Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-BTNMT-BNV

Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG–BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 02/2008/TTLT-BTNMT-BNV

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2008

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ như sau:

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH

1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng cán bộ, viên chức của đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường (các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường) có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập, bao gồm:

a) Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý (trực thuộc Bộ hoặc trực thuộc Cục, Tổng cục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, trừ các đơn vị sự nghiệp tại khoản 2 Mục I Thông tư này);

b) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh);

c) Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).

2. Các đơn vị sự nghiệp khác thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo hướng dẫn tại văn bản khác của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền:

a) Các tổ chức khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thực hiện theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

b) Các đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Các đơn vị sự nghiệp y tế trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thực hiện theo Thông tư số 02/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2008 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Xây dựng, quản lý thực hiện chương trình, kế hoạch

Căn cứ chương trình, kế hoạch dài hạn của đơn vị sự nghiệp do cấp có thẩm quyền phê duyệt, người đứng đầu đơn vị được:

a) Phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng năm và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

b) Quyết định các biện pháp cụ thể và chịu trách nhiệm về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao hoặc đặt hàng;

c) Được tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị và đúng với quy định của pháp luật;

d) Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động, đơn vị bảo đảm một phần chi phí hoạt động được quyết định mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, vốn huy động, theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham dự đấu thầu các hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đơn vị.

Việc lập dự toán, hạch toán kế toán và báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện kế hoạch của đơn vị sự nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Liên doanh, liên kết hoạt động dịch vụ

a) Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi phí hoạt động thường xuyên được chủ động liên doanh, liên kết với tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội phù hợp với khả năng, lĩnh vực chuyên môn của đơn vị và không trái quy định của pháp luật;

b) Đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, nếu có điều kiện và khả năng thực hiện một số dịch vụ công, trường hợp cần liên doanh, liên kết nhằm nâng cấp cơ sở vật chất, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng phục vụ thì phải xây dựng đề án trình cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, đơn vị sự nghiệp phải chịu trách nhiệm về việc bảo mật, quản lý và sử dụng thông tin, tư liệu phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

3. Hợp tác quốc tế

a) Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người đứng đầu đơn vị được:

- Phê duyệt kế hoạch đoàn ra, đoàn vào bằng kinh phí tự có của đơn vị theo quy định của pháp luật;

- Quyết định việc tổ chức đoàn ra, trực tiếp mời đối tác, chuyên gia nước ngoài đến làm việc, trao đổi, tham gia thực hiện các dự án, đề án, đề tài của đơn vị theo phân cấp của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Quyết định việc thuê và mức lương thuê chuyên gia nước ngoài tùy theo nguồn kinh phí và khả năng tài chính của đơn vị; quản lý các chương trình, dự án ODA hỗ trợ kỹ thuật và các chương trình, dự án ODA đầu tư được giao theo phân cấp của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Đối với đơn vị sự nghiệp (dự toán cấp III) trực thuộc cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp (dự toán cấp II) trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị tự bảo đảm một phần hoặc toàn bộ chi phí hoạt động, việc thực hiện chương trình, dự án ODA được xác định trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được cấp có thẩm quyền giao phù hợp với quy định của pháp luật;

c) Đơn vị sự nghiệp không thuộc các điểm a, b, khoản 3 Mục II Thông tư này thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về hợp tác quốc tế được cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp giao theo thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

1. Tổ chức bộ máy

a) Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp được quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của các tổ chức, đơn vị trực thuộc (nếu có);

b) Đối với đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý là đơn vị tự bảo đảm toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, người đứng đầu đơn vị được quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên để hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Đối với đơn vị sự nghiệp không thuộc điểm b khoản 1 Mục III Thông tư này, việc thực hiện nhiệm vụ về tổ chức bộ máy được cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp phân cấp theo thẩm quyền;

d) Đối với đơn vị sự nghiệp thực hiện chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ ngoài công lập, người đứng đầu đơn vị phải làm đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo trình tự, thủ tục và thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế sự nghiệp

a) Đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên, người đứng đầu đơn vị được quyết định biên chế của đơn vị;

b) Đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên hoặc do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nhu cầu thực tế công việc, định mức chỉ tiêu biên chế và khả năng tài chính của đơn vị, người đứng đầu đơn vị xây dựng kế hoạch biên chế và trình cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp phê duyệt theo thẩm quyền;

c) Người đứng đầu đơn vị được quyết định ký hợp đồng thuê, khoán công việc đối với những công việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên; ký hợp đồng và các hình thức hợp tác khác với chuyên gia, nhà khoa học để đáp ứng yêu cầu chuyên môn của đơn vị.

IV. TUYỂN DỤNG, BỔ NHIỆM VÀO NGẠCH, NÂNG NGẠCH, CHUYÊN NGẠCH VIÊN CHỨC

1. Tuyển dụng

a) Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển và quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các đơn vị sự nghiệp khác tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, người đứng đầu đơn vị được quyết định việc tuyển dụng theo hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển; tổ chức tuyển dụng cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý trên cơ sở kế hoạch tuyển dụng do cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp phê duyệt;

b) Đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động hoặc do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động, người đứng đầu đơn vị phải trình cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp quyết định việc tuyển dụng theo hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển, nhưng được chủ động tổ chức tuyển dụng cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với các Đài khí tượng thủy văn khu vực trực thuộc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, Giám đốc được quyết định việc tuyển dụng theo hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển và tổ chức tuyển dụng cán bộ, viên chức ngạch cán sự và tương đương trở xuống trên cơ sở kế hoạch tuyển dụng do Trung tâm khí tượng Thủy văn quốc gia phê duyệt;

2. Bổ nhiệm vào ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch

a) Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, người đứng đầu đơn vị được quyết định bổ nhiệm vào ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch đối với viên chức ngạch tương đương ngạch chuyên viên chính trở xuống (trường hợp có đơn vị dự toán cấp III trực thuộc thì chỉ quyết định đối với viên chức ngạch tương đương chuyên viên chính ở đơn vị dự toán cấp III đó).

Trường hợp bổ nhiệm vào ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch đối với viên chức ngạch tương đương ngạch chuyên viên cao cấp thì phải trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định;

b) Đối với đơn vị sự nghiệp (dự toán cấp III) trực thuộc cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp (dự toán cấp II) trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, người đứng đầu đơn vị được quyết định bổ nhiệm vào ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch đối với viên chức ngạch tương đương ngạch chuyên viên trở xuống.

Trường hợp bổ nhiệm vào ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch đối với viên chức ngạch tương đương ngạch chuyên viên chính thì phải trình cơ quan quản lý trực tiếp quyết định;

c) Đối với Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc Trung tâm được bổ nhiệm vào ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch đối với viên chức ngạch tương đương ngạch chuyên viên chính trở xuống.

Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, người đứng đầu đơn vị được quyết định bổ nhiệm vào ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch đối với viên chức theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Trường hợp bổ nhiệm vào ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch đối với viên chức ngạch tương đương ngạch chuyên viên cao cấp thì người đứng đầu đơn vị phải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm văn bản đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật;

d) Việc bổ nhiệm vào ngạch, chuyển ngạch, nâng ngạch của cấp trưởng và cấp phó đơn vị sự nghiệp quy định tại các điểm a, b, c khoản 3 Mục IV Thông tư này do cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp quyết định (riêng đối với những người giữ ngạch tương tương ngạch chuyên viên cao cấp phải do cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật).

V. NÂNG BẬC LƯƠNG, NGHỈ HƯU, THÔI VIỆC, KỶ LUẬT, ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC

1. Nâng bậc lương

a) Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người đứng đầu đơn vị được quyết định nâng bậc lương đúng thời hạn, trước thời hạn đối với viên chức ngạch tương đương ngạch chuyên viên chính trở xuống.

Trường hợp nâng bậc lương đối với viên chức ngạch tương đương ngạch chuyên viên cao cấp thì phải trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định;

b) Đối với đơn vị sự nghiệp (dự toán cấp III) trực thuộc cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, người đứng đầu được quyết định nâng bậc lương đúng thời hạn, trước thời hạn đối với viên chức ngạch tương đương ngạch chuyên viên trở xuống.

Trường hợp nâng bậc lương đúng thời hạn, trước thời hạn đối với viên chức ngạch tương tương ngạch chuyên viên chính trở lên thì phải trình cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp quyết định theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

c) Việc nâng bậc lương của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị sự nghiệp quy định tại các điểm a, b, khoản 1 Mục V Thông tư này do cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp quyết định (riêng việc nâng bậc lương đối với những người giữ ngạch tương đương ngạch chuyên viên cao cấp phải do cơ quan có thẩm quyền quyết định theo phân cấp quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

2. Tiếp nhận, điều động, biết phái, nghỉ hưu, thôi việc

a) Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp được quyết định:

- Tiếp nhận cán bộ, viên chức ngoài đơn vị về công tác (trừ việc tiếp nhận để bổ nhiệm giữ chức vụ cấp trưởng và cấp phó của đơn vị phải do cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp quyết định);

- Điều động, biệt phái đối với cán bộ, viên chức trong nội bộ đơn vị theo quy định của pháp luật;

- Thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, viên chức trong đơn vị thuộc các ngạch trong phạm vi thẩm quyền bổ nhiệm; đối với cán bộ, viên chức giữ các ngạch không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm thì việc quyết định cho thôi việc, nghỉ hưu phải do cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật.

Đơn vị sự nghiệp chịu trách nhiệm lập sổ bảo hiểm xã hội và giải quyết chế độ nghỉ hưu, thôi việc đối với cán bộ, viên chức của đơn vị theo phân cấp quản lý và quy định của pháp luật.

b) Việc điều động, biệt phái, nghỉ hưu, thôi việc đối với cấp trưởng và cấp phó của đơn vị sự nghiệp do cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ.

3. Kỷ luật

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp có thẩm quyền ký hợp đồng làm việc lần đầu, hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động thì được quyết định kỷ luật cán bộ, viên chức thuộc đơn vị mình bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch, buộc thôi việc theo quy định của pháp luật (riêng việc quyết định kỷ luật bằng các hình thức hạ ngạch, buộc thôi việc đối với cán bộ, viên chức giữ ngạch do cấp trên bổ nhiệm thì phải có văn bản đề nghị cấp đó xem xét, đồng ý trước khi ra quyết định).

4. Bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ, cho từ chức và cách chức

a) Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc quyền quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức vụ, cho từ chức và cách chức đối với các chức vụ lãnh đạo của tổ chức, đơn vị trực thuộc theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

b) Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức vụ, cho từ chức và cách chức đối với các chức vụ lãnh đạo tổ chức, đơn vị trực thuộc theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

5. Đào tạo, bồi dưỡng, đi công tác

a) Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp được:

- Phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm bằng kinh phí tự có của đơn vị;

- Tổ chức việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp giao;

- Quyết định việc cử viên chức (từ cấp phó trở xuống) đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước. Trường hợp cử cấp trưởng của đơn vị đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước thì phải trình cơ quan quản lý cấp trên có thẩm quyền quyết định;

b) Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ngoài các quyền hạn nêu tại điểm a khoản 5, người đứng đầu đơn vị được quyết định cử cán bộ, viên chức đi công tác, học tập ở nước ngoài.

Việc cử cấp trưởng và cấp phó của đơn vị sự nghiệp đi công tác, học tập ở nước ngoài của những đối tượng này phải trình người đứng đầu cơ quan quản lý cấp trên có thẩm quyền quyết định.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp là người đại diện theo pháp luật của đơn vị trong quan hệ với các tổ chức, cá nhân; chịu trách nhiệm về các hoạt động của đơn vị trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm được giao.

2. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên theo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp về hoạt động của đơn vị; báo cáo bằng văn bản xin ý kiến của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp trong trường hợp cấp ủy Đảng, Ban chấp hành công đoàn cùng cấp có ý kiến chưa thống nhất về những vấn đề có trách nhiệm phải phối hợp trước khi ra quyết định.

3. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm phối hợp với cấp ủy Đảng, Ban chấp hành công đoàn cùng cấp về một số việc sau đây:

a) Báo cáo với cấp ủy Đảng cùng cấp trước khi quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định những vấn đề: điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị trực thuộc; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho từ chức, miễn nhiệm, kỷ luật các chức vụ lãnh đạo thuộc thẩm quyền; phương án sắp xếp lao động trong đơn vị; chương trình, kế hoạch dài hạn (nếu có) và kế hoạch hoạt động hàng năm;

b) Phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cùng cấp tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm theo quy định. Lấy ý kiến Ban chấp hành công đoàn cùng cấp về việc quyết định: quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế dân chủ cơ quan; quy chế làm việc; quy chế khen thưởng, kỷ luật; quy định về tuyển dụng, sử dụng cán bộ, viên chức và người lao động; phương án liên doanh, liên kết; phương án vay vốn tín dụng, hỗ trợ đầu tư;

c) Lấy ý kiến hội nghị cán bộ, viên chức hoặc cán bộ chủ chốt của đơn vị trước khi quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định các vấn đề: chương trình, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm; phương án sắp xếp lao động; quy chế dân chủ cơ quan; quy chế chi tiêu nội bộ.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo;

2. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp quy định tại Thông tư này triển khai thực hiện các công việc sau đây:

a) Phổ biến, quán triệt Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thực hiện trong đơn vị; thống nhất trong lãnh đạo, cấp ủy Đảng, tổ chức công đoàn đơn vị về chủ trương, biện pháp thực hiện và định hướng phát triển đơn vị;

b) Xây dựng đề án thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thời gian ít nhất là 3 năm; trình cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp phê duyệt;

c) Ban hành theo thẩm quyền các quy chế nội bộ (bao gồm: quy chế làm việc; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế tuyển dụng, sử dụng cán bộ, viên chức và người lao động và các quy chế liên quan khác) nhằm bảo đảm thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm phù hợp với phương án thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm và điều lệ tổ chức và hoạt động của đơn vị đã được phê duyệt.

3. Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ có trách nhiệm:

a) Phê duyệt đề án thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm và Điều lệ tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi nhận được phương án phù hợp với yêu cầu quy định;

b) Hướng dẫn, đôn đốc việc xây dựng đề án thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm, điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế có liên quan của đơn vị sự nghiệp; kiểm tra việc thực hiện đề án và điều lệ đã được phê duyệt;

c) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Thông tư này và theo phân cấp cụ thể của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quản lý thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này; tổ chức việc đánh giá tình hình thực hiện và gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ để xem xét, giải quyết./.

 

BỘ TRƯỞNG
BỘ NỘI VỤ
Trần Văn Tuấn

BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Phạm Khôi Nguyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2008/TTLT-BTNMT-BNV

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu02/2008/TTLT-BTNMT-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2008
Ngày hiệu lực10/07/2008
Ngày công báo25/06/2008
Số công báoTừ số 365 đến số 366
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2008/TTLT-BTNMT-BNV

Lược đồ Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu02/2008/TTLT-BTNMT-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýPhạm Khôi Nguyên, Trần Văn Tuấn
        Ngày ban hành05/06/2008
        Ngày hiệu lực10/07/2008
        Ngày công báo25/06/2008
        Số công báoTừ số 365 đến số 366
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm

           Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm

           • 05/06/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/06/2008

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/07/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực