Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN

Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam và Ủy ban mặt trận tổ quốc cấp tỉnh do Bộ Tài chính và Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động


BỘ TÀI CHÍNH - ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN

 Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 2008

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THUỘC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP TỈNH

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6783/VPCP-VIII ngày 22/11/2007 của Văn phòng Chính phủ.
Liên tịch Bộ Tài chính, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cụ thể như sau:

Phần 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng:

Thông tư này hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (dưới đây gọi là Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh).

2. Nguồn kinh phí:

a) Kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, do ngân sách Trung ương bảo đảm;

b) Kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, do ngân sách địa phương bảo đảm.

3. Kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh phải được sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả và quản lý chi tiêu theo đúng chế độ quy định hiện hành và quy định tại Thông tư này.

Phần 2:

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Nội dung chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn gồm:

a) Chi hội nghị, hội thảo;

b) Chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn không phải là cán bộ đương chức;

c) Chi công tác phí;

d) Chi mua tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ cho công tác nghiên cứu làm việc của Hội đồng tư vấn.

2. Về mức chi:

a) Về chế độ công tác phí:

- Các thành viên Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khi đi công tác được thanh toán tiền công tác phí do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định trên cơ sở cụ thể hoá chế độ công tác phí do Bộ Tài chính quy định.

- Các thành viên Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh khi đi công tác được đơn vị cử đi công tác thanh toán tiền công tác phí theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa chế độ công tác phí do Bộ Tài chính quy định.

b) Về chi hội nghị, hội thảo (họp chuyên đề, sơ kết, tổng kết):

 Mức chi các cuộc hội nghị, hội thảo của Hội đồng tư vấn các cấp do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định trên cơ sở cụ thể hóa chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và trong phạm vi dự toán ngân sách được giao.

c) Về chi hỗ trợ hoạt động đối với Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn:

- Ở Trung ương: Mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng đối với Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn bằng 120% mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với khu vực hành chính sự nghiệp; Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn bằng 100% mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với khu vực hành chính sự nghiệp;

- Ở địa phương: Mức chi hỗ trợ hoạt động đối với Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn bằng 100% mức lương tối thiểu chungáp dụng đối với khu vực hành chính sự nghiệp; Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn bằng 80% mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với khu vực hành chính sự nghiệp.

d) Chi mua sách, báo, tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ hoạt động do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh bảo đảm theo yêu cầu hoạt động cụ thể của Hội đồng tư vấn theo hóa đơn chứng từ thực tế đã mua và trong phạm vi kinh phí được giao của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh.

3. Lập, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn:

a) Về lập dự toán: Căn cứ vào khối lượng công việc hoạt động của Hội đồng tư vấn, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và chế độ chi quy định tại Thông tư này, hàng năm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh lập dự toán kinh phí gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và được giao cùng với giao dự toán chi ngân sách của cơ quan Mặt trận Tổ quốc.

b) Về phân bổ, giao dự toán kinh phí và quyết toán kinh phí: Việc phân bổ, giao dự toán và quyết toán kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn thực hiện theo quy định hiện hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
UỶ BAN TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ
 


 

Huỳnh Đảm

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
 
 


 
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư;
- Thủ tướng Chính phủ; các Phó TTCP;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước;
- VP TW Đ
ảng và các ban của Đảng;  
- Toà án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW của các đoàn thể; 
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Sở TC, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Mặt trận TQ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ HCSN.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2008
Ngày hiệu lực29/01/2008
Ngày công báo14/01/2008
Số công báoTừ số 29 đến số 30
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước

Download Văn bản pháp luật 03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN

Lược đồ Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
        Người kýHuỳnh Đảm, Đỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành03/01/2008
        Ngày hiệu lực29/01/2008
        Ngày công báo14/01/2008
        Số công báoTừ số 29 đến số 30
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động

            Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động

            • 03/01/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/01/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/01/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực