Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT/CA-QP-YT-GTVT-KH&CN

Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT/CA-QP-YT-GTVT-KH&CN về tiêu chuẩn và lắp đặt, sử dụng tín hiệu còi, đèn của xe ưu tiên do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Giao thông vận tải - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT/CA-QP-YT-GTVT-KH&CN quy định tiêu chuẩn và lắp đặt, sử dụng tín hiệu còi, đèn của xe ưu tiên


BỘ CÔNG AN - BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ Y TẾ - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2008/TTLT/CA-QP-YT-GTVT-KH&CN

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2008

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN VÀ LẮP ĐẶT, SỬ DỤNG TÍN HIỆU CÒI, ĐÈN CỦA XE ƯU TIÊN.

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2001;
Căn cứ Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường bộ;
Liên Bộ: Công an – Quốc phòng – Y tế - Giao thông vận tải – Khoa học & Công nghệ, thống nhất quy định về tiêu chuẩn và lắp đặt, sử dụng tín hiệu còi, đèn của xe ưu tiên, như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định cụ thể về tiêu chuẩn và lắp đặt, sử dụng tín hiệu còi, đèn của xe ưu tiên.

2. Đối tượng áp dụng: Xe chữa cháy; xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp; xe cứu thương; xe cảnh sát dẫn đường; xe cứu nạn giao thông.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Tiêu chuẩn còi, đèn của xe ưu tiên:

1.1. Tiêu chuẩn còi ưu tiên của xe ô tô:

Stt

Loại xe ưu tiên

Chu kỳ tín hiệu (ms)

Tần số điều chế (Hz)

Biên độ tín hiệu (Vpp)

Công suất ra (W)

Cường độ âm thanh (dB)

Chu kỳ còi phát ra (lần/phút)

Chế độ còi ưu tiên

1

Xe chữa cháy

20

580÷1400

100

70

125÷135

120

Báo động (WALL)

2

Xe quân sự, xe công an làm nhiệm vụ khẩn cấp

10

500÷850

100

50

120÷125

180

Khẩn cấp (YELP)

3

Xe cứu thương

20

600÷800

100

50

125÷130

60

Còi y tế (YEOW)

4

Xe cảnh sát dẫn đường

30

580÷1400

100

70

120÷125

120

Hú dài (SIREN)

5

Xe cứu nạn giao thông

20

600÷800

100

50

120÷125

40

Cao thấp (HI-LO)

1.2. Tiêu chuẩn còi ưu tiên của xe mô tô (2 hoặc 3 bánh):

Stt

Loại xe ưu tiên

Chu kỳ tín hiệu (ms)

Tần số điều chế (Hz)

Biên độ tín hiệu (Vpp)

Công suất ra (W)

Cường độ âm thanh (dB)

Chu kỳ còi phát ra (lần/phút)

Chế độ còi ưu tiên

1

Xe quân sự, xe công an làm nhiệm vụ khẩn cấp

20

500÷850

100

30

120÷125

180

Khẩn cấp (YELP)

2

Xe cảnh sát dẫn đường

30

580÷1400

100

30

120÷125

120

Hú dài (SIREN)

1.3. Tiêu chuẩn đèn ưu tiên của xe ô tô:

Stt

Loại xe ưu tiên

Mầu sắc

Đèn đơn

Đèn kép

Tốc độ quay của chao đèn hoặc tần số chớp (vòng hoặc lần/phút)

Công suất (W)

Cường độ sáng (cd)

Công suất (W)

Cường độ sáng (cd)

1

Xe chữa cháy

Đỏ

55

48

110

96

60÷120

Xanh

21

12

42

24

2

Xe quân sự làm nhiệm vụ khẩn cấp

Đỏ

55

38

110

96

60÷120

3

Xe công an làm nhiệm vụ khẩn cấp

Xanh

21

12

42

24

60÷120

Đỏ

55

48

110

96

4

Xe cứu thương

Đỏ

55

48

110

96

60÷120

5

Xe cảnh sát dẫn đường

Xanh – đỏ

 

 

110÷220

96÷192

60÷120

6

Xe cứu nạn giao thông

Vàng

21

12

42

24

60÷120

1.4. Tiêu chuẩn đèn ưu tiên của xe mô tô (2 hoặc 3 bánh):

Stt

Loại xe ưu tiên

Mầu sắc

Đèn đơn

Tốc độ quay của chao đèn hoặc tần số chớp (vòng hoặc lần/phút)

Công suất (W)

Cường độ sáng (cd)

1

Xe quân sự làm nhiệm vụ khẩn cấp

Đỏ

55

48

60÷120

2

Xe công an làm nhiệm vụ khẩn cấp, xe cảnh sát dẫn đường

Đỏ

55

48

60÷120

Xanh

21

12

60÷120

1.5. Phân loại và hình dạng của đèn ưu tiên:

1.5.1. Phân loại:

Đèn ưu tiên được phân thành các loại và kiểu cụ thể như sau:

Stt

Loại

Kiểu

1

Đèn đơn

Đèn ưu tiên dạng hình tròn

Đèn ưu tiên dạng hình trụ

2

Đèn kép

Đèn ưu tiên dạng hình hộp chữ nhật loại 2 bóng đèn

Đèn ưu tiên dạng hình hộp chữ nhật loại 4 bóng đèn

1.5.2. Hình dạng:

Hình dạng đèn xe ưu tiên thể hiện trong các hình từ Hình 1 đến Hình 4.

/

Hình 1

Đèn dạng hình tròn

Hình 2

Đèn dạng hình trụ

Hình 3

Đèn dạng hình hộp chữ nhật loại 2 bóng đèn

Hình 4

Đèn dạng hình hộp chữ nhật loại 4 bóng đèn

Chú thích: Các hình nêu trên chỉ dùng để minh họa, không thể hiện kết cấu của đèn ưu tiên.

1.6. Còi, đèn xe ưu tiên phải bảo đảm đúng yêu cầu quy định tại tiết 1.1 đến tiết 1.5 điểm 1 Mục này và được kiểm định chất lượng tại tổ chức kiểm định cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Việc lắp đặt, sử dụng:

2.1. Các Bộ quy định cụ thể và hướng dẫn thống nhất (từ Bộ đến địa phương) việc lắp đặt, sử dụng còi, đèn của xe ưu tiên thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

2.2. Các xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp được lắp đặt và sử dụng còi, đèn của xe ưu tiên quy định tại điểm 1, Mục II của Thông tư này, bao gồm:

2.2.1. Đối với xe quân sự: Xe làm nhiệm vụ kiểm soát quân sự, xe làm nhiệm vụ kiểm tra xe quân sự, xe làm nhiệm vụ bảo vệ đoàn, xe chỉ huy chữa cháy, xe chỉ huy cứu hộ, cứu nạn, xe chỉ huy tác chiến, xe thông tin làm nhiệm vụ hỏa tốc, xe chỉ huy đoàn hành quân thuộc Bộ Quốc phòng, tổng cục, quân khu, quân đoàn, quân binh chủng khi thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp.

2.2.2. Đối với xe công an: Xe đi bắt, khám xét hoặc tiến hành các hoạt động điều tra, xe chống biểu tình, bạo loạn, giải tán đám đông, xe tuần tra kiểm soát giao thông, xe cảnh sát 113, xe cảnh sát trật tự, xe cảnh sát cơ động, xe cảnh sát bảo vệ, xe dẫn giải phạm nhân, xe giao liên, xe chở tài liệu mật, xe chở vũ khí, khí tài và các hoạt động khẩn cấp khác.

2.3. Khi lắp đặt còi, đèn của xe ưu tiên phải đúng đối tượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, chế độ còi và màu sắc đèn của từng loại xe ưu tiên theo quy định tại Nghị định 14/2003/NĐ-CP của Chính phủ và quy định tại điểm 1, Mục II của Thông tư này.

2.4. Các xe ưu tiên theo quy định đã được lắp đặt còi, đèn ưu tiên nhưng do xe bị hư hỏng, cũ nát, thanh lý hoặc chuyển đổi xe để sử dụng vào mục đích khác thì phải tháo gỡ thu hồi còi, đèn của xe ưu tiên để quản lý.

2.5. Việc lắp đặt còi, đèn của xe ưu tiên phải đúng vị trí. Trên cơ sở kích thước của từng loại xe để xác định vị trí lắp đặt (kể cả các loại xe được lắp đặt cố định hoặc xe được lắp trong trường hợp đột xuất): đèn ưu tiên trên nóc xe; còi phát tín hiệu ưu tiên ở trong xe hoặc trên nóc xe cho phù hợp. Tín hiệu còi, đèn của xe ưu tiên khi phát ra phải đủ điều kiện (âm thanh, ánh sáng) để người và các phương tiện tham gia giao thông nhận biết được:

2.5.1. Xe ô tô: Đèn ưu tiên lắp trên nóc xe, phía trên người lái; còi phát tín hiệu ưu tiên lắp ở trong xe hoặc trên nóc xe.

2.5.2. Xe mô tô: Đèn ưu tiên lắp ở càng xe bên phải, phía trước hoặc phía sau; còi phát tín hiệu ưu tiên lắp ở phía trước, đầu xe.

2.6. Tín hiệu còi, đèn của xe ưu tiên chỉ được sử dụng khi đi làm nhiệm vụ theo quy định tại Điều 20 Luật Giao thông đường bộ, Điều 14 Nghị định 14/2003/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định tại Thông tư này.

2.7. Nghiêm cấm các xe không được ưu tiên lắp đặt, sử dụng còi, đèn của xe ưu tiên; các xe được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng còi, đèn của xe ưu tiên trái quy định.

III. KIẾM TRA XỬ LÝ VI PHẠM

1. Các Bộ có trách nhiệm quản lý, kiểm tra, rà soát xử lý các vi phạm về lắp đặt, sử dụng tín hiệu còi, đèn của xe ưu tiên thuộc thẩm quyền quản lý; nếu phát hiện có vi phạm phải tháo gỡ thu hồi và xử lý nghiêm khắc cá nhân, đơn vị vi phạm.

2. Các lực lượng Công an, Kiểm soát quân sự và lực lượng khác trong phạm vi chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ được giao khi thi hành nhiệm vụ có trách nhiệm phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về lắp đặt, sử dụng tín hiệu (còi, đèn, cờ) của xe ưu tiên theo quy định của pháp luật.

3. Đối với các trường hợp vi phạm về lắp đặt, sử dụng tín hiệu (còi, đèn, cờ) của xe ưu tiên, ngoài việc bị xử lý theo quy định của pháp luật, các cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo đến các Bộ, ngành, đơn vị có xe vi phạm biết để quản lý.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao có trách nhiệm tổ chức triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm túc việc lắp đặt, sử dụng còi, đèn của xe ưu tiên theo đúng quy định tại Thông tư này.

2. Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt) là cơ quan thường trực theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức quản lý, sử dụng xe ưu tiên phản ảnh kịp thời về các Bộ: Công an, Quốc phòng, Y tế, Giao thông vận tải, Khoa học & Công nghệ để hướng dẫn giải quyết.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG
THƯỢNG TƯỚNG
Phan Trung Kiên

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG
TRUNG TƯỚNG
Trần Đại Quang

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Lưu: BCA, BQP, BYT, BGTVT, BKHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KH&CN
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2008/TTLT/CA-QP-YT-GTVT-KH&CN

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu02/2008/TTLT/CA-QP-YT-GTVT-KH&CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2008
Ngày hiệu lực29/04/2008
Ngày công báo14/04/2008
Số công báoTừ số 229 đến số 230
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2008/TTLT/CA-QP-YT-GTVT-KH&CN

Lược đồ Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT/CA-QP-YT-GTVT-KH&CN quy định tiêu chuẩn và lắp đặt, sử dụng tín hiệu còi, đèn của xe ưu tiên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT/CA-QP-YT-GTVT-KH&CN quy định tiêu chuẩn và lắp đặt, sử dụng tín hiệu còi, đèn của xe ưu tiên
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu02/2008/TTLT/CA-QP-YT-GTVT-KH&CN
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải, Bộ Công An, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Xuyên, Trần Doãn Thọ, Trần Quốc Thắng, Trần Đại Quang, Phan Trung Kiên
        Ngày ban hành31/03/2008
        Ngày hiệu lực29/04/2008
        Ngày công báo14/04/2008
        Số công báoTừ số 229 đến số 230
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT/CA-QP-YT-GTVT-KH&CN quy định tiêu chuẩn và lắp đặt, sử dụng tín hiệu còi, đèn của xe ưu tiên

            Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT/CA-QP-YT-GTVT-KH&CN quy định tiêu chuẩn và lắp đặt, sử dụng tín hiệu còi, đèn của xe ưu tiên

            • 31/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/04/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực