Thông tư liên tịch 04/2004/TTLT-NHNN-BTP

Thông tư liên tịch 04/2004/TTLT-NHNN-BTP hướng dẫn thành lập Hội đồng định giá xử lý nợ vay đóng tầu xa bờ khắc phục hậu quả cơn bão số 5 năm 1997 do Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 04/2004/TTLT-NHNN-BTP hướng dẫn thành lập Hội đồng định giá xử lý nợ vay đóng tầu xa bờ khắc phục hậu quả cơn bão số 5 -1997


BỘ TƯ PHÁP-NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2004/TTLT-NHNN-BTP

Hà Nội , ngày 27 tháng 8 năm 2004

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM - BỘ TƯ PHÁP SỐ 04/2004/TTLT-NHNN-BTP NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ XỬ LÝ NỢ VAY ĐÓNG TÀU XA BỜ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CƠN BÃO SỐ 5 NĂM 1997

Căn cứ các Quyết định số 144/2002/QĐ-TTg ngày 24/10/2002 và Quyết định số 172/2002/QĐ-TTg ngày 28/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp xử lý nợ vay vốn sửa chữa, đóng mới tàu thuyền, mua sắm ngư cụ từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo Quyết định số 985/TTg ngày 20/11/1997 của Thủ tướng Chính phủ;
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 548/CP-NN ngày 05/5/2003 của Chính phủ và Công văn số 502/VPCP-NN ngày 04/02/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng định giá xử lý nợ vay đóng tàu xa bờ khắc phục bão năm 1997;

Căn cứ tình hình thực tế về xứ lý nợ vay khắc phục hậu quả cơn bão số 5 năm 1997 tại các địa phương;
Liên tịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thành lập Hội đồng định giá xử lý nợ vay đóng tàu xa bờ khắc phục hậu quả cơn bão số 5 năm 1997 như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Việc thành lập Hội đồng định giá xử lý nợ vay đóng tàu xa bờ khắc phục hậu quả cơn bão số 5 năm 1997 (sau đây gọi tắt là Hội đồng định giá) áp dụng đối với các trường hợp:

1.1. Đối với những địa phương không có Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản hoặc doanh nghiệp bán đấu giá tài sản theo quy định của Quy chế bán đấu giá tài sản ban hành theo Nghị định số 86/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là tổ chức bán đấu giá chuyển nghiệp): Thành lập Hội đồng định giá xử lý nợ vay đóng tàu xa bờ khắc phục hậu quả cơn bão số 5 năm 1997 (sau đây gọi tắt là Hội đồng định giá) để định giá và bán đấu giá tài sản.

1.2. Đối với những địa phương có tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp nhưng trong quá trình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Quyết định số 144/2002/QĐ-TTg ngày 24/10/2002 và số 172/2002/QĐ-TTg ngày 28/11/2002, Công văn số 548/CP-NN ngày 5/5/2003 của Chính phủ và hướng dẫn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư số 144/2002/QĐ-TTg">02/2003/TT-NHNN ngày 11/2/2003 và Công văn số 547/NHNN-TD ngày 28/5/2003 phát sinh vướng mắc khi hộ vay phải chuyển đổi chủ tàu để trả nợ bằng hình thức công khai bán đấu giá tài sản nhưng giữa các chi nhánh ngân hàng thương mại (NHTM) cho vay và người vay không thoả thuận được giá khởi điểm để đưa tài sản ra bán đấu giá và chi nhánh NHTM tỉnh, thành phố trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố thành lập Hội đồng định giá tài sản: Thành lập Hội đồng định giá để định giá tài sản và giao tài sản cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện bán đấu giá.

Việc định giá của Hội đồng định giá được thành lập trong cả hai trường hợp quy định tại điểm 1.1 và 1.3 nêu trên đều phải tuân theo một trình tự và thủ tục thống nhất do Chủ tịch Hội đồng ban hành theo quy định của pháp luật.

2. Thành phần của Hội đồng định giá

- Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố - Chủ tịch Hội đồng,

- Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - phó Chủ tịch thường trực;

- Đại diện của Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng;

- Đại diện Sở Tài chính vật giá tỉnh - Thành viên Hội đồng;

- Đại diện của Sở Thuỷ sản - Thành viên Hội đồng;

- Đại diện của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Thành viên Hội đồng;

- Đại diện của Chi cục bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản - Thành viên Hội đồng

3. Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng định giá

Hội đồng hoạt động theo Quy chế do Chủ tịch Hội đồng ban hành trên nguyên tắc:

- Đối với những địa phương không có tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thì Hội đồng định giá tổ chức bán đấu giá theo Quy chế bán đấu giá tài sản ban hành kèm theo Nghị định 86/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ; Trường hợp giữa các chi nhánh NHTM cho vay và người vay không thoả thuận được giá khởi điểm để đưa tài sản ra bán đấu giá thì Hội đồng định giá xác định giá khởi điểm theo giá thị trường tại thời điểm định giá;

- Đối với những địa phương có tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thì nhiệm vụ của Hội đồng là xác định giá khởi điểm theo giá thị trường tại thời điểm định giá để chuyển cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp đứng ra bán đấu giá theo Quy chế bán đấu giá tài sản ban hành kèm theo Nghị định số 86/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ.

- Các Chi nhánh NHTM cho vay và chủ tàu có tàu được xử lý bảo đảm tiền vay được Hội đồng định giá mời dự họp và phát biểu ý kiến khi Hội đồng họp để định giá để đảm bảo tính khách quan và nhằm đảm bảo quyền lợi của các bên có liên quan đến khoản vay.

- Chủ tịch Hội đồng quy định về kinh phí hoạt động của Hội đồng phù hợp với chế độ chi tiêu hiện hành của Bộ Tài chính và quy định của Pháp luật về phí và lệ phí.

Hội đồng tự chấm dứt hoạt động sau khi kết thúc xử lý bán đấu giá tàu để thu hồi nợ vay.

4. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngay đăng Công báo.

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang ban hành quyết định thành lập kèm theo Quy chế hoạt động của Hội đồng định giá.

5.2. Việc bán đấu giá cần được khẩn trương thực hiện ngay sau khi các con tàu đã được định giá.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các địa phương phản ánh về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổng hợp báo cáo liên Bộ để xử lý.

Hoàng Thế Liên

(Đã ký)

Nguyễn Thị Kim Phụng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2004/TTLT-NHNN-BTP

Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số hiệu 04/2004/TTLT-NHNN-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/08/2004
Ngày hiệu lực 27/09/2004
Ngày công báo 12/09/2004
Số công báo Số 12
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2004/TTLT-NHNN-BTP

Lược đồ Thông tư liên tịch 04/2004/TTLT-NHNN-BTP hướng dẫn thành lập Hội đồng định giá xử lý nợ vay đóng tầu xa bờ khắc phục hậu quả cơn bão số 5 -1997


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư liên tịch 04/2004/TTLT-NHNN-BTP hướng dẫn thành lập Hội đồng định giá xử lý nợ vay đóng tầu xa bờ khắc phục hậu quả cơn bão số 5 -1997
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số hiệu 04/2004/TTLT-NHNN-BTP
Cơ quan ban hành Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp
Người ký Nguyễn Thị Kim Phụng, Hoàng Thế Liên
Ngày ban hành 27/08/2004
Ngày hiệu lực 27/09/2004
Ngày công báo 12/09/2004
Số công báo Số 12
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư liên tịch 04/2004/TTLT-NHNN-BTP hướng dẫn thành lập Hội đồng định giá xử lý nợ vay đóng tầu xa bờ khắc phục hậu quả cơn bão số 5 -1997

Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 04/2004/TTLT-NHNN-BTP hướng dẫn thành lập Hội đồng định giá xử lý nợ vay đóng tầu xa bờ khắc phục hậu quả cơn bão số 5 -1997

 • 27/08/2004

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 12/09/2004

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 27/09/2004

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực