truyền phổ biến Luật Giao thông đường bộ, Chỉ thị số 22 CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết sổ 13/2002/NQ-CP của Chính phủ và các văn bán pháp luật khác về trật tự an toàn giao thông cho cán bộ, hội viên.

2. Xây dựng và tập quán đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật về trật tự an toàn giao thông của hội cựu chiến binh.

3. Biên soạn tài liệu tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

4. Tổ chức các hoạt động tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các cấp hội đảm bảo tính thống nhất trong cả nước.

5. Tăng cường trách nhiệm giám sát việc thực hiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông theo chức năng của các cấp Hội.

V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM.

Hội Cựu chiên binh Việt nam có trách nhiệm:

1 Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết liên tịch này. Lồng ghép cuộc vận động này với các chương trình phối hợp của Hội với ngành công an, với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để đạt hiệu quả cao.

2. Xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật về trật tự an toàn giao thông của Hội cựu chiến binh.

3. Phát huy tính chủ động sáng tạo của các cấp Hội trong công tác tuyên truyền vận động hội viên trong cả nước và các tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông . .

4. Trung ương Hội định kỳ thông báo cho Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia kết quả các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các cấp Hội cựu chiến binh để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

5. Phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện các hoạt động đã nêu tại điểm III Nghị quyết này.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có trách nhiệm:

1 Chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan thành viên của Ủy ban, Ban An toàn giao thông các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cấp Hội Cựu chiến binh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch.

2. Thường xuyên cung cấp thông tin, tài liệu về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước về trật tự an toàn giao thông cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

3. Hỗ trợ kinh phí cho Trung ương Hội cựu chiến binh để chỉ đạo, tổ chức các hoạt động theo nội dung của cuộc vận động này.

4. Chỉ đạo Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạo điều kiện về kinh phí, tài liệu tuyên truyền và các điều kiện cần thiết khác cho Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoạt dộng tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông thạo nội dung của Nghị quyết liên tịch.

VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1 Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thành lập Ban chỉ đạo chung để chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch này.

2. Hai bên thường xuyên tổ chức các đoàn kiềm tra liên ngành để đôn đốc các cấp Hội. Ban An toàn giao thông các cấp thực hiện Nghị quyết liên tịch .

3. Hàng năm, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị quyết liên tịch, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc triển khai thực hiện nghị quyết.

4. Giao cho Ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Văn phòng thường trực ủy ban An toàn giao thông Quốc gia là cơ quan thường trực giúp Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện nghị quyết liên tịch này.

T/M ỦY BAN ATGT QUỐC GIA
CHỦ TỊCH  
Đào Đình Bình

T/M HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM
CHỦ TỊCH  
 Đặng Quân Thụy


Nơi nhận:
Thường trực Ban bí thư ( Để bc)
Thủ tướng Chính phủ (Để bc)
Ban ATGT, Hội CCB tỉnh, thành,
Ủy viên BCH HỘI CCB VN.
Ủy viên UBATGTQG,
Lưu Văn phòng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2003/TTLT-HCCBVN-UBATGTQG

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu02/2003/TTLT-HCCBVN-UBATGTQG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2003
Ngày hiệu lực08/07/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2003/TTLT-HCCBVN-UBATGTQG

Lược đồ Thông tư liên tịch 02/2003/TTLT-HCCBVN-UBATGTQG tổ chức vận động Cựu chiến binh giữ gìn trật tự an toàn giao thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư liên tịch 02/2003/TTLT-HCCBVN-UBATGTQG tổ chức vận động Cựu chiến binh giữ gìn trật tự an toàn giao thông
       Loại văn bảnThông tư liên tịch
       Số hiệu02/2003/TTLT-HCCBVN-UBATGTQG
       Cơ quan ban hànhHội Cựu chiến binh Việt Nam, Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia
       Người kýĐào Đình Bình, Đặng Quân Thụy
       Ngày ban hành23/06/2003
       Ngày hiệu lực08/07/2003
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông tư liên tịch 02/2003/TTLT-HCCBVN-UBATGTQG tổ chức vận động Cựu chiến binh giữ gìn trật tự an toàn giao thông

             Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 02/2003/TTLT-HCCBVN-UBATGTQG tổ chức vận động Cựu chiến binh giữ gìn trật tự an toàn giao thông

             • 23/06/2003

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/07/2003

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực